Юли 2012

Докладна записка №: обс 08-00 05854 / 29.06.2012 г.

Юли
02

от Георги Георгиев - Общински съветник и Председател на Надзорния съвет на Агенция за приватизация и публично- частно партньорство
Относно: Приемане на начална тръжна цена на общински имот: Обособен обект-Складова база на "Бургаски пазари" ЕООД, гр. Бургас ведно с прилежащ терен съгласно чл. 3, ал. 3, т. 2 от Закона за приватизация и слецприватизационен контрол /ЗПСК/ и чл. 6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 94 - Г 00044 / 02.07.2012 г.

Юли
02

от Грета Апарухова
Относно: Настаняване под наем в общинско жилище

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №11 от дата 26.06.2012 година

Юли
03

На 11 - то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 18 юли 2012 год.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 19-00 00055 / 03.07.2012 г.

Юли
05

от Д-р Евелина Трошанова - Управител на "СБАЛПФЗ-Бургас" ЕООД
Относно: Отпускане средства за спешен и авариен ремонт на "СБАЛПФЗ-Бургас" ЕООД

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05859 / 03.07.2012 г.

Юли
05

от д-р Лорис Мануелян - Зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
Относно: Закупуване на 1 /един/ брой санитарен автомобил, за нуждите на „Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 26-00 00092 / 03.07.2012 г.

Юли
05

от Туристическо дружество "Странджа" гр. Бургас
Относно: Разсрочване на задължения  и изготвяне на погасителен план

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05862 / 04.07.2012 г.

Юли
05

от Руслан Димитров Карагьозов - общински съветник от ПП "ГЕРБ"
Относно: Удостояване на преподавателката по изобразително изкуство Златка Бобева със званието " Почетен гражданин на Бургас"

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05863 / 04.07.2012 г.

Юли
05

от Руслан Димитров Карагьозов - общински съветник от ПП "ГЕРБ"
Относно: Удостояване на народната певица Златка Ставрева със званието „Почетен гражданин на Бургас"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05866 /04.07.2012 г.

Юли
05

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 162/712 кв.м. ид. части от УПИ II-169, кв.2 по плана на в.з. „Боровете", землище кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05865 /04.07.2012 г.

Юли
05

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот - УПИ ХLVI-8, кв. 1, по плана на кв. „Победа", гр. Бургас.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05864 / 04.07.2012 г.

Юли
05

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 33/908 кв.м. ид.части от УПИ ХV-414, кв.ЗЗ по плана на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05867 / 04.07.2012 г.

Юли
05

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - Бургас, за възстановяване правото на собственост на наследниците на Кириза Димитров Киров

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05869 /04.07.2012 г.

Юли
05

от Георги Георгиев - Общински съветник и Председател на Надзорния съвет на Агенция за приватизация и публично- частно партньорство

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05870 / 05.07.2012 г.

Юли
05

от д-р Антонио Душепеев -  Председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет Бургас
Относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури „ин витро" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05860 / 03.07.2012 г.

Юли
06

от д-р Лорис Мануелян - Заместник.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
Относно: Извършване на вътрешно преустройство на група помещения в сграда на „Радиологично отделение" при „Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05880 / 05.07.2012 г.

Юли
06

от Красимир Стойчев - зам.кмет "Бюджет, финанси,икономика и стопански дейности"
Относно: Избор на проверители-регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети за 2012 г. на общинските търговски дружества

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05878 / 05.07.2012 г.

Юли
06

от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Удостояване на Дончо Жеков Станков със званието „Почетен гражданин на Бургас"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05876 / 05.07.2012 г.

Юли
06

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ VIII, IX и XII в кв.5 по ПУП-ПРЗ на с.Драганово, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05877 / 05.07.2012 г.

Юли
06

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на обособен обект-общинска собственост в с.Брястовец, Община Бургас, за временно и възмездно ползване на „Съюз на пенсионерите-2004г.-Бургас"

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05875 /05.07.2012 г.

Юли
06

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на ид. части от имот,частна общинска собственост, представляващи 11/633 кв.м. ид. части от УПИ VI-86, в кв.7 по плана на с.Димчево, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05873 /05.07.2012 г.

Юли
06

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Продажба   на   недвижими   имоти   -   частна   общинска собственост, находящи се в кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05891 /06.07.2012 г.

Юли
09

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне  на  безвъзмездна  финансова   помощ   в  полза  на физическо лице - Цветан Николов Петров

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05901 /06.07.2012 г.

Юли
09

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Преобразуване на Целодневна детска градина № 13 "Надежда" в Обединено детско заведение №13 "Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда".

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05902 /06.07.2012 г.

Юли
09

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Преобразуване на Целодневна детска градина №32 "Светулка" гр. Българово във филиал на Целодневна детска градина №28 „Детелина" гр. Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05898 /06.07.2012 г.

Юли
09

от Атанаска Николова - зам. кмет "Европейски политики, околна среда"

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05896 /06.07.2012 г.

Юли
09

от Атанаска Николова - зам. кмет "Европейски политики, околна среда"

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05895 /06.07.2012 г.

Юли
09

от Димитър  Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Приложение №2 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05907 /06.07.2012 г.

