Декември 2011

Входящо писмо №: обс 91-00 00036 /16.12.2011 г.

Дек.
21

от: Живко Тодоров, Радослав Рачев, Мария Арнаудова, Живко Консулов, Йорданка Тодорова, Тодор Добрев, "Анастасия" ЕООД, Иван Колев, "Арбо" АД, "Автокомплект" ООД
Относно: Отчуждаване на имоти в Промишлена зона "Север"

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 94-Т 00029 /19.12.2011 г.

Дек.
21

от: Татяна Богданова
Относно: Разрешение за разплащане на вноски на финансово задължение към Община Бургас

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 94-C 00060 /19.12.2011 г.

Дек.
21

от: Станка Маринова Стефанова
Относно: Опрощаване на дълг към Община Бургас

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 05048 /14.12.2011 г.

Дек.
21

от  Атанаска Николова - Заместник - кмет "Евроинтеграция и екология" Община Бургас
Относно: Искане за съфинансиране от Фондация "Астика" за проект "МИКЦ-Астика Бургас"

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 91-00 00030 /18.11.2011 г.

Дек.
21

от Неделчо Маламов и Янчо Янев - ръководство на Вилна зона "Погребите"
Относно: Искане за ремонт на пътна отсечка и преференции за карти за автобус №32

 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 05007 /07.12.2011 г.

Дек.
21

от Ташо Желев - Директор на дирекция УОС
Относно: Писмо с изх.№08-00-04966/01.12.2011 г.

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 91-00 00035 /15.12.2011 г.

Дек.
21

от: Д-р Мустафа Хаджи - главен мюфтия
Относно: Данък сгради и такса битови отпадъци за религиозни храмове

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05052 /15.12.2011 г.

Дек.
21

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, к-с "Бр.Миладинови", бл.117, на наемател, настанен по административен ред

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 70-К 00010 / 20.12.2011 г.

Дек.
21

от Таня Базотева - Изпълнителен Директор на "Красимира Благоева" ООД
Относно: Обявен от "Диагностично-консултативен център II - Бургас" Конкурс за отдаване под наем на помещение за аптека в сграда гр.Бургас, ул.Демокрация №94

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05069 / 21.12.2011 г.

Дек.
22

от Златина Георгиева - Директор на дирекция "ПНО"
Относно: Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, за размера на таксите за водовземане от находищата на минерална вода на територията на Община Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, за размера на таксите за водовземане от находищата на минерална вода на територията на Община Бургас

Дек.
22

Моля, проектът, ведно с мотивите за промените, да бъде обявен на интернет страницата на Общински съвет - Бургас, с оглед предоставяне на възможност за предложения, и своевременното им отразяване, преди входиране на наредбата за обсъждане в постоянните комисии.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05063 / 21.12.2011 г.

Дек.
23

от  Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Включване на нови обекти в разчета за капиталови разходи за 2011 година и обособяването им като преходни за 2012 година.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05061 / 21.12.2011 г.

Дек.
23

от  Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Предварително съгласие за промяна предназначението на част от имот пл.№000136, целия с площ 13,463 дка. и част от имот 000137, целия с площ 0,853 дка. с начин на трайно ползване пасище мера за изграждане на обект на техническата инфраструктура

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №5 от дата 22.12.2011

Дек.
23

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.2 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския съвет на 22.12.2011 година /четвъртък/ от 10:00 часа, в сградата на Областна администрация - Бургас, при следния проект за дневен ред:

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05062 / 21.12.2011 г.

Дек.
27

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Oтносно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасета на Канализационен колектор за дъждовни води до УПИII-136, отреден за ПСОВ - землище Ветрен

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05067 / 21.12.2011 г.

Дек.
27

от Димитьр Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Кандидатстване на Община Бургас в конкурс на СЕМ, обявен с решение 261/6.12.2011 г., за осъществяване на радиодейност

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05070 / 21.12.2011 г.

Дек.
27

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Разрешение за участие на „Благоустройствени строежи" ЕООД в учредяването на консорциум, организиран под формата на гражданско дружество по смисъла на чл.357-364 от ЗЗД

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. Януари

Дек.
28

Крайният срок за входиране на докладни записки е 13.01.2012 г.

 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. Февруари - отменен

Дек.
28

Крайният срок за входиране на докладни записки е 27.01.2012 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Обявление за обществен посредник

Дек.
28

Общински съвет –Бургас на основание Решение по т.11 от Протокол №52/13.09.2011 г.,  чл.7 и следващите от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община, обявява конкурс за заемане на длъжността „Обществен посредник на територията на Община Бургас”.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №5 от дата 22.12.2011

Дек.
29

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на 22.12.2011: Протокол 5

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Страници

Синдикирай