Декември 2011

Входящо писмо №: обс 08-00 04974 /01.12.2011 г.

Дек.
01

от Иван Петров - Управител на "Благоустройствени строежи" ЕООД
Относно: Разрешение за участие на „Благоустройствени строежи" ЕООД в учредяването на консорциуми под формата на граждански дружества

 

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 76-00 00002 /24.11.2011 г.

Дек.
01

от Митка Георгиева - Председател на УС на СНЦ "Усмивка"
Относно: Празник на ж.к. "Меден Рудник"

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 94-Н 00038 /29.11.2011 г.

Дек.
01

от Наска Калата
Относно: Преномерация на ж.п. Фондови жилища по бул."Мария Луиза"

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 19-00 00038 /02.12.2011 г.

Дек.
05

от Д-р Борис Борисов Управител на „Медицински Център 1-Бургас" ЕООД
Относно: Натрупани стари задължения за отминал период и необходимостта от плащане към няколко Държавни институции, а именно: Дирекция „Местни данъци и такси", Национална агенция по приходите,стари плащания към контрагенти

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 04978 /02.12.2011 г.

Дек.
05

От Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне под наем на нежилищно помещение, общинска собственост, на Дружество на инвалидите „Надежда", с. Черно море, находящо се в сградата на „Здравна служба", с.Черно море, Община Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Тържествено заседание на Общински съвет – Бургас

Дек.
05

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Тържественото заседание на Общински съвет – Бургас ще се проведе в заседателната зала на Община Бургас на 06 декември 2011 г. от 09.00 ч.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 04960 /28.11.2011 г.

Дек.
05

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Предложения за годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2011 година в 27-те читалища на територията на Община Бургас съгласно изменение и допълнение на Закона за Народните читалища обиародван в бр.42 от ДВ от 5.06.2009 г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №3 от дата 29.11.2011

Дек.
05

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на 29.11.2011: Протокол 3

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 04994 /05.12.2011 г.

Дек.
05

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ VIII - 489 в квартал 26 по плана на в.з. Минерални бани, гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 04993 /05.12.2011 г.

Дек.
06

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 73/673 кв.м. ид. части от УПИ VI-39, в кв.1 по плана на в.з."До стопански двор",кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 04992 /05.12.2011 г.

Дек.
06

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Извършване на доброволна делба между Община Бургас и физически лица, на поземлени имоти с идентификатори 07079.9.655, 07079.9.953 и 07079.9.954, образувани от ПИ с идентификатор 07079.9.69 no КК на гр. Бургас, находящи се в землището на кв. Меден рудник, гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 04999 /06.12.2011 г.

Дек.
06

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, за дейността на Сдружение с нестопанска цел „АСОЦИАЦИЯ НА ДОМОУПРАВИТЕЛИТЕ" - гр. Бургас, ж.к. „Славейков", бл. 5, вх.З, ап.8

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 04997 /05.12.2011 г.

Дек.
06

от Димитър Атанасов Димитров - Директор на Дирекция "Вътрешен одит"
Относно: Приемане на годишния план за одитната дейност на Дирекция „Вътрешен одит" през 2012 година

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 04998 /05.12.2011 г.

Дек.
06

от Димитър Атанасов Димитров - Директор на Дирекция "Вътрешен одит"
Относно: Приемане на докладите за дейността по вътрешен одит в Община Бургас през 2010 год.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05001 /06.12.2011 г.

Дек.
06

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас на 19.03.2003г., с последващи изменения и допълнения
 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05006 /07.12.2011 г.

Дек.
07

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на самостоятелен обект в сграда - плувен басейн в СОУ "Константин Петканов"- гр.Бургас за управление и стопанисване на ОП "Спортни имоти, паркинги и гаражи" - гр.Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05011 /07.12.2011 г.

Дек.
07

от д-р Лорис Мануелян - Зам. кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Милена Ганчева Славеева

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05010 /07.12.2011 г.

Дек.
07

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
Относно: Прeдоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Радка Живкова Михайлова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05009 /07.12.2011 г.

Дек.
07

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Приемане Правилник за устройство, организация и дейност на Консултативен съвет по въпросите на туризма към Кмета на Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05008 /07.12.2011 г.

