Ноември 2011

СЪОБЩЕНИЕ относно ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас, мандат 2011 - 2015 година

Ноем.
01

На 28 октомври 2011 година (петък), град Бургас, на основание чл.23, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Областният управител на област Бургас, със Заповед № РД-09-81/25.10.2011 година, свика в заседателната зала на Областна администрация от 10:00 часа ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас, мандат 2011 – 2015 година.

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

Състав и контакти

Костантин Луков

Председател на Обс Бургас: Костантин Луков

Телефон за връзка: 056 / 841 300 - Веселина Петрова - сътрудник
E-mail:  ve.petrova@burgas.bg  - Веселина Петрова - сътрудник

Комисии

1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

  • Костантин Йорданов Луков - председател
  • Васил Петров Джелебов  - зам. - председател
  • Георги Стоилов Чавдаров  - член
  • Димитринка Буланова-Митрева - член
  • Калчо Станков Белов  - член
  • Константин Живков Бачийски  - член
  • Ангел Димитров Божидаров - член

Вход в страницата на комисията

2. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Контакти

Председател на Обс Бургас: Костантин Луков

Телефон за връзка: 056 / 841 300 - Веселина Петрова - сътрудник

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №1 от дата 28.10.2011

Ноем.
04

На 28 октомври 2011 година (петък), град Бургас, на основание чл.23, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Областният управител на област Бургас, със Заповед № РД-09-81/25.10.2011 година, свика в заседателната зала на Областна администрация от 10:00 часа ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас, мандат 2011 – 2015 година.

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

Проект на правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

Ноем.
04

 

ПРОЕКТ

за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С

ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС

 

 

ДЯЛ ПЪРВИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

ГЛАВА І

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

Ноем.
04

Изменен и допълнен с решение на Общински съвет Бургас по т. 17, Протокол № 13 от 23. 10 2008г

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания

Ноем.
04

Приета по т.11 от Протокол № 5, 24. 01. 2008г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Наредба за реда, по който Община Бургас участва в учредяването и упражнява правото си на собственост в търговските дружества

Ноем.
04

Изменена и допълнена с Решения на Общински съвет - Бургас, протокол №12/18. 09.2008г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №1 28.10.2011: Протокол 1

Ноем.
04

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на 28.10.2011: Протокол 1

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Правилник за удостояване и награждаване с отличията на Община Бургас

Ноем.
04

Приет с решение на Общински съвет - Бургас с Протокол №11/24.06.2004 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Наредба по управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община Бургас

Ноем.
04

Приета с решение на ОбС - Бургас по т.3, Про-л №33 от 10.04.2002 г., изм. и доп. с решение на ОбС - Бургас по т.1, Про-л №44 от 19.03.2003 г., по т.11, Про-л №39 от 29.09.2006 г., по т.10, Про-л №5 от 24.01.2008 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

Ноем.
04

Приета на заседание на ОбС-Бургас, проведено на 31.03.2005 г. изм. и доп. с Решения на ОбС по т. 32 и по т. 50, Протокол №8 от 17.04.2008 г., Решение по т.50, Протокол №12 от 18.09.2008 г., Решение по т. 10 от Протокол №18/19 и 26.02.2009 г., Решение по т.2 от Протокол №19/19 и 25.03.2009г., Решение по т. 6 от Протокол №33/22.04.2010 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Наредба за организация и управление на гробищните паркове и погребално - обредната дейност на територията на Община Бургас

Ноем.
04

Приета с решение на ОбС - Бургас, по т. 8, Протокол № 30/21.01.2010 г., изм. и доп. с решения на ОбС - Бургас, по т.8, Протокол №33/22.04.2010 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Декларации по чл.12 т.2 и чл.12 т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на лицата заемащи публична длъжност в Общински съвет-Бургас

Декларации по чл.12 т.2 и чл.12 т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на лицата заемащи публична длъжност в Общински съвет-Бургас

