Септември 2013

Докладна записка №: обс 08-00 639 / 02.09.2013 г.

Септ.
02

Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за откриване на извънбюджетна сметка.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: d.bonchev чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 648 / 04.09.2013 г.

Септ.
05

Докладна записка от Йорданка Ангелова Бенова-Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Закриване на четири щатни бройки, представляващи част от "Други дейности по образованието" - местна отговорност, Звено за техническо обслужване в системата на образованието към обслужващите звена от Районна отоплителна централа (РОЦ) - к-с "Меден Рудник" - гр. Бургас

Публикувано от: d.bonchev чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 645 / 04.09.2013 г.

Септ.
05

от Български Ветеринарен Съюз - Област Бургас, относно: Борбата с бездомните кучета

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: d.bonchev чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 658 / 05.09.2013 г.

Септ.
05

от "Странд Бургас" АД, относно: Удължаване на маршрута на автобусна линия № 4

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: d.bonchev чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 655 / 05.09.2013 г.

Септ.
05

от д-р Илка Баева - управител на ДКЦ II ЕООД Бургас
Относно:Приемане на решение за провеждане на търг с тайно наддаване на основание чл. 17, ал. 3 и 4 от Наредбата за реда, по който Община Бургас участва в учредяването и упражнява правото си на собственост в търговските дружества (НРОБУУУПСТД) за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на "Диагностично-консултативен център II - Бургас" за обособяване на отделение по "Физикална и рехабилитационна медицина и специализирана рехабилитация на хора с увреждания"

Публикувано от: d.bonchev чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 662 / 05.09.2013 г.

Септ.
09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.З от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - Бургас, за обезщетяване наследниците на Георги Богданов Сулев

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00-664 / 05.09.2013 г.

Септ.
09

от Красимир Червенков
Относно: Решение на Общински съвет по т.76 от дневния ред на заседание на ОсБургас, проведено на 25.06.2013 г.  и Докл. записка вх. № 08 - 00 566.18,07,2013 г., относно изграждане на рампа за достъп до сградата на "Дентален център Бургас" ЕООД за трудно подвижни пациенти и придружители и плъзгащи врати и стълби

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00-642 / 03.09.2013 г.

Септ.
09

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас
Относно: Изменение и допълнение на Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас, приет с решение по т. 24 от Протокол № 26/23.07.2013 г. на Общински съвет - Бургас, в сила от 14.08.2013 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас

Септ.
09

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок, считано от 10.09.2013 г. /деня след публикуване на проекта/ на следния ел. адрес: council@burgas.bg

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 661 / 05.09.2013 г.

Септ.
09

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Образование и култура", относно:
I. Съществуването на 44 паралелки в начална, прогимназиална и гимназиална степен за учебната 2013/2014 г. в учебните заведения на територията на Община Бургас с по-малко от установения брой ученици, определен в Наредба № 7  от 29.12.2000 г. на МОН
II. Съществуването на 4 маломерни паралелки в помощно училище "Отец Паисий" - Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 663 / 05.09.2013 г.

Септ.
09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно:
1. Предварително съгласие за утвърждаване на трасе и промяна предназначението на земеделска земя за част от имот с идентификатор 07079.7.292 по одобрена КККР на гр. Бургас, целия с площ 0.445дка. с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: пасище за изграждане на обекти на техническата инфраструктура - водопровод, битова и дъждовна канализация
2. Допълнение на Решение №50-5-2/23,06,2011г. на Общински съвет - Бургас  за одобряване на ПУП-ППТ на обекти на техническата инфраструктура - водопровод, битова и дъждовна канализация.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 667 / 09.09.2013 г.

Септ.
09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Предоставянe на нежилищно помещение, частна общинска собственост на сдружение "Зорница"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 666 / 09.09.2013 г.

