Януари 2013

Входящо писмо №: обс 94-А 00043 /02.10.2012 г.

Ян.
02

от Администрацията на Президента на Република България
Относно: Опрощаване на дължими държавни вземания на Ахмед Юсейн Зурнаджи

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. Януари

Ян.
02

Крайният срок за входиране на докладни записки е 11.01.2013 г.
Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 29.01.2013 г.

 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 94-А 00044 / 12.10.2012 г.

Ян.
03

от Администрацията на Президента на Република България
Относно: Опрощаване на дължими държавни вземания на Атанас Георгиев Яръмов

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 19-00 00062 / 03.01.2012 г.

Ян.
07

от Р. Дичев- Управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД
Относно:  Изпълнение на Решение № 55 - Протокол № 12 от заседание на Общински съвет - Бургас от 24.07.2012 година.

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06654 / 08.01.2013 г.

Ян.
10

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Заявление за издаване на разрешително за водовземане на минерални води от находище „Бургаски минерални бани". кв. Ветрен, гр. Бургас.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06655 / 08.01.2013 г. - оттеглена

Ян.
10

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Даване на съгласие за промяна начина на трайно ползване на част от поземлен имот № 000536 находящ се в землището на гр. Българово, Община Бургас и промяна на собствеността от публична в частна.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 48-00 00099 / 08.01.2013 г.

Ян.
10

Фолкер Калисто Председател на Свидетели на Йехова в България
Относно: Ограничаване на свободата на словото и правото на свободно изповядване на религиозните убеждения

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06676 / 11.01.2013 г.

Ян.
11

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ IX-150, в квартал 10 по ПУП-ПРЗ на кв.Сарафово, гр.Бургас, чрез продажба частта на общината

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06677 / 11.01.2013 г.

Ян.
11

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Програма за управлението и разпореждането с общинската собственост за 2013 година.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06679 / 11.01.2013 г.

Ян.
11

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Дарение на пожарен автомобил "Татра 815" с ДКИ 8962ВН, инв. N 571966 за нуждите на Областно Управление „Пожарна безопасност и защита на населението"- Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06664 / 10.01.2013 г.

Ян.
11

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на диагностично-консултативен блок на „Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД, в УПИ VI в кв.135 Б, по ПУП- ПРЗ на ЦГЧ, гр. Бургас- частна общинска собственост, отреден „За здравно обслужване".

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06663 / 10.01.2013 г.

Ян.
11

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Предложения за годишна програма за развигие на читалищната дейност през 2013 година в 27 - те читалища на територията на Община Бургас съгласно изменение и допълнение на Закона за Народните читалища, обнародван в бр.42 от ДВ от 5.06.2009г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Бургас

Ян.
11

Изменена и допълнена с Решения на Общински съвет - Бургас, по т. 6, Протокол № 15/ 27 и 29.11.2012 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06671 / 10.01.2013 г.

Ян.
11

от група общински съветници от ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06672 / 10.01.2013 г.

Ян.
11

от общински съветници от ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06673 / 10.01.2013 г.

Ян.
11

от общинските съветници от ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06666 / 10.01.2013 г.

Ян.
11

от Валентин Касабов общински съветник от групата на политическа партия "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ"
Относно: Почистване и поддържане на паметниците на територията на Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06667 / 10.01.2013 г.

Ян.
11

общински съветници от ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Приложение на чл. 4 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на
територията на Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06668 / 10.01.2013 г.

Ян.
11

от общински съветници от групата на ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Ограничаване на достъпа до спрян незаконен строеж "Молитвен дом" (джамия) и допълващо застрояване - битова сграда и битово кафене" извършван в УПИ I, кв. 24, кв. "Победа", гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06669 / 10.01.2013 г.

Ян.
11

от общински съветници от ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Възстановяване на унищожения паметник на 24 Черноморски пехотен полк в Приморски парк, гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06670 / 10.01.2013 г.

Ян.
11

от ПП "НФСБ" в Общински съвет Бургас
Относно: Отправяне на едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на Договор за концесия за строителство за Площад "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД с БУЛСТАТ130853770 за срок от 30 години от 18.04.2007г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06675 / 10.01.2013 г.

Ян.
11

от Йорданка Ананиева - зам. кмет "Култура и образование" на Община Бургас
Относно: Допълване на списъка от обекти по проекта за Саниране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност към Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници".

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06674 / 10.01.2013 г.

Ян.
11

от група общински съветници от ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06680 / 11.01.2013 г.

Ян.
11

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Даване съгласие за откриване на извънбюджетна банкова сметка, необходима за изплащане на възнаграждения и осигурителни вноски на наети лица по Проект „Ново начало - от образование към заетост", Схема ВG051РО001-1.1.06 от ЕСФ „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж"

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06681 / 11.01.2013 г.

Ян.
11

от Снежина Минчева Маджарова ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Относно: Определяне начина на гласуване на проекто-решенията в предстоящото редовно годишно общо събрание на акционерите на „ПСФК Черноморец - Бургас" АД

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06661 / 10.01.2013 г.

Ян.
11

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване от Целодневна детска градина № 6 «Вълшебство» - Бургас, на имот - актуван с АЧОС № 2491 от 25.04.2000 г., бивша ясла № 2, находящ се в к-с «Лазур», до бл.21 и 25, Бургас.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06665 / 10.01.2013 г.

Ян.
11

от Валентин Касабов общински съветник от групата на политическа партия "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ"
Относно: Отреждане на терен и изграждане на полигон за обучение на млади шофьори

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06660 / 10.01.2013 г

Ян.
11

от Йорданка Ананиева - зам. кмет "Култура и образование"
Относно: Допълнение в наименованието на СОУ "К.Преславски" - Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06662 / 10.01.2013 г.

