Ноември 2012

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. Ноември

Ноем.
05

Крайният срок за входиране на докладни записки е 09.11.2012 г.
Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 27.11.2012 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06335 / 02.11.2012 г.

Ноем.
06

от Йорданка Ананиева заместник-кмет „култура и образование"

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06336 / 02.11.2012 г.

Ноем.
06

от Д-р Лорис Мануелян  - Общински координатор на програма "Превеция и контрол на ХИВ/СПИН"
Относно: Презентиране на програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" и промените в ангажиментите на общините след сключване на споразумението с № РД-29-1301/02.08.2012г. с Министерство на здравеопазването за периода 2012 - 2014 г. 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 94-Р 00037 / 02.11.2012 г.

Ноем.
06

от Русин Димитров Груев
Относно: Искане за опрощаване на присъдено общинско вземане на обща стойност 819,29 лева

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 91-00 00081 / 31.10.2012 г.

Ноем.
06

от Сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб на глухите и ветерани"
Относно: "Олимпийски игри за глухи" 2013

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 06349 / 05.11.2012 г.

Ноем.
07

от Управителния съвет и председателя на Управителния съвет на „Дружество за диабетици и инвалиди „Зора-2000" гр.Бургас Иван Димов Бъчваров
Относно: Ползване на общинско помещение

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 94 - М 00096/ 05.11.2012 г.

Ноем.
08

от наследници Руси Жейнов Русев чрез Милчо Лазаров Добрев - правнук
Относно: Отмяна решения на общински съвет Бургас

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06356 / 06.11.2012 г.

Ноем.
08

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се във в.з. „Боровете", землище кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас, чрез публичен търг с тайно наддаване.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №14 от дата 30.10.2012 година и 01.11.2012 година

Ноем.
08

На 14 - то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 23 ноември 2012 год.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 94-Д 00019 / 06.11.2012 г.

Ноем.
08

от  живущите на ул. „Люлин" и ул. „Кооператор" в к-с "Меден рудник"
Относно: Относно изграждане на спортна площадка на ул. „Кооператор"

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06355 /06.11.2012 г.

Ноем.
08

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Заявления за издаване на разрешителни за водовземане на минерални води от находище „Бургаски минерални бани", кв. Ветрен, гр. Бургас.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06358 / 07.11.2012 г.

Ноем.
08

от Снежина Минчева Маджарова - Председател на Общински съвет Бургас
Относно: Избор на членове на Надзорен съвет на общинска агенция за приватизация - Бургас.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06361 / 08.11.2012 г.

Ноем.
08

от Съби Стоянов Събев - изпълняващ длъжността Управител на фирма "Чистота" ЕООД гр. Бургас
Относно: Безопасност на движението в район "Капчето"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06365 / 08.11.2012 г.

Ноем.
09

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортни клубове в Община Бургас -приета с решение на Общински съвет-Бургас, по т.8, Протокол №30/21.10.2010 г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06380 / 09.11.2012 г.

Ноем.
09

от група общински съветници от ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на
територията на Община Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06370 / 09.11.2012 г.

Ноем.
09

от д-р Антонио Душепеев - Председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет Бургас
Относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури "ин витро" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Актуализация на Бюджет 2012 г. - Оттеглена

Ноем.
09

Доклад от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Актуализация на Бюджет 2012 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06366 / 08.11.2012 г.

Ноем.
10

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на „Медицински център III-Бургас" ЕООД-гр. Бургас.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06407 / 09.11.2012 г.

Ноем.
10

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно: Искане за съгласие за допускане отклонение от правилата и нормативите за застрояване на УПИ ХI-593, кв.7 по плана на кв.Ветрен по реда на §9 от ПЗР на Наредба №7 за ПНУОВТУЗ във връзка с чл.43 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06401/ 09.11.2012 г.

Ноем.
10

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване на помещение /магазин N0 8/ в района на „Славейково пазарче", собственост на „Общински пазари" -ЕООД гр. Бургас на Детска кухня - Бургас, за разкриване на пункт за раздаване на храна.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06396/ 09.11.2012 г.

Ноем.
10

от Димитър Георгиев - управител на „Хляб и хлебни изделия" ЕООД Бургас
Относно: Даване    съгласие    за    допълнително    обезпечаване    и предоговаряне на инвестиционно финансиране.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06399 / 09.11.2012 г.

Ноем.
10

от група общински съветници от ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Ремонт на шахти в Приморски парк и парк „Езеро"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06377 / 09.11.2012 г.

Ноем.
10

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Финансово подпомагане на танцовата двойка Иван Карастоянов и Никол Николова за участие на Световно пьрвенство по латиноамерикански танци в Австрия и Международен турнир по спортни танци в Израел

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06378 / 09.11.2012 г.

Ноем.
10

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Дофинансиране на  спортни мероприятия за  празника на Бургас - Никулден

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06394 / 09.11.2012 г.

Ноем.
10

от група общински съветници от ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Изпълнение на Решение на Общински съвет - Бургас относно обезопасяване на бул „Ст.Стамболов,, в отсечката от хотел „Космос" до кръстовището с ул.„Сан Стефано"

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06393 / 09.11.2012 г.

