Февруари 2013

YouTube burgascouncil канал

Февр.
01

От известно време, нашият канал в YouTube е факт. Изчакахме да го понапълним, за да го анонсираме. Нашият канал можете да намерите на адрес: http://www.youtube.com/user/burgascouncil

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06756 / 01.02.2013 г.

Февр.
01

от Диян Димов - Общински съветник и Председател на Надзорния съвет на Агенция за приватизация и публично - частно партньорство
Относно: Изменение в Правилника за дейността на Агенция за приватизация и публично - частно партньорство - гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06754 / 01.02.2013 г.

Февр.
01

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет
Относно: Избиране на управител на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1-БУРГАС" ЕООД.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06752 / 01.02.2013 г.

Февр.
01

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06755 / 01.02.2013 г.

Февр.
01

от Диян Димов - Общински съветник и Председател на Надзорния съвет на Агенция за приватизация и публично - частно партньорство
Относно: Приемане на Годишна План-програма за работата на Надзорния съвет на Агенция за приватизация и публично-частно партньорство за 2013 год. и Списък с обекти за приватизация съгласно чл. 1, ал.2, т.6; чл. 3, ал. 2 и чл. 3, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06749/ 01.02.2013 г.

Февр.
01

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет
Относно: Определяне на наемна цена по договор за наем между „Диагностично-консултативен центьр II - Бургас" ЕООД - гр. Бургас и „Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД - гр. Бургас.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06753/ 01.02.2013 г.

Февр.
01

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Определяне на потребителските такси при ползване на социална услуга „Личен асистент ", предоставяна чрез Звено за услуги в домашна среда.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 06746 / 01.02.2013 г.

Февр.
04

от жители на гр.Бургас, кв.Крайморие
Относно: Промяна на разписанието на автобус №17.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 06750 / 01.02.2013 г.

Февр.
04

от Йорданка Ананиева - зам. кмет "Образование и култура"
Относно: Предложение за именуване на улица в гр. Бургас, ж-к „Изгрев" на името на Подофицер Никола Янев.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06758/ 01.02.2013 г.

Февр.
04

от общински съветници от групата ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Премахване на опасни сгради в гр. Бургас 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06760/ 01.02.2013 г.

Февр.
04

от група общински съветници от ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06757/ 01.02.2013 г.

Февр.
04

от общински съветници от ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Възстановяване на унищожения паметник на 24 Черноморски пехотен полк в Приморски парк, гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06768/ 04.02.2013 г.

Февр.
04

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ XII-1474, в квартал 101 по плана на с. Рудник - с. Черно море. Община Бургас, чрез продажба частта на общината

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06767/ 04.02.2013 г.

Февр.
04

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ III, в кв.36 по ПУП-ПРЗ на ж.к. "Изгрев", гр. Бургас, с идентификатор 07079.501.217 по КК на гр.Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 06766 / 04.02.2013 г.

Февр.
04

искане от граждани
Относно: Направа на пешеходна пътека 

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06763 / 01.02.2013 г.

Февр.
04

от общинските съветници от групата на ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06762/ 01.02.2013 г.

Февр.
04

от общински съветници от групата на ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Ограничаване на достъпа до спрян незаконен строеж "Молитвен дом" (джамия) и допълващо застрояване - битова сграда и битово кафене" извършван в УПИ I, кв. 24, кв. "Победа", гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06761 / 01.02.2013 г.

Февр.
04

от група общински съветници от  ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06764 / 01.02.2013 г.

Февр.
04

от Димитър Колев и Въльо Дучев - общински съветници от ПП „ЛИДЕР"
Относно: Ремонт и изграждане на отводнителни шахти на ул."Македония", ж.к.
„Възраждане", пред бл.42.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06759/ 01.02.2013 г.

Февр.
04

от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България"
Относно: Отправяне на едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на Договор за концесия за строителство за Площад "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД с БУЛСТАТ130853770 за срок от 30 години от 18.04.2007г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 06770 / 04.02.2013 г.

Февр.
04

от Енчо Николов
Относно: Ползване на обект в етажна собственост

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо от дата / 04.02.2013 г.

Февр.
04

от Йордан
Относно: Затваряне на дупка и канал

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06773/ 05.02.2013 г.

Февр.
05

от Красимир Стойчев Зам.-кмет „Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности"
Относно: Определяне размера на дивидента и начина на разпределение на печалбата за финансовата 2012 година на търговските дружества, в които Община Бургас е едноличен собственик на капитала.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06775 / 05.02.2013 г.

Февр.
05

от д-р Илка Баева - Управител на "ДКЦ II - Бургас" ЕООД
Относно: Приемане на решение за провеждане на търг с тайно наддаване на основание чл. 17, ал. 3 и 4 от Наредбата за реда, по който Община Бургас участва в учредяването и упражнява правото си на собственост в търговските дружества /НРОБУУУПСТД/ за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на „ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II- БУРГАС"

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06779 / 05.02.2013 г.

Февр.
05

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ X -491 в квартал 26 по плана на в.з. Минерални бани, гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06777 / 05.02.2013 г.

Февр.
05

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване изменението на Подробен устройствен план - План за улична регулация на обслужваща улица о.т.205б -о.т.205в до УПИ III -672 между кв.43В и кв.43Б по плана на к-с „Лазур", гр.Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06780 / 05.02.2013 г.

