Януари 2012

Докладна записка №: обс 08-00 05064 / 21.12.2011 г.

Ян.
09

от Георги Дражев Атанасов  - общински съветник от ПП "НФСБ"
Относно: Предоставяне на парцел и отпускане на средства за построяване паметник

 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 05072 / 27.12.2011 г.

Ян.
09

от Живко Иванов - Директор ОП "Спортни имоти, паркинги и гаражи
Относно: Становище във връзка с писмо П-94-Б-576/01.12.2011 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 62-00 00028 / 09.01.2012 г.

Ян.
09

от Богдан Димитров - Председател на РК на БЗС гр.Бургас
Относно: Предложение за удостояване на д-р Гарабед Папазян с приза почетен гражданин на град Бургас

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05086 / 09.01.2012 г.

Ян.
10

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Промяна предназначението на общински жилища

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05088 /09.01.2012 г.

Ян.
10

от  Атанаска Николова - Заместник - кмет "Евроинтеграция и екология" Община Бургас
Относно: Упълномощаване на кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на околната среда и водите по проект „Интегриран проект за рехабилитация и разширение на ВиК мрежите в кв. Сарафово, гр. Бургас", изпълняван от Община Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05101 /10.01.2012 г.

Ян.
10

Относно: Определяне на нови начални тръжни цени за продажба на общински имоти: Обособен обект- почивна база(собственост на "Благоустройствени строежи"ЕООД), находяща се в лесопарк"Росенец", гр. Бургас; Почивна база/собственост на "Обреден комплекс"ЕООД/ в м. Ковач, землището на с. Звездец, Община Малко Търново и Магазин, ул."Фердинандова" № 49, гр. Бургас съгласно чл. 3, ал. 3, т. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/ и чл. 6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05102 /10.01.2012 г.

Ян.
10

от Георги Георгиев - Общински съветник и Председател на Надзорния съвет на Агенция за приватизация и публично- частно партньорство
Относно: Допълване и изменение на Правилника за дейността на Общинска агенция за приватизация и публично-частно партньорство - гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 94-С 00061 / 10.01.2012 г.

Ян.
10

от Стефан Маринов Маринов, заедно с група граждани от М. Рудник и Победа
Относно: Промяна в маршрута и откриване на автобусна спирка на автобусите движещи се  по маршрута Бургас- Созопол

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 91 - 00037 / 10.01.2012 г.

Ян.
10

от притежателите на наследствени земи в месността „Кюшето"
Относно: Включване на земите на жалбоподателите в плана на местността "Кюшето"

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. Февруари - актуален

Ян.
10

Крайният срок за входиране на докладни записки е 03.02.2012 г.

 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05103 /10.01.2012 г.

Ян.
10

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ IV860 в кв.45, по ПУП-ПРЗ на гр.Българово, Община Бургас, чрез продажба на частта на общината, представляваща 13/728 кв.м ид. части

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05106 /11.01.2012 г.

Ян.
11

от д-р Лорис Мануелян - Зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
Относно: Промяна в състава на Общински съвет  по наркотични вещества /ОСНВ/ - гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05108 /12.01.2012 г.

Ян.
13

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.З от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - Бургас, за обезщетяване наследниците на Иван Иванов Проданов

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05109 /12.01.2012 г.

Ян.
13

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ VII-264 и УПИ XIV-265 в кв. 11 по ПУП- ПРЗ на кв. Крайморие, гр. Бургас, с идентификатори съответно №07079.830.264 и №07079.830.265 по одобрена КК на гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05111 /12.01.2012 г.

Ян.
13

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.З от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - Бургас, за обезщетяване наследниците на Цанка Великова Гайдарджиева

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05107 /12.01.2012 г.

Ян.
13

от Вълчо Чолаков общински съветник от „Синята коалиция"
Относно: Предвиждане на средства по Бюджет 2012 за финансово подпомагане на процедури „ин витро"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05110 /12.01.2012 г.

Ян.
13

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 116/756 кв.м. ид.части от УПИ IV-235, в кв.4, по плана на в.з."До стопански двор",кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05112 /13.01.2012 г.