Ноем.
10

от група общински съветници от ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Наводненията в района около СО „МАТ"

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06392 / 09.11.2012 г.

Ноем.
10

от група общински съветници от ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Ограничаване на достъпа до спрян незаконен строеж 'Молитвен дом" (джамия) и допълващо застрояване - битова сграда и битово кафене" извършван в УПИ I, кв. 24, кв. "Победа", гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06391 / 09.11.2012 г.

Ноем.
10

от група общински съветници от ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Ремонт на улица "Тракиец" в ж.к. "Меден рудник"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06390 / 09.11.2012 г.

Ноем.
10

от група общински съветници от ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Изграждане на канализационна мрежа в приморски парк град Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06389 / 09.11.2012 г.

Ноем.
10

от група общински съветници от ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Прилагане   на  чл.8,   ал.1,  т.6   от  Наредбата  за  опазване   на обществения ред на територията на община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06388 /09.11.2012 г.

Ноем.
10

от група общински съветници от ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Ремонт на улица „Ален мак" в ж.к. „ Меден рудник"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06387 /09.11.2012 г.

Ноем.
10

от група общински съветници от ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Изграждане на парк за отдих в местността "Шилото"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06386 / 09.11.2012 г.

Ноем.
10

от група общински съветници от ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Пукнатини образували се по алеите на Приморски парк след извършен ремонт

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06385 / 09.11.2012 г.

Ноем.
10

от група общински съветници от ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Изграждане на пешеходен подлез на кръстовището на бул. „Богориди" и бул. „Демокрация"

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06384 / 09.11.2012 г.

Ноем.
10

от група общински съветници от ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Предоставяне   на   имот   общинска   собственост   за   Дом   на културните дейци в Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06383 / 09.11.2012 г.

Ноем.
10

от група общински съветници от ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Прилагането   на  чл.   3,  т.   5   от     Наредбата  за  опазване  на обществения ред на територията на община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06382 / 09.11.2012 г.

Ноем.
10

от група общински съветници от ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Преместване на Конна база намираща се в парк "Езеро"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06381 / 09.11.2012 г.

Ноем.
10

от група общински съветници от ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Отправяне на едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на Договор за концесия за строителство за Площад "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АДс БУЛСТАТ130853770 за срок от 30 години от 18.04.2007г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06379 / 09.11.2012 г.

Ноем.
10

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Мариола Георгиева Чавдарова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06395 / 09.11.2012 г.

Ноем.
10

от Валентин Фъртунов, общински съветник от групата на НФСБ
Относно: Спешно премахване на изкустените неравности по пътя Бургас - с. Твърдица, в частта му върху дигата на язовир „Мандра" поради реалната и непосредствена заплаха от човешки жертви

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06376 / 09.11.2012 г.

Ноем.
10

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Безвъзмездно предоставяне собствеността върху обособен обект - нежилищен имот, находящ се на първия етаж от двуетажна масивна сграда - ТД "Освобождение", на Министерството на вътрешните работи на Република България, за нуждите на „Районен център 112 - Бургас".

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06406 / 09.11.2012 г.

Ноем.
10

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Иван Георгиев Минчев

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06404 / 09.11.2012 г.

Ноем.
10

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Даниела Панева Стоянова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06405 / 09.11.2012 г.

Ноем.
10

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Бисерка Тодорова Иванова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06403 / 09.11.2012 г.

Ноем.
10

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Тома Тодоров Бинчев

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06402 / 09.11.2012 г.

Ноем.
10

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Гинка Анкова Чапразова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06374 / 09.11.2012 г.

Ноем.
12

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал. 2, т. 3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - Бургас, за обезщетяване на наследници на Михаип Георгиев Янакиев.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06373 / 09.11.2012 г.

Ноем.
12

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.З от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - Бургас, за обезщетяване на наследници на Пенчо Иванов Карапенчев.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 06398 / 09.11.2012 г.

Ноем.
12

от Георги Чолаков  - Управител на ЕС
Относно: Облагородяване на пространството около бл. 28 и бл. 29 в ж.к. „Зорница" и разширяване на прилежащата инфраструктура - паркинг

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 06371 / 09.11.2012 г.

Ноем.
12

от Лъчезар Колев - Кмет на с. Маринка
Относно: Битова канализация в с. Маринка

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06372 / 09.11.2012 г.

Ноем.
12

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ул. „Христо Ботев" №61, вх. 4, ет. 1 (жилищен) ап.4-ляв, на наемател, настанен по административен ред

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06375 / 09.11.2012 г.

Ноем.
12

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Отдаване под наем на обособена част от имот - публична общинска   собственост   и   на   имот   -   частна   общинска собственост, чрез публични търгове с тайно надаване

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Промяна в инвестиционната програма на Общината и извършване на вътрешни компенсирани промени в приходната и разходната част на бюджета за 2012 година

Ноем.
12

Доклад от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Промяна в инвестиционната програма на Общината и извършване на вътрешни компенсирани промени в приходната и разходната част на бюджета за 2012 година

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Страници

Синдикирай