Февруари 2014

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. Март

Февр.
04

Крайният срок за входиране на докладни записки е 07.03.2014 г.
Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 25.03.2014 г.
---------------------------------------------------------------
Заседанията на постоянните комисии се провеждат в стая №111 / малката заседателна зала/ на адрес: 8000 Бургас, ул. “Александровска” 26 Община Бургас.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №33 от дата 13.02.2014 година

Февр.
04

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, изр.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ТРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет - Бургас на 13.02.2014 година  (четвъртък) от 9:00 часа, с продължение на 14.02.2014 година (петък) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД
 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №33 от дата 13.02.2014 година

Февр.
04

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, изр.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ТРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет - Бургас на 13.02.2014 година  (четвъртък) от 9:00 часа, с продължение на 14.02.2014 година (петък) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на ДНЕВЕН РЕД

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №32 от дата 28.01.2014 година /ВИДЕО АРХИВ/

Февр.
04

На 32-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 19 февруари 2014 год.

 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1253 / 10.02.2014 г.

Февр.
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Даване на съгласие за разпореждане с имоти, внесени от общината като непарична вноска в капитала на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, определяне начина на гласуване на проекто-решенията

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 1255/ 12.02.2014 г.

Февр.
12

Писмо от арх. Михаил Петков

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1258 / 12.02.2014 г.

Февр.
13

от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас в общото събрание на Асоциацията на В и К и определяне позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

Февр.
19

Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 1, Протокол № 2/11.11.2011 г.; изменен и допълнен:  по т. 1, Протокол № 14/ 30.10 и 01. 11. 2012 г.; по т.6, Протокол №21/26.03 и 28.03.2013 г.; по т. 2, Протокол №27/24.09.2013 г.; по т.1, Протокол № 31/17.12.2013 г.; по т.1, Протокол № 32/28.01.2014 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 1267/ 20.02.2014 г.

Февр.
20

Заявление от Никола Георгиев - треньор и председател на СК "Титан" - Бургас
Oтносно: Промяна в Наредбата за финансово подпомагане на СК по раздел III, чл.13, т. 5.2 

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №33 от дата 13.02.2014 година /ВИДЕО АРХИВ/

Февр.
20

На 33-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 07 март 2014 год.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ПРОЕКТ на Наредба за управление на отпадъците на територията на Oбщина Бургас

Февр.
21

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок, считано от 22.02.2014 г. на следния ел. адрес: p.mihov@burgas.bg; council@burgas.bg

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1276 / 25.02.2014 г.

Февр.
26

от Радостин Захариев Дичев, управител на "Комплексен онкологичен център -  Бургас" ЕООД
Oтносно: Решение на Общински съвет - Бургас по т.3 от дневния ред на заседание №33, проведено на 13.02.2014 г./Протокол №33/ 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1277 / 25.02.2014 г.

Февр.
26

от Радостин Захариев Дичев, управител на "Комплексен онкологичен център -  Бургас" ЕООД
Oтносно:Закупуване на химическа филтрационна камина за нуждите на "Комплексен онкологичен център -  Бургас" ЕООД 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Съобщение ВАЖНО

          УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,          Уведомяваме Ви, че приема на документи  за финансово подпомагане на процедури „ин витро“ на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми се възобновява, считано от днес 02.04.2014 г.          Моля, след като окомплектовате необходимия набор от документи, които са  посочени по-долу, ги внесете за входиране в кабинет № 108, ет. 1 в сградата на Община Бургас.          Необходими документи за финансово подпомагане на процедури "Ин витро":ЗаявлениеКопие от лична карта и от двамата партньори, заверена от Вас с текст: “Вярно с оригинала“ и подпис.Копие от Удостоверение за граждански брак, , заверена от Вас с текст: “Вярно с оригинала“ и подпис или декларация от партньора при фактическо съжителство - Декларация по чл.18, т.в  Декларация по чл.10, ал.3 т. б, удостоверяваща липсата на кръвно родствоДекларация по чл.10, ал.3 т. в,   удостоверяваща, че не сте поставени под запрещение.Удостоверение за постоянен адрес, издадено от Община Бургас и от двамата партньориУдостоверение от Териториална дирекция Бургас към Национална агенция за приходите за непрекъснати здравноосигурителни права и от двамата партньориМедицинска документация удостоверяваща репродуктивния проблем. Ако сте правили преди подаването на заявлението процедури „Ин витро“ е желателно да се приложат и тези документи.

Докладна записка №: обс 08-00 1271 / 25.02.2014 г.

Февр.
26

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т. 3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи  с оглед постановяване на решение на Общинската служба по земеделие - Бургас, за обезщетяване наследниците на Никола Атанасов Кошинчаров 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1272 / 25.02.2014 г.

Февр.
26

 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ II-244 в кв. 6 по ПУП-ПРЗ на с. Димчево, Община Бургас, чрез продажба частта на общината, представляваща 35/538 кв.м. ид. части от имота

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1273 / 25.02.2014 г.

Февр.
26

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1274 / 25.02.2014 г.

Февр.
26

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ IX-525 в кв. 68 по ПУП-ПРЗ на гр. Българово, Община Бургас, чрез продажба на частта на общината, представляваща 37/670 кв.м. ид. части

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 1278/ 25.02.2014 г.

Февр.
26

Предложение от нач. Желю Танев
Относно: Изграждане на допълнителна пътна лента за десен завой 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1281 / 26.02.2014 г.

Февр.
26

от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет, гр. Бургас
Относно: Избор на членове на постоянни комисии и член на Комисията по реклама 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Синдикирай