Юли 2013

Докладна записка №: обс 08-00 465 / 28.06.2013 г.

Юли
02

Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Допускане поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.33.1 от дневния ред на проведеното на 28.05-30.05.2013 год. заседание /Протокол №24/

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 487 /02.07.2013 г.

Юли
03

от Йорданка Ананиева - зам. кмет "Култура и образование" на Община Бургас
Относно: Изменение и допълнение на Правилника за дейността на Общинско социално предприятие за традиционни занаяти „Морски знаци“ при Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 488 / 03.07.2013 г.

Юли
03

от Костадин Марков - Зам.-кмет "Устройство на територията и строителството"
Относно: Включване в строителната програма за 2013 г. на извършването на СМР на улица между блокове 39 и 40 в ж.к. "Славейков"

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 489 / 03.07.2013 г.

Юли
03

от Любомир Вълков - Управител на Фондация "Астика"
Относно: Искане за актуализация на бюджетната субсидия на фондация "Астика", за ЮЛНЦОПД от Бюджета 2013

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 494 /05.07.2013 г.

Юли
05

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Отдаване под наем на имот - публична общинска собственост, находящ се в гр. Българово, Община Бургас, за нуждите на Сдружение с нестопанска цел „Съюз на инвалидите в България"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 493 /05.07.2013 г.

Юли
05

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ VIII в кв.З и УПИ III в кв.4 по ПУП-ПРЗ на с.Драганово, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 499 / 05.07.2013 г.

Юли
05

от Живко Иванов - Директор на ОП "Спортни имоти"
Относно: Възникнали проблеми между клубове по спортна акробатика и спортен клуб по скокове на батут

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 496 /05.07.2013 г.

Юли
05

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас, за размера на цената на услугата за ползване на общинска почивна база  /Къща   за   гости   „Русалка"/, находяща   се   в   Лесопарк "Росенец", местност „Отманли", землище на кв. „Крайморие", гр. Бургас
 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 495 /05.07.2013 г.

Юли
05

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Определяне предназначението на общински жилища - частна общинска   собственост, находящи се в гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник", бл.408, вх. „А"

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 497 /05.07.2013 г.

Юли
05

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Създаване на Общинско предириятие „Туризъм" и промяна в структурата на общинската администрация - Община Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 498 /05.07.2013 г.

Юли
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 501 /05.07.2013 г.

Юли
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Преобразуване чрез вливане на „Бургас Шеле Екосервиз" ЕООД в „Чистота" ЕООД

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 500 / 05.07.2013 г.

Юли
08

от Йорданка Ананиева - зам. кмет
Относно: Искане за именуване на улици

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 505 /05.07.2013 г.

Юли
08

от Общински съветници от групата на ПП Национален фронт за спасение на България
Относно: Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 503 /05.07.2013 г.

Юли
08

от ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТ ГРУПАТА НА ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ
Относно: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 522 /05.07.2013 г.

Юли
08

от д-р Лорис Мануелян, Заместник-кмет
Относно: Продължаване срока за предоставяне на помещение на Местната комисия за борба с трафика на хора /МКБТХ/

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 529 /08.07.2013 г.

Юли
08

от Костантин Луков Председател на Общински съвет
Относно: Приемане на декларация за достъп на младите хора до културата

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 508 /05.07.2013 г.

Юли
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Учредяване на право на строеж в поземлен имот с идентификатор №07079.612.137 гр. Бургас, за допълващо застрояване чрез публичен търг с тайно наддаване.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 504 /05.07.2013 г.

Юли
08

от ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТ ГРУПАТА НА ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ
Относно: Отправяне на едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на Договор за концесия за строителство за ппощад "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД с БУЛСТАТ 130853770 за срок от 30 години считано от 18.04.2007г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 506 /05.07.2013 г.

Юли
08

от Общински съветници от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България"
Относно: Ограничаване на достъпа до спрян незаконен строеж "Молитвен дом" (джамия) и допълващо застрояване - битова сграда и битово кафене" извършван в УПИ I, кв. 24, кв. "Победа", гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 507 /05.07.2013 г.

Юли
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост на община Бургас за 2013г., приета с Решение по т.11 от дневния ред на заседанието, проведено на 29-31.01.2013г. /Протокол №19/ на Общински съвет -Бургас, раздел V „Отчуждаване на имоти за общински нужди"

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 523 /05.07.2013 г.

Юли
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Проект за изменение на ОУП на гр.Бургас в обхват на част от устройствена зона З/Смф, представляваща УПИ I-73 в Стопански двор, кв.Ветрен - фаза ОП

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 530 /08.07.2013 г.

Юли
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Приемане на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Бургас в изпълнение на проект: „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас", Договор за безвъзмездна помощ № ВG161РО001/1.4-07/2010/004, съфинансиран от ЕФРР чрез Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 528 /08.07.2013 г.

