Март 2012

Докладна записка №: обс 08-00 05307 /28.02.2012 г.

Март
01

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Бургас на имоти, предоставени за нуждите на Професионална гимназия по транспорт-Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05309 /28.02.2012 г.

Март
01

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ III 692,693 в кв.28, по ПУП-ПРЗ на гр.Българово, Община Бургас, чрез продажба на частта на общината, представляваща 24/734 кв.м. ид. части

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Правилник за организацията на работа, числеността и състава на консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Бургас

Март
01

Изменен и допълнен с Решение на Общински съвет - Бургас, по т. 7, Протокол №6/31.01.2012 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Правилник за дейността на Общинска агенция за приватизация Бургас

Март
01

Измененен и допълнен с Решение на Общински съвет - Бургас, по т.31, Протокол №6/31.01.2012 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №7 от дата 21.02. и 23.02.2012 година

Март
01

На 7 - то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 16 март 2012 год.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 67 - 00 00029 / 05.03.2012 г.

Март
07

от Добринка Николова - Председател на НЧ "П.Хилендарски 1928"
Относно: Отчет за дейността на читалището за 2011 година, съгласно чл.26а ал./4/от Закона за народните читалища

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05324 /06.03.2012 г.

Март
07

от група общински съветници от ПП "Национален фронт за спасение на България"
Относно: Отмяна на решение прието по т.3 от дневния ред на 6 -то заседание на Общински съвет Бургас, проведено на 31.01.2012 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05323 / 06.03.2012 г.

Март
07

от Димитър Димитров - Директор на Дирекция "Вътрешен одит"
Относно: Приемане на докладите за дейността по вътрешен одит в Община Бургас през 2011 год.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 48 - 00 00093 / 07.03.2012 г.

Март
08

от Диян Динев - Генерален директор на ДП РВД
Относно: Предложение за промяна на основното трасе на кацащите самолети и преустановяване на нощните полети на летище Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05333 / 07.03.2012 г.

Март
08

от д-р Лорис Мануелян - Зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
Относно: Финансово подпомагане на заслужилия треньор Димитър Ковачев

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 76 - 00 00003 / 07.03.2012 г.

Март
08

от Снежана Николова - Председател на НЧ "Св. св. Кирил и Методий 1985"
Относно: Доклад за дейността на читалище "Св. св. Кирил и Методий 1985" за 2011 г.

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05334 / 07.03.2012 г.

Март
08

от група общински съветници „Демократична коалиция"
Относно: Именуване на обект с общинско значение - Летен театър гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 48-00 00092 / 07.03.2012 г.

Март
08

От Кръстю Ставрев - Председател на граждански инициативен комитет
Относно: Решение на Общински съвет Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05332 / 07.03.2012 г.

Март
08

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Учредяване право на строеж на "ЕВН България Електроразпределение" АД - гр. Пловдив за изграждане на трафопост в имот - частна общинска собственост

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05331 / 07.03.2012 г.

Март
09

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Бургас, представляващ масивна едноетажна сграда, построена в УПИ I, кв.19 по ПУП-ПРЗ на ж.к."Изгрев", гр. Бургас, за нуждите на "Съюз на пенсионерите - 2004 г. - Бургас" 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05329 / 07.03.2012 г.

Март
09

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Предложение за решение за приемане на дарение на недвижим имот „Дом на нефтохимика"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05330 / 07.03.2012 г.

Март
09

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Отдаване под наем на имот-частна общинска собственост, за дейността на сдружение „Каритас-София", в бл.57, до вх.8 - партер в ж.к. "Бр. Миладинови"

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05328 / 07.03.2012 г.

Март
09

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, за дейността на Сдружение с нестопанска цел „МЛАДЕЖКИ ГЛАС"- гр. Бургас, ж.к. „Лазур", бл. 68, ет. 15, ап.57, п.к.59

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05345 / 09.03.2012 г.

