Декември 2012

Докладна записка №: обс 08-00 06516 /03.12.2012 г.

Дек.
03

от  Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Учредяване право на строеж в УПИ-ХХIII, в кв.1, по ПУП-ПРЗ на кв. "Сарафово", гр. Бургас, за изграждане обекти на КОО, бензиностанция и газстанция срещу изграждане за сметка на приобретателя на друг обект за нуждите на общината.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06504 / 30.11.2012 г.

Дек.
03

от общинските съветници от групата на ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06505 / 30.11.2012 г.

Дек.
03

от група общински съветници от ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06509 / 30.11.2012 г.

Дек.
03

от групата на ПП "НФСБ" 
Относно: Отправяне на едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на Договор за концесия за строителство за Площад "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД с БУЛСТАТ130853770 за срок от 30 години от 18.04.2007г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06510 / 30.11.2012 г.

Дек.
03

от групата общински съветници от ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Проектиране и изграждане на аквапарк в ж. к. „Меден Рудник"

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 06489 / 29.11.2012 г.

Дек.
03

от СОУ " Йордан Йовков"
Относно: Обобщените резултати от Анкетата - „До училище пеша".

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 06488 / 29.11.2012 г.

Дек.
03

от СОУ " Св. Св. Кирил и Методий"
Относно: Обобщените резултати от Анкетата - „До училище пеша".

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 67-00 00039 / 30.10.2012 г.

Дек.
03

от ОУ " Васил Априлов"
Относно: Обобщените резултати от Анкетата - „До училище пеша".

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 67-00 00041 / 30.11.2012 г.

Дек.
03

от ОУ " Георги Бенковски"
Относно: Обобщените резултати от Анкетата - „До училище пеша".

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06513 / 03.12.2012 г.

Дек.
03

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ III-812, в квартал 1 по ПУП-ПРЗ на кв.Сарафово, гр.Бургас, Община Бургас, чрез продажба частта на общината

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06514 / 03.12.2012 г.

Дек.
03

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 60/480 кв.м. ид. части от УПИ XI-162, кв. 15, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06515 / 03.12.2012 г.

Дек.
03

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 23/833 кв.м. ид. части от УПИ ХII-517, кв. 39, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06517 / 03.12.2012 г.

Дек.
03

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Даване на съгласие за промяна начина на трайно ползване на част от ПИ № 000536 находящ се в землището на гр. Българово, Община Бургас и промяна на собствеността от публична в частна.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06518 / 03.12.2012 г.

Дек.
03

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ V-общ, кв.11 по ПУП-ПРЗ на с.Драганово, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06503 / 30.11.2012 г.

Дек.
03

от Валентин Касабов - общински съветник от ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Облекчаване на пътния трафик в гр. Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06501 / 30.11.2012 г.

Дек.
03

от общински съветници от групата на  ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Ограничаване на достъпа до спрян незаконен строеж "Молитвен дом" (джамия) и допълващо застрояване - битова сграда и битово кафене" извършван в УПИ I, кв. 24, кв. "Победа", гр. Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06506 / 30.11.2012 г.

Дек.
03

от група общински съветници на ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Подмяна на разбити и ръждясали кошчета за отпадъци в Приморски парк град Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06507 / 30.11.2012 г.

Дек.
03

от групата общински съветници от ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Отчет за представителните разходи извършени от Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06508 / 30.11.2012 г.

Дек.
03

от група общински съветници от ПП "Национален фронт за спасение на България"
Относно: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06511 / 30.11.2012 г.

Дек.
03

от общински съветници от групата на ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Премахване на опасни сгради в гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 67-00 00044 / 30.11.2012 г.

Дек.
03

от ОУ " Свети Климент Охридски"
Относно: Обобщените резултати от Анкетата - „До училище пеша".

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 67-00 00043 / 30.11.2012 г.

Дек.
03

от ОУ " Христо Ботев" - с. Маринка
Относно: Обобщените резултати от Анкетата - „До училище пеша".

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 67-00 00042 / 30.11.2012 г.

Дек.
03

от ОУ " Свети Княз Борис I" - град Бургас
Относно: Обобщените резултати от Анкетата - „До училище пеша".

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06523 / 03.12.2012 г.

Дек.
03

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Предварително съгласие за промяна предназначението на част от имот 311 в землището на с.Рудник в размер на 2,137 дка, целия с площ 9,737 дка, с начин на трайно ползване пасище, мера, за изграждане на обект на техническата инфраструктура -обслужващ път до УПИ I-312, предвиден за изграждане на ПСОВ.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06531 / 03.12.2012 г.

Дек.
03

от Костантин Луков - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ ПП „ГЕРБ", ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯНАТА КОМИСИЯ ПО ОБШЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
Относно: Изменение и допълнение на Наредба за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на Община Бургас.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06537 / 03.12.2012 г.

Дек.
03

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Създаване на Общинско предприятие „Транспорт" и промени в Общинско предприятие „Спортни имоти, паркинги и гаражи".

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06543 / 04.12.2012 г.

Дек.
04

от  Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Увеличаване на капитала на „Медицински център III Бургас" ЕООД

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06542 / 04.12.2012 г.

Дек.
04

от  Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 12/777 кв.м. ид. части от УПИ IV-774, кв. 54, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06541 /04.12.2012 г.

Дек.
04

от  Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 28/728 кв.м. ид.части от УПИ ХV-1230, кв. 94, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06547 / 04.12.2012 г.

