Април 2012

Входящо писмо №: обс 08-00 05452 / 28.03.2012 г.

Апр.
03

от Таню Атанасов  - Обществен посредник на Община Бургас
Относно: Справка за състоянието на въздушната среда на Община Бургас за 2011 г.

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 94 - C 00069/ 02.04.2012 г.

Апр.
03

от инж. Саркис Харутюн Караджиян - Председател на Арменска общност и Арменско църковно настоятелство - Бургас
Относно: Присъждане посмъртно званието " Почетен гражданин на Бургас" на Мелкон Магърдич Мелконян

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 94 - A 00039/ 02.04.2012 г.

Апр.
03

от Д-р Андрей Стоянов
Относно: Решение по т.48 от предварително обявения дневен ред за заседание № 8/27.03.2012 г. 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05454 /03.04.2012 г.

Апр.
03

от Костантин Луков - Общински съветник от ПП "ГЕРБ", Зам.председател на Общински съвет, и Председател на Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението
Относно: Приемане на Наредба за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на Община Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05463 / 05.04.2012 г.

Апр.
05

от Д-р Антонио Душепеев, Стоян Евтимов и Илиана Гъбева - общински съветници на ПП "ГЕРБ" - Общински съвет Бургас
Относно: Продажба на общински жилища  и изграждане на нови общински жилища
 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05457 /03.04.2012 г.

Апр.
05

от Стоян Евтимов - общински съветник от ПП "ГЕРБ" в Общински съвет Бургас
Относно: Приемане на Правилник за промяна на Правилника за финансово подпомагане на процедури "ин витро" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас приет по т.10 от протокол № 24 от 17.09.2009 г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05465 / 05.04.2012 г.

Апр.
05

от д-р Лорис Мануелян - Зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
Относно: Финансово подпомагане на състезателката по художествена гимнастика Мария Тервелова Матева от гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05466 / 05.04.2012 г.

Апр.
05

от д-р Лорис Мануелян - Зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
Относно: Финансово подпомагане на състезателката по художествена гимнастика Женина Трашлиева от гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05467 / 05.04.2012 г.

Апр.
05

от д-р Лорис Мануелян - Зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
Относно: Финансово подпомагане на националните състезатели по муай тай Йордан Дойчинов Янков и Николай Димов Атанасов от гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05475 / 05.04.2012 г.

Апр.
06

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Отдаване под наем на имот-частна общинска собственост, за дейността на Районна колегия на „Български зъболекарски съюз", находящ се на ул. „Сан Стефано" №86- ателие

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05474 / 05.04.2012 г.

Апр.
06

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Доброволна делба на недвижими имоти - УПИ XI и УПИ XXXI, в квартал 138 по ПУП - ПРЗ на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05473 /05.04.2012 г.

Апр.
06

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Прекратяване на договор за предоставяне на разрешение за изключително право на осъществяване търговска дейност върху недвижими имоти публична общинска собственост, сключен между Община Бургас и "Обреден комплекс" ЕООД - гр. Бургас, по отношение терен - част от парк "Езеро" и Зала за обреди и ритуали, находяща се в гр. Бургас, ул. „Странджа" №15

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05470 /05.04.2012 г.

Апр.
06

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Предложение за приемане на решение за отправяне на искане за предоставяне в собственост от страна на държавата на имот - държавна собственост находящ се в гр. Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №8 от дата 27.03. и 29.03.2012 година

Апр.
06

На 8 - то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 21 април 2012 год.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05476 /05.04.2012 г.

Апр.
06

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Отдаване под наем на имот-частна общинска собственост, за дейността на сдружение „Каритас-София", в бл.57, между вх.7 и вх.8 - партер в ж.к. "Бр. Миладинови"

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05472 /05.04.2012 г.

Апр.
06

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Рудник и с.Черно море, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05471 /05.04.2012 г.

Апр.
06

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Учредяване право на пристрояване към апартамент, находящ се на първи жилищен етаж в бл.4,вх.1, в гр. Бургас,кв. „Долно Езерово", изграден върху общинска земя

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05502 /06.04.2012 г.