Март
09

от Димчо Грудев - общински съветник при Общински съвет Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за физическо лице - Роза Арсова Желева

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05339 / 09.03.2012 г.

Март
09

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ VIII-330, в квартал 54 по ПУП-ПРЗ на с.Брястовец, Община Бургас, чрез продажба частта на общината

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05347 / 09.03.2012 г.

Март
09

от Евгениий Мосинов - общински съветник от групата на "БСП"
Относно: Вземане на решение за провеждане на преговори за придобиване на дялове от капитала на търговското дружество "Медицински център за спортна медицина и рехабилитация Черноморец" ЕООД

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05340 / 09.03.2012 г.

Март
09

от Красимир Стойчев Зам.-кмет „Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности"
Относно: Одобряване командировки на г-н Димитър Николов - Кмет на Община Бургас за периода 18.03.2011г. - 01.03.2012г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05338 / 08.03.2012 г.

Март
09

от Йорданка Ананиева - зам. кмет "Култура и образование" на Община Бургас
Относно: Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05337 /08.03.2012 г.

Март
09

от Красимир Стойчев Зам.-кмет „Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности"
Относно: Удължаване срока на действие на договор за възлагане управлението на „Дезинфекционна станция- Бургас" ЕООД
 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 05344 / 09.03.2012 г.

Март
09

от Красимир Стойчев Зам.-кмет „Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности"
Относно: График за движение по автобусна линия №17

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05343 / 09.03.2012 г.

Март
09

от Красимир Стойчев Зам.-кмет „Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности"
Относно: Определяне на места за таксиметрови стоянки в обхвата на „Синя зона".

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 05341 / 09.03.2012 г.

Март
09

от Нона Караджова - Министър на Околната среда и водите
Относно: Избор на изпълнители на дейности по проекти, финансирани по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 76-00 00004 / 08.03.2012 г.

Март
09

от Катерина Гагева - секретар при НЧ Христо Ботев Бургас
Относно: Отчет за 2011 г.

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05369 / 12.03.2012 г.

Март
12

от д-р Лорис Мануелян - Зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
Относно: Избиране на управител на „Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков"-Бургас" ЕООД

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05375 / 12.03.2012 г.

Март
12

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.З от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - Бургас, за обезщетяване наследниците на Илия Христов Бобев

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05354 / 09.03.2012 г.

Март
12

от Красимир Стойчев Зам.-кмет „Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности"
Относно: Откриване на процедура по провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по линии от републиканска транспортна схема - квота на Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05352 / 09.03.2012 г.

Март
12

от Йорданка Ананиева - зам. кмет "Култура и образование" на Община Бургас
Относно: Кандидатстване на ОУ „В.Левски"- кв. Горно Езерово по Програма за трансгранично сътрудничество България-Турция с проектно предложение „Близки проблеми и близки решения" с партньорска организация начално училище „Зюбейде Ханъм" от гр. Лозенград, Република Турция

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05353 / 09.03.2012 г.

Март
12

от Димитър Георгиев - управител на "Хляб и хлебни изделия" ЕООД - Бургас
Относно: Сключване на договор за предоставяне за нуждите на Детска млечна кухня на помещения - част от База за приготвяне на храна в сграда, собственост на Дружеството с идентификатор 07079.651.49.1 по кадастралната карта на гр. Бургас в УПИ V кв.18 зона "А" на к/с"Меден рудник".

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05349 / 09.03.2012 г.

Март
12

от Йорданка Ананиева - зам. кмет "Култура и образование" на Община Бургас
Относно: Общинска програма за детето 2012 година

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05351 / 09.03.2012 г.

Март
12

от Йорданка Ананиева - зам. кмет "Култура и образование" на Община Бургас
Относно: Определяне цената на билетите за изложба "Захари Зограф"

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05368 / 12.03.2012 г.

Март
12

от д-р Лорис Мануелян - Зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
Относно: Избиране на управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05367 / 12.03.2012 г.

