Декември 2013

Докладна записка №: обс 08-00 1064/ 29.11.2013 г. - Оттеглена

Дек.
02

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Oтносно: Даване на съгласие за промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти с №№ 000090, 000145 и 000160 по КВС на землище гр. Българово, Община Бургас и промяна на собствеността от публична в частна. 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1063/ 29.11.2013 г.

Дек.
02

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - Бургас, за възстановяване правото на собственост на наследниците на Стефан Иванов Парцалев.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1062/ 29.11.2013 г.

Дек.
02

 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Предварително съгласие за промяна предназначението на част от имот 026009, местност „Лагера" (бивша местност „Юртлука"), землище с.Рудник, в размер на 0.011 дка, целия с площ 1,788 дка, с начин на трайно ползване пасище, мера, за изграждане на обект на техническата инфраструктура - трасе на обслужващ път до ПСОВ в УПИ I-312, местност „Локвата" (бивша местност „Гьол бою"), землище с.Рудник. 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1061/ 29.11.2013 г.

Дек.
02

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допускане изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 07079.2.2170 по КК на гр.Бургас -общинска собственост 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1066/ 29.11.2013 г.

Дек.
02

 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно:Предоставяне на нежилищни помещения, публична общинска собственост за временно и безвъзмездно ползване на „Агенция по заетостта", гр. София и промяна на Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.41 от заседание, проведено на 25 и 27.09.2012 г. /Протокол №13/ 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1067/ 29.11.2013 г.

Дек.
02

 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас,
Относно:Отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост, чрез провеждане на публични търгове 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1065/ 29.11.2013 г.

Дек.
02

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно:Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Рудник и с.Черно море, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1068/ 29.11.2013 г.

Дек.
02

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно:Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2013 год. и извършване на продажба чрез публичен търг на имоти, частна общинска собственост по ПУП-ПРЗ на с.Рудник - с.Черно море, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1071/ 02.02.2013 г.

Дек.
02

 от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности", относно: Одобряване командировки на г-н Димитър Николов - Кмет на Община Бургас за периода 04.06.2013 г. - 26.11.2013 г. 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Съобщение

Дек.
03

Уважаеми жители и гости на град Бургас, уведомяваме Ви, че на 06.12.2013 година (петък) от 9:00 часа, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика” ет.2, ще се проведе ТРИДЕСЕТОТО ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас по случай празника на Бургас – НИКУЛДЕН

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1075/ 03.12.2013 г.

Дек.
03

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Oтносно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за имот с пл. № 023028, м. "Неравното" /бивша "Кабата"/, землище кв. Ветрен, гр. Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-23 , м. "Неравното" /бивша "Кабата"/, землище кв. Ветрен, гр. Бургас и обслужваща улица от о.т. 108б до о.т. 108 в за достъп до УПИ I-30, УПИ II-29, УПИ XIII-28, УПИ XIV-28 и поземлен имот №023002, землище кв. Ветрен, гр. Бургас 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №29 от дата 26.11.2013 година /ВИДЕО АРХИВ/

Дек.
03

На 29-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 18 декември 2013 год.

 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1091/ 05.12.2013 г.

Дек.
09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Oтносно: Одобрение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Бургас и Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие като обезпечение, гарантиращо пълният размер на авансово плащане по проект: „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас", Договор № ВG161РО001/1.4-07/2010/004, одобрен по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: ВG161РО001/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие", Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска", Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие".

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №31 от дата 17.12.2013 година

Дек.
09

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.2 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет - Бургас на 17.12.2013 година (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 18.12.2013 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на ДНЕВЕН РЕД

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 1093/ 09.12.2013 г.

Дек.
10

Възражение от гл.ас. д-р Мартин Гюзелев - главен уредник в РИМ Бургас, отдел „Археология",
научен ръководител на Спасителни археологически разкопки на вр. Шилото, землище
на гр. Бургас и от Константин Господинов - уредник в РИМ Бургас, отдел „Археология", зам. научен
ръководител на Спасителни археологически разкопки на вр. Шилото, землище на гр.
Бургас
Относно: Доклад от Димитър Димитров -директор на Дирекция „Вътрешен одит"

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1097/ 11.12.2013 г.

Дек.
11

от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет, гр. Бургас
Относно: Избор на членове на Комисия по реклама и членове на Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градско обзавеждане на територията на община Бургас 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка вх. № 08-00-1108 /16.12.2013 г.

Дек.
16

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ I в кв. 2 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка вх. № 08-00-1007/16.12.2013 г.

Дек.
16

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване на ПУП - Парцеларен план за трасе на ел. кабел 20кV от ЖР стълб №12 на ВЕП 20кV "Водопровода", землище кв. Ветрен до УПИ I-136, отреден "За ПСОВ", масив 27, землище кв. Ветрен, гр. Бургас 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 1109/ 19.12.2013 г.

Дек.
19

Жалба от гражданина Димитър Байрактаров, относно: Решение на Общински съвет по т. 21 от дневния ред на 29 заседание.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 1111/ 19.12.2013 г.

Дек.
19

от Радослав Овчаров - началник отдел "Жилищна политика"
Относно: Предложение да се предложи на Общински съвет Бургас изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища 

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №31 от дата 17.12.2013 година /ВИДЕО АРХИВ/

Дек.
19

На 31-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 03 януари 2013 год.

 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. Януари

Дек.
20

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. Януари

Крайният срок за входиране на докладни записки е 10.01.2014  г.
Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 28.01.2014 г.
---------------------------------------------------------------
Заседанията на постоянните комисии се провеждат в стая №111 / малката заседателна зала/ на адрес: 8000 Бургас, ул. “Александровска” 26 Община Бургас.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Синдикирай