Септември 2012

Докладна записка №: обс 08-00 06041 / 03.09.2012 г.

Септ.
04

от Димитър Николов Николов  - кмет на Община Бургас
Относно: Учредяване право на строеж в УПИ I, кв. 13 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас- частна общинска собственост, за изграждане на обреден молитвен дом

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06042 / 03.09.2012 г.

Септ.
04

от Димитър Николов Николов  - кмет на Община Бургас
Относно: Отдаване под наем на имот-частна общинска собственост, за дейността на „Дружество на инвалидите и диабетиците"ЗОРА-2000'', с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност, гр. Бургас, ул. „Иван Шишман"№20А, ет.1

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06040 / 31.08.2012 г.

Септ.
04

от Димитър Николов Николов  - кмет на Община Бургас
Относно: Определяне   на   основните   месечни   работни заплати на кметовете на кметства при Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 06046 / 03.09.2012 г.

Септ.
04

от арх. Веселина Илиева  - Главен архитект
Относно: Искане за допускане на отлонение по реда на §9 от ПЗР на Наредба №7 за ПНУОВТУЗ

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06054 / 04.09.2012 г.

Септ.
05

от Георги Георгиев - Общински съветник и председател на надзорния съвет на агенцията за приватизация и публично - частно партньорство
Относно: Допълване на Годишната План-програма за работата на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и публично-частно партньорство за 2012 год. и Списъка с обекти за приватизация съгласно чл. 3, ал. 2 и чл. 3, ал. 3, т. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06051 / 04.09.2012 г.

Септ.
05

от Снежина Минчева Маджарова - Председател на общински съвет
Относно: Конкурсна процедура за избор на обществен посредник, съгласно Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 06053 / 04.09.2012 г.

Септ.
05

от Константин Пенчев - омбудсман на Република България
Относно: Преписки по жалби, свързани с режим на платено паркиране "Синя зона" на територията на град Бургас 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06057 / 05.09.2012 г.

Септ.
05

от арх. Димитър Г. Георгиев - Председател на временна комисия за изработване на проект на Наредба за именуване и преименуване на обекти на територията на Община Бургас
Относно: Приемане на Наредба за именуване и преименуване на обекти на територията на Община Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06049 / 04.09.2012 г.

Септ.
05

от Димитър Николов Николов  - кмет на Община Бургас
Относно: Обявяване на имоти - публична общинска собственост за имоти - частна общинска собственост поради отпаднало предназначение.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06060 / 05.09.2012 г.

Септ.
10

от Димитър Николов Николов  - кмет на Община Бургас
Относно: Закупуване на дълготрайни материални активи, собственост на „Летище Пловдив" АД и безвъзмездно придобиване на правото на управление върху УПИ I17, идентичен с поземлен имот 07079.690.65 с площ 7272 кв.м. по кадастралната карта на гр. Бургас.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06091 /10.09.2012 г.

Септ.
10

от общински съветници от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България"
Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване обществения ред на територията на Община Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06089 / 10.09.2012 г.

Септ.
10

от Валентин Касабов - общински съветник от групата на ПП " Национален фронт за спасение на България" в Общински съвет Бургас
Относно: Благоустрояване, почистване и осигуряване на транспорт в Гробищен парк - гр. Бургас 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06090 / 10.09.2012 г.

Септ.
10

от ПП "НФСБ" в Общински съвет Бургас
Относно: Отправяне на едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на Договор за концесия за строителство за Площад "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АДс БУЛСТАТ130853770 за срок от 30 години от 18.04.2007г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06088 / 10.09.2012 г.

Септ.
10

от групата общински съветници от ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Извършени закононарушения от служители на Община Бургас с цел толериране на мюсюлманското вероизповедание

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06092 /10.09.2012 г.

Септ.
10

от Йорданка Ананиева - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Постъпило искане за намаляне на наемна месечна цена от „Мик груп" ООД - гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06064 /05.09.2012 г.

Септ.
10

от Костантин Луков - общински съветник от ПП „ГЕРБ",зам. предеседател на общински съвет и Председател на времената комисия за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществение ред на територията на Община Бургас
Относно: Изменение на решение на Общински съвет, прието с протокол №11 по т. 7 от дневния ред на проведеното заседание на 26.06.2012 г..

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06077 /10.09.2012 г

Септ.
10

от Димитър Николов Николов  - кмет на Община Бургас
Относно: Разрешение за изменение на ПУП-ПР на кв.54 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, за промяна границите на УПИ L - за озеленяване

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06076 /10.09.2012 г.

