Август 2012

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №12 от дата 24.07.2012 година

Авг.
01

На 12 - то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 16 август 2012 год.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо от дата 02.08.2012 г.

Авг.
03

от Ваня Христова
Относно: Проблеми с ул. "Ивайло"

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 06012 / 02.08.2012 г.

Авг.
03

от арх. Веселина Илиева - Главен архитект
Относно: Одобряване на ПУП - ПРЗ за имот пл.№002066, местност "Данина шума", землище - с.Извор

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06016 /03.08.2012 г.

Авг.
08

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Допълнение към решение на Общински съвет - Бургас по т.25 от проведеното на 26.06.2012 г. заседание (Протокол № 11) за отдаване под наем на обработваеми земеделски земи - общинска собственост за стопанската 2012/2013г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06019 /09.08.2012 г.

Авг.
10

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на кабел 20кV за външно ел.захранване на обект „Складова база за метални конструкции и цех за ел.табла" в ПИ с идентификатор 07079.6.1114 по КККР - УПИ III-11, масив 57, землище Долно Езерово.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 04-03 00006 / 08.08.2012 г.

Авг.
10

от Милен Димитров - Директор на ОДМВР - Бургас
Относно: Контрол по опазване на обществения ред 

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 04-19 00008 / 06.08.2012 г.

Авг.
16

от Симеон Дянков  - Министър на финасите на Република България
Относно: Промени в Закона за ветераните от войните и Закона за военноинвалидите и военнопострадалите

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 04-19 00009 / 06.08.2012 г.

Авг.
16

от Симеон Дянков  - Министър на финасите на Република България
Относно: Промяна в размера на бюджетните взаимоотношения

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 94-Н 00045 / 08.08.2012 г.

Авг.
16

От група жители на кв. Банево
Относно: Изграждане на детска млечна кухня; Изграждане на пешеходен тротоар; Изграждане на детска площадка;

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 04-03 00007 / 09.08.2012 г.

Авг.
16

от Министерство на вътрешните работи
Относно: Безвъзмездно предоставяне на имот

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо от дата 13.08.2012 г.

Авг.
16

от Стефан Йорданов
Относно: Нерегламентирано париране

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 19-00 00057 / 13.08.2012 г.

Авг.
16

от д-р Георги Матев - изп. директор на "МБАЛ - Бургас" АД
Относно: Финансиране на "МБАЛ - Бургас" АД

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 94-М 00087 / 13.08.2012 г.

Авг.
16

от Матей Матеев
Относно: Такса смет на поземлен имот

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 06020 / 14.08.2012 г.

Авг.
16

от д-р Лорис Мануелян - Зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
Относно: Наредба за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с увреждания

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06021 / 15.08.2012 г.

Авг.
16

от Йорданка Ананиева - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Допълнение на Приложение 2, Раздел V, т.15.2. „Професионална гимназия по туризъм „Проф.д-р Ас.Златаров" към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас през 2012 година.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 94-Ц 00006 / 15.08.2012 г.

Авг.
16

от Цветелина Атанасова
Относно: Съвместно строителство на жилищна сграда

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 94-С 00072 / 15.08.2012 г.

Авг.
17

от живущи в блокове 17,18 и 72 на ж.к. П.Р. Славейков
Относно: Промяна в проект за изграждане на улица; Предложение за изграждане на нова улица с паркоместа и паринг; Предложение за изграждане на игрище в зелени площи;

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06028 / 22.08.2012 г.

Авг.
23

от д-р Лорис Мануелян - Зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
Относно: Избиране на управител на "Дентален център 1 - Бургас" ЕООД

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06029 / 22.08.2012 г.

Авг.
23

от д-р Лорис Мануелян - Зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
Относно: Избиране на управител на Медицински център II Бургас" ЕООД

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06030 / 22.08.2012 г.

Авг.
23

от д-р Лорис Мануелян - Зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
Относно: Избиране на управител на "Диагностично - консултативен център II - Бургас" ЕООД 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06031 / 22.08.2012 г.

Авг.
23

от д-р Лорис Мануелян - Зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
Относно: Избиране на управител на "Диагностично - консултативен център едно - Бургас" ЕООД

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 91-00 00074 / 28.08.2012 г.

Авг.
28

От Фирми наематели на територията на СБ "Пиргосплод" ул. "Янко Комитов" 4 гр. Бургас к-с Славейков
Относно: Възстановяване на автобусна спирка пред СБ "Пиргосплод" ул. "Янко Комитов" 4

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 94-К 00042 / 24.08.2012 г.

Авг.
28

от Кичка Бодурова
Относно: Възстановяване на имот на наследница на Янаки Бодуров

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06034 / 27.08.2012 г.

Авг.
28

от Димитър Николов Николов  - кмет на Община Бургас
Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ III -71 в квартал 9 по плана на в.з. Росенец, гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06035 / 28.08.2012 г.

Авг.
28

от Димитър Димитров - Директор на Дирекция "Вътрешен одит"
Относно: Съгласуване на Анекс №1/ 27,08,2012 год. за изменение на годишния план за одитната дейност на Дирекция "Вътрешен одит" през 2012 година

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. Септември

Авг.
30

Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 25.09.2012 г.
Крайният срок за входиране на докладни записки е 10.09.2012 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06037 / 30.08.2012 г

Авг.
31

от Димитър Николов Николов  - кмет на Община Бургас
Относно: Отмяна на взето Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 23 от дневния ред на проведеното на 22.10.2009г. заседание (Протокол № 25).

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06038 / 30.08.2012 г.

Авг.
31

от Димитър Николов Николов  - кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.2 и 3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.) с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - Бургас, за обезщетяване наследниците на Труфа Колева Цветкова.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Синдикирай