Април 2013

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м.Април

Апр.
01

Крайният срок за входиране на докладни записки е 05.04.2013 г.
Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 23.04.2013 г.

 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 48-00 00104 / 06.03.2013 г.

Апр.
01

Финансова подкрепа за фолк. група "Ветренски славеи"

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 36 / 29.03.2013 г.

Апр.
01

от Борислав Чакринов изпълнителен секретар на Сдружение „На Брега"
Относно: Присъждането на Йорданка Ингилизова званието почетен гражданин на гр. Бургас.

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1 / 27.03.2013 г.

Апр.
01

от Йорданка Ананиева- зам. Кмет на Община Бургас и председател на МКБППМН
Относно: Годишен отчет за 2012 г. за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Бургас.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 20 / 27.03.2013 г.

Апр.
01

Отчет за 2012 г. на Народно читалище 'Христо Ботев 1937' - гр. Бургас

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 15 / 27.03.2013 г.

Апр.
01

от Теодора Николова Русева и Доброслав Николов Русев
Относно: Провеждане на отчуждително производство на дворно място отредено за изграждане на улица съгласно влязъл в сила ПУП - ПРЗ

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06989 / 25.03.2013 г.

Апр.
02

от Димитър Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Допълване на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2013 г. с отчуждаване на част от имот-частна собственост, необходим за изграждане на Централна автобусна спирка на бул. „Сан Стефано" по проект „Интегриран градски транспорт на Бургас".

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 06990 / 25.03.2013 г.

Апр.
02

от Димитър Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Даване съгласие за безвъзмездно придобиване на част от имот-държавна собственост за изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на Бургас".

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 41 / 02.04.2013 г.

Апр.
02

от Димитринка Буланова- Общински съветник от ПП ГЕРБ
относно: Определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Бургас.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 45 / 03.04.2013 г.

Апр.
03

от Таня Рускова - общински съветник от ПП "ДСБ"
Относно: Изграждане на автобусна спирка между ул."Одрин" и кв.Лозово по линията на автобус № 7.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 47 / 03.04.2013 г.

Апр.
04

от Д-р Л. Мануелян- Зам.- Кмет 'Здравеопазване, првенции, социални дейности, трудова заетост и спорт' на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител- Стоянка Николова Коджапеткова.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 48 / 03.04.2013 г.

Апр.
04

от Д-р Л. Мануелян- Зам.- Кмет 'Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт' на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител - Добра Иванова Цъцарова.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 49 / 03.04.2013 г.

Апр.
04

от Д-р Л. Мануелян- Зам.- Кмет 'Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт' на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител-Мария Йорданова Парапанова.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 50 / 03.04.2013 г.

Апр.
04

от Д-р Л. Мануелян- Зам.- Кмет 'Здравеопазване, првенции, социални дейности, трудова заетост и спорт' на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител- Елена Миткова Начева

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №21 от дата 26.03. и 28.03.2013 година /ВИДЕО АРХИВ/

Апр.
04

На 21-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 19 април 2013 год.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 55 / 03.04.2013 г.

Апр.
04

от Димитър Николов- Кмет на Община Бургас
Относно: Отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 56 / 03.04.2013 г.

Апр.
04

Отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване. / 5 имоти /

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Годишен финансов отчет на Професионален спортен футболен клуб Черноморец Бургас АД за 2012 г.

Апр.
04

Годишен финансов отчет на Професионален спортен футболен клуб Черноморец Бургас АД за 2012 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 78 / 05.04.2013 г.

Апр.
05

от Християн Митев, Общински съветник от ПП 'НФСБ',
относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата  за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 79 / 05.04.2013 г.

Апр.
05

от общински съветници от групата на 'НФСБ',
относно: Отправяне на едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на Договор за концесия за строителства за площад 'Св. св. Кирил и Методий', гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на' Глобал технолоджи къмпани' АД с БУЛСТАТ 130853770 за срок от 30 години от 18.04.2007 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 80 / 05.04.2013 г.

Апр.
05

от групата на 'НФСБ',
относно: Ограничаване на достъпа до спрян незаконен строеж 'Молитвен дом' (джамия) и допълващо застрояване - битова сграда и битово кафене, извършван в УПИ I, кв. 24, кв. 'Победа', гр. Бургас.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 84 / 05.04.2013 г.

