Март 2013

Входящо писмо №: обс 70-00 00005 / 01.03.2013 г.

Март
01

Уведомление от "Красимира Благоева" ООД

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06855 /04.03.2013 г.

Март
04

от Снежина Минчева Маджарова - Председател на Общински съвет Бургас
Относно: Избор на представители от Общински съвет -Бургас в комисията за избор на управител на „Дезинфекционна станция-Бургас" ЕООД

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06854 / 04.03.2013 г.

Март
05

от д-р Антонио Душепеев - Председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет Бургас
Относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури "ин витро" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 94-К 00047 / 05.03.2013 г.

Март
05

от Калинка Николова
Отн. Финансова помощ

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 06860 /05.03.2013 г.

Март
05

от Народно читалище "Паисий Хилендарски 1928" гр.Бургас
Относно: Отчет за дейноста на читалището за 2012

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 19-00 00066 / 05.03.2013 г.

Март
05

от Център за Психологически изследвания

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Проведе се второто задание на комисията за избор на обществен посредник на Община Бургас

Март
06

Заседанието премина при следния дневен ред:
1. Провеждане на интервю за обществен посредник  с допуснатите до конкурса кандидати.
2. Оценка и класиране на кандидатите.
Протокол от интервютата и класирането на кандидатите могат да бъдат видяни на сайта на ОсБ в раздел Конкурси

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06864 /06.03.2013 г.

Март
06

от Карамфилка Апостолова Апостолова – Председател на Комисията по чл.9 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община
Относно: Избор на обществен посредник на територията на Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06866 /06.03.2013 г.

Март
06

от Стоян Евтимов  - общински съветник от група общински съветници от ППГЕРБ в Общински съвет гр.Бургас
Относно: Изменение на решение на Общинския съвет , прието по т.10 от протокол № 15 от 27.11.2012 г., с продължение от 29.11.2012 г., изменено с решение по т.11 от протокол № 17 от 18.12.2012 г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06865 / 06.03.2013 г.

Март
06

от Красимир Иванов Стойчев  - за кмет на Община Бургас
Относно: Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в с.Димчево, Община Бургас, представляващи УПИ XI, в кв.5 с площ 724 кв.м. и УПИ XIII, кв.5 с площ 398 кв.м., чрез публичен търг с тайно наддаване.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06868 /06.03.2013 г.

Март
07

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Димитрина Димитрова Асенова 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06870 /06.03.2013 г.

Март
07

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Станислава Цонкова Нейчева

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06871 /06.03.2013 г.

Март
07

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Динко Жечев Славов

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06872 /06.03.2013 г.

Март
07

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Донка Христова Дякова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06873 /06.03.2013 г.

Март
07

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Димитър Минков Добрев

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06874 /07.03.2013 г.

Март
07

от Димитър Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на имоти и обекти, общинска собственост, на общинско предприятие „Общински имоти" при Община Бургас за безвъзмездно управление

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06867 /06.03.2013 г.

Март
07

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Желяза Георгиева Демирева

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06869 /06.03.2013 г.

Март
07

от Димитър Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо
лице - Божидара Костадинова Кирова, за съпруга й Киро Величков Киров

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 91-00 00092 /07.03.2013 г.

Март
07

от Инициативен комитет

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06883 /07.03.2013 г.

Март
08

от ПП Средна европейска класа
Относно: Намаляване на такса смет на нежилищни имоти

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06880 /07.03.2013 г.

Март
08

от Красимир Иванов Стойчев - за кмет на Община Бургас
Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ ХХ-7565, в квартал 55 по плана на к/с „Възраждане", гр. Бургас, ул. ,,Ивайло" №12, чрез продажба частта на общината

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06879 /07.03.2013 г.

Март
08

от Красимир Иванов Стойчев - за кмет на Община Бургас
Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и юридическо лице в УПИ II-50, в квартал 2 по плана на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, чрез продажба частта на общината

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06878 /07.03.2013 г.

Март
08

от Красимир Иванов Стойчев - за кмет на Община Бургас
Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ ХI-470, в квартал 39 по плана на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, чрез продажба частта на общината

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06877 /07.03.2013 г.

Март
08

от Красимир Иванов Стойчев - за кмет на Община Бургас
Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ II, УПИ III в кв.24 и УПИ V в кв.5 по ПУП-ПРЗ на кв.Сарафово, гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06876 /07.03.2013 г.