Септ.
10

от Димитър Николов Николов  - кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на кабел 20 kV за захранване на нов БКТП в УПИ ХХ-19, масив 22, местност „Келеман", землище с.Твърдица

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06075/10.09.2012 г.

Септ.
10

от Димитър Николов Николов  - кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за улична регулация на улица с о.т.9-о.т.12-о.т.13-о.т.14 за обслужване на имоти в масив 22, местност „Келеман", землище с.Твърдица

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06072 / 10.09.2012 г.

Септ.
10

от Димитър Николов Николов  - кмет на Община Бургас
Относно: Отчуждаване на имот собственост на физически лица, находящ се в Районен център, ж.р. „Меден Рудник", гр. Бургас за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06059 /05.09.2012 г.

Септ.
10

от Димитър Николов Николов  - кмет на Община Бургас
Относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06067 /10.09.2012 г.

Септ.
10

от Димитър Николов Николов  - кмет на Община Бургас
Относно: Даване на съгласие Община Бургас да придобие право на управление върху имот - публична държавна собственост, представляващ скривалище - галерийно, масивно със застроена площ 3180 кв.м.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06079 /10.09.2012 г.

Септ.
10

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне  на  безвъзмездна  финансова  помощ  в  полза  на физическо лице - Величка Димитрова Боева за сина й Боян Стоянов Боев

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06080 /10.09.2012 г.

Септ.
10

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне  на безвъзмездна финансова  помощ  в  полза  на физическо лице - Иванка Димитрова Димитрова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06081 /10.09.2012 г.

Септ.
10

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Иво Колев Атанасов

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06082 / 10.09.2012 г.

Септ.
10

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне  на безвъзмездна финансова  помощ  в  полза  на Физическо лице - Катя Димова Димова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06083 / 10.09.2012 г.

Септ.
10

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Росица Маринова Михалева за дъщеря си Симона Панайотова Михалева

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06084 /10.09.2012 г.

Септ.
10

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне  на  безвъзмездна  финансова  помощ   в   полза  на физическо лице - Сашо Пенев Янев

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06085 /10.09.2012 г.

Септ.
10

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне  на  безвъзмездна  финансова  помощ  в  полза  на физическо лице - Вяра Тодорова Вълкова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06086 /10.09.2012 г.

Септ.
10

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне  на безвъзмездна финансова  помощ в  полза  на физическо лице - Иван Кръстев Стойчев

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06087 /10.09.2012 г.

Септ.
10

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Димка Петрова Иванова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06068 / 10.09.2012 г.

Септ.
10

от Йорданка Ананиева - зам. кмет "Образование и култура"
Относно: I. Съществуването на 47 паралелки в начална, прогимназиална и гимназиална степен за
учебната 2012/2013 година в учебните заведения на територията на Община Бургас с по-малко
от установения брой ученици, определен в Наредба N 7 от 29.12.2000 година на МОМН.
II. Съществуването на 2 маломерни паралелки в помощно училище «Отец Паисий»-
Бургас. 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06070 /10.09.2012 г.

Септ.
10

от Димитър Николов Николов  - кмет на Община Бургас
Относно: Учредяване     право   на   строеж на "ЕВН България Електроразпределение"   АД  -  гр.   Пловдив   за   изграждане   на  трафопост  в поземлен имот - публична общинска собственост.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06071 /10.09.2012 г.

Септ.
10

от Димитър Николов Николов  - кмет на Община Бургас
Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ I-69 в кв.24А по ПУП-ПРЗ на ж.к."Изгрев", гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06073 /10.09.2012 г.

Септ.
11

от Димитър Николов Николов  - кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на нежилищни помещения, частна Общинска собственост за временно и безвъзмездно ползване на „Агенция по заетостта", гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков"№3

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06074 /10.09.2012 г.

Септ.
11

от Димитър Николов Николов  - кмет на Община Бургас
Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ XIII в кв.16 и УПИ XI в кв.5 по ПУП-ПРЗ на с.Драганово, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06050 /04.09.2012 г.

Септ.
11

от Димитър Николов Николов  - кмет на Община Бургас
Относно: Продажба чрез публичен търг на урегулирани поземлени имоти, частна общинска собственост в кв. 19, кв.20 и кв.21, по одобрен ПУП-ПРЗ на в.з. Росенец, гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06069 / 10.09.2012 г.

