Февруари 2012

Докладна записка №: обс 08-00 05180 /26.01.2012 г.

Февр.
01

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Разрешение за изменение на ПУП-ПРЗ на кв.34 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас,
за промяна границите и предназначението на УПИ V - за ТП и част от УПИ IV - За озеленяване, с цел обособяване на УПИ за инфраструктура

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05186 /27.01.2012 г.

Февр.
01

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Разрешение за участие на „Дезинфекционна станция-Бургас" ЕООД в учредяването на консорциум, организиран под формата на гражданско дружество, по смисъла на чл. 357-364 от ЗЗД

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05193 /31.01.2012 г.

Февр.
01

от Снежина Минчева Маджарова - Председател на Общински съвет Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05189 /30.01.2012 г.

Февр.
01

от Йорданка Ангелова Бенова - Ананиева - зам. кмет "Култура и образование" на Община Бургас
Относно: Отдаване под наем на обособена част от имот - публична общинска собственост, чрез публично оповестен конкурс

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05191 /31.01.2012 г.

Февр.
01

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Допълнение на Приложение 2, Раздел V, т.15.3. Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас през 2012 година

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05201 /01.02.2012 г.

Февр.
02

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Промяна Решение на Общински съвет-Бургас/ Протокол № 3 от 29.11.2011 г.- т.17/ относно промяна статута на СУ „Юрий Гагарин" -гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05203 /02.02.2012 г.

Февр.
03

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Актуализиране ползването на общински мери и пасища за 2012 год. на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни на територията на Община Бургас, в съответствие с условията за подцържане на земята в добро земеделско и екологично състояние

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05196 /01.02.2012 г.

Февр.
03

от Георги Василев Манев-общински съветник от ПП СЕК и член на постоянната комисия по Устройство на територията
Относно: Предложение на Общински съвет-гр.Бургас по реда на §9 от ПЗР на Наредба № 7 относно съгласуване с Министъра на регионалното развитие и благоустройството, в съответствие с предвижданията на ОУП по плана на ЦГЧ на  гр.Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05202 /02.02.2012 г.

Февр.
03

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Отдаване под наем на обособени части от имоти публична общинска собственост, чрез публични тьргове с тайно наддаване

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05208 /03.02.2012 г.

Февр.
03

от Красимир Стойчев - зам.кмет "Бюджет, финанси и стопански дейности"
Относно: Определяне размера на дивидента и разпределение на печалбата за 2011 г. на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас в капитала

 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05204 /03.02.2012 г.

Февр.
03

от Валентин Касабов общински съветник от групата на политическа партия "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ" при Общински съвет - Бургас
Относно: Почистване и поддържане на паметниците на територията на град Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05207 /03.02.2012 г.

Февр.
03

от Красимир Стойчев - зам.кмет "Бюджет, финанси и стопански дейности"
Относно: Избор на управител на „Бургаски пазари" ЕООД- Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05217 /06.02.2012 г.

Февр.
06

от Снежина Минчева Маджарова - Председател на Общински съвет Бургас
Относно: Конкурсна процедура за избор на обществен посредник, съгласно Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05218 /06.02.2012 г.

Февр.
06

от Снежина Минчева Маджарова - Председател на Общински съвет Бургас
Относно: Удостояване   на  д-р  Гарабед   Адашест  Папазян   със званието „Почетен гражданин на Бургас"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05219 /06.02.2012 г.

Февр.
06

от Снежина Минчева Маджарова - Председател на Общински съвет Бургас
Относно: Определяне на представители от Общински съвет -Бургас в състава на Общинския експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/ на Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 05181 / 27.01.2012 г.

Февр.
06

От Стефка Калева - Началник отдел ГРАО
Относно: Провеждане на референдум за отделянето на с. Присад от Община Созопол и преминаването му към Община Бургас

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 - 05194 / 01.02.2012 г.

Февр.
06

от Таню Атанасов - Обществен посредник на Община Бургас
Относно: Анализ на обажданията на гражданите от Община Бургас на тел: 112 за 2011г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 19-00 - 00039 / 30.01.2012 г.

Февр.
06

От Таня Минчева-Базотева Управител на „Красимира Благоева" ООД , Георги Базотев Управител на „КООЛЛ" ООД;
Относно: Нарушения при провеждане на конкурс за отдаване под наем на помещение на общинско търговско дружество „ДКЦ II - Бургас" ЕООД

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 19-00 - 00043 / 02.02.2012 г.

Февр.
06

От Таня Минчева-Базотева Управител на „Красимира Благоева" ООД , Георги Базотев Управител на „КООЛЛ" ООД;
Относно: Нарушения при провеждане на конкурс за отдаване под наем на помещение на общинско търговско дружество „ДКЦ II - Бургас" ЕООД

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 91-00 - 00039 / 03.02.2012 г.

