Октомври 2013

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. Октомври

Окт.
01


Крайният срок за входиране на докладни записки е 11.10.2013  г.
Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 29.10.2013 г.
---------------------------------------------------------------
Заседанията на постоянните комисии се провеждат в стая №111 / малката заседателна зала/ на адрес: 8000 Бургас, ул. “Александровска” 26 Община Бургас

 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №27 от дата 24.09.2013 година

Окт.
01

На 27-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 16 октомври 2013 год.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 739 / 27.09.2013 г.

Окт.
02

от жителите на гр. Бургас
Oтносно: Запазване на аптеката в "Диагностично-консултативен център - 2", гр. Бургас

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 752 / 02.10.2013 г.

Окт.
03

от Гергана Стоянова Илиева - Гешева
Относно: Проблемно преминаване на пешеходци през кръстовището на ул. "Дебелт" - ул. "Сливница".

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 750 / 02.10.2013 г.

Окт.
03

от Светла Калева Димитрова
Относно: Отпускане на финансова помощ

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 753 / 02.10.2013 г.

Окт.
03

от Албена Кръстева Димова в качеството на Управител на СНЦ "АЛТРУИСТ"
Относно: Предложение за съвместна работа

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 758 / 04.10.2013 г.

Окт.
07

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за имот с пл.№030109, м.„Мочура" /бивша "Герена", землище кв.Банево, гр.Бургас.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 761 / 04.10.2013 г.

Окт.
07

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване на ПУП - ПРЗ за имот пл.№ 39, масив 39, местност „Ментата' (бивша „Нанелика"), землище кв.Банево, гр.Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 760 / 04.10.2013 г.

Окт.
07

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Даване на съгласие за поставяне на статуя на големия български артист Георги Калоянчев в пространството пред Летен театър в УПИ I, кв.1, Приморски парк, гр.Бургас
 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 759 / 04.10.2013 г.

Окт.
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Даване на съгласие за поставяне на статуя на Петко Благоев - Пандира в пространството пред Мостика в УПИ I, кв.1, Приморски парк, гр.Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 770 / 07.10.2013 г.

Окт.
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ IV53 в кв. 6 по ПУП-ПРЗ на с. Миролюбово, Община Бургас, чрез продажба на частта на общината, представляваща 99/1344 кв.м ид. части

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 771 / 08.10.2013 г.

Окт.
08

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Образование и култура" на Община Бургас
Относно: Промяна в списъка на пътуващите учители от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Равнец

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 769 / 07.10.2013 г.

Окт.
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно:  Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ X-146 в кв. 11 по ПУП-ПРЗ на кв. Лозово, гр. Бургас, чрез продажба на общинските 21/806 кв.м.ид части от имота

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас

Окт.
08

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок, който започва да се брои от 09.10.2013 г. /деня след публикуване на проекта/ на следния ел. адрес: z.georgieva@burgas.bg

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 773 / 08.10.2013 г.

Окт.
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ XV-365 в кв. 49 по ПУП-ПРЗ на ж.к. "Славейков", гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 776 / 08.10.2013 г.

Окт.
08

от група общински съветници от ПП ГЕРБ - Бургас
Относно: Изграждане на детски площадки и съоръжения за игри в откритите площи на ОДЗ № 2 "Звездица-Зорница", намираща се в ж.к. "Зорница", гр. Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 768 / 07.10.2013 г.

Окт.
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно:  Отдаване под наем на обособена част от имот - частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 767 / 07.10.2013 г.

Окт.
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно:  Отдаване под наем на обособена част от имот - публична общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 764 / 07.10.2013 г.

Окт.
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.2106 по КК на гр. Бургас, м. "Тъмното" /бивша "Хайнлъка"/, Стопански двор - 5-ти км., гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Обявление

Окт.
09

Поради изчерпване на финансовите средства за 2013 г., молим гражданите на Община Бургас да не подават документи
След одобряване на Бюджет 2014 г. и установяване размера на отпуснатата субсидия за финансово подпомагане на фонд „Ин Витро“, на сайта на Общински съвет – Бургас ще бъде обявена дата, от която отново ще бъдат приемани заявления.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 780 / 09.10.2013 г.

Окт.
09

от Алекси Желязков - директор ДЮШ към ПСФК Черноморец Бургас 
Oтносно: Необходими средства за нуждите на ДЮШ към ПСФК Черноморец Бургас

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 779 / 09.10.2013 г.

Окт.
09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Oтносно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за улична регулация от о.т. 1 до о.т. 15 за обслужване на имоти в местност "Мочура" /бивша "Герена"/, землище кв. Банево, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 788 / 09.10.2013 г.

Окт.
09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас, приема с решение по т. 12 на проведеното на 09 и 14.12.2010 г. заседание на Общински съвет - Бургас (Протокол № 43), изм. и допълн. с решение по т. 11, Протокол №8 от 27 с 29.03.2012 г.; решение по т. 16, Протокол № 26/23.07.2013 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 783 / 09.10.2013 г.

Окт.
09

от общински съветници от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България"
Относно: Отправяне на едномесечна писмена покана за изпълнение на задължения по Договор за концесия за строителство за площад "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани"АД с БУЛСТАТ130853770 за срок от 30 години считано от 18.04.2007г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 785 / 09.10.2013 г.

