Май 2013

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. Mай

Май
07

Крайният срок за входиране на докладни записки е 10.05.2013 г.
Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 28.05.2013 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 174 / 07.05.2013 г.

Май
08

от Ахмед Ахмедов
Относно: Финансова помощ

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 181 / 09.05.2013 г.

Май
10

Докладна записка от Д. Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за промяна на трайно ползване на част от поземлен имот № 000536 находящ се в землището на гр. Българово, Община Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 182 / 09.05.2013 г.

Май
10

Докладна записка от Д. Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 160/547 кв. м. ид. части от УПИ II-79, кв. 3, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 183 / 09.05.2013 г.

Май
10

Докладна записка от Д. Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 105/714 кв. м. ид. части от УПИ III-79, кв. 3 по плана на кв. Банево, гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 184 / 09.05.2013 г.

Май
10

Докладна записка от Д. Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяна на оценка на земеделска земя, находяща се в с.о. 'Черниците-училищното', землище с. Маринка, на физическо лице, с учредено право на ползване, по реда на §29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.)

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 202 / 09.05.2013 г.

Май
10

Докладна записка от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Допълнение и изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 203 / 09.05.2013 г.

Май
10

Докладна записка от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: 'Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 204 / 09.05.2013 г.

Май
10

Писмо от Йорданка Ананиева - зам.-кмет 'Образование и наука', относно: Предложение за именуване на улица в гр. Бургас, кв. 'Сарафово' с името 'Слънце'

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 185 / 09.05.2013 г.

Май
10

Докладна записка от Д. Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ VIII571 в кв. 62, по ПУП-ПРЗ на гр. Българово, Община Бургас, чрез продажба на частта на общината, представляваща 24/594 кв. м. ид части

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 186 / 09.05.2013 г.

Май
10

Докладна записка от Д. Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в землище с. Брястовец, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на НРПУРОИВ

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 187 / 09.05.2013 г.

Май
10

Докладна записка от Д. Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ XX-7565, в кв. 55 по плана на к-с 'Възраждане', гр.Бургас, ул. 'Ивайло' №12, чрез продажба частта на общината

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 207 / 10.05.2013 г.

Май
10

Докладна записка от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Общинска програма за детето 2013 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 188 / 09.05.2013 г.

Май
13

Докладна записка от Д. Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ XI-470, в кв. 39 по плана на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, чрез продажба частта на общината

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №23 от дата 09.05.2013 година

Май
13

На 23-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 28 май 2013 год.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 189 / 09.05.2013 г.

Май
13

Докладна записка от Д. Николов - кмет на Община Бургас, относно: Извършване на замяна на имот, собственост на физически лица, подлежащ на отчуждаване, с имоти - частна общинска собственост, по реда на чл.21, ал.1 и ал.4 от Закона за общинската собственост /ЗОС/

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 192 / 09.05.2013 г.

Май
13

Докладна записка от Д. Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ XIX-1848, в кв. 138 по плана на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, чрез продажба частта на Общината

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 190 / 09.05.2013 г.

Май
13

Докладна записка от Д. Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище , находящо се в гр. Бургас, ж.к. 'Славейков', бл. №46, етаж 8, апартамент №50, на наемател, настанен по административен ред

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 191 / 09.05.2013 г.

Май
13

Докладна записка от Д. Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и юридическо лице в УПИ XII-64, в кв. 14 по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас, чрез продажба частта на общината

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 193 / 09.05.2013 г.

Май
13

Докладна записка от Д. Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, к-с 'Лазур', бл.79, вх.3, ет.4, ап.49, на наемател, настанен по административен ред

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 194 / 09.05.2013 г.

Май
13

Докладна записка от Д. Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ VIII, IX и XI в кв. 11 по ПУП-ПРЗ на с. Драганово, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 195 / 09.05.2013 г.

Май
13

Докладна записка от Д. Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в с. Димчево, Община Бургас, представляващи УПИ XI, в кв. 5 с площ 724 кв.м. и УПИ XIII, кв.5 с площ 398 кв.м., чрез публичен търг с тайно наддаване

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 212 / 10.05.2013 г.

Май
13

Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на кабел НН за външно ел. захранване на имот с идентификатор 07079.3.2043 (част от имот с идентификатор 07079.3.1915) по КК на гр. Бургас, местност 'Черния бряст' (бивша местност 'Караач', землище гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 211 / 10.05.2013 г.

Май
13

Докладна записка от Християн Митев - общински съветник от групата на ПП НФСБ, относно: Отправяне на едномесечно писмено известие за прекратяване на договор за концесия за строителство за площад 'Св. Св. Кирил и Методий', гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на 'Глабал технолоджи къмпани' АД с БУЛСТАТ 130853770 за срок от 30 години от 18.04.2007 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 210 / 10.05.2013 г.

Май
13

Докладна записка от Християн Митев - общински съветник от групата на ПП НФСБ, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 209 / 10.05.2013 г.

Май
13

Докладна записка от Християн Митев - общински съветник от групата на ПП НФСБ, относно: Ограничаване на достъпа до спрян незаконен строеж 'Молитвен дом' (джамия) и допълващо застрояване - битова сграда и битово кафене, извършван в УПИ I, кв. 24, кв. Победа, гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 208 / 10.05.2013 г.

Май
13

Докладна записка от Християн Митев - общински съветник от групата на ПП НФСБ, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Територията на Община Бургас.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 196 / 09.05.2013 г.

Май
13

Докладна записка от Д. Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ II, УПИ III в кв.24 и УПИ V в кв. 5 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 197 / 09.05.2013 г.

Май
13

Докладна записка от Д. Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ VI-62, в кв. 15 по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, oбщина Бургас, чрез продажба частта на общината

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 198 / 09.05.2013 г.