Февр.
06

от "Интеркомерс Груп Плюс" ЕООД
Относно: Преразглеждане на по настоящ договор за наем на недвижим имот, находящ се в гр. Бургас, ТК "Краснодар" ет.1

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05244 /06.02.2012 г.

Февр.
06

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Приемане на стратегия за управление на общинската собственост за периода 2012 - 2014 година и Програма за управлението и разпореждането с общинската собственост за 2012 година

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05246 /06.02.2012 г.

Февр.
06

от Снежина Минчева Маджарова - Председател на Общински съвет Бургас
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05237 /06.02.2012 г.

Февр.
07

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ на кв.1   по плана на ж.к. „Зорница", гр.Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05238 /06.02.2012 г.

Февр.
07

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ на кв.7 и кв.15 по плана на кв.Горно Езерово, за обособяване на самостоятелен УПИ за православен храм

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05239 /06.02.2012 г.

Февр.
07

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: 1. Одобряване на Подробен устройствен план -
Парцеларен план за трасе на отвеждащ канал след ПСОВ кв.Ветрен, гр.Бургас
2. Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на кабел 20KV за захранване на нов ТП в УПИ I-136, землище кв.Ветрен, гр.Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05240 /06.02.2012 г.

Февр.
07

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за улична регулация на обслужваща улица за осигуряване на достъп до имот 8, масив 7, местност „До шосето", землище кв.Крайморие, гр.Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05241 /06.02.2012 г.

Февр.
07

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план
за трасе на кабел 20kV за захранване на ТП-нов, тип БКТП в УПИ I-3, масив 17, местност "Веригите" (б.м-ст „Синджирли герен"), землище гр.Бургас - ПИ с идентификатор 07079.2.2418 no КК на гр.Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05242 /06.02.2012 г.

Февр.
07

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас
и физическо лице в УПИ IX-806, в квартал 1 по ПУП-ПРЗ на кв.Сарафово, гр.Бургас,
Община Бургас, чрез продажба частта на общината

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05243 /06.02.2012 г.

Февр.
07

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Учредяване право на строеж по реда на §17, ал.2 от ЗУТ за обект, изграден по реда на чл.120, ал.4 от отменения ППЗТСУ в общински имот, представляващ УПИ III 52 в кв.24, по ПУП-ПРЗ на к/с „Славейков", гр.Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05221 /06.02.2012 г.

Февр.
07

от Красимир Стойчев - зам.кмет "Бюджет, финанси и стопански дейности"
Относно: Приемане на схема за въвеждане в експлоатация на участъци от зоната за кратковременно паркиране

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05236 /06.02.2012 г.

Февр.
07

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №6 от дата 31.01.2012

Февр.
07

На 6 - то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 22 февруари 2012 год.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05254 /08.02.2012 г.

Февр.
08

от Костантин Луков - Зам. Председател на общински съвет, Председател на постоянна комисия по ОРСБД и общински съветник от ПП "ГЕРБ"
Относно: Изграждане на предпазни огради за пешеходци на бул. „Стефан Стамболов", с цел предотвратяване на пътно-транспортни произшествия (ПТП)

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05255 /08.02.2012 г.

Февр.
08

от Красимир Стойчев - зам.кмет "Бюджет, финанси и стопански дейности"
Относно: Осигуряване на финансови средства за социални разходи за облекчаване на разходите за транспорт на определени групи граждани

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05256 /08.02.2012 г.

Февр.
08

от Красимир Стойчев - зам.кмет "Бюджет, финанси и стопански дейности"
Относно: Откриване на процедура no провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по линии от републиканска транспортна схема - квота на Обшина Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Състав на комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Костантин Йорданов Луков - ПредседателГеорги Стоилов Чавдаров - Зам. ПредседателШерафет Асан Мехмед - членЕвгений Николов Мосинов - членБойчо Стоянов Георгиев - членКалчо Станков Белов - членХристиян Радев Митев - член

Докладна записка №: обс 08-00 05258 /08.02.2012 г.

Февр.
10

от инж. Иван Петров - Управител на "Благоустройствени строежи" ЕООД, гр.Бургас
Относно: Даване на съгласие на „Благоустройствени строежи" ЕООД, гр. Бургас да предоговори договорните условия с „Райфайзенбанк (България)" ЕАД по договор за банков кредит от 25.06.2004г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №7 от дата 21.02.2012 г.

Февр.
14

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.3 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския съвет на 21.02.2012 година /вторник/ от 10:00 часа, в КЦ „Морско казино”, зала „Георги Баев”,  при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Февр.
16

Проектът е публикуван на интернет страниците на Община Бургас и Общинския съвет Бургас, с оглед предоставяне на възможност за предложения и мнения по публикувания проект, които могат да бъдат правени в 14-дневен срок, считано от 17.02.2012г. на следните адреси: letenteatar_bs@abv.bg и council@burgas.bg.