Март
08

от Йорданка Ананиева - зам. кмет :Култура и образование" Община Бургас
Относно: Участие на СОУ "П.Росен" - Бургас, ПГ по туризъм „Проф. д-р Ас. Златаров" - Бургас и ЦДГ № 6 „Вълшебство" - Бургас с проектопредложения по Покана за подаване на предложения № 2007СВ16IРО008 - 2013 - 3 по Програма за трансгранично сътрудничество България - Турция

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06884 /07.03.2013 г.

Март
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.831.15, 07079.831.35, 07079.831.43, 07079.831.57, 07079.831.70, 07079.831.86, 07079.831.87, 07079.831.88, 07079 831.95, 07079.831.98, 07079.831.98 по КККР на гр.Бургас, м.„Росенец" /бивша„Отманли', землище кв. Крайморие, гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06908 /08.03.2013 г.

Март
08

от Атанаска Николова - заместник-кмет „Европейски политики и околна среда"
Относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Турция, приоритетна ос 2 „Повишаване качеството на живот", област на интервенция 2.1. „Опазване на природно, историческо и културно наследство".

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06887 /08.03.2013 г.

Март
08

от общински съветници от групата на БСП
Относно: Приемане на решение за изменение на схема за въвеждането в експлоатация на участъци от зоната за платено паркиране относно зоната - бул."Демокрация" - в участъка от бул.„Сан Стефано,, до ул. „Св.Св. Кирил и Методий" в частта - паркинг пред ДКЦ 2 гр.Бургас - бул „Демокрация" №94

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06905 /08.03.2013 г.

Март
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проектно предложение за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", Схема за безвъзмездна финансова помощ ВG051РО001-5.2.12" Да не изоставяме нито едно дете" - Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06895 / 08.03.2013 г.

Март
08

от група общински съветници от ПП "Национален фронт за спасение на България
Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Oбщина Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06896 /08.03.2013 г.

Март
08

от общинските съветници от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България"
Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06902 /08.03.2013 г.

Март
11

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Приемане на Отчета на Общински съвет по наркотични вещества

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06901 /08.03.2013 г.

Март
11

от Валентин Фъртунов, общински съветник от групата на НФСБ
Относно: Създаване на Анкетна комисия на Общинския съвет - Бургас за изясняване състоянието на катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий" и мерките, които трябва да се вземат за възстановяването му в пълна функционалност

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06900 /08.03.2013 г.

Март
11

от Валентин Фъртунов, общински съветник от групата на НФСБ
Относно: Частична отмяна на решение на Общинския съвет визиращо: проект по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, приоритетна ос 1: "Устойчиво интегрирано градскоразвитие", Операция 1.4: "Подобряване на физическата среда и превенция на риска", Схема за безвъзмездна финансова помощ: ВG161РО001/1.4 - 09/2012: "Зелена и достъпна градска среда",в частта му в т. 3, параграф първи от решението с което се дава съгласие в обхвата на първи етап на проектното предложение на Община Бургас да бъдат включени следните обекти на интервенция: - ...Подземна улица - ул. „Княз Борис" - ул."Гурко"

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06899 /08.03.2013 г.

Март
11

от група общински съветници от ПП „Национален фронт за спасение на България"
Относно: Проектиране и изграждане на паркоместа и стоянка за таксиметрови автомобили на бул. „Тракия", в участъка между бл. 58 и кръстовището до бл. 44

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06898 /08.03.2013 г.

Март
11

от общински съветници от групата на ПП „Национален фронт за спасение на България"
Относно: Ограничаване на достъпа до спрян незаконен строеж "Молитвен дом" (джамия) и допълващо застрояване - битова сграда и битово кафене" извършван в УПИI, кв. 24, кв. "Победа", гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06897 /08.03.2013 г.

Март
11

от групата на  ПП „Национален фронт за спасение на България"
Относно: Отправяне на едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на Договор за концесия за строителство за Площад "Св.Св. Кирил и Методий " гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД с БУЛСТАТ
130853770 за срок от 30 години от 18.04.2007г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06906 / 08.03.2013 г.

Март
11

от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Бургас през 2014 година

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06922 / 11.03.2013 г.