Февр.
05

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Продажба на земя - частна общинска собственост, представляваща УПИ IV 647,  кв.36 по ПУП-ПРЗ на кв.Сарафово, гр.Бургас, по реда на чл.35, ал.З от ЗОС.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06776 / 05.02.2013 г.

Февр.
05

от Красимир Стойчев - зам.кмет "Бюджет, финанси,икономика и стопански дейности"
Относно: Провеждане на конкурс за избор на управител на „Дезинфекционна станция-Бургас" ЕООД

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06778 / 05.02.2013 г.

Февр.
05

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ I-89, в квартал 6 по плана на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, чрез продажба частта на общината

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06782 / 05.02.2013 г.

Февр.
05

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Допускане и одобряване на изменение на ПУП-ПЗ на УПИ I , кв.1, Приморски парк, гр.Бургас за изграждане на параклис „Св. Георги Победоносец" със застроена площ от 48м2

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 06785 / 06.02.2013 г.

Февр.
06

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Поставяне на изкуствени неравности с цел ограничаване на скоростта по бул. „Сан Стефано" в кръстовищата и с ул. „Уилям Гладстон" и ул. „Цар Калоян"

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 48 - 00 00102 / 05.02.2013 г.

Февр.
06

от Любомир Вълков  - Управител на Фондация "Астика"
Относно: Проекто- бюджет 2013 на Община Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06783 / 06.02.2013 г.

Февр.
06

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Отдаване под наем на обособена част от имот - публична общинска собственост чрез публичен търг с тайно надаване

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06787 / 06.02.2013 г.

Февр.
07

от Красимир Стойчев - за Кмет на Община Бургас
Относно: Предложение за решение за допълване на годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2013 г. с общинските обекти от първостепенно значение.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06788 / 06.02.2013 г.

Февр.
07

от Красимир Стойчев - за Кмет на Община Бургас
Относно: Обявяване на част от имот - публична общинска собственост за частна общинска собственост, находящ се в сградата на ТД „Възраждане", ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 06632 / 21.12.2012 г.

Февр.
07

от Максим Генчев
Относно: Заснемане на игрален филм за Васил Левски

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №19 от дата 29.01. и 31.01.2013 година /ВИДЕО АРХИВ/

Февр.
07

На 19-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 22 февруари 2013 год.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 94-Д 00094 /07.02.2013 г.

Февр.
11

от Димчо Стоянов Лютов
Относно: Писмено становище

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 06784 /06.02.2013 г.

Февр.
11

от Евгения Харитонова - Заместник - министър на икономиката, енергетиката и туризма
Относно: Откриване на производство по предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), от находище „Капчето", участъци „1" и „2", Община Бургас, област Бургас

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06799 / 08.02.2013 г.

Февр.
11

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ XIX-1848, в квартал 138 по плана на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, чрез продажба частта на общината

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №20 от дата 19.02.2013 година

Февр.
11

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр. 3 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ДВАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския съвет на 19.02.2013 година  (вторник) от 10:00 часа, с продължение на 21.02.2013 година (четвъртък) при неизчерпване на дневния ред, в КЦ „Морско казино”, зала „Георги Баев”,  при следния проект за
ДНЕВЕН РЕД

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06802 / 08.02.2013 г. - oттеглена на 15.03.2013 год.

Февр.
11

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Предложение за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Бургас - Приложение 2.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №20 от дата 19.02.2013 година

Февр.
11

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр. 3 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ДВАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския съвет на 19.02.2013 година  (вторник) от 10:00 часа, с продължение на 21.02.2013 година (четвъртък) при неизчерпване на дневния ред, в КЦ „Морско казино”, зала „Георги Баев”,  при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06804 / 11.02.2013 г.

Февр.
12

от Валентин Касабов - общински съветник от групата на политическа партия "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ"
Относно: Проектиране и изграждане паметник на Буда

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 48-00 00103 / 13.02.2013 г.

Февр.
14

Вх. писмо от БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПТИЦИТЕ

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06808 / 14.02.2013 г.

Февр.
14

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Даване на съгласие Община Бургас да кандидатства с проект по Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013, приоритетна ос 1: „Добро управление", Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики", Бюджетна линия : ВG051РО002/13/1.3 - 07

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06806 / 12.02.2013 г.

Февр.
15

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас

Относно: Одобряване на ПУП-ПП за обект:„Ремонт на местен път за достъп до ПЗЦ „Пода" и площадка за спиране и временен престой при км 246+380 /ляво/ на път I -9 „Бургас - Маринка - Малко Търново /ПИ с идентификатори 07079.10.158, 07079.10.159 и 07079.10.252/".

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06807 / 14.02.2013 г.

Февр.
15

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Приемане на покана за членство във „Федерация на световните туристически градове (WTCF)"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06829 / 18.02.2013 г.

Февр.
18

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Разрешение за изменение на ПУП-ПРЗ на кв.2 по плана на Парк "Езеро", гр.Бургас, за промяна границите и предназначението на УПИ II - за озеленяване и спорт и УПИ V - За  укритие за наблюдаване на птици

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Страници

Синдикирай