Септ.
09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Продажба на общинска жилище, находящо се в гр. Бургас, к-с "Меден Рудник", бл. 466, вх. 1, ет. 3, ап. 6, на наемател настанен по административен път

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 670 / 09.09.2013 г.

Септ.
09

от Атанаска Николова - заместник-кмет "Европейски политики, околна среда"
Относно: Упълномощаване на кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерството  на регионалното развитие като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект " Интегриран проект за обновяване на значими пространства в град Бургас, договор № BG161PO001/1.4-09/2012/019, одобрен  по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16PO001/1.4-09/2012 "Зелена и достъпна градска среда"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 665 / 05.09.2013 г.

Септ.
09

от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет - Бургас
Относно: Избор на членове на Постоянните комисии

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Обявление за обществен посредник

Септ.
10

Общински съвет -Бургас на основание Решение по т.14 от Протокол №24/28 и 30.05.2013 г.,  в сила от 21.06.2013 г., чл. 7 и следващите от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община, обявява конкурс за заемане на длъжността "Обществен посредник на територията на Община Бургас".

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Обявление за обществен посредник

Септ.
10

ОБЯВЛЕНИЕ


Общински съвет –Бургас на основание Решение по т.14 от Протокол №24/28 и 30.05.2013 г.,  в сила от 21.06.2013 г., чл. 7 и следващите от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община, обявява конкурс за заемане на длъжността „Обществен посредник на територията на Община Бургас”.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 679 / 10.09.2013 г.

Септ.
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Допускане и одобряване на изменения на ПУП-ПР и ПУР за територията на гр.Бургас, във връзка с реализиране на  проект „Интегриран градски транспорт на Бургас“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007–2013г.“

1. Допускане и одобряване на изменение на ПУП-ПР на УПИ IV-252, кв.17A, по плана на ж.к.„Славейков“, гр.Бургас.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 677 / 10.09.2013 г.

Септ.
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за имот пл. № 063011, местност "Минерални бани", землище кв. Банево, гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 678 / 10.09.2013 г.

Септ.
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ  с идентификатор 07079.6.288 по КК  на гр. Бургас, местност "Черна Яна" (бивша "Караянос"), землище кв. Долно Езерово

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 688 / 10.09.2013 г.

Септ.
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас

Относно: Предоставяне на спортен обект, находящ се в гр. Бургас, кв. "Долно Езерово" за провеждане на спортно-тренировъчна дейност на "ПФК Нефтохимик 1962" АД - гр. Бургас, без заплащане на таксите, определени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 685 / 10.09.2013 г.

Септ.
10

от общински съветници от ПП ГЕРБ
Относно: Отпускане на финансови средства на Константин Гаров, ученик от ПМГ "Акад. Никола Обрешков" - Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 684 / 10.09.2013 г.

Септ.
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот  - частна общинска собственост, представляващ УПИ III, в кв. 2 по ПУП-ПРЗ на ж.к. "Зорница", гр. Бургас, с идентификатор 07079.601.79 по КК на гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 683 / 10.09.2013 г.

Септ.
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ XXIV - 43 в квартал 2 по плана на в.з. Росенец, гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 686 / 10.09.2013 г.

Септ.
10

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности"
Относно: Избор на проверители-регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети за 2013 г. и 2014 г. на "Хляб и хлебни изделия" ЕООД

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00-687 / 10.09.2013 г.

Септ.
10

Писмо от В.В. Двораковский - кмет на гр. Омск

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00-654 / 05.09.2013 г.

Септ.
10

Молба от Таня Динева Динева-Коджукалиева, относно: Отпускане на персонална пенсия за деца

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 674 / 09.09.2013 г.

Септ.
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно:

1. Допълнение на Решение №22-1/23.04.2013г., т.1/1/ на Общински съвет, гр.Бургас за изработване на ПУП и одобряване на задание за проектиране.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 676 / 09.09.2013 г.

Септ.
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 20kV от ТП“Металснаб“ до ТП“Разтоварище“ в местност „Под шосето“, землище кв.Сарафово, гр.Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 675 / 09.09.2013 г.