Септ.
11

от Димитър Николов Николов  - кмет на Община Бургас
Относно: Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се във в.з. „Боровете", в.з. „До стопански двор" землище на кв. Банево и кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 06061 / 05.09.2012 г.

Септ.
11

от П. Николова - Вр. Изп. Директор АППЧП
Относно: Решение по т.30 от Протокол №9/.24.04.2012 г. на общински съвет -Бургас 

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06096 /10.09.2012 г.

Септ.
11

от Йорданка Ананиева -зам. кмет на Община Бургас и Председател на МКБППМН
Относно: Полугодишен отчет за 2012 г. за дейността на Местната комисия за борба срешу
противообществените   прояви   на   малолетните   и непълнолетните (МКБППМН) в Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06094 / 10.09.2012 г.

Септ.
11

от арх. Димитър Г. Георгиев - общински съветник "ПП - ГЕРБ"
Относно: Искане за допускане изменение на правилата и нормативите на застрояване спрямо предвидените показатели в ОУП за УПИ I-73 в масив 70, Стопански двор - кв. Ветрен, гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06095 /10.09.2012 г.

Септ.
11

от арх. Димитър Г. Георгиев - общински съветник "ПП - ГЕРБ"
Относно: Искане за допускане на отклонение от правилата и нормативите на застрояване спрямо предвидените показатели за урегулиран поземлен имот/УПИ/Х-14, кв.15а, к-с „Братя Миладинови", гр.Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06093 /10.09.2012 г.

Септ.
11

от д-р Антонио Душепеев -  Председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет Бургас
Относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури „ин витро" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 06-02 00187 / 10.09.2012 г.

Септ.
11

от Константин Гребенаров - Областен управител на област Бургас
Относно: Постъпило искане от СНЦ "ККС Кан Крум - Бургас"

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 91-00 00075 / 11.09.2012 г.

Септ.
11

от инж. Стайко Ганчев - Изпълнителен директор на "Напоителни системи ЕАД"
Относно: Бизнес план за развитие 2012 - 2017 г.

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06099 /11.09.2012 г.

Септ.
11

от Димитър Николов Николов  - кмет на Община Бургас
Относно: Отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06097 /11.09.2012 г.

Септ.
11

от Димитър Николов Николов  - кмет на Община Бургас
Относно: Разкриване на социална услуга предоставена в общността -„Дневен център" за стари хора и финансирането му като държавно делегирана дейност
 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06098 /11.09.2012 г.

Септ.
11

от Димитър Николов Николов  - кмет на Община Бургас
Относно: Извършване на замяна на имоти, собственост на физически и юридически лица, подлежащи на отчуждаване, с имоти, частна общинска собственост, по реда на чл.21,ал.4, предл. второ и ал.5 от Закона за общинската собственост /ЗОС/

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06106 /11.09.2012 г.

Септ.
11

от Йорданка Ананиева - зам. кмет "Образование и култура"
Относно: Предоставяне на помещения в Обшински детски комплекс -Бургас за изграждане на регионален центьр по кариерно ориентиране на ученици на територията на Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06103 / 11.09.2012 г.

Септ.
12

от Димитър Николов Николов  - кмет на Община Бургас
Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 144/724 кв.м. ид. части от УПИ IV-162, кв.15 по плана на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06102 /11.09.2012 г.

Септ.
12

от Димитър Николов Николов  - кмет на Община Бургас
Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ ХII 770 в кв.ЗЗ, по ПУП-ПРЗ на гр.Българово, чрез продажба на частта на общината, представляваща 7/637 кв.м ид. части.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 06108 / 12.09.2012 г.

Септ.
12

от Пенка Паспалева - Директор ТД "Изгрев"
Относно: Променено предназначение на жил. апартамент

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 19-00 00059 / 12.09.2012 г.

Септ.
13

от Д-р Калина Димитрова Ишкиева - Управител на "ДКЦ - I - Бургас" ЕООД
Относно: Отпускане на средства за закупуване на рециклиран графично-скопичен рентгенов апарат

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06110 /12.09.2012 г.

Септ.
13

от Димитър Николов Николов  - кмет на Община Бургас
Относно: Отдаване под наем за срок от 5 години на мери и пасища - публична общинска собственост, за индивидуално ползване на животновъди, отглеждащи пасищни животни, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Страници

Синдикирай