Окт.
09

от общински съветници от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България"
Относно: Отправяне на едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на Договор за концесия за строителство за площад "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД с БУЛСТАТ 130853770 за срок от 30 год. считано от 18.04.2007г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 786 / 09.10.2013 г.

Окт.
09

от общински съветници от групата на ПП НФСБ
Относно: Ограничаване на достъпа до спрян незаконен строеж "Молитвен дом" (джамия) и допълващо застрояване - битова сграда и битово кафене, извършван в УПИ I, кв. 24, кв. "Победа", гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 815 / 10.10.2013 г.

Окт.
11

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Oтносно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал. 2, т. 3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване на решение на Общинската служба по земеделие - Бургас, за възстановяване правото на собственост на наследниците на Димитър Николов Янев

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 814 / 10.10.2013 г.

Окт.
11

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Oтносно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас   и "ТИНА" ЕООД в УПИ I в кв. 14 по ПУП-ПРЗ  на кв. Акациите, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината, представляваща 280/5987 кв. м. ид. части

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 813 / 10.10.2013 г.

Окт.
11

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване на решение на Общинската служба по земеделие - Бургас, за възстановяване правото на собственост на наследниците на Тодор Пенчев Динчев

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 812 / 10.10.2013 г.

Окт.
11

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ IV-381 в кв. 32 по ПУП-ПРЗ на кв. Лозово, гр. Бургас, чрез продажба на общинските 8/715 кв. м. ид. части от имота

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 811 / 10.10.2013 г.

Окт.
11

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Продажба на земя - частна общинска собственост, представляваща УПИ XV, кв. 13 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 810 / 10.10.2013 г.

Окт.
11

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Извършване на доброволна делба между Община Бургас и физически лица, на недвижими имоти, представляващи УПИ III-77, УПИ XXV-77, УПИ XXIV-78, и УПИ XXIII-76 в кв. 14 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 809 / 10.10.2013 г.

Окт.
11

от  Аристид Антонов Каравидов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД
Относно: Даване на съгласие за разпореждане с имот, внесен от Общината като непарична вноска в капитала на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, определяне начина на гласуване на проекто-решенията

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 808 / 10.10.2013 г.

Окт.
11

от Димитринка Иванова Буланова-Митрева, Карамфилка Апостолова Апостолова, Диян Вълков Димов - общински съветници От ПП ГЕРБ – Бургас
Относно: Промяна на маршрута на автобусна линия № 61, Бургас - м. с. Черно море - с. Рудник - Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 821 / 11.10.2013 г.

Окт.
11

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Oтносно: Определяне оценка на земя, находяща се във в.з. Росенец, гр. Бургас, на физическо лице, с учредено право на ползване, по реда на §29 от ПРЗ към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр. 13 от 2007 г.).

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 819 / 10.10.2013 г

Окт.
11

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Oтносно: Отдаване под наем на обособени части  от имоти - публична общинска собственост, чрез публични търгове с тайно наддаване.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 818 / 10.10.2013 г

Окт.
11

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Oтносно: Предоставяне на помещения в имот, частна общинска собственост, находящи се на III ет. в сградата на ул. "Шейново" № 24 за безвъзмездно на управление на Агенцията за държавна и финансова инспекция

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 817 / 10.10.2013 г

Окт.
11

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Oтносно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с. о. Черниците - училищното, землище с. Маринка, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на НРПУРОИВ

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 816 / 10.10.2013 г

Окт.
11

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Oтносно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване на решение на Общинската служба по земеделие - Бургас, за обезщетяване на наследниците на Михаил Георгиев Янакиев

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 822 / 11.10.2013 г

Окт.
11

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от 5 г. на мери и пасища - публична общинска собственост, за индивидуално ползване на животновъди, отглеждащи пасищни животни, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 823 / 11.10.2013 г

Окт.
11

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляваща УПИ III, в кв. 2 и УПИ XIII в кв. 1 по ПУП-ПРЗ на ж. к. "Зорница", гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 826 / 11.10.2013 г

Окт.
11

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Образование и култура"
Относно: Пренасочване на средствата, предвидени за провеждането на Международен театрален фестивал "На брега"

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 820 / 10.10.2013 г.

Окт.
11

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 794 / 10.10.2013 г

Окт.
11

от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България, за отпускане на персонална пенсия за деца.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 795 / 10.10.2013 г

Окт.
11

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Злати Димов Адамов за съпругата му Лариса Олеговна Адамова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 796 / 10.10.2013 г

Окт.
11

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Месебие Адем Ахмед

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 797 / 10.10.2013 г.

Окт.
11

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Марин Стоянов Димитров за дъщеря си Радка Маринова Димитрова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 798 / 10.10.2013 г.

Окт.
11

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице -Светлозар Манолов Балтов

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 799 / 10.10.2013 г.

Окт.
11

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице -Христо Атанасов Иванов

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 807 / 10.10.2013 г.

Окт.
11

Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Стефан Андонов Ковачев

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 806 / 10.10.2013 г.

Окт.
11

Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Софка Сандева Георгиева

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 805 / 10.10.2013 г.

Окт.
11

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Тонка Дикова Комитова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 801 / 10.10.2013 г.

Окт.
11

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Анка Асенова Папинова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 804 / 10.10.2013 г.

Окт.
11

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице -  Филка Костадинова Чобанова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Страници

Синдикирай