Септ.
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация на улици с о.т.22-о.т.58-о.т.59 и о.т.58-о.т.60 за обслужване на имоти в местност „Край село“, землище с.Твърдица, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 690 / 10.09.2013 г.

Септ.
10

от д-р Димитър Енчев - управител на "Дентален център I - Бургас" ЕООД
Относно: Недвижим имот, собственост на "Дентален център I - Бургас" ЕООД

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 691 / 10.09.2013 г.

Септ.
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Oтносно: Искане за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XI-89 XII-90, кв. 3 по плана на к-с "Зорница", гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.6014.205 и 07079.601.204 по КК на гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00-692 / 10.09.2013 г.

Септ.
10

Писмо от инж. Костадин Марков - зам.-кмет УТС, относно: Извършване на СМР по парково осветление между блокове 10,11 и 12 в ж.к. "Славейков", гр. Бургас

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 638 / 30.08.2013 г.

Септ.
11

Писмо от инж. Ганчо Тенев - изпълнителен директор на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД - гр. Бургас, относно: Становище по бизнес план на "Водоснабдяване и канализация"ЕАД - гр. Бургас за периода 2014-2018 г.

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 698 / 11.09.2013 г.

Септ.
11

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Oтносно:
1.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.1985 по КК на гр. Бургас /бивш имот с пл. № 072064, м. Талисмана /бивша "Муската"//, землище на гр. Бургас
2. Разрешение за изработване на ПУП-ПУР на обслужващи улици за имоти  в бивши масиви 71, 72 и 76 по КВС, землището на гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 697 / 11.09.2013 г.

Септ.
12

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Oтносно: Одобряване на ПУП-Парцеларен план за трасе на захранващ водопровод до имот с идентификатор 07079.2.1716 по КК на гр. Бургас, местност "Голата нива" бивша местност "Келева нива", землище гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 701 / 12.09.2013 г.

Септ.
12

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Oтносно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Живка Митева Янакиева

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 702 / 12.09.2013 г.

Септ.
12

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас

Oтносно:  Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляваща 40/540 кв.м. ид. части от УПИ XIX-729 в кв. 49 по плана на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №27 от дата 24.09.2013 година

Септ.
16

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет - Бургас на 24.09.2013 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 25.09.2013 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 702 / 18.09.2013 г.

Септ.
18

от Костантин Иорданов Луков ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Относно: Определяне начина на гласуване на проекторешенията в предстоящото редовно годишно събранне на акционерите на ПСФК „Черноморец Бургас " АД

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 719 / 17.09.2013 г.

Септ.
18

Искане от Маргарита Михайлова
Относно: Отпускане на персонална пенсия за дъщеря й Невена Коджуклиева

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 727 / 20.09.2013 г.

Септ.
23

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на еднократна финансова помощ в полза на Милен Людмилов Генов

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 726 / 20.09.2013 г.

Септ.
23

от Инициативен граждански комитет
Относно: Предложение за удостояване на Янка Рупкина със званието "Почетен гражданин на гр. Бургас"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 729 / 23.09.2013 г.

Септ.
23

от живущи на ул. "Морска"
Относно: улица "Морска" в гр. Бургас, да стане синя зона

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 736 / 23.09.2013 г.

Септ.
30

от Атанаска Николова - зам.-кмет „Европейски политики и околна среда”
Oтносно: Бизнес план на ВиК ЕАД - Бургас за развитие на Дружеството за периода 2014 - 2018 г.

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 737 / 26.09.2013 г.

Септ.
30

от Петя Георгиева
Oтносно: Отпускане на персонална пенсия за децата й

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 741 / 30.09.2013 г.

Септ.
30

от Димчо Грудев - общински съветник в Общински съвет - Бургас
Относно: Искане за премахване на ж.п. релси на ул. "Одрин"

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Синдикирай