Януари 2014

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

Ян.
03

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С

ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС

 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Ян.
03

Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, протокол №31/17.12.2013 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Наредба за определяне размера на местните данъци

Ян.
03

Изменена и допълнена с Решениe на Общински съвет - Бургас, Протокол № 31, т.4 от 17.12.2013 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка вх. № 08-00-1121/ 06.01.2014 г. - оттеглена

Ян.
09

от д-р Борис Борисов - Управител на „Медицински Център I - Бургас" ЕООД
Oтносно: Утвърждаване на извършените разходи от „Медицински център I - Бургас" ЕООД за сметка на дивидента за 2012 г. 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 1127/ 09.01.2014 г.

Ян.
09

Искане от Янчо Николов, относно: Промяна на ПУП на село Димчево 

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка вх. № 08-00-1131/09.01.2014 г.

Ян.
09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Отдаване под наем на  имот - частна общинска собственост, находящ се на ул. "Ал. Велики" 37, град Бургас за нуждите на Сдружение "Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка вх. № 08-00-1130/09.01.2014 г.

Ян.
09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас,
Относно:Предоставяне на нежилищно помещение, частна общинска собственост на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Петлите", гр. Бургас 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка вх. № 08-00-1128/09.01.2014 г.

Ян.
09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Учредяване право на строеж по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост, за изграждане на тераса към жилище на първи жилищен етаж в жилищна сграда, находяща се в гр. Бургас, ул. „Стефан Стамболов" №71, построена в УПИ I в кв. 9 по плана на ж.к. „Братя Миладинови", гр. Бургас. 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка вх. № 08-00-1129 / 09.01.2014 г.

Ян.
09

 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Учредяване право на строеж по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост, за изграждане на външно стълбище към преустроено жилище на първи жилищен етаж в жилищна сграда, находяща се в гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови", бл.43, построена в УПИ III в кв. 8 по плана на ж.к. „Братя Миладинови", гр. Бургас. 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Ян.
09

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок, считано от 10.01.2014 г. на следния ел. адрес: council@burgas.bg или kazinobs@gmail.com

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1125 / 08.01.2014 г.

Ян.
09

от Йорданка Ангелова Бенова - Ананиева - зам. кмет  на Община Бургас
Относно: Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права, представяни от Община Бургас, Културен център „Морско казино“, Открита сцена „Охлюва“ 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. Февруари

Ян.
10

Крайният срок за входиране на докладни записки е 24.01.2014  г.
Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 13.02.2014 г.
---------------------------------------------------------------
Заседанията на постоянните комисии се провеждат в стая №111 / малката заседателна зала/ на адрес: 8000 Бургас, ул. “Александровска” 26 Община Бургас.

 

 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1133 / 09.01.2014 г.

Ян.
10

от общински съветници от ПП НФСБ
Относно: Поставяне на антипаркиращи устройства на улица "Ивайло" в ж.к. "Възраждане", гр. Бургас
 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1132 / 09.01.2014 г.

Ян.
10

от общински съветници от ПП НФСБ
Относно: Изграждане на съоръжения за преминаване на хора с увреждания и на майки с детски колички от терасата, намираща се до културен център "Морско казино" до мостика в Приморски парк, гр. Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1136 / 09.01.2014 г.

Ян.
10

от общински съветници от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България"
относно: Отправяне на едномесечна писмена покана за изпълнение на задължения по Договор за концесия за строителство за площад "Св. Св. Кирил и Методий", гр.Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД с БУЛСТАТ130853770 за срок от 30 години считано от 18.04.2007г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1138 / 09.01.2014 г.

Ян.
10

 от общински съветници от групата на ПП Национален фронт за спасение на България, относно: Отправяне на едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на Договор за концесия за строителство за площад "Св. Св. Кирил и Методий"гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД с БУЛСТАТ130853770 за срок от 30 години считано от 18.04.2007г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1137 / 09.01.2014 г.

Ян.
10

от общински съветници от групата на ПП НФСБ, относно: Издаване на предписания за ограничаване на достъпа до спрян незаконен строеж "Молитвен дом" (джамия) и допълващо застрояване - битова сграда и битово кафене, извършван в УПИ I, кв. 24, кв. "Победа", гр. Бургас 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1145 / 10.01.2014 г.