Дек.
07

от Йорданка Ананиева - зам. кмет "Култура и образование" на Община Бургас
Относно: Упълномощаване на Кмета на Община Бургас за издаване на Запис на заповед в полза на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие" - Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие" към Министерството на регионалното развитие по проект „Завръщане в Бургас -минало, настояще и бъдеще" - Договор № BG161PO001/1.1-10/2010/004

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05016 /07.12.2011 г.

Дек.
07

от Общински съветници от ПП "ГЕРБ"
Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци

Дек.
07

Проектът, ведно с мотивите за промените, са обявени на интернет страницата на Общински съвет - Бургас, с оглед предоставяне на възможност за предложения, и своевременното им отразяване, преди входиране на наредбата за обсъждане в постоянните комисии.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05028 /07.12.2011 г.

Дек.
07

от Общински съветници от ПП "ГЕРБ"
Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община-Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община-Бургас

Дек.
07

Проектът, ведно с мотивите за промените, са обявени на интернет страницата на Общински съвет - Бургас, с оглед предоставяне на възможност за предложения, и своевременното им отразяване, преди входиране на наредбата за обсъждане в постоянните комисии.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05019 /07.12.2011 г.

Дек.
07

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Отдаване под наем на имот-частна общинска собственост, за дейността на "Учител - 21 Век" - гр. Бургас, в бл.143, ж.к. "Лазур" ет. 1- офис № 1

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ №4 от дата 06.12.2011

Дек.
07

Тържественото заседание на Общински съвет – Бургас се проведе в заседателната зала на Община Бургас на 06 декември 2011 г. от 09.00 ч.

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05027 /07.12.2011 г.

Дек.
07

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ I-40, в кв.2 по плана на кв. „ Долно Езерово", гр. Бургас, с идентификатор 07079.825.40 по одобрена КК на гр. Бургас, по реда на чл. 36, ал. 1, т.2 от ЗОС

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05021 /07.12.2011 г.

Дек.
07

от Йорданка Ананиева - зам. кмет "Култура и образование" на Община Бургас
Относно: Участие на Община Бургас като партньор на Регионален инспекторат по образованието-Бургас, на Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника - Бургас , СОУ "Д.Чинтулов"-Бургас и ПГ по туризъм „Проф.д-р Ас.Златаров"-Бургас в трансгранични проекти

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05026 /07.12.2011 г.

Дек.
07

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Предложение за приемане на решение за отправяне на искане за безвъзмездно предоставяне в собственост от страна на държавата на имот - държавна собственост находящ се в парк „Изгрев" в ж.к. „Изгрев", представляващ УПИ IV в кв. 19 по плана на ж.к. „Изгрев"

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05025 /07.12.2011 г.

Дек.
07

от Йорданка Ананиева - зам. кмет "Култура и образование" на Община Бургас
Относно: Отдаване под наем на обособена част от имот - публична общинска собственост, чрез публичен търг с тайно надаване

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05022 /07.12.2011 г.

Дек.
07

от група общински съветници от ПП „НФСБ" в Общински съвет - Бургас
Относно: Изграждане на православен кръст в кв. Ветрен, гр.Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05023 /07.12.2011 г.

Дек.
07

от Валентин Касабов и Христиан Митев - общински съветници от групата на ПП "НФСБ" в Общински съвет - Бургас
Относно: Реставрация на стенописите на катедрален храм „ Св. Св. Кирил и Методий ", град Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05029 /07.12.2011 г.

Дек.
07

от Жеко Чиликов - Управител на "Чистота" ЕООД гр.Бургас
Относно: Разсрочване  на  дължимия  дивидент  за  Община Бургас  за финансовата 2011г. на „Чистота" ЕООД

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05017 /07.12.2011 г.

Дек.
07

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Определяне оценка на земя, находяща се във вилна зона „Боровете", землище кв. Банево, гр. Бургас, на наследници на физическо лице с учредено право на ползване, по реда на §29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007г.)

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05018 /07.12.2011 г.

Дек.
07

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Отдаване под наем на Сдружение „Съюз на пенсионерите - 2004 - гр. Бургас", имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Бургас, кв.Долно Езерово. ул. „Захари Зограф" № 80

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05024 /07.12.2011 г.