Май
13

Докладна записка от Д. Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в с.о. 'Черниците-училищното', землище с. Маринка, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 199 / 09.05.2013 г.

Май
13

Докладна записка от Д. Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и юридическо лице в УПИ II-50, в кв. 2 по плана на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, чрез продажба частта на общината

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 200 / 09.05.2013 г.

Май
13

Докладна записка от Диян Димов - общински съветник и председател на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и публично-частно партньорство, относно: Допълване на годишната План-програма за работа на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и публично частно партньорство за 2013 г. и Списъка с обекти за приватизация съгласно чл. 3, ал. 3, т. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 201 / 09.05.2013 г.

Май
13

Заявление от домоуправителите на жилищен блок №11 с административен адрес, гр. Бургас, ул. 'Дебелт', относно: Разрешаване на проблема с паркирането

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 205 / 09.05.2013 г.

Май
13

Докладна записка от Д. Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 221 / 14.05.2013 г.

Май
14

Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 216 / 13.05.2013 г.

Май
14

Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за имот с площ №507705, м. Мочура /бивша м. Герена/, землище на кв. Банево, гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 215 / 13.05.2013 г.

Май
14

Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предварително съгласие за промяна предназначението на част от имот 0.67, местност 'Край село', землище с. Твърдица, в размер на  0.028 дка, целия с площ 9.940 дка, с начин на трайно ползване пасище, мера, за изграждане на обект - ПУП-ПРЗ за нова обслужваща улица до УПИ II-152, м. 'Край село', с. Твърдица, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 214 / 13.05.2013 г.

Май
14

Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предложение на Общински съвет - Бургас до министъра на регионалното развитие и благоустройство за допускане на отклонение от нормите по реда на § 9 от ПЗР на Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 217 / 13.05.2013 г.

Май
14

Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:
1. Съгласуване на ПУП-Парцелен план за трасе на обходен път на гр. Бургас - I-ви етап от км.230+700 на път I-9 Сарафово - Бургас до км.493+550 на път I-6 Ветрен - Бургас и локални платна и реконструкция на инженерни мрежи

2.Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на:
- част на имот с идентификатор 07079.2.1232 по КК на гр. Бургас, в размер на 1.933 дка, целия с площ 26.483 дка, с начин на трайно ползване  пасище, мера, за изграждане на обект на техническата инфраструктура
-част на имот с идентификатор 07079.3.909 по КК на гр. Бургас, в размер на 0.384 дка, целия с площ 62.899 дка, с начин на трайно ползване  пасище, мера, за изграждане на обект на техническата инфраструктура
-част на имот с идентификатор 07079.2.1732 по КК на гр. Бургас, в размер на 0.037 дка, целия с площ 3.504 дка, с начин на трайно ползване  пасище, мера, за изграждане на обект на техническата инфраструктура

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 218 / 13.05.2013 г.

Май
14

Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма 'Регионално развитие' -  главна дирекция 'Праграмиране на регионалното развитие' по проект 'Интегриран градски транспорт на Бургас', Договор за безвъзмездна финансова помощBG161PO001/1.5-01/2010/001

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 227 / 14.05.2013 г.

Май
14

Докладна записка от Красимир Стойчев - зам.-кмет 'Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности', относно: Провеждане на процедури за избор на проверители - регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на общинските търговски дружества

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 228 / 14.05.2013 г.

Май
14

Докладна записка от Красимир Стойчев - зам.-кмет  'Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности', относно: Приемане на годишните финансови отчети на общинските еднолични търговски дружества за 2012 г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 233 / 14.05.2013 г.

Май
14

Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разкриване на социална услуга резидентен тип - Център за настаняване от семеен тип и финансирането му като държавно делегирана дейност

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 229 / 14.05.2013 г.

Май
14

Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет 'здравеопазване , превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт', относно: Предоставяне на средства за участие на 22-те Летни ДЕФЛИМПИКС (Олимпийски игри за глухи)

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 234 / 14.05.2013 г.

Май
14

Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.831.1 по КК на гр. Бургас, /бивш имот с пл. №009001, м. 'Росенец' /бивша 'Отманли'/, землище кв. Крайморие, гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 225 / 14.05.2013 г.

Май
15

Докладна записка от Красимир Стойчев - зам.кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас - за определяне размера на цена на услуга - ползване на велосипед, както и промени, свързани с дейността на новосъздаденото ОП 'Транспорт'.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 241 / 15.05.2013 г.

Май
16

Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допускане изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-65, IX-65 и VI в кв.151 по плана на зона Д, ж.к. 'Меден Рудник', гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 240 / 15.05.2013 г.

Май
16

Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.662.9520, 07079.662.9521, 07079.662.37, 07079.662.38 и 07079.662.39 по КК на гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 243 / 15.05.2013 г.

Май
16

Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изпълнение на предвижданията на общия устройствен план на гр. Бургас, неговите квартали и техните землища и постъпили искания с предложения за изменение

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 231 / 14.05.2013 г.

Май
16

Писмо от  Ангел Христов Бъчваров

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 232 / 14.05.2013 г.

Май
16

Писмо от Магдалена Карастоянова - управител на 'Обреден комплекс' ЕООД, гр. Бургас, относно: Решение по т. 35 (Протокол № 19 от 29.01. и 31.01.2013 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 253 / 16.05.2013 г.

Май
17

Писмо от д-р Илка Баева - управител на ДКЦ II,

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №24 от дата 28.05.2013 година

Май
20

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.3 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския съвет - Бургас на 28.05.2013 година  (вторник) от 10:00 часа, с продължение на 30.05.2013 година (четвъртък) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика“, ет.2, при следния ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД
 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Страници

Синдикирай