Март 2014

Докладна записка №: обс 08-00 1315 / 07.03.2014 г.

Март
10

от общински съветници от групата на БСП
Относно:  Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона/ приета с решение на Общински съвет - Бургас по т.3 от Протокол № 27/24.09.2013 г. 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1345 / 10.03.2014 г.

Март
10

 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Oтносно:  Предложение за решение за допълване на годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2014 г. с общински обекти от  първостепенно значение 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1346 / 10.03.2014 г.

Март
10

 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Oтносно: Предоставяне на Министерството на отбраната на имоти - частна общинска собственост 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1348 / 10.03.2014 г.

Март
10

 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
относно: Одобряване на ПУП-ППТ на довеждащ път до УПИ II - 136, масив 27, землище кв. Ветрен, гр. Бургас 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1349 / 10.03.2014 г.

Март
10

от общински съветници от ПП ГЕРБ
Относно: Промяна броя на членовете на комисия  за осъществяване на контрол върху разходването на средства за ДЮШ на ПФК "Черноморец - Бургас" и ПФК "Нефтохимик 1962" 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1351 / 10.03.2014 г.

Март
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване на изменение на ПУП-Парцеларен план за трасе на главен колектор Банево K-I-BA и трасе на битов колектор К-100-ВА, землище на кв. Банево, гр. Бургас 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1350 / 10.03.2014 г.

Март
10

 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Oтносно: Одобряване на ПУП-ПЗ на имот пл. № 063011, местност "Минерални бани", землище кв. Банево, гр. Бургас 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1357 / 11.03.2014 г.

Март
11

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Oтносно: Изпълнение на предвижданията на общия устройствен план на гр. Бургас, неговите квартали и техните землища  и общ устройствен план за землищата на с. Маринка, с. Димчево и с. Твърдица и постъпили искания с предложения за изменение 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1358 / 11.03.2014 г.

Март
11

от Костантин Луков - председател на Общински съвет - Бургас
Относно: Допускане поправка на явна фактическа  грешка  в решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 36 от дневния ред на проведеното на 28.01.2014 г. заседание (Протокол № 32) 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1359 / 11.03.2014 г.

Март
11

 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищно помещение, частна общинска собственост на Сдружение "Зорница" - сдружение с нестопанска цел за осъществяване дейност в обществена полза 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1360 / 11.03.2014 г.

Март
11

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Допускане поправка на явна фактическа грешка в решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 23, от дневния ред на проведеното на 26.11.2013 г. заседание (Протокол № 29) 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1361 / 11.03.2014 г.

Март
11

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Oтносно: Допускане поправка на явна фактическа грешка в решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 23, от дневния ред на проведеното на 26.11.2013 г. заседание (Протокол № 29) 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1362 / 11.03.2014 г.

Март
11

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Отдаване под наем на обособена част от имот - публична общинска  собственост, чрез публично оповестен конкурс

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1363 / 11.03.2014 г.

Март
11

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на нежилищно помещение, частна общинска собственост на регионална организация "Съюз на инвалидите в България - Бургас", регистрирано като сдружение с нестопанска цел в обществена полза 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1364 / 11.03.2014 г.

Март
11

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1365 / 11.03.2014 г.

Март
11

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Oтносно:  Предоставяне на нежилищни помещения, частна общинска собственост на регионално Сдружение "Диaбетни грижи" - Бургас, гр. Бургас, регистрирано като сдружение с нестопанска цел в обществена полза

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1366 / 11.03.2014 г.

Март
11

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Отдаване под наем за срок от 5 г. на имот № 000091, находящ се в землището на кв. Ветрен, гр. Бургас, с начин на трайно ползване "пасище, мера" с пл. 171,007 дка, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1373 / 12.03.2014 г. - оттеглена

Март
12

от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас
Относно: Отдаване на под наем на имот публична общинска собственост с идентификатор 07079.618.3.42, представляващ терен за търговски обект , чрез провеждане на публично оповестен конкурс по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи  

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1372 / 12.03.2014 г.

Март
12

от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас
Относно: Отдаване на под наем на имот публична общинска собственост с идентификатор 07079.621.251, представляващ паркинг, чрез провеждане на публично оповестен конкурс по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1374 / 13.03.2014 г.