Дек.
07

от  Атанаска Николова - заместник - кмет "Евроинтеграция и екология" Община Бургас
Относно: Одобряване на Стратегическа карта за шума в околната среда на Агломерация Бургас
 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

График за провеждане на заседания на постоянните комисии

Дек.
08

Крайният срок за входиране на докладни записки е 07.12.2011 г. 

 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05033 /08.12.2011 г.

Дек.
08

от  Атанаска Николова - заместник - кмет "Евроинтеграция и екология" Община Бургас
Относно: Участие на Община Бургас с проектопредложение с работно заглавие „Повишаване и промотиране на инвестиционния потенциал чрез внедряване на информационни технологии" за получаване на безвъзмездно финансиране по Покана за подаване на предложения № 2007CB16IPO008 -2011-2 по Програма за трансгранично сътрудничество България - Турция

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05031 /08.12.2011 г.

Дек.
08

от Йорданка Ананиева - зам. кмет "Култура и образование" на Община Бургас
Относно: Даване   съгласие   за   кандидатстване   на   Община   Бургас   пред   Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници"

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05032 /08.12.2011 г.

Дек.
08

от Йорданка Ананиева - зам. кмет "Култура и образование" на Община Бургас
Относно: Одобряване на Споразумение между кандидат - Община Бургас и партньори по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.05 "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства"

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05030 /07.12.2011 г.

Дек.
08

от д-р Лорис Мануелян - Зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
Относно: Приемане на Общинска стратегия за превенция и контрол на сексуално предавани инфекции, ХИВ/СПИН и сексуално здраве на Община Бургас за периода 2012 год. - 2017 год.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05034 /08.12.2011 г.

Дек.
08

от Петко Димитров Драгнев - Управител на "Бургасбус" ЕООД
Относно: Промяна в маршрута на автобусна линия №4 обслужвана от „Бургасбус" ЕООД

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05035 /08.12.2011 г.

Дек.
08

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Предложение за поемане на дълг чрез банков кредит за осигуряване необходимото съфинансиране по проект „Интегриран градски транспорт на Бургас", финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013г., Операция 1.5. "Системи за устойчив градски транспорт"

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05036 /08.12.2011 г.

Дек.
08

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за улична регулация за осигуряване на транспортен достъп и обслужване на имот пл.№ 9 по плана на Гробищен парк - Бургас, представляващ имот с идентификатор 07079.501.284 no КК на гр.Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05037 /08.12.2011 г.

Дек.
08

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за улична регулация за провеждане на обслужваща улица в масив 66, землище кв.Банево, гр.Бургас, за осигуряване достъп до имоти 066017,066018 и 066019

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05038 /08.12.2011 г.

Дек.
08

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за имот пл.№27, масив 105, местност „Вълчи връх" (бивша „Курт тепе"), землище гр.Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05039 /08.12.2011 г.

Дек.
08

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Искане за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VI и УПИ VII в кв.9 по плана на ЦГЧ - гр.Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 91-00 00033 /09.12.2011 г.

Дек.
09

от Д. Димитрова и  М.Маринова
Относно: Определяне патентния и туристически данъци на хотели и самостоятелни стаи за подслон в кв. Краиморие 

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05043 /09.12.2011 г.

Дек.
09

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Даване съгласие за приемане на дарение в полза на Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05046 /12.12.2011 г.

Дек.
12

от д-р Лорис Мануелян - Зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
Относно: Предоставяне на помещение общинска собственост за нуждите на Сдружение с нестопанска цел „Малкият принц".

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 91-00 00034 /13.12.2011 г.

Дек.
13

от Инициативен комитет "Червена пътека" и Фондация "Безопасни улици от Валя"
Относно: Предложения за повишаване безопасността на пешеходците

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Обявление за обществен посредник

Дек.
14

Общински съвет –Бургас на основание Решение по т.11 от Протокол №52/13.09.2011 г.,  чл.7 и следващите от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община, обявява конкурс за заемане на длъжността „Обществен посредник на територията на Община Бургас”.

Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Дневен ред за предстоящото заседание на Общински съвет - Бургас, което ще се проведе на 22.12.2011 г.

Дек.
14

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския съвет на 22.12.2011 година /четвъртък/ от 10:00 часа, в сградата на Областна администрация - Бургас,  при следния проект за дневен ред:

Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Страници

Синдикирай