Ян.
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проектопредложение за финансиране по Проект "Красива България" на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по : Мярка 02 - "Подобряване на социалната инфраструктура

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1144 / 10.01.2014 г.

Ян.
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на Кмета на Община Бургас за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма "регионално развитие 2007 - 2013 г." - Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" по Проект "Културно-историческото наследство на остров "Св.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1147 / 10.01.2014 г.

Ян.
10

 от общински съветници от групата на БСП
Относно: Одобряване на субсидии за детско юношеските школи към ПФК "Черноморец Бургас" и ПФК "Нефтохимик - 1962" 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1148 / 10.01.2014 г.

Ян.
13

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Подготовка и реализация на проект "Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци - Депо Братово" 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1123 / 07.01.2014 г.

Ян.
13

от група общински съветници
 Относно: Изготвяне на проекти за улици в ж.к. "Зорница"  и ж.к. "Изгрев" 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1154 / 13.01.2014 г.

Ян.
13

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Относно: Даване на съгласие за кандидатстване в рамките на националната схема за зелени инвестиции с проект за „Цялостно саниране на сградата, с цел постигане на максимална енергийна ефективност - подмяна на наличната дървена дограма, изолация на външни стени, покрив и изграждане отоплителна и вентилационна инсталации и централна система за битово горещо водоснабдяване" с обект „Диагностично - консултативен център II - Бургас" и гарантиране на съфинансиране в случай на спечелване на проекта

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1155 / 13.01.2014 г.

Ян.
13

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Относно:  Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1079 / 04.12.2014 г.

Ян.
14

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Oтносно: Доклад за читалищната дейност през 2014 г. на 27-те читалища, намиращи се на територията на Община Бургас, съгласно чл. 26а от Закона за Народните читалища, обнародван в бр. 42 от ДВ от 05.06.2009 г. 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1161 / 13.01.2014 г.

Ян.
14

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Програма за управлението и разпореждането с общинската собственост за 2014 година 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1159 / 13.01.2014 г.

Ян.
14

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Провеждане на Държавно първенство по гребен ергометър на 22.02.2014 г.. Благотворителен турнир по футбол на малки врати в подкрепа на децата на починали служители на МВР на 01-02.03.2014 г., Традиционен турнир по киокушин за деца на 01.03.2014 г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1160 / 13.01.2014 г.

Ян.
14

 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване на изменение на ПУП-ПЗ на УПИ I, кв.1, Приморски парк, гр.Бургас, състоящо се в отреждане на съществуваща сграда с идентификатор 07079.618.3.26 по одобрената КК на Приморски парк, гр.Бургас, от „Детски атракционен комплекс на закрито" в „Дневен център за деца и младежи с увреждания"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1156 / 13.01.2014 г.

Ян.
14

от Карамфилка Апостолова Апостолова, Димитринка Иванова Буланова - Митрева, общински съветници от ПП ГЕРБ, Бургас
Относно: Предоставяне на средства за стартиране  на преустройство на сграда в православен храм м.с. Черно море 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1162 / 14.01.2014 г.

Ян.
14

 от Димитър Николов - кмет на Община  Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездно право на управление на Областна дирекция  на Министерство на вътрешните работи - Бургас върху имот - частнa общинска собственост 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1163 / 14.01.2014 г.

Ян.
14

от Димитър Николов - кмет на Община  Бургас
Относно:Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, представляващ офис № 1 в бл. 143, находящ се в ж.к. Лазур, гр. Бургас на сдружение с нестопанска цел - "Сдружение за развитие и надомно производство"
 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1158 / 13.01.2014 г.

Ян.
14

 от Красимира Семова Маркович - общински съветник от ПП ГЕРБ, гр. Бургас
Oтносно: Отпускане на средства от бюджета на Община Бургас за ремонт на храм "Св. Николай Мирликийски Чудотворец" - кв. Сарафово 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1157 / 13.01.2014 г.