Файлове и ресурси: 
Прикачен файлРазмер
PDF icon Димитър Людиев 162.85 KB
PDF icon Диян Димов186.83 KB
PDF icon Антон Берданков165.21 KB
PDF icon Георги Георгиев164.53 KB
PDF icon Виолета Илиева148.33 KB
PDF icon Димитринка Буланова155.11 KB
PDF icon Бойчо Георгиев172.45 KB
PDF icon Живко Димитров 547.93 KB
PDF icon Живко Димитров - декларация по чл.12 т.371.8 KB
PDF icon Антонио Душепеев167.59 KB
PDF icon Димитър Георгиев154.59 KB
PDF icon Калчо Белов216.89 KB
PDF icon Галя Василева164.79 KB
PDF icon Илияна Гъбева 148.17 KB
PDF icon Панайот Жечков157.38 KB
PDF icon Красимира Маркович164.13 KB
PDF icon Карамфилка Апостолова174.67 KB
PDF icon Георги Вдовичин168.97 KB
PDF icon Стоян Димитров162.22 KB
PDF icon Руслан Карагьозов 157.67 KB
PDF icon Костантин Луков150.85 KB
PDF icon Юлиян Станков Станков152.82 KB
PDF icon Николай Иванов174.87 KB
PDF icon Роза Желева146.68 KB
PDF icon Георги Чавдаров166.05 KB
PDF icon Георги Атанасов153.79 KB
PDF icon Ангел Божидаров189.57 KB
PDF icon Здравко Сталев150.73 KB
PDF icon Делян Иванов192.33 KB
PDF icon Георги Киров Георгиев172.83 KB
PDF icon Васил Джелебов150.1 KB
PDF icon Чанко Мирчев152.54 KB
PDF icon Тодор Ненов171.55 KB
PDF icon Бенчо Бенчев239.7 KB
PDF icon Евгени Мосинов261.51 KB
PDF icon Селим Иса169.34 KB
PDF icon Шерафет Мехмед154.93 KB
PDF icon Станка Кирязова154.8 KB
PDF icon Георги Манев226.46 KB
PDF icon Константин Бачийски118.64 KB
PDF icon Димчо Грудев161.03 KB
PDF icon София Иванова152.91 KB
PDF icon Нестор Христов67.89 KB
PDF icon Георги Кузманов72.45 KB
PDF icon Димитър Христов179.11 KB
PDF icon Георги Янев190.1 KB
PDF icon Гинка Дянкова66.74 KB
PDF icon Йордан Георгиев 77.03 KB
PDF icon Ваня Чечева1.21 MB
PDF icon Манук Манукян1.18 MB
PDF icon Стефан Цинцарски1.72 MB
PDF icon Милен Петров1.19 MB

Отчети

Файлове и ресурси: 
Прикачен файлРазмер
PDF icon Отчет от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Програма за управление 2011 - 2015 г, за 2012 г. 2.18 MB
PDF icon Отчет от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Програма за управление 2011 - 2015 г., за 2013 г. 1.4 MB
PDF icon Отчет от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Програма за управление 2011 - 2015 г, за 2014 г. 5.06 MB
PDF icon Отчет за изпълнение на решенията на ОбС, отнасящи се до общинската администрация от заседанията,проведени в периода ян.-дек.2012294.6 KB
PDF icon Отчет за изпълнение на решенията на ОбС, отнасящи се до общинската администрация от заседанията,проведени в периода ян.-май 2013229.91 KB
PDF icon Отчет за изпълнение на решенията на ОбС,отнасящи се до общинската администрация от заседанията,проведени в периода юни-ноем 2013294.95 KB
PDF icon Отчет за изпълнение на решенията на ОбС,отнасящи се до общинската администрация от заседанията,проведени в периода ян-юли 2014244.26 KB
PDF icon Отчет за изпълнение на решенията на ОбС,отнасящи се до общинската администрация от заседанията,проведени в периода юли-ноем 20142.99 MB
PDF icon Отчет за изпълнение на решенията на ОбС,отнасящи се до общинската администрация от заседанията,проведени в периода ян-юни 20157.01 MB
PDF icon Отчет за дейността на Общински съвет - Бургас и неговите комисии за периода 28.10.2011г.- 30.04.2012 г.394.26 KB
PDF icon Отчет за дейността на Общински съвет - Бургас и неговите комисии за периода 01.05.2012г.- 31.10.2012 г.366.33 KB
PDF icon Отчет за дейността на Общински съвет - Бургас и неговите комисии за периода 01.11.2012г.- 30.04.2013 г.254.18 KB
PDF icon Отчет за дейността на Общински съвет - Бургас и неговите комисии за периода 01.05.2013 г.- 31.10.2013 г.425.04 KB
PDF icon Отчет за дейността на Общински съвет - Бургас и неговите комисии за периода 01.11.2013 г.- 30.04.2014 г.470.69 KB
PDF icon Отчет за дейността на Общински съвет - Бургас и неговите комисии за периода 01.05.2013 г.- 31.10.2014 г.15.51 MB
PDF icon Отчет за дейността на Общински съвет - Бургас и неговите комисии за периода 01.11.2014 г. - 31.04.2015 г. 3.7 MB