Март
11

от групата общински съветници на ПП ГЕРБ в Общински съвет - Бургас
Относно: Приемане на изменения и допълнения на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас , приет по т.1, Протокол № 2/11.11.2011 год., изменен и допълнен по т.1, Протокол № 14/30.11.2012 год. и 01.11.2012 год.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация

Март
11

Приемане на изменения и допълнения на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас , приет по т.1, Протокол № 2/11.11.2011 год., изменен и допълнен по т.1, Протокол № 14/30.11.2012 год. и 01.11.2012 год.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 06881 / 07.03.2013 г.

Март
11

Отчет за изпълнение на проект „Второ национално турне - Родени без любов",

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06904 / 08.03.2013 г.

Март
11

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Подпомагане на заслужили треньори, прекратили спортната си дейност

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06903 / 08.03.2013 г.

Март
11

от д-р Лорис Мануелян - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Избиране на управител на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР III-БУРГАС" ЕООД.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06888 / 08.03.2013 г.

Март
11

от Красимир Иванов Стойчев - за кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на нежилищно помещение, частна Общинска собственост за временно и безвъзмездно ползване на Сдружение с нестопанска цел - "Български Червен Кръст"

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06920 /11.03.2013 г.

Март
11

от Димитър Николов – кмет на Община Бургас
относно: Отдаване под наем на имот—частна общинска собственост за дейността на „Дружество на инвалидите и диабетиците"ЗОРА-2000", с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност, гр. Бургас, ул. „Иван Шишман"№20А, ет. 1

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06911 /11.03.2013 г.

Март
11

от Димитър Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за улична регулация на улица с о.т.20а-о.т.30а-о.т.30-о.т.31-о.т.32-о.т.ЗЗ-о.т.34-о.т.35-о.т.36 за обслужване на имоти в с.о."Черниците -Училищното", землище с.Маринка, Община Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06912 /11.03.2013 г.

Март
11

от Димитър Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Съгласие за преминаване на трасе на захранващ водопровод през имоти 0.41 и 0.61 в землището на с.Братово във връзка с изграждане на обект „ПУП-Парцеларен план за трасе на захранващ водопровод от входна шахта на довеждащ водопровод на с.Братово до Регионално депо Братово"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06913 /11.03.2013 г.

Март
11

от Димитър Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Предварително съгласие за промяна предназначението на част от имот с идентификатор 07079.1.1011 по КК на гр.Бургас, местност „Под шосето" в землището кв.Сарафово, гр.Бургас, в размер на 0,023 дка, целия с площ 60,610 дка, с начин на трайно ползване пасище, мера, за изграждане на обект на техническата инфраструктура - ПУП-Парцеларен план за ремонт на кабелна линия ТП"Металснаб" - ТП"Разтоварище", местност „Под шосето", землище кв.Сарафово, гр.Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06914 /11.03.2013 г.

Март
11

от Димитър Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на външен водопровод за захранване на имот с идентификатор 07079.6.1205 по КК на гр.Бургас (УПИ I-455,519,523), в частта на трасето, преминаващо през имот с идентификатор 07079.6.1204 отт.13 до т.17 и неговия сервитут

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06929 /11.03.2013 г.

Март
11

от Атанаска Николова - зам. кмет "Европейски политики, околна среда" Община Бургас 
Относно: Даване на съгласие Община Бургас да кандидатства с проект по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, Приоритетна ос 5: "Техническа помощ", Операция 5.3. „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР", Схема за безвъзмездна финансова помощ: ВG161РО001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период"

 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 76-00 00045 / 11.03.2013 г.

Март
11

Доклад за дейността на читалище „Св.св. Кирил и Методий 1985" за 2012 год.

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06926 /11.03.2013 г.

Март
11

от ПП "Средна Европейска Класа"
относно: Осигуряване на допълнителен достъпен маршрут на граждани със зрителни увреждания до центъра за „Социалиа рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания" намиращ се в к-с „Зорница" в бл.47, вх.7 партер от спирките намиращи се до и срещу „Помпена станция" на „Водоснабдяване и канализация" - Бургас, на бул. „Димитър Димов".

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06890 /08.03.2013 г.

Март
12

ОТ КРАСИМИР ИВАНОВ СТОЙЧЕВ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС
Относно: Отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06919 /11.03.2013 г.

Март
12

от Димитър Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Прекратяване на съсобственост между  Община Бургас и физически лица, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 160/547 кв.м. ид. части от УПИ II-79, кв.З, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Страници

Синдикирай