Апр.
06

от Красимир Стойчев - зам.кмет "Бюджет, финанси,икономика и стопански дейности"
Относно: Приемане на Правилник за начина на разходване на заложените средства предвидени в общинския бюджет, за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05500 /06.04.2012 г.

Апр.
06

От Димитринка Иванова Буланова- Митрева - общински съветни от ПП "ГЕРБ" Бургас
Относно: Определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на съответната община, където е издадено разрешението

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05499 / 06.04.2012 г.

Апр.
06

От д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Веселин Петков Пъйнев - директор на ПГ по САГ „Кольо Фичето" - Бургас и член на УС на Училищното настоятелство на НУ "д-р Петър Берон" - Рудник за Сергей Богданов Пенков 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05496 / 06.04.2012 г.

Апр.
06

от Красимир Стойчев - зам.кмет "Бюджет, финанси,икономика и стопански дейности"
Относно: Провеждане на процедури за избор на проверители - регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети за 2012 г. на общинските търговски дружества

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05497 / 06.04.2012 г.

Апр.
06

от инж. Виолета Илиева, инж. Панайот Жечков, инж. Роза Желева - общински съветници от ПП "ГЕРБ"
Относно: Отпускане на финансови средства на ученици

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05513 / 06.04.2012 г.

Апр.
06

от Евгений Николов Мосинов и Тодор Ангелов Ненов - общински съветници от групата на "Българска Социалистическа Партия"
Относно: Промени в Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05503 / 06.04.2012 г.

Апр.
06

от Ангел Димитров Божидаров - общински съветник от групата на ПП "НФСБ" в Общински съвет Бургас
Относно: Освобождаване от длъжност на представителите на Общински съвет - Бургас в Съвета на директорите на „ПСФК Черноморец Бургас" АД - търговско дружество с общинско участие в капитала

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05506 /06.04.2012 г.

Апр.
06

от Йорданка Ананиева - заместник кмет "Култура и Образование"
Относно: Провеждане на конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот - публична общинска собственост за организиране на ученическо столово хранене.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05505 / 06.04.2012 г.

Апр.
06

от Йорданка Ананиева - заместник кмет "Култура и Образование"
Относно: Отдаване под наем на обособена част от имот - публична общинска собственост, чрез публично оповестен конкурс

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05501 /06.04.2012 г.

Апр.
06

от Йорданка Ананиева - заместник кмет "Култура и Образование"
Относно: Определяне на цени на билети за изложба „Златните съкровища 2012"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05510 /06.04.2012 г.

Апр.
06

от д-р Антонио Душепеев - Председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет Бургас
Относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури „ин витро" на лица , двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05509 /06.04.2012 г.

Апр.
06

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на ел.кабел 20кV от ЖР №25 за захранване на УПИ V-52050, масив 52, местност "Царска нива" (бивша местност „Султан тарла"), землище с.Рудник

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05508 / 06.04.2012 г.

Апр.
06

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване на Подробен устройствен план-Парцеларен план  за трасе на дъждовен колектор от кв.Крайморие до заустване в езеро Мандра, гр.Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05507 /06.04.2012 г.

Апр.
06

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за улична регулация на обслужваща улица за осигуряване на достъп до имоти в масив 7, местност ,.До шосето", землище кв.Крайморие, гр.Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05516 / 06.04.2012 г.

Апр.
06

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Допускане изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XXV, кв.175, зона „Д", ж.р.Меден Рудник, гр.Бургас - имот с идентификатор 07079.671.182, за обособяване на самостоятелен УПИ за ситуиране на БКТП 2х800кVА.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05515 / 06.04.2012 г.

Апр.
06

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Разрешение за изменение на ПУП-ПУР на кв.56 по плана на ж.к."Славейков", гр.Бургас, за промяна границите и предназначението на УПИ II-431 за Общински парк

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05514 / 06.04.2012 г.