Ян.
14

от Красимира Семова Маркович - общински съветник от ПП ГЕРБ, гр. Бургас
Относно: Проектиране на крайния участък на ул. "Ангел Димитров", кв. Сарафово и обръщало на  на автобус №15 в участъка от о.т. 100 - 207 - 208 - 99 - 98 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1149 / 10.01.2014 г.

Ян.
15

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование"
Oтносно: Приемане на общински план за младежта 2014 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1165 / 14.01.2014 г.

Ян.
15

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Oтносно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проектопредложение за финансиране по Проект "Красива България" през 2014 г. на Министерство на труда и социалната политика

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1170 / 16.01.2014 г.

Ян.
17

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Oтносно: Предложение до Министъра на регионалното развитие за допускане отклонение по реда на §9 от ПЗР на Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ, във връзка с чл.32 от Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ 11-431, отреден - „За общински парк" и УПИ III-432, отреден - „За църква", кв.56, по плана на ж.к.„Славейков", гр.Бургас.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1181 / 17.01.2014 г.

Ян.
17

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Даване на съгласие за увеличаване капитала на общинско дружество „Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, чрез непарична вноска, представляваща сграда, находяща се в УПИ VI, кв.135Б по плана на ЦГЧ-гр.Бургас, имот с идентификатор 07079.608.323 по одобрена Кадастрална карта на гр.Бургас и медицинското оборудване - собственост на Община Бургас, във връзка с изпълнение на проект „Реконструкция и оборудване на Комплексен онкологичен център - Бургас", Договор №BG161PO001/l.1-11/2011/006, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 161РО001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации", Операция 1.1: „Социална инфраструктура", Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие", ОП „Регионално развитие"( 2007-2013).

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №32 от дата 28.01.2014 година

Ян.
20

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет - Бургас на 28.01.2014 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 29.01.2014 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на ДНЕВЕН РЕД

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №32 от дата 28.01.2014 година

Ян.
20

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет - Бургас на 28.01.2014 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 29.01.2014 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на ДНЕВЕН РЕД

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 1118/ 02.01.2014 г.

Ян.
21

Молба от Чанка Неделчева Андреева
Oтносно: Кандидатстване за общинско жилище

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1185 / 20.01.2014 г.

Ян.
22

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи - общинска собственост, в землищата на територията на Община Бургас, по реда на чл. 24а, ал. 6 от ЗСПЗЗ 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 1188/ 21.01.2014 г.

Ян.
22

Молба от колектива на НУ "Д-р Петър Берон", с. Рудник и живущите в района
Относно: Промяна на маршрута на автобусна линия № 61

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 1189/ 21.01.2014 г.

Ян.
22

Молба от Тодор Иванов Найденов
Относно: Построяване на лека стълба или асансьорна площадка от западната страна на терасата на ТД "Изгрев" в к-с "Зорница, бл.47

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1191 / 21.01.2014 г.

Ян.
22

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Утвърждаване числеността на персонала, годишния размер на средствата за работни заплати и разпределението му по месеци за 2014 г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1192 / 21.01.2014 г.

Ян.
22

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Даване на съгласие за промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти с № 000090, № 000145 с № 000160 по КВС на землище гр. Българово, Община Бургас 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 1196/ 22.01.2014 г.

Ян.
22

Искане от ХК "Фрегата" Бургас и инициативен комитет от хандбалисти ветерани на гр. Бургас
Относно: Разходите по организирането на 55 годишният юбилей на хандбала в гр. Бургас

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1202 / 23.01.2014 г.

Ян.
23

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности"
Oтносно: Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория, или части от тях на територията на община Бургас 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1208 / 24.01.2014 г.

Ян.
24

 от д-р Борис Борисов - управител на "Медицински Център I - Бургас" ЕООД
Относно: Утвърждаване на извършени допълнителни разходи от "Медицински център I - Бургас" ЕООД за сметка на дивидента за 2012 г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1205 / 23.01.2014 г.

Ян.
24

от Анета Младенова - управител на "Бургас Шеле Екосервиз" ЕООД и Жеко Чиликов - управител на "Чистота" ЕООД
Относно: Преобразуване чрез вливане на "Бургас Шеле Екосервиз" ЕООД и "Чистота" ЕООД

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Страници

Синдикирай