Ян.
13

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Предварително съгласие за промяна предназначението на част от имот пл.№130 в землището на с.Рудник с площ 0,346 дка., целия с площ 721,83 дка., с начин на трайно ползване пасище мера, за изграждане на обект на техническата инфраструктура

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05113 /13.01.2012 г.

Ян.
13

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Съгласуване на окончателен проект за ПУП-Парцеларен план за трасе на обект ВЛ 110 kV п/ст „Айтос" - п/ст „Слънчев бряг -запад"

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05122 /13.01.2012 г.

Ян.
13

от  Йорданка Бенова-Ананиева, Заместник-кмет на Община Бургас
Относно: Приемане на изменение на Правилника за устройство, организация и дейност на Консултативен съвет по въпросите на туризма при Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05115 /13.01.2012 г.

Ян.
13

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Откриване на процедура за избор на доставчик на енергоефективни услуги на основание чл. 48 от Закона за енергийната ефективност

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05114 /13.01.2012 г.

Ян.
13

от  Атанаска Николова - заместник - кмет "Евроинтеграция и екология" Община Бургас
Относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013 г.", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение"

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05121 /13.01.2012 г.

Ян.
13

от Йорданка Ананиева - зам. кмет "Култура и образование" на Община Бургас
Относно: Даване на съгласие Община Бургас да кандидатства по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013", Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма", Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинации", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинации"

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05120 /13.01.2012 г.

Ян.
13

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проектопредложение за финансиране по Проект "Красива България"през 2012г. нa Министерство па труда и социалната политика

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05119 /13.01.2012 г.

Ян.
13

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Промяна капацитета на Дом за деца лишени от родителска грижа „Александър Георгиев Коджакафалията", Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05116 /13.01.2012 г.

Ян.
13

от Йорданка Ананиева - зам. кмет "Култура и образование" на Община Бургас
Относно: Предоставяне на физкултурен салон находящ се в сградата на ОУ „Братя Миладинови" за безвъзмездно ползване по определен график от ОУСК "Бургас-2007"от 01.02.2012г. до 01.09.2012г., свързан с проект по програмата на МФВС „Спорт за децата в свободното време"

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05130 /13.01.2012 г.

Ян.
13

от Георги Дражев Атанасов - общински съветник от ПП "НФСБ"
Относно: Задължаването на кмета на Община Бургас - Димитър Николов за мотивирано и законосъобразно произнасяне по заявление за приватизация на Магазин"Тройка" в гр.Бургас, направено своевременно , под ном. 128/27.05.1996г. от Иванка Йорданова Сотирова и предприемане на законосъобразна процедура по приватизация

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05131 /13.01.2012 г.

Ян.
13

от Георги Дражев Атанасов  - общински съветник от ПП "НФСБ"
Относно: Предоставяне на парцел и отпускане на средства за построяване на паметник

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05128 /13.01.2012 г.

Ян.
13

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Допускане изменение на ПУП-ПРЗ на кв.1 по плана на ж.к.„Зорница",гр.Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05127 /13.01.2012 г.

Ян.
13

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване на ПУП - ПРЗ за имот пл.№ 13 и 14, масив 19, местност „Дванадесетте" (бивша „Оникилика"), землище гр.Бургас

  1. Одобряване на ПУП-ПРЗ за имот пл.№13, масив 19, местност „Дванадесетте" (бивша „Оникилика"), землище гр.Бургас
  2. Одобряване на ПУП-ПРЗ за имот пл.№14, масив 19, местност „Дванадесетте" (бивша „Оникилика"), землище гр.Бургас
Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05129 /13.01.2012 г.

Ян.
13

от Снежина Минчева Маджарова - Председател на Общински съвет Бургас
Относно: Избор на членове на Постоянни комисии

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05125 /13.01.2012 г.

Ян.
13

от  Атанаска Николова - Заместник - кмет "Евроинтеграция и екология" Община Бургас
Относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас - за размера на таксите за водовземане от находищата на минерална вода на територията на Община Бургас, съгласно Приложение 7

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05126 /13.01.2012 г.

Ян.
13

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 07079.2.2444 no КК на гр.Бургас, бивш имот пл.№21, масив 50 no КВС, местност „Вълчи връх" (бивша „Курт тепе"), землище гр.Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05124 /13.01.2012 г.