Март
13

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Вземане на решение за пряко възлагане на линиите по общинската транспортна схема на община Бургас и предоставяне на "Бургасбус" ЕООД за възмездно ползване на 28 (двадесет и осем) съчленени дизелови автобуси, марка Соларис, модел Урбино 18 и 39 соло метанови автобуси, марка Соларис, марка Урбино 12

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №34 от дата 25.03.2014 година

Март
17

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет - Бургас на 25.03.2014 година (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 26.03.2014 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №34 от дата 25.03.2014 година

Март
17

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет - Бургас на 25.03.2014 година (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 26.03.2014 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на ДНЕВЕН РЕД

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. Април

Март
18

Крайният срок за входиране на докладни записки е 04.04.2014 г.
Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 22.04.2014 г.
---------------------------------------------------------------

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ЗАКОН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕД ПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

ЗАКОН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО - ОБЩИНА БУРГАС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

      ПРАВИЛНИК

  за дейността на Комисия по ПРИВАТИЗАЦИЯ И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО към Общински съвет-Бургас

Докладна записка №: обс 08-00 1387 / 17.03.2014 г.

Март
18

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет Бургас, прието по т.10 от дневния ред на проведеното заседание на 13.02.2014 год., отразено в Протокол № 33. 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък
Публикувано от: Д.Костадинова чети по-нататък
Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък
Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък
Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък
Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

Продава се - ОФИС, ж.к.”Изгрев”, бл. 53, между вх. 8 и 9, гр.Бургас /партер/

Март
19
предстоящ търг на 29.05.2014г
Наименование на обекта Подблоково помещение – бивша аптека  до "Пикадили"
Адрес гр.Бургас, ж.к "Изгрев", бл.53, между вх.8 и 9 /партер/
Застроена площ 61,45 кв.м.
Дата, час и място на търга  от 17 ч. в Община Бургас, ул. “Александровска” №26
Предназначение За здравни и социални услуги
Публикувано от: Д.Костадинова чети по-нататък

Продадено - Бивш хлебозавод, гр.Поморие

Март
20
 
Наименование на обекта Бивш хлебозавод
Адрес гр.Поморие, кв. Свобода
Застроена площ 746 кв.м.
Дата, час и място на търга 30.03.2015г. от 17ч. в заседателната зала на Община Бургас, ул. “Александровска” №26
Предназначение Промишлена сграда
Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

Продава се - Ателие "К" на ет.3 в сграда в УПИ Х в кв.5 по плана на ПЗ "Победа", гр. Бургас

Март
20
Ателие "К" ,  ул. "Чаталджа" 10, гр. Бургас
Ателие "К" -  ул. "Чаталджа" 10, гр. Бургас
Метод за приватизация публичен търг с явно наддаване
Наименование на обекта Ателие "К" на ет. 3 в сграда в УПИ Х в кв. 5 по плана на 
ПЗ ПОБЕДА, гр. Бургас
Адрес гр. Бургас, кв. Победа, ул. "Чаталджа" 10
Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 1375/ 13.03.2014 г.

Март
20

от "Крематориум инвест" ООД
Oтносно: Инвестиционно намерение с цел изграждане на супер модерен крематориум от най-големия завод за производство на крематориуми в Европа

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Състав на Комисия по приватизация и публично-частно партньорство

  Панайот Василев Жечков - председател  Чанко Миндов Мирчев - зам.председател  Бойчо Стоянов Георгиев – член  Галя Стоянова Василева - член  Виолета Маркова Илиева – член  Калчо Станков Белов - член  Карамфилка Апостолова Апостолова - член  Станка Василева Рускова-Кирязова – член  Георги Петров Янев  - член  Златина Ламбова Георгиева - член  Мария Стоева Митева - член

"ВЪЗХОД" ООД, гр. Бургас

Март
21
"ВЪЗХОД" ООД, гр. Бургас
Метод за приватизация конкурс на един етап
Наименование на обекта "Възход" ООД, гр. Бургас
Адрес гр. Бургас, ул. "Перущица" №42
Обект на приватизация 100 % от дяловете
Предмет на дейност Химическо чистене
Площ ЗП - 954,80 кв.м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 36 / 31.05.2006
 и № 39 / 29.09.2006        Надзорен съвет:
 - Решение № 4 / 03.04.2006
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове  Няма
Дата на провеждане на конкурса  28.11.2006
Минимална конкурсна цена   1 300 000 (един милион триста хиляди) лв.
Цена на конкурса   1 300 000 (един милион триста хиляди) лв. Изплатена изцяло.
Купувач "ДРАКАР" ООД, гр. София, бул. "Христо Ботев" № 57
Договор  16.03.2007
Дата на прехвърляне правото на собственост  с подписване на договора
Инвестиционна програма

- по договор: 80 000 лв инвестиции в района
- отчетен период: до 31.12.2007г
- изпълнение:  да

Други задължения не
Подлежи на контрол до: 2008 г.
 

