Юни 2012

Входящо писмо №: обс 91-00 00063 / 31.05.2012 г.

Юни
01

Искане от фондация "Астика"
Относно: Актуализиране размера на бюджетната субсидия за издръжка Младежки информационно-консултантски център "МИКЦ-АСТИКА-БУРГАС"

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. Юни

Юни
04

Крайният срок за входиране на докладни записки е 08.06.2012 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05730 / 04.06.2012 г.

Юни
06

от д-р Лорис Мануелян - Зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
Относно: Финансово подпомагане на Венелин Русинов от гр. Бургас, за участието му на IV Европейски полицейски игри в Испания

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №10 от дата 29.05.2012 година

Юни
06

На 10 - то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 21 юни 2012 год.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 05743 / 06.06.2012 г.

Юни
06

от Живко Иванов - Директор ОП "Спортни имоти, паркинги и гаражи"
Относно: Проблеми с паркиране на живущи на бул."Демокрация" №1  

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 05741 / 06.06.2012 г.

Юни
06

от Д-р Евелина Трошанова - Управител на СБАЛПФЗ-Бургас ЕООД
Относно: Необходимост от спешен ремонт на СБАЛПФЗ Бургас ЕООД

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 05744 / 06.06.2012 г.

Юни
06

от  Елица Дубарова-Петкова - Главен уредник на Къща музей „Петя Дубарова"
Относно: Промяна на статута на Къща музей „Петя Дубарова" съобразно
изискванията на чл.28, ал.1 и чл.41, ал1 от ЗКН и чл.4 , ал.2 от ЗЗРК

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05739 / 06.06.2012 г.

Юни
06

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Удостояване на арх. Петко Йовчев със званието „Почетен гражданин на Бургас" (посмъртно).

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05740 /06.06.2012 г.

Юни
06

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Удостояване на председателя на Управителния съвет на „Лукойл
Нефтохим Бургас" АД Сергей Михайлович Андронов със званието "Почетен гражданин на Бургас"
 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05745 /07.06.2012 г.

Юни
08

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Финансово подпомагане на трикратната европейска шампионка Гергана Апостолова за участие в Отворен американски турнир в Ню Йорк, който ще се проведе на 23 юни 2012 г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05747 / 07.06.2012 г.

Юни
08

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Финансово подпомагане на Кирил Терзиев за участие в Олимпийските игри в Лондон 2012 г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05751 / 08.06.2012 г.

Юни
08

от Красимир Стойчев - зам.кмет Община Бургас
Относно: Определяне разходите за репатриране на автомобили във връзка с прилагане на принудителни административни мерки, регламентирани в Закона за движение по пътищата

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05752 / 08.06.2012 г.

Юни
08

от Красимир Стойчев - изпълняващ длъжността кмет на Община Бургас
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05750 /08.06.2012 г.

Юни
08

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне от Община Бургас на  социална услуга „Дневен център" деца с увреждания

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 05748 / 08.06.2012 г.

Юни
08

от Арх. Веселина Илиева - Гл. архитект
Относно: Специализирана схема за разполагане на преместваеми обекти на Морски плаж „Росенец - север"

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05755 /08.06.2012 г.

Юни
08

от д-р Лорис Карекин Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Отдаване под наем на обособени части от имот - общинска
собственост, представляващ „Медицински център" в ж.к."Меден рудник", гр. Бургас, чрез публичен търг с тайно наддаване

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05758 / 08.06.2012 г.

Юни
08

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Венцислав Красинов Капсъзов

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05775 /08.06.2012 г.

Юни
08

от  Йорданка Ананиева, Заместник-кмет на Община Бургас
Относно: Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05757 /08.06.2012 г.

Юни
08

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ VII, VIII, IX, X и XI в кв.22 по ПУП-ПРЗ на с.Брястовец, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05753 /08.06.2012 г.

Юни
08

от Михаил Димитров Хаджиянев, Атанас Любомиров Пайташев - в качеството си на  членове на Съвета на директорите на "ПСФК Черноморец - Бургас" АД
Относно:  Доклад за дейността на дружеството „ПСФК Черноморец-Бургас"АД за 2011г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05780 /08.06.2012 г.

Юни
08

от Христиан Митев и Делян Иванов - общински съветници от ПП "Национален фронт за спасение на България"
Относно: Премахване на паркоместа на територията на Община Бургас разположени в нарушение на чл. 98, ал. 1, т. 6 от Закона за движение по пътищата

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05781 /08.06.2012 г.

Юни
08

от Христиан Митев и Делян Иванов - общински съветници от ПП "Национален фронт за спасение на България"
Относно: Поставяне на пешеходна пътека очертана с пътна маркировка и сигнализирана с пътни знаци в парк "Езеро"

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05779 /08.06.2012 г.

Юни
08

от ПП "НФСБ" в Общински съвет Бургас
Относно: Отправяне на едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на Договор за концесия за строителство за Площад "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АДс БУЛСТАТ130853770 за срок от 30 години от 18.04.2007г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05746 /07.06.2012 г.

Юни
11

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи - общинска собственост находящи се в землищата на територията на Община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване, за стопанската 2012/2013г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05764 /08.06.2012 г.

Юни
11

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ  в  полза  на физическо лице - Бинка Тодорова Динева

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05765 /08.06.2012 г.

