Май 2012

Входящо писмо №: обс 91-00 00056 / 25.04.2012 г.

Май
02

от Димитър Савов Коруджиев адвокат от град Бургас, довереник на Иван Петров Иванов и
Димитър Иванов Христов
Относно: Решение на Общински съвет Бургас под  №32/13.04.2009 г.

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №9 от дата 24.04.2012 година

Май
03

На 9 - то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 18 май 2012 год.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. Май

Май
04

Крайният срок за входиране на докладни записки е 11.05.2012 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05579 / 04.05.2012 г.

Май
07

от д-р Лорис Мануелян - Зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
Относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на "Медицински център II - Бургас" ЕООД - гр.Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05578 / 04.05.2012 г.

Май
07

от д-р Лорис Мануелян - Зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
Относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на "Диагностично-консултативен център II - Бургас" ЕООД -гр.Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05574/03.05.2012 г.

Май
07

от Атанаска Николова - Заместник - кмет "Евроинтеграция и екология" Община Бургас
Относно: Съфинансиране на Фондация "Областен ромски съюз" за проект "Florika"

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05577 / 04.05.2012 г.

Май
07

от д-р Лорис Мануелян - Зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
Относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на "Дентален център 1 - Бургас" ЕООД - гр.Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 91-00 00057 / 07.05.2012 г.

Май
08

от Българска Федерация по Вдигане на тежести
Относно: Промени в Правилник на БФВТ за финансово подпомагане на СК при преминаване на съзтезатели от един СК в друг.

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 05582 / 07.05.2012 г.

Май
08

от Ташо Желев - Директор на Дирекция "УОС"
Относно: Информация по т.4 от Решение на Общински съвет Бургас по т.5 от дневния ред на проведеното на 24.04.2012 г. заседание (Протокол №9)

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05586 / 07.05.2012 г.

Май
08

от д-р Лорис Мануелян - Зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
Относно: Приемане на отчет на Общински съвет по наркотични вещества

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05585 / 07.05.2012 г.

Май
08

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Включване в спортната програма на Община Бургас за 2012 година и отпускане на финансови средства в размер на 7 000 лв. /седем хиляди лева/ за провеждане на първи кръг от „Държавно първенство по плажен футбол"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05584 / 07.05.2012 г.

Май
08

от д-р Лорис Мануелян - Зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
Относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на "Диагностично-консултативен център едно - Бургас" ЕООД -гр.Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 91 - 00 00058 / 08.05.2012 г.

Май
08

от Управителен съвет на вилна зона "Росенец"
Относно: Увеличена такса смет и сметопочистване

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05597 / 09.05.2012 г.

Май
09

от Георги Манев - общински съветник от ПП " СЕК"
Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 3000 лв. на Евдокия Милева Георгиева

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05594 / 09.05.2012 г.

Май
09

от Ангел Димитров Божидаров - общински съветник от групата на ПП "НФСБ" в Общински съвет Бургас
Относно: Освобождаване от длъжност на представителите на Общински съвет - Бургас в Съвета на директорите на „ПСФК Черноморец Бургас" АД - търговско дружество с общинско участие в капитала

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05595 / 09.05.2012 г.

Май
09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Отдаване под наем на обособени части от имот - публична общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05596 / 09.05.2012 г.

Май
09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас - за размера на таксите за ползване на Конна база, Парк „Езеро", гр. Бургас, съгласно Приложение 1, както и за размера на цената на услугата водоподаване на минерална вода, осъществявана на територията на Община Бургас, съгласно Приложение 7

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Май
09

Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас - за размера на таксите за ползване на Конна база, Парк „Езеро", гр. Бургас, съгласно Приложение 1, както и за размера на цената на услугата водоподаване на минерална вода, осъществявана на територията на Община Бургас, съгласно Приложение 7

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05601 /10.05.2012 г.

Май
10

от Димитър  Николов Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ III и УПИ II в кв.24 по ПУП-ПРЗ на кв.Сарафово, гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05603 / 10.05.2012 г.

Май
10

от Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Отпускане на финансови средства в размер на 20 000 лв. / двадесет хиляди лева/ за провеждане на "Световно първенство по плажен тенис" в гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05599 / 10.05.2012 г.

Май
11

от Красимир Стойчев - зам.кмет "Бюджет, финанси,икономика и стопански дейности"
Относно: Приемане на годишните финансови отчети за 2011 година на общинските еднолични търговски дружества

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05630 / 11.05.2012 г.

Май
11

от общински съветници от групата на "БСП"
Относно: Приемане на изменение на Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05628 / 11.05.2012 г.

Май
11

от Руслан Димитров Карагьозов - общински съветник от ПП "ГЕРБ"
Относно: Удостояване на поетесата Роза Боянова със званието - Почетен гражданин на Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05632 / 11.05.2012 г.