Юли
09

от ПП "НФСБ" в Общински съвет Бургас
Относно: Отправяне на едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на Договор за концесия за строителство за Площад ''Св. Св. Кирил и Методий" гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АДс БУЛСТАТ130853770 за срок от 30 години от 18.04.2007г

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05908 /06.07.2012 г.

Юли
09

от ПП "НФСБ" в Общински съвет Бургас
Относно: Проектиране на пътен възел на две нива на Т-образното кръстовище над "Капчето" към зона "А" на ж. р. "Меден Рудник"
 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05887 / 06.07.2012 г.

Юли
09

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Любов Георгиева Бакалова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05886 /06.07.2012 г.

Юли
09

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне  на безвъзмездна финансова  помощ  в  полза  на физическо лице - Георги Александров Батинков

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05885 /06.07.2012 г.

Юли
09

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Радостина Валунчева Николова - Чолакова за сина й Вилин Цветанов Чолаков

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05890 / 06.07.2012 г.

Юли
09

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставянс на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Добромир Георгиев Добрев

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05892 / 06.07.2012 г.

Юли
09

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на  безвъзмездна  финансова  помощ  в  полза  на физическо лице - Златка Петкова Стоянова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05893 / 06.07.2012 г.

Юли
09

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне  на  безвъзмездна  финансова  помощ  в   полза  на физическо лице - Румяна Боева Иванова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05888 / 06.07.2012 г.

Юли
09

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне  на безвъзмездна финансова  помощ  в  полза  на физическо лице - Росица Господинова Кунчева

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05889 / 06.07.2012 г.

Юли
09

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне  на безвъзмездна  финансова  помощ  в  полза  на физическо лице - Марияна Димитрова Караваева

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05904 / 06.07.2012 г.

Юли
09

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Определяне оценки на земи, находящи се в кв. Банево, гр. Бургас, на физически лица, с учредено право на ползване, по реда на §29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр. 13 от 2007г.).

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05883 / 06.07.2012 г.

Юли
09

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне  на  безвъзмездна  финансова  помощ  в  полза  на физическо лице - Коста Илиев Илиев

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05882 /06.07.2012 г.

Юли
10

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Генка Стоянова Христова за съпруга си Георги Михов Христов

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05881 / 06.07.2012 г.

Юли
10

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Веселина Павлова Натова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05909 / 06.07.2012 г.

Юли
10

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Таня Иванова Ингилизова, за дъщеря й Ивета Живкова Ингилизова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05910 /06.07.2012 г.

Юли
10

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза  на физическо лице - Юсеин Селим Ирфат.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05905 /06.07.2012 г.

Юли
10

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Продажба   на   недвижими   имоти   -   частна   общинска собственост, находящи се в кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05906 / 06.07.2012 г.

Юли
10

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05911 / 06.07.2012 г.

Юли
10

от групата общински съветници от ПП "Българска социалистическа партия"
Относно: Необходимост от поставяне на  обозначителни табели на улици, попадащи на територията на ж. к. Възраждане, гр. Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05903 /06.07.2012 г.

Юли
10

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - Бургас, за възстановяване правото на собственост на наследниците на Тодор Пенчев Динчев

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05884 / 06.07.2012 г.

Юли
10

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне  на  безвъзмездна  финансова   помощ  в  полза  на физическо лице -Невена Асенова Стоянова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05899 /06.07.2012 г.

Юли
10

от Атанаска Николова - зам. кмет "Европейски политики, околна среда"
Относно: Упълномощаване на Кмета на Община Бургас за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството,

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05900 / 06.07.2012 г.

Юли
10

от Атанаска Николова - зам. кмет "Европейски политики, околна среда"
Относно: Упълномощаване на Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите, Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013" по Проект № DIR.-51011116-21-63 „Интегриран проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на кварталите Банево, Ветрен и Минерални бани, гр. Бургас ", Договор № DIR-51011116-С015/15.06.2012г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Писмо от дата 09.07.2012 г.

Юли
10

от Константин Янков Бузов
Относно: Поставяне на "легнали полицаи" на кръстовището  на ул. "Сан Стефано" с ул. "Гладстон"  и с ул. "Калоян"

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05921 / 09.07.2012 г.

Юли
10

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Даване на съгласие за извършване оценка на недвижим имот -собственост на Община Бургас, с оглед включването му в капитала на „Медицински център III - Бургас" ЕООД

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05912 / 09.07.2012 г.

Юли
10

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Разкриване на социална услуга резидентен тип - Център за настаняване от семеен тип и финансирането му като държавно делегирана дейност

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05913 /09.07.2012 г.

Юли
10

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
 Относно: Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXII-359 и ХХIII-365 в кв.49 по плана на ж.к. „Славейков", гр.Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05920 / 09.07.2012 г.

Юли
10

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ IX в кв.31, по ПУП-ПРЗ на гр.Българово, Община Бургас, чрез продажба на частта на общината, представляваща 80/580 кв.м ид. части

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 05922 / 09.07.2012 г.

Юли
10

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот - УПИ V-137, кв. 95, по плана на зона "Г" ж.р. "Меден рудник", гр.Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Страници

Синдикирай