Март
12

от д-р Лорис Мануелян - Зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
Относно: Избиране на управител на "Център за кожно - венерически заболявания - Бургас ЕООД

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05370 / 12.03.2012 г.

Март
12

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Даване съгласие за участие на Община Бургас със собствени финансови средства и работна сила в извършването на ремонт на къща, пострадала при наводнението в село Бисер, собственост на Груди Грудев, намираща се на ул. „Раковски" № 22

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05366 / 12.03.2012 г.

Март
12

от д-р Лорис Мануелян - Зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
Относно: Избиране на управител на "Специализирана болница за активно лечение по пневмо-физиатрични заболявания - Бургас" ЕООД

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05355 / 09.03.2012 г.

Март
12

от Йорданка Ананиева - зам. кмет "Култура и образование" на Община Бургас
Относно: Правилник за условията, реда и критериите на предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги от бургаски автори"

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05365 / 09.03.2012 г.

Март
12

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Избор на Обществен съвет по социално подпомагане

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05363 / 09.03.2012 г.

Март
12

от д-р Лорис Мануелян - Зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
Относно: Финансово   подпомагане  на  националния   състезател  по културизъм Красимир Петров Сарафов от гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05364 / 09.03.2012 г.

Март
12

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Бургас през 2013 година

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05374 / 12.03.2012 г.

Март
12

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на нежилищно помещение, частна общинска собственост за временно и безвъзмездно ползване на „Агенция по заетостта", гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков"№3

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05373 / 12.03.2012 г.

Март
12

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ ХII-686, в квартал 58 по плана на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, чрез продажба частта на общината

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05372 / 12.03.2012 г.

Март
12

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ I - 2038, в квартал 120 по плана на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, чрез продажба частта на общината

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05371 / 12.03.2012 г.

Март
13

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Учредяване възмездно право на строеж в полза на"ЕВН България Електроразпределение" АД, за изграждане на трансформаторен пост в УПИ III-41, масив 44, м."Овчарска лъка"/старо наименование „Чобан чаир", землище с. Рудник

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05357 / 09.03.2012 г.

Март
13

от д-р Лорис Мануелян - Зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Евгения Асенова Вучкова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05356 / 09.03.2012 г.

Март
13

от д-р Лорис Мануелян - Зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Марийка Вълчева Кръстева

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05362 / 09.03.2012 г.

Март
13

от д-р Лорис Мануелян - Зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физически лица - Ива Димчева Димитрова и Михаил Русев Димитров

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05361 / 09.03.2012 г.

Март
13

от д-р Лорис Мануелян - Зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помош в полза на физическо лице - Дора Танева Георгиева

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05378 / 13.03.2012 г.

Март
13

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Предложение за решение за допълване на годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост с общинските обекти от първостепенно значение

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05376 / 12.03.2012 г.

Март
13

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план
за трасе на външен водопровод за захранване на УПИ I-2, масив 132, местност "Винарски път" (бивша местност „Шарап йолу"), землище гр.Бургас - ПИ с идентификатор 07079.3.1149 по КК на гр.Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05360 / 09.03.2012 г.

Март
14

от д-р Лорис Мануелян - Зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Величка Стоянова Алексиева

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05358 / 09.03.2012 г.

Март
14

от д-р Лорис Мануелян - Зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Стоянка Георгиева Грудова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05359 / 09.03.2012 г.

Март
14

от д-р Лорис Мануелян - Зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Биляна Раткова Кикова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05380 / 13.03.2012 г.

Март
14

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Отдаване под наем на имот-частна общинска собственост, за дейността на „ Сдружение управление на отпадъците - регион Бургас"

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05379 / 13.03.2012 г.

Март
14

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на общинска земя на оспование §27, ал.2, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение па Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение иа Общинската служба по земеделие - Бургас, за възстановяване правото на собственост на наследпиците на Стою Георгиев Вълчанов

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Страници

Синдикирай