Ян.
11

от Димитър Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Именуване на Графична база на името на художника Тодор Атанасов - неин създател и дарител;

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06678 / 11.01.2013 г

Ян.
11

от Анета Младенова - Управител на „Бургас Шеле Екосервиз" ЕООД
Относно: Приемане на учредителен акт на „Бургас Шеле Екосервиз" ЕООД и освобождаване на управителя Антон Емилов Антонов като управител на дружеството.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06682 / 11.01.2013 г.

Ян.
11

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 91-00 00085 / 11.01.2013 г.

Ян.
14

от Р. Хънков - Изп.Директор - на ХК "Черноморец" Бургас
Относно: Турнир по хандбал "Димитър Гурбалов"

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 91-00 00083 / 10.01.2013 г.

Ян.
14

от НПО, работещи в областта на младежките дейности
Относно: Предложение за работна среща

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 91-00 00084 / 11.01.2013 г.

Ян.
14

от к.р. Цветан Петров Жеков - Председател на Морски клуб "Маяк"
Относно: Предложение за преименуване на ул. "Разделна" ("Събирателна") в ж.к-с "Славейков" - Бургас 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 91-00 00082 / 10.01.2013 г.

Ян.
14

от Председател на УС на СМВ - Бургас инж. к.м. Димитър Кочев
Относно: 1. Съюзът на моряците ветерани - Бургас да бъде включен за финансиране от бюджета на Община Бургас за 2013 година със сума в размер на 30000 лв.
               2. Община Бургас да предостави на Съюза на моряците ветерани - Бургас подходящо помещение на Гаровия площад за Градски клуб на моряка - Бургас и за организационното обезпечаване на дейностите на Съюза.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06693 /14.01.2013 г.

Ян.
14

от Димитър Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас на 19.03.2003 г. с последващи изменения и допълнения

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06694 /14.01.2013 г.

Ян.
14

от Снежина Минчева Маджарова - Председател на Общински съвет Бургас
Относно: Избор на член и председател на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове и председател на комисията (ЗУЖВГМЖСВ)

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06684 /11.01.2013 г.

Ян.
14

от ЙОРДАНКА АНАНИЕВА, ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС
Относно: Постъпило искане за предоставяне на помещение в Дом на нефтохимика", за безвъзмездно ползване

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06687 / 14.01.2013 г.

Ян.
15

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Отдаване под наем за срок от 5 години на мери и пасища - публична общинска собственост, за индивидуално ползване на животновъди, отглеждащи пасищни животни, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06695 / 14.01.2013 г.

Ян.
15

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ XXIX -723 в квартал 27 по плана на в.з. Минерални бани, гр. Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06696 /14.01.2013 г.

Ян.
15

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Продажба на земя - частна общинска собственост, представляваща УПИ VI 365, кв.49 по ПУП-ПРЗ на ж.к. "Славейков", гр.Бургас, по реда на чл.35, ал.З от ЗОС.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06688 /14.01.2013 г.

Ян.
15

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за имот пл.№065040, землище кв.Банево, гр.Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06691 / 14.01.2013 г.

Ян.
15

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване изменението на Подробен устройствен план План за улична регулация на обслужваща улица о.т.872 о.т.873 между кв.9 и кв.19 по плана на к-с „Изгрев", гр.Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06697 / 15.01.2013 г.

Ян.
16

от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Бюджет, финанси, ИСД”
Относно: Избор    на   Изпълнителен   директор    на   Агенцията   за приватизация и публично-частно партньорство

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06700 / 16.01.2013 г.

Ян.
16

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас

Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 11/1362 кв.м. ид. части от УПИ XIV-1017. кв. 70, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 91-00 00087 / 17.01.2013 г.

Ян.
17

от Никола Добрев - Председател  ХК Фрегата
Относно: Турнир "Димитър Гурбалов"

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 91-00 00086 / 16.01.2013 г.

Ян.
17

от Д-р Д. Попова - МЕДИКО - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ЯДРЕНО МАГНИТНО РЕЗОНАНСНА ДИАГНОСТИКА „ МДЛ - РУСЕВ"   ЕООД - гр. БУРГАС
Относно: Създаването на самостоятелна медико-диагностична лаборатория за магнитно-резонансна и компютърно томографска диагностика в сградата на „ДКЦ 2 -Бургас" ЕООД

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Доклад №: обс 08-00 06703 / 17.01.2013 г.

Ян.
17

от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас

Относно: Предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия за проектиране, строителство, управление и поддържане на „Парк Океанариум" - Воден развлекателно - релаксационен комплекс на територията на парк „Езеро" в поземлен имот — публична общинска собственост, с идентификатор 07079.622.137 по Кадастралната карта на гр. Бургас, целият с площ от 117 805 /сто и седемнадесет хиляди, осемстотин и пет/ кв. м, с начин на трайно ползване „ За друг обществен обект, комплекс", представляващ УПИ II- 137, в кв. 1 /първи/ по ПУП-ПРЗ на Парк „ Езеро ", гр. Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие "Транспорт

Ян.
18

Приет с решение на Общински съвет гр. Бургас по т.44, Протокол №17 от 18.12.2012 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Обявление за обществен посредник

Ян.
18

Общински съвет –Бургас на основание Решение по т.10 от Протокол №13/25 и 27.09.2012 г., в сила от 19.10.2012 г., чл.7 и следващите от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община, обявява конкурс за заемане на длъжността „Обществен посредник на територията на Община Бургас”.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Страници

Синдикирай