Ян.
13

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Продажба на поземлен имот №000048 no КВС на землище с. Твърдица, Община Бургас, чрез провеждане на търг

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 - 05117 / 13.01.2012 г.

Ян.
13

От Красимир Стойчев - зам.кмет "Бюджет, финанси и стопански дейности"
Относно: Искане за промяна на разписанието на автобусна линия №17

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 - 05118 / 13.01.2012 г.

Ян.
13

От Красимир Стойчев - зам.кмет "Бюджет, финанси и стопански дейности"
Относно: Формиране на цените на билетите на автобусния транспорт в гр. Бургас

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 94-С - 00063 / 16.01.2012 г.

Ян.
16

от Стоимен Колев Стоименов
Относно: Липсата на образовано, компетентно и оторизирано длъжностно лице за оценка и документиране на картини в Община Бургас, след настоящото пенсионеране на г-жа Пенка Седларска-изкуствовед в галерия „П-Задгорски" (синагогата)-гр.Бургас

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05141 /16.01.2012 г.

Ян.
16

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Учредяване право на строеж на "EVN България Електроразпределение" АД за изграждане на трафопост в УПИ XXIV-318, кв. 153 no плана на зона „Д", ж.р. „Меден Рудник", гр.Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05138 /16.01.2012 г.

Ян.
16

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Учредяване право на строеж на "ЕВН България Електроснабдяване" АД - гр. Пловдив за изграждане на трафопост в имот - частна общинска собственост

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05140 /16.01.2012 г.

Ян.
16

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ II 35 в кв.З, по ПУП-ПРЗ на гр.Българово, Община Бургас, чрез продажба на частта на общината, представляваща 44/504 кв.м ид. части

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05139 /16.01.2012 г.

Ян.
16

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
 Относно: Продажба на общински жилища на наематели, настанени по административен ред

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Условия за използване на burgascouncil.org

Настоящите правила за използване, уреждат взаимоотношенията между Общински съвет Бургас и всяко физическо лице наричано за краткост по-долу Потребител, посетило сайта и използващо услугите и информацията, предоставени от Общински съвет Бургас. Осъществявайки достъп до уеб сайта на Общински съвет Бургас, Вие трябва да приемете условията, изложени по-долу. В противен случай нямате право да използвате тези страници.

Съдържание на сайта

Защита на личните данни

Общински съвет Бургас отдава голямо значение на принципа на зачитане на личния живот. Политиката относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на личните данни от институциите е съобразена със Закона за защита на личните данни.

Входящо писмо №: обс 91-00 - 00001 / 16.01.2012 г.

Ян.
18

от д-р Б. Димитров  - Председател на Районна колегия на Български зъболекарски съюз
Относно: Преразглеждане на решение на Общински съвет гр.Бургас прието по т.29 от дневния ред на проведеното на 13.09.2011 г. заседание /протокол №52/

 

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Наредба за определяне размера на местните данъци

Ян.
18

Изменена и допълнена с Решениe на Общински съвет - Бургас, протокол №5, т.11 от 22.12.2011 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05144 /18.01.2012 г.

Ян.
18

от Красимир Стойчев - зам.кмет "Бюджет, финанси и стопански дейности"
Относно: Създаване на комисия за изготвяне на правилник за
подпомагане на мсп

 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05146 /18.01.2012 г.

Ян.
18

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Утвърждаване на числеността на персонала, годишния размер на средствата за работни заплати и разпределението му по месеци за 2012 г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05147 /18.01.2012 г.

Ян.
18

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Увеличаване на капитала на „Индустриален и логистичен парк - Бургас" ЕАД чрез издаване на нови акции, които да бъдат придобити от „Национална компания индустриални зони" ЕАД

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 05156 / 19.01.2012 г.

Ян.
19

от Атанаска Николова - заместник - кмет "Евроинтеграция и екология" Община Бургас
Относно: Искане за съфинансиране по реда на „Правилник за предоставяне на средства от общинския бюджет за съфинансиране на проекти на НПО" от Сдружение „Онкоболни и приятели" за проект „С рак във време на криза", финансиран no конкурс „Повече плурализъм във време на криза" no програма „Европейски политики и гражданско участие" на институт „Отворено общество"

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Страници

Синдикирай