Юни
11

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Недялка Господинова Гръкова, за дъщеря й Стоянка Георгиева Гръкова, 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05766 /08.06.2012 г.

Юни
11

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне  на безвъзмездна  финансова  помощ  в  полза  на физическо лице - Галина Жекова Вълканова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05767 /08.06.2012 г.

Юни
11

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне  на  безвъзмездна  финансова  помощ  в полза  на физическо лице - Славка Стоянова Русева

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05768 /08.06.2012 г.

Юни
11

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Биляна Иванова Колева,  за дъщеря й Никол Невенова Поптолева

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05769 /08.06.2012 г.

Юни
11

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне  на  безвъзмездна  финансова   помощ  в  полза  на физическо лице - Божидар Станев Добрев

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05770 /08.06.2012 г.

Юни
11

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне  на  безвъзмездна финансова  помощ  в  полза  на физическо лице -Живко Николов Георгиев

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05771 /08.06.2012 г.

Юни
11

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне  на  безвъзмездна   финансова   помощ   в   полза   на физическо лице - Семра Мехмед Мемиш

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05772 /08.06.2012 г.

Юни
11

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне  на безвъзмездна финансова  помощ  в  полза  на физическо лице - Елена Григорова Преславска - Новакова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05773 /08.06.2012 г.

Юни
11

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Пламен и Яна Янкови за синът им Ангел Пламенов Янков

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05774 /08.06.2012 г.

Юни
11

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне  на безвъзмездна финансова  помощ  в  полза  на физическо лице - Мехмед Асенов Шахпазов

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05776 /08.06.2012 г.

Юни
11

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Гинка Василева Пеева,  за дъщеря й Боряна Георгиева Желева,

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05777 /08.06.2012 г.

Юни
11

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне  на  безвъзмездна финансова  помощ  в  полза  на физическо лице - Радка Георгиева Чакърова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05778 /08.06.2012 г.

Юни
11

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Димитър Иванов Христов

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05760 /08.06.2012 г.

Юни
11

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Петко Аспарухов Петков,  за дъщеря му Ангелина Петкова Аспарухова - Нунчева,

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05759 /08.06.2012 г.

Юни
11

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Айше Юсин Хамза

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05761 /08.06.2012 г.

Юни
11

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне  на  безвъзмездна  финансова  помощ  в  полза  на физическо лице - Росица Пламенова Панайотова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05762 /08.06.2012 г.

Юни
11

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Елена Генчева Аларлиева

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05763 /08.06.2012 г.

Юни
11

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне  на  безвъзмездна  финансова  помощ   в  полза  на физическо лице - Георги Тонев Събев

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05756 /08.06.2012 г.

Юни
11

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на ид. от имот,частна общинска собственост, представляващи 43/643 кв.м. ид. части от УПИ VI-453, в кв.44 по плана на с.Маринка, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05784 /11.06.2012 г.

Юни
11

от Снежина Минчева Маджарова - Председател на Общински съвет
Относно: Създаване на временна комисия за изработване на проект на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти на територията на Община Бургас
 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 05782 / 08.06.2012 г.

Юни
11

от Димитър Савов Коруджиев - адвокат от гр. Бургас
Относно: Решение на ПК по Правни въпроси по т.74 от Протокол № 9/18.05.2012 год.

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05799 /11.06.2012 г.

Юни
11

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване на проект „Актуализация на ПУП-ПРЗ на с.Маринка" - фаза окончателен проект

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05797 /11.06.2012 г.

Юни
12

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
​Относно: Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05795 /11.06.2012 г.

Юни
12

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, к-с "Бр.Миладинови", бл.92, на наемател, настанен по административен ред

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05802 /12.06.2012 г.

Юни
12

от Снежина Минчева Маджарова - Председател на Общински съвет Бургас
Относно: Създаване на временна комисия за изработване на проект за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05796 /11.06.2012 г.

Юни
12

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на ид. от имот,частна общинска собственост, представляващи 48/533 кв.м. ид. части от УПИ I-184,229, в СО „Черниците-Училищното в землището на с. Маринка, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05798 /11.06.2012 г.

Юни
12

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Отдаване под наем на част от подблоково помещение (бивш ресторант „Здравец"), намиращо се в гр. Бургас, ул. „Стефан Стамболов" № 120, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05790 /11.06.2012 г.

Юни
12

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване на "ПУП-ПРЗ на местността „Ъгъла" /бивша „Кюшето" в землището на кв.Сарафово, гр.Бургас" - Окончателен проект

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05789 /11.06.2012 г.

Юни
12

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване на ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 07079.2.1716 по КК на гр.Бургас, бивш имот пл.№6, масив 64 по КВС, местност „Голата нива" (бивша „Келева нива"), землище гр.Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05793 /11.06.2012 г.

Юни
12

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за имоти пл.№066017, 066018 и 066019, землище кв.Банево, гр.Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05792 /11.06.2012 г.

Юни
12

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Предварително съгласие за промяна предназначението на части от имоти с НТП Пасище, мера в землища с.Брястовец, гр.Българово и с.Изворище

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05791 /11.06.2012 г.

Юни
12

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване на  проект за  изменение на  ПУП-ПУР за  кв.24 и  кв.31   и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-311,741 в кв.24 по плана на ПЗ „Север"

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Страници

Синдикирай