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05273 /17.02.2012 г.

Февр.
22

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Одобряваие на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на външен водопровод за захранване на вилно селище в УПИ I - 18, масив 42, местност "Яката", землище с.Рудник, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05272 /17.02.2012 г.

Февр.
22

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на кабел 20кУ за захранване на трафопост в УПИ I-18, масив 42, местност "Яката", зeмлище с.Рудник, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05268 /16.02.2012 г.

Февр.
22

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Учредяване право на строеж на "ЕVN България Електроразпрелеление" АД за изграждане на трафопост в УПИ II,кв.110 по плана на зона „Г", ж.р. „Меден Рудник". гр.Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05283 /20.02.2012 г.

Февр.
22

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на авариен канал след КПС в УПИ III-41, масив 44, местност „Овчарска лъка" (старо наименование „Чобан чаир"), землище с.Рудник, Община Бургас и съгласие за придобиване от Община Бургас на право на прокарване в имот №044004, собственост на физически лица.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05281 /20.02.2012 г.

Февр.
22

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Закупуване на част от имот №2101 в кв. 113 в с. Черно море във връзка с реализацията ка "Интегриран проект за управление на питейните и отпадни води - с. Рудник, с. Черно море" Община Бургас"

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05284 /20.02.2012 г.

Февр.
22

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване на Подробен устройствен план-Парцеларен план
за трасе на главен колектор Банево К-I-ВА и трасе на битов колектор К-100-ВА, Община Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 91-00 - 00040 / 08.02.2012 г.

Февр.
22

от Йоанна Тодорова Чакърова и Христина Тодорова Тонева
Относно: Отмяна на Решение № 40-17/21.10.2010г. на Общински съвет -Бургас, с което е одобрен проекта за актуализация - изменение на ПУП -ПРЗ на ж.к. „Сиавейков", гр. Бургас, в частта му за УПИ ХХIII-365 в кв. 49 по плана на комплекса, съобразно Рeшение М» 107/25,01.2012г. на Алминистративен съд - Бургас постановено по адм. дело № 472/2011г., и предприемане на законосъобразни действия за повторно провеждане на процедурата по одобряване на ПУП - ПРЗ за УПИ ХХIII-365 в кв. 49 по плана на комплекса

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 94 - Д 00077 / 20.02.2012 г.

Февр.
22

От "РИБА КОМЕРС"  ООД, гр.Бургас, ул. "Мара Гидик" № 17р ЕИК 812117186 представлявано от управителя Димитър Христов Шавов

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05289 /22.02.2012 г.

Февр.
22

от Йорданка Ананиева - Заместник-кмет на Община Бургас и председател на МКБППМН
Относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Бургас за 2011 г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 05174 / 25.01.2012 г.

Февр.
22

от Красимир Стойчев - зам.кмет "Бюджет, финанси и стопански дейности"
Относно: Писмо на г-н Иван Гуджев до Общински съвет Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 19-00 00048 / 10.02.2012 г.

Февр.
23

от Таня Минчева - Базотева - Управител на "Красимира Благоева" ООД
Относно: Решение на Постоянната Комисия по Здравеопазване и социални дейности при Общински съвет  - Бургас относно конкурс за отдаване под наем на помещение на общинско търговско дружество „ДКЦ II - Бургас" ЕООД

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 05287 / 22.02.2012 г.

Февр.
23

от Ташо Желев - Директор на Дирекция УОС
Относно: Получено писмо във връзка с докладна записка вх.№ 08-00 05153/19.01.2012 г. - Учредяване право на пристрояване към магазин,находящ се в партера на бл.91, в ж.к. „Бр.Миладинови", гр.Бургас, изграден върху общинска земя

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 05286 / 21.02.2012 г.

Февр.
23

от инж.П.Драгнев - Управител на "БургасБус ЕООД" град Бургас
Относно: Становище за спирка в кв."Победа" до бенз. "Шел" по маршрута на Бургас - Созопол

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 94-H 00041 / 24.02.2012 г.

Февр.
27

от Никола Апостолов Георгиев - треньор и Президент на СКВТ "Титан" Бургас
Относно: Промяна в Наредбата за финансово подпомагане на спортните клубове от Община Бургас

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. Март

Февр.
27

Крайният срок за входиране на докладни записки е 09.03.2012 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 94-С 00066 / 27.02.2012 г.

Февр.
27

от Сотир Йовчев - кмет на село Твърдица, Община Бургас и жителите на на село Твърдица, Община Бургас.
Относно: 1. Оптимизиране на транспортната схема за предоставяне на транспортни услуги на жителите на село Твърдица.
               2.Коригиране мястото на вече съществуващата автобусна спирка в село Твърдица 

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Страници

Синдикирай