Май
11

от д-р Антонио Душепеев -  Председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет Бургас
Относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури „ин витро" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05631 / 11.05.2012 г.

Май
11

от групата общински съветници от ПП "Българска социалистическа партия"
Относно: Удостояване на бургаския художник Владимир Иванов Гоев със званието „Почетен гражданин на Бургас"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05627 / 11.05.2012 г.

Май
11

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ  в  полза на физическо лице - Мима Георгиева Джендова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05626 / 11.05.2012 г.

Май
11

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне  на  безвъзмездна  финансова  помощ  в  полза  на физическо лице - Радка Панайотова Господинова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05625 / 11.05.2012 г.

Май
11

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Кети  Генчева Кънева за майка й Тодорка Кирова Димитрова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05624 / 11.05.2012 г.

Май
11

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Ибрям Али Хасан

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05623 / 11.05.2012 г.

Май
11

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза  на физическо лице - Стоянка Пенева Петкова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05622 / 11.05.2012 г.

Май
11

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне  на безвъзмездна финансова  помощ  в  полза  на физическо лице - Виолета Иванова Фучеджиева

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05621 / 11.05.2012 г.

Май
11

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Георги Пеев Стойчев

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05620 / 11.05.2012 г.

Май
11

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Минчо Славов Богданов

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05619 / 11.05.2012 г.

Май
11

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Айше Мехмед Хасан, за съпруга й Юсеин Мехмед Хасан

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05618 / 11.05.2012 г.

Май
11

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Ташко Михайлов Ненков

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05617 / 11.05.2012 г.

Май
11

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Калоян Господинов Георгиев

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05616 / 11.05.2012 г.

Май
11

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна  финансова  помощ  в  полза на физическо лице - Недялка Генова Белева за сина й Венко Венков Венков

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05615 / 11.05.2012 г.

Май
11

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице -Жана Петрова Константинова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05614 / 11.05.2012 г.

Май
11

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Евдокия Йоргос Косева

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05613 / 11.05.2012 г.

Май
11

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  в полза на физическо лице - Пенка Петкова Петкова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05612 / 11.05.2012 г.

Май
11

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Денка Петкова Костадинова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05633 / 11.05.2012 г.

Май
11

от Валентин Касабов - общински съветник от ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Облекчаване на пътния трафик в гр. Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05653 / 11.05.2012 г.

Май
11

от Йорданка Ананиева - зам. кмет "Култура и Образование" Община Бургас
Относно: Именуване на улица в град Бургас, комплекс  „Меден рудник", зона „Д"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05611 / 11.05.2012 г.

Май
11

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Гинка Иванова Петрова - Василева

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05656 / 11.05.2012 г.

Май
11

от Георги Дражев Атанасов - общински съветник от ПП "НФСБ"
Относно: Предоставяне на парцел и отпускане на средства за построяване на паметник

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05655 / 11.05.2012 г.

Май
11

от Георги Дражев Атанасов - общински съветник от ПП "НФСБ"
Относно: Обекти на незаконно строителство в Община Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05610 / 11.05.2012 г.

Май
14

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Таня Георгиева Николова - Гедова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05609 / 11.05.2012 г.

Май
14

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Божана Петрова Заралиева

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05608 / 11.05.2012 г.

Май
14

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Аделина Евтимова Томова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05649 / 11.05.2012 г.

Май
14

от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване на проект „Актуализация на ПУП-ПРЗ на с.Димчево и ПУП-ПРЗ за разширение на с.Димчево, Община Бургас" - Окончателен проект

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05654 / 11.05.2012 г.

Май
14

от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Включване на обект „Изграждане на Корпус Б към "Общностен център за
ранно детско развитие и родителска подкрепа „НАДЕЖДА" в Капиталовата програма на Община Бургас за 2013 година и предвиждане на средства в бюджета на Община Бургас за 2013 година за съфинансиране на изграждането на Корпус Б

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05607 / 11.05.2012 г.

Май
14

от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ IX в кв.15 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05604 / 10.05.2012 г.

Май
14

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, к-с "Изгрев", бл.66 , на наемател, настанен по административен ред

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05606 / 11.05.2012 г.

Май
14

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, к-с Меден Рудник", на наемател, настанен по административен ред

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05646 / 11.05.2012 г.

Май
14

от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на захранващ водопровод до УПИ VIII-23, масив 74, местност „Голата нива" (бивша местност „Келева нива"), землище гр.Бургас - ПИ с идентификатор 07079.2.2211 по КК на гр.Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05650 / 11.05.2012 г.

Май
14

от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 07079.9.337 по КК на гр.Бургас, бивш имот пл.№2, масив 65 по КВС, местност „Бързия дол" (бивша „Сулу дере"), землище Меден рудник, гр.Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Страници

Синдикирай