Юли
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Предварително съгласие за промяна предназначението на част от имот пл.№ 0.299 в землището с.Извор, гр.Бургас, в размер на 0,122 дка, целия с площ 5,230 дка, с начин на трайно ползване пасище, мера, за изграждане на обект на техническата инфраструктура -ПУП-Парцеларен план за трасе на ел.кабел за захранване на система за капково напояване в имоти пл.№019055 и 019058, местност „Обратното" (бивша „Гьотвердията"), землище с.Извор

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 533 /08.07.2013 г.

Юли
08

от Радостин Дичев - Управител на КОЦ Бургас ЕООД
Относно: Инвестиране на остатъка от печалбата на „Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД за финансовата 2012 г. в частично финансиране на изграждането на Диагностично-консултативен блок с хоспис към дружеството

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 534 /08.07.2013 г.

Юли
08

от д-р Антонио Душепеев - Председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет Бургас
Относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури "ин витро" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 536 /08.07.2013 г.

Юли
08

от д-р Лорис Мануелян зам.  кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на средства за участие на Европейско първенство по водно спасяване за мъже и жени в Холандия

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 537 /08.07.2013 г.

Юли
08

от д-р Лорис Мануелян зам.  кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на средства за участие на Световно първенство по художествена гимнастика в гр. Киев, Украйна

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 538 /08.07.2013 г.

Юли
08

от д-р Лорис Мануелян зам.  кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на средства за участие на Световно първенство по вдигане
на тежести в гр. Вроцлав, Полша

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 526 / 08.07.2013 г.

Юли
08

от Богданка Георгиева - Директор на ПТГ-Бургас
Относно: съобщения съгласно подадени от нас данъчни декларации

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 517 /05.07.2013 г.

Юли
08

Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Георги Кънчев Таларков
 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 516 /05.07.2013 г.

Юли
08

Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Ирина Събева Иванова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 515 /05.07.2013 г.

Юли
08

Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Димитър Найденов Згуров

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 514 /05.07.2013 г.

Юли
08

Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Недялка Петрова Янева

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 513 /05.07.2013 г.

Юли
08

Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Христина Илиева Начева

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 512 /05.07.2013 г.

Юли
08

Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Константин Иванов Драганов

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 511 /05.07.2013 г.

Юли
08

Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Яна Христова Христова за сина й Христо Алексей Бръсин

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 510 /05.07.2013 г.

Юли
08

Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Росица Атанасова Русева за сина й Атанас Русев Георгиев

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 509 /05.07.2013 г.

Юли
08

Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Георги Костадинов Костадинов

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 502 /05.07.2013 г.

Юли
08

Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Дима Феодорова Зидарова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 521 /05.07.2013 г.

Юли
08

Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Таня Борисов Станева

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 520 /05.07.2013 г.

Юли
08

Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Елена Колева Драганова за сина й Христо Еленов Драганов

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 519 /05.07.2013 г.

Юли
08

Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Пенка Иванова Маджарова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 518 /05.07.2013 г.

Юли
08

Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Недялка Петкова Георгиева

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 540 /08.07.2013 г.

Юли
08

Докладна записка от Руслан Карагьозов- Председател на временната комисия за изработване на проект на Наредбата за символиката и отличията на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за символиката и отличията на Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 546 /09.07.2013 г.

Юли
09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Закриване на Дом за деца лишени от  родителска грижа „Александър Георгиев Коджакафалията", Община Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 543 /09.07.2013 г.

Юли
09

от Димитринка Буланова-Митрева - общински съветник от ПП ГЕРБ и арх. Димитър Георгиев - общински съветник от ПП ГЕРБ
Oтносно: Поставяне на паметна плоча на Никола Гинов на територията на Младежки културен център

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 549 /09.07.2013 г.

Юли
09

Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предварително съгласие за промяна на предназначението на части от имот пл. № 000206 в землището на кв. Банево, в размер на 0.8571 дка, с начин на трайно ползване пасище, мера, за изграждане на обект на техническата инфраструктура - ПУП-План за улична регулация за нова обслужваща улица до имоти в масиви 42 и 65, местност "Лозята" в землище на кв. Банево

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 548 /09.07.2013 г.

Юли
09

Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.9426, 07079.9.427, 07079.9.431, 07079.9.432, 07079.9.433, 07079.9.437, 07079.9.439, 07079.9.441, 07079.9443, 07079.9.446 и 07079.9.447 по КК на гр. Бургас, местност "Пазара" (бивша "Джамбазларе"), землище Меден Рудник в границите на с.о. "Тополите"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 532 / 08.07.2013 г.

Юли
09

Писмо от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Насрочен опис на недвижим имот

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 541 / 09.07.2013 г.

Юли
09

от ВАНЯ ДИМИТРОВА -  Вр. и. д. Директор на Дирекция „Европейски политики
Относно: Искания за съфинаниране

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 531 /08.07.2013 г.

Юли
10

Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на "Споразумението за сътрудничество и съвместна дейност" между Община Бургас и Фондация "Обществен дарителски фонд - област Бургас", гр. Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Страници

Синдикирай