Дек.
04

от  Атанаска Николова - Заместник - кмет "Евроинтеграция и екология" Община Бургас
Относно: Проектопредложение на Община Бургас за получаване на безвъзмездно финансиране на инвестиционен проект: „Инвестиционни проекти за подобряване и развитие на ВиК инфраструктурата в приоритетни агломерации на територията на Община Бургас", Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013г."

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Анкети

От дата До дата Въпрос
26-09-2012 04-12-2012

Тържественото заседание на Общински съвет-Бургас 06 декември 2012 г.

Дек.
05

Уважаеми общински съветници,

Тържественото заседание на Общински съвет-Бургас ще се проведе на 06 декември 2012 г. от 09.00 ч. в заседателната зала на Община Бургас.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06556 /05.12.2012 г.

Дек.
05

от  Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот -частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с пл. №157, целият с площ 456 кв. метра, находящ се в кадастрален район 501 по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на с.о. „Черниците- Училищното", землище с. Маринка, Община Бургас.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06560 /05.12.2012 г.

Дек.
06

от Живко Димитров  и Антонио Душепеев - общински съветници от група на ПП ГЕРБ
Относно: Определяне на имоти за строителство на социални жилища в изпълнение на решение на Общинския съвет -Бургас, прието по т.5 от дневния ред на Деветото заседание, проведено на 24.04.2012 г./Протокол №9/.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №15 от дата 27.11.2012 година и 29.11.2012 година

Дек.
06

На 15 - то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 21 декември 2012 год.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06568 / 07.12.2012 г.

Дек.
07

от Стоян Евтимов - Председател на временната комисия за изработване на проекти на
Наредби за изменения и допълнения на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждаме с общински имоти и вещи и Наредбата за реда, по който Община Бургас участва в учредяването и упражнява правото си на собственост в търговските дружества

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06567 /07.12.2012 г.

Дек.
07

от  Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване на план-сметка за дейностите по сметосъбиране, извозване и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане на чистота на териториите за обществено ползване за 2013 г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06559 /05.12.2012 г.

Дек.
07

от  Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Допускане изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXIII и XXIV в кв.142 по плана на РЦ „Меден Рудник", гр.Бургас с цел промяна на улично-регулационните граници на УПИ и обособяване на нов УПИ за автобусен терминал.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06558 /05.12.2012 г.

Дек.
07

от  Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Искане за допускане изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I, II и III в кв.19 по плана на к-с "Братя Миладинови", гр.Бургас.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 94-Х 00012 / 16.11.2012 г.

Дек.
07

от Кмета на с.Черни връх
Относно: За провеждане на референдум за отделяне на с.Черни връх от Община Камено и преминаването му към Община Бургас

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06569 /07.12.2012 г.

Дек.
07

от  Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас

Относно: Даване на съгласие Община Бургас да кандидатства с проект по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска", Схема за безвъзмездна финансова помощ: ВG161РО001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда"

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06570 / 07.12.2012 г.

Дек.
09

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Избор на членове на Съвета на Директорите на „Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД от квотата на Община Бургас поради изтичане мандата на първия съвет на директорите.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06573 / 07.12.2012 г.

Дек.
09

от Снежина Минчева Маджарова - Председател на Общински съвет Бургас
Относно: Прегласуване на решение по т. 39 от дневния ред на заседанието на Общински съвет - Бургас, проведеното на 27.11.2012 г. с продължение на 29.11.2012 г., обективирано в Протокол № 15

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №17 от дата 18.12.2012 година

Дек.
10

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр. 2 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам СЕДЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския съвет на 18.12.2012 година  (вторник) от 10:00 часа, с продължение на 20.12.2012 година (четвъртък) при неизчерпване на дневния ред, в КЦ „Морско казино”, зала „Георги Баев”,  при следния проект за    

ДНЕВЕН РЕД

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №17 от дата 18.12.2012 година

Дек.
10

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр. 2 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам СЕДЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския съвет на 18.12.2012 година  (вторник) от 10:00 часа, с продължение на 20.12.2012 година (четвъртък) при неизчерпване на дневния ред, в КЦ „Морско казино”, зала „Георги Баев”,  при следния проект за    ДНЕВЕН РЕД

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Извънредно заседание на Общински съвет - Бургас, което ще се проведе на 20.12.2012 г., от 10.00 ч. , в КЦ „Морско казино", зала „Георги Баев"

Дек.
19

Свиква се заседание на Общински съвет - Бургас на 20.12.2012 г., от 10.00 ч. , в КЦ „Морско казино", зала „Георги Баев" за разглеждане на постъпилото писмено искане за предсрочно прекратяване на пълномощията на Председателя на Общински съвет-Бургас (вх.№ 08-00 06617, 19.12.2012 г.)

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №18 от дата 20.12.2012 година

Дек.
21

1.Искане от общински съветници от Общински съвет – Бургас за предсрочно прекратяване на пълномощията на Председателя на Общинския съвет.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06599 / 13.12.2012 г.

Дек.
21

от Димитринка Иванова Буланова - Митрева - общински съветник от ПП "ГЕРБ"
Относно: Изграждане на джобове за такси-стоянки в ТД"Освобождение и ТД"Зора"

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет, отнасящи се до общинската администрация от заседанията, проведени в периода м.януари - м.декември 2012 г.,

Дек.
21
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №17 от дата 18.12.2012 година /ВИДЕО АРХИВ/

Дек.
27

На 17-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 11 януари 2013 год.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №18 от дата 20.12.2012 година /ВИДЕО АРХИВ/

Дек.
27

На 18-то заседание бяха взети следните решения, който ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 11 януари 2013 год.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Синдикирай