Правилник за предоставяне на средства от общинския бюджет за съфинансиране на проекти на НПО

Ноем.
04

Приет с решение на Общински съвет - Бургас по т.14, протокол №18/19 и 26.02.2009 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Правилник за дейността на Общински съвет по наркотични вещества към Община Бургас

Ноем.
04

Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т.18, Протокол №35/24.06.2010 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Бургас

Ноем.
04

Изменена и допълнена с Решения на Общински съвет - Бургас с протокол No.29 / 17 и 18.12.2009 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

Ноем.
04

Изменена и допълнена с Решения на Общински съвет - Бургас, по т.7, Протокол №40/21 и 26.10.2010 г

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Бургас

Ноем.
04

Изменена и допълнена с Решения на Общински съвет - Бургас, по т. 11, Протокол № 43/ 09 и 14.12.2010 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №2 от дата 11.11.2011

Ноем.
04

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.2 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския съвет на 11.11.2011 година /петък/ от 10:00 часа, в сградата на Областна администрация - Бургас, при следния проект за дневен ред:

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

Ноем.
05
Избраната на първото заседание на ОС-Бургас временна комисия изработи и прие единодушно проект на Правилник  за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, който ще бъде обсъден и приет на второто заседание на общинския съвет, насрочено за 11.11.2011 г.

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

Дневен ред за предстоящото заседание на Общински съвет - Бургас, което ще се проведе на 11.11.2011 г.

Ноем.
05

На основание чл.23, ал.4, т.1от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.2 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския съвет на 11.11.2011 година /петък/ от 10:00 часа, в сградата на Областна администрация - Бургас,  при следния проект за Дневен ред

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

Наредба за определяне размера на местните данъци

Ноем.
07

Изменена и допълнена с решение на Общински съвет-Бургас, Протокол №44, т.6 от 20 и 25.01.2011 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Ноем.
07

Изменена и допълнена с Решения на Общински съвет - Бургас, протокол №47/24 и 29.03.2011 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

Ноем.
07

Изменена и допълнена с Решения на Общински съвет - Бургас, протокол №48/21 и 26.04.2011 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Oбщина Бургас

Ноем.
07

Изменена и допълнена: по т. 5, Протокол № 49/19.05.2011 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Ноем.
07

Изменена и допълнена с Решения на Общински съвет - Бургас, протокол №50/23.06.2011 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Правилник за финансово подпомагане на приемни семейства, живущи на територията на Община Бургас

Ноем.
07

Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 7, Протокол № 51/21.07.2011 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Ноем.
07

Изменена и допълнена с Решения на Общински съвет - Бургас, Протокол №51/21.07.2011 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Правилник за дейността на Общинско социално предприятие "Морски знаци"

Ноем.
07

Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 6, Протокол № 51/21.07.2011 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 04806 /03.11.2011 г.

Ноем.
07

от Снежина Минчева Маджарова - Председател на Общински съвет Бургас
ОТНОСНО: Избор на членове на комисии

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

Ноем.
07

Настоящата наредба е приета на заседание на Общински съвет Бургас, проведено на 31.03. 2005 г. Изменена и допълнена с Решения на Общинския съвет по т.32 и по т.50, Протокол № 8 от 17. 04. 2008г., Решение по т. 50, Протокол № 12 от 18.09.08 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Бургас

Ноем.
07

Решение по Протокол №. 12 от 18. 09. 2008г. на Общински Съвет – гр. Бургас) На основание чл. 20, чл. 21, ал. 1, т. 13, чл. 22, ал. 1 ЗМСМА и чл.61 ал.10 от ЗУТ – раздел XI-глава III

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Страници

Синдикирай