Апр.
05

от Християн Митев- Общински съветник от ПП 'НФСБ',
относно: Ограничаване на достъпа до спрян строеж между бл. 64А и бл. 70 в жк. 'Славейков', гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 83 / 05.04.2013 г.

Апр.
05

от Валентин Фъртунов, общински съветник от групата на 'НФСБ',
относно: Създаване на Анкетна комисия на Общински съвет - Бургас  за изясняване състоянието на катедралния храм 'Св. св. Кирил и Методий' и мерките, които трябва да се вземат за възстановяването му в пълна функционалност.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 81 / 05.04.2013 г.

Апр.
05

от Христиан Митев, общински съветник от групата на 'НФСБ',
относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 82 / 05.04.2013 г.

Апр.
05

от Валентин Фъртунов, общински съветник от групата на 'НФСБ',
относно: Във връзка с новата политика на производителите на автомобили за двойно намаляване на границата при съществуване на груби неравности по използваните от клиента пътища и многобройните жалвания на нашите избиратели от с. Твърдица и околността от претърпени в този смисъл щети и обвинения към Общината в прилагане на двоен стандарт, следва да се премахнат изкуствените неравности по пътя Бургас - с. Твърдица, в частта му върху  дигата на язовир 'Мандра'.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 69 / 05.04.2013 г.

Апр.
05

от д-р Л. Мануелян- Зам.- кмет 'Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт' на Община Бургас,
относно: Предоставяне на средства за участие в световно и европейско първенство.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 70 / 05.04.2013 г.

Апр.
05

от д-р Л. Мануелян- Зам.- кмет 'Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт' на Община Бургас,
относно: Предоставяне на средства за участие на Европейско първенство.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 72 / 05.04.2013 г.

Апр.
05

от Йорданка Ананиева- Зам. кмет ''Образование и култура'',
относно: Именуване на улица в с. Черно море, Община Бургас, с името ''Ропотамо''.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 75 / 05.04.2013 г.

Апр.
05

от група общински съветници от ПП ГЕРБ,
относно: Подмяна на съществуващата маркировка по тротоара - тип пешеходна пътека от МБАЛ Бургас до центъра за ''Социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания'', в бл. 47 до вх. 7 - партер в кс. ''Зорница'' с водеща ивица от тактилни плочки.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 64 / 05.04.2013 г.

Апр.
05

от Анета Младенова - управител на ''Бургас Шеле Екосервиз'' ЕООД,
относно:Изменение в докладна записка № 08-00 06678/ 11.01.2013 г. във връзка с приемане на актуален учредителен акт на ''Бургас Шеле Екосервиз'' ЕООД

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 63 / 05.04.2013 г.

Апр.
05

от Димитринка Буланова - Общински съветник от ПП ГЕРБ,
относно: Искане от Регионален авто инструкторски съюз - Бургас за определяне на местостоянки необходими за учебните автомобили при провеждане на изпити за придобиване на правоспособност на водачи от категория ''Б''.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 73 / 05.04.2013 г.

Апр.
05

от Йорданка Ананиева- Зам. кмет ''Образование и култура'',
относно: Именуване на улица в гр. Бургас, Промишлена зона ''Север'', с името ''Тоника''.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 67 / 05.04.2013 г.

Апр.
05

от Красимир Стойчев, Зам.-кмет ''Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности'',
относно: Промяна на разписанието на автобусна линия №17, обслужваща кв. Крайморие.

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 68 / 05.04.2013 г.

Апр.
08

от д-р Л. Мануелян- Зам.- кмет 'Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт' на Община Бургас,
относно:Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Павлина Мартинова Топалова.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 66 / 05.04.2013 г.

Апр.
08

д-р Л. Мануелян- Зам.- Кмет 'Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт' на Община Бургас,
относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Венелина Иванова Пандева.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 65 / 05.04.2013 г.

Апр.
08

от д-р Л. Мануелян, Зам.- кмет 'Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт' на Община Бургас,
относно:Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Марика Кирилова Димитрова.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 87 / 08.04.2013 г.

Апр.
09

Покана за доброволно изпълнение от Ана Страшимирова - Председател на Комисията за защита от дискриминация, относно: Изпълнение на задължителни предписания наложени с решение № 72/12.04.2011 г. по преписка № 181/2010 г. по описа на Комисия за защита от дискриминация.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 85 / 08.04.2013 г.