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък
Публикувано от: p.nikolova чети по-нататък

"Нармаг ЕООД / РУМ "Младост"

Март
21
"Нармаг ЕООД / РУМ "Младост"
Метод за приватизация конкурс на един етап
Наименование на обекта "НАРМАГ" ЕООД / РУМ "Младост", ж.к. "Славейков", с принадлежащ терен от 5250 кв.м.
Обект на приватизация 100 % от дяловете - 7 280 дяла
Предмет на дейност Търговия
Адрес гр. Бургас, ж.к. "Славейков"
Площ РЗП - 4460 кв.м., като:първи етаж - 2045, 40 кв.м., втори етаж - 2414, 60 кв.м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 32 / 31.01.2005  ДВ бр. 23 / 17.03.2006
 Надзорен съвет:
 - Решение № 38 / 09.01.2006
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове  Няма
Дата на провеждане на конкурса  07.04.2006
Минимална конкурсна цена  4 613 500 (четири милиона шестстотин и тринадесет хиляди и петстотин) лв.
Цена на конкурса  4 812 089 (четири милиона осемстотин и дванадесет хиляди и осемдесет и девет) лв. Изплатен изцяло.
Купувач "Авъланш" ООД, гр. Варна
Договор  27.06.2006
Дата на прехвърляне правото на собственост  с подписване на договора
Инвестиционна програма

 - размер на инвестициите:
                 1 098 000 лева
 - изпълнение:  да

Трудова програма  - брой работни места: 310
 - изпълнение:  да
Други задължения не
Подлежи на контрол до: 2008 г.

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 1395/ 19.03.2014 г.

Март
21

Писмо от Таню Атанасов - обществен посредник на Община Бургас, относно: Анализ на качеството на атмосферния въздух, шумовото и електромагнитно замърсяване на въздушната среда и качеството на питейната вода в Община Бургас за 2013 г. 

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1398 / 19.03.2014 г.

Март
21

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Oтносно: Предоставяне на финансови средства на спортната двойка Десислава Тепавичарова и Димитър Димитров за участието им на Европейското първенство по латиноамерикански танци в гр. Камбрилс - Испания, 18.04 - 20.04.2014 г. 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 1407 / 19.03.2014 г.

Март
21

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Образование и култура",
относно: Списък на лицата, щатни изпълнители от ПФА "Странджа" - гр. Бургас, имащи право на 80% от разходите за транспорт 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ПОДБЛОКОВО ПОМЕЩЕНИЕ (бивша сладкарница) ул. Хр. Ботев 70

Март
24

 

обект "Бивша сладкарница ул. Хр. Ботев 70"
Метод за приватизация открит търг с явно наддаване
Наименование на обекта Подблоково помещение - бивша сладкарница
Адрес гр. Бургас, ул. Христо Ботев № 70 до вх. А
Застроена площ 84,62 кв. м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 12 / 29.07.2004;   ДВ бр. ........... / ............2004
 Надзорен съвет:
 - Решение № ....../ ..........2004
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове  Няма
Дата на провеждане на търга  17.11.2004
Начална цена  55 000 (петдесет и пет хиляди) лв
Цена на търга  345 000 (триста четиридесет и пет хиляди) лв
Купувач АТГ - гр. София
Договор  
Дата на прехвърляне правото на собственост  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