Апр.
06

от Красимир Иванов Стойчев - за кмет на Община Бургас
Относно: Отдаване под наем на обособени части от имот - общинска собственост, представляващ „Медицински център" в ж.к."Меден рудник", гр. Бургас, чрез публичен търг с тайно наддаване

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05459 /04.04.2012 г.

Апр.
06

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Отчет за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата по чл.26а ,ал.2 съгласно изменение и допълнение на Закона за Народните читалища обнародван в бр.42 от ДВ от 5.06.2009г. и изразходваните от бюджета средства през 2011 година

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05482 / 05.04.2012 г.

Апр.
06

От д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне  на  безвъзмездна  финансова  помощ   в  полза  на физическо лице - Йорданка Панайотова Стоянова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05483 / 05.04.2012 г.

Апр.
06

От д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне  на  безвъзмездна  финансова  помощ  в  полза  на физическо лице - Величка Желева Тотева

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05484 /05.04.2012 г.

Апр.
06

От д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Билял Ахмед Узун

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05485 /05.04.2012 г.

Апр.
06

От д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне  на  безвъзмездна  финансова  помощ  в  полза  на физическо лице - Донка Йорданова Желязкова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 05494 / 06.04.2012 г.

Апр.
06

от инж. Костадин Маров - зам. кмет "УТС"
Относно: Състояние на блок 37 в ж.к. Лазур град Бургас

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо от дата 03.04.2012 год.

Апр.
06

от Тодор Тодоров
Относно: Предложения за ограничаването движението на автомобили в някои части на град Бургас и проектиране на нови пешеходни зони и велоалеи в град Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо от дата 23.03.2012 год.

Апр.
06

от Атанас Атанасов
Относно: Нередности касаещи ползването на служебния паркинг на Бургаската опера

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05498 /06.04.2012 г.

Апр.
06

от Живко Панайотов - Управител на "Бургаски пазари" ЕООД
Относно: Изтичане 10 годишният срок на договора за гражданско дружество по чл.357 и сл. ЗЗД, между „Бургаски пазари" ЕООД и „Сара-Атанасови и сие" СД

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05493 /06.04.2012 г.

Апр.
09

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ VII и УПИ IX в кв.19 по ПУП-ПРЗ на ж.к."Изгрев", гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05492 / 06.04.2012 г.

Апр.
09

от  Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ II 873, кв.44 по ПУП-ПРЗ на гр.Българово, Община Бургас, чрез продажба на частта на общината, представляваща 138/886 кв.м ид. части

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05491 / 06.04.2012 г.

Апр.
09

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ IХ-общ, кв.2 по ПУП-ПРЗ на с.Драганово, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 05481 / 05.04.2012 г.

Апр.
09

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Василка Апостолова Чобанова,за сина й Красимир Иванов Чобанов

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05480 / 05.04.2012 г.

Апр.
09

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Ангел Любенов Димитров

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05479 /05.04.2012 г.

Апр.
09

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна фнансова помощ в полза на физическо лице - Събка Миланова Йосифова за съпруга си Александър Ангелов Йосифов

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05477 / 05.04.2012 г.

Апр.
09

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне  на  безвъзмездна  финансова  помощ  в  полза  на физическо лице - Делка Андреева Стоянова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05478 / 05.04.2012 г.

Апр.
09

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Живка Стаматова Димитрова за сина й Константин Живков Димитров

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05486 / 05.04.2012 г.

Апр.
09

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъздна финансова помощ в полза на физическо лице - Софче Минчева Алипиева

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05487 / 05.04.2012 г.

Апр.
09

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Стефанка Георгиева Павлова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05488 / 05.04.2012 г.

Апр.
09

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Румен Георгиев Петков

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05489 /05.04.2012 г.

Апр.
09

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне  на безвъзмездна  финансова  помощ в полза на физическо лице - Иванка Симеонова Симеонова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05490 / 05.04.2012 г.

Апр.
09

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ в  полза  на физическо лице - Ина и Станимир Русеви за синът им Иван Станимиров Русев

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Страници

Синдикирай