Апр.
09

от д-р Антонио Душепеев - Председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет Бургас
Относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури "ин витро" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 90 / 08.04.2013 г.

Апр.
09

Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на ПУПІПРЗ за УПИ I, II, III и IV в кв. 19 по плана на кс. 'Братя Миладинови', гр. Бургас.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 89 / 08.04.2013 г.

Апр.
09

Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас,
относно: Одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXIII и XXIV в кв. 142 по плана на РЦ 'Меден Рудник', гр. Бургас.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 92 / 08.04.2013 г.

Апр.
09

Докладна записка от д-р Л. Мануелян - Зам.-кмет 'Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт' на Община Бургас,
относно: Решение на Общински съвет - Бургас по т.13 от дневния ред на заседание №20, проведено на 19.02 и 21.02.2013 г. /Протокол № 20/.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 93 / 08.04.2013 г.

Апр.
09

Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас,
относно: Допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за кв. 1А, по плана на ПЗ 'Север', гр. Бургас.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 88 / 08.04.2013 г.

Апр.
09

Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас,
относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за имоти с пл. № 008135 и пл. №008136 /бивш имот с пл. №008134/, м. 'Стамболовите', землището на с. Маринка, Община Бургас.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 100 / 09.04.2013 г.

Апр.
09

Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас,
относно: Разрешение за изготвяне на ПУП-ПРЗ за обекти и Пространства за намеса в зона с потенциал за икономическо развитие, определена в рамките на проект 'Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас', Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.4-07/2010/004, съфинансиран от ЕФРР чрез Оперативна програма 'Регионално развитие' 2007 - 2013 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 99 / 09.04.2013 г.

Апр.
09

Искане от Радостина Иванова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 98 / 09.04.2013 г.

Апр.
10

Заявление от Сервиз 'Ситроен', Сервиз ЕТ 'Палас' и Сервиз 'Д. Костов

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 95 / 09.04.2013 г.

Апр.
10

Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас,
относно: Решение за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ I, кв. 1, по плана на 'Приморски парк', гр. Бургас за обособяване на самостоятелен УПИ, отреден за 'Дневен център за деца и младежи с увреждания'.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 104 / 10.04.2013 г.

Апр.
11

Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас,
относно: Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост на Детски футболен клуб 'Звездичка' за осъществяването на спортно-възпитателна, тренировъчна и състезателна дейност.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 110 / 11.04.2013 г.

Апр.
11

Искане от Георги Власев - председател на УС на СК 'Бадминтон' - Бургас, относно: Проблеми свързани с тренировъчния процес в спортна зала 'Нефтохимик'.

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 115 / 11.04.2013 г.

Апр.
11

Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас,

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 111 / 11.04.2013 г.

Апр.
11

Писмо от  Таня Минчева - Базотева, управител на 'Красимира Благоева' ООД,
относно: Незаконосъобразно поведение на управителя при провеждането на процедура за отдаване под наем на аптека, намираща се в сградата на ДКЦ-2, гр. Бургас, ул. 'Демокрация' 94.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 117 / 12.04.2013 г.

Апр.
12

Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допълнение на решение по т. 44 от дневния ред на проведеното на 26 и 28.04.2013 г., относно отдаване под наем на обособена част - публична общинска собственост, чрез публично оповестен конкурс.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 118 / 12.04.2013 г.

Апр.
12

Докладна записка от Красимир Стойчев - зам.-кмет 'Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности', относно: Избор на управител на 'Дезинфекциозна станция - Бургас' ЕООД, гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 112 / 11.04.2013 г.

Апр.
12

Заявление от Никола Георгиев - треньор и президент на СК по ВТ 'ТИТАН' - Бургас, относно: Предложение за поправка в Наредбата по раздел III, чл. 13, т. 5.2

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №22 от дата 23.04.2013 година

Апр.
15

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.3 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския съвет - Бургас на 23.04.2013 година  (вторник) от 10:00 часа, с продължение на 25.03.2013 година (четвъртък) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала , находяща се в 'Културен дом на нефтохимика', ет.2

                                                         ДНЕВЕН РЕД

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Страници

Синдикирай