МАГАЗИН БРАТЯ МИЛАДИНОВИ БЛ.117

Март
24
обект "Магазин к-с Братя Миладинови 117"
Метод за приватизация публичен търг с явно наддаване
Наименование на обекта Магазин
Адрес гр. Бургас, к-с Братя Миладинови, бл. 117, между вх.6 и 7
Застроена площ 148,75 кв.м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 14 / 24.09.2004;   ДВ бр. 102 / 19.11.2004
 Надзорен съвет:
 - Решение № 29 / 13.09.2004
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове  Няма
Дата на провеждане на търга  28.12.2004
Начална цена  90 000 (деветдесет хиляди) лв
Цена на търга  462 000 (четиристотин шестдесет и две хиляди) лв. Изплатен изцяло.
Купувач Георги Христов Дандиев
Договор  25.01.2005
Дата на прехвърляне правото на собственост  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък
Публикувано от: p.nikolova чети по-нататък
Публикувано от: p.nikolova чети по-нататък
Публикувано от: p.nikolova чети по-нататък
Публикувано от: p.nikolova чети по-нататък
Публикувано от: p.nikolova чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 1420/ 24.03.2014 г.

Март
24

Писмо от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Постановление от ЧСИ Таня Маджарова

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък
Публикувано от: p.nikolova чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 1418/ 24.03.2014 г.

Март
24

Молба от Г. Ганчев - Изграждане на допълнителен паркинг, входна улица и разширение на съществуващите улици пред хирургическия корпус на МБАЛ, гр. Бургас
 

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ПОДБЛОКОВО ПОМЕЩЕНИЕ (Мобиком) ул. Хр. Ботев 70

Март
24
обект "Подблоково помещение /Мобиком/ ул. Хр. Ботев 70"
Метод за приватизация открит търг с явно наддаване
Наименование на обекта Подблоково помещение (Мобиком)
Адрес гр. Бургас, ул. Христо Ботев № 70
Застроена площ 156,71 кв. м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 14 / 24.09.2004;   ДВ бр. 102 / 19.11.2004
 Надзорен съвет:
 - Решение № 29 / 13.09.2004
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове  Няма
Дата на провеждане на търга  28.12.2004
Начална цена  146 000 (сто четиридесет и шест хиляди) лв. в т.ч. признати подобрения на наемателя в размер на 51 863 (петдесет и една хиляди осемстотин шестдесет и три) лв.
Цена на търга  500 000 (петстотин хиляди) лв. Изплатен изцяло.
Купувач ЕТ "КРС-Илия Илиев" - гр. Ямбол и "Инвестфарм ООД" - гр. Ямбол
Договор  26,01,2005
Дата на прехвърляне правото на собственост  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

МАГАЗИН №1, ул. "Александровска" №147

Март
24
обект "Магазин №1, ул. Александровска № 147"
Метод за приватизация открит търг с явно наддаване
Наименование на обекта Магазин № 1, ул. "Александровска" № 147
Адрес гр. Бургас, ул. "Александровска" № 147
Застроена площ 67,87 кв. м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 16 / 30.11.2004  ДВ бр. 14 / 11.02.2005
 Надзорен съвет:
 - Решение № 35 / 15.11.2004
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове  Няма
Дата на провеждане на търга  06.04.2005
Начална цена  163 000 (сто шестдесет и три хиляди) лв.
Цена на търга  571 000 (петстотин седемдесет и една хиляди) лв. Изплатен изцяло.
Купувач Янимекс ЕООД  - гр. Бургас
Договор  26,01,2005
Дата на прехвърляне правото на собственост  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

СЛАДКАРНИЦА "ЛОТОС", ул. "ГЛАДСТОН" №107

Март
24
обект "Сладкарница "ЛОТОС", ул. "Гладстон" № 107"
Метод за приватизация открит търг с явно наддаване
Наименование на обекта Сладкарница "Лотос"
Адрес гр. Бургас, ул. "Гладстон" № 107
Застроена площ 143,00 кв. м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решения № 12 / 29.07.2004 и № 14 / 24.09.2004;  ДВ бр. 23 / 18.03.2005
 Надзорен съвет:
 - Решение № 1 / 07.03.2005
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове  Няма
Дата на провеждане на търга  28.04.2005
Начална цена  98 000 (деветдесет и осем хиляди) лв.
Цена на търга  167 000 (сто шестдесет и седем хиляди) лв. Изплатен изцяло.
Купувач "Бургасцвет - 90 - Танев"  ЕООД - гр. Бургас
Договор  02.06.2005
Дата на прехвърляне правото на собственост  с подписване на договора

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

Страници

Синдикирай