Март 2014

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Март
26

Молба и формуляр за участие в Програмата за публично-частно партньорство за малки благоустройствени проекти

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък
Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2012 Г.

Март
26
РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ
ПО ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА БУРГАС
ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО
ЗА МАЛКИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2012 г.
 
Наименование Обща сума, лв.
1

Благоустрояване околоблоково пространство ул. "Иван Богоров" №7

9 426,66
2

Благоустрояване пред вх.Б на бл.18 в ж.к.”Славейков”, гр.Бургас

9 950,97
3

Благоустрояване около вх.Г, бл.76, ж.к.”Славейков”, гр.Бургас

9 679,54
4

Благоустрояване около бл.35, ж.к. “Лазур”, гр.Бургас

9 921,60
5

Ремонт тротоарни площи пред главния вход на РИОС

9 866,64
6

Тротоарна настилка с.Брястовец

9 393,08
7

Благоустрояване на вътрешен двор на ЦДГ №7, “Райна Княгиня” ж.к. “Славейков”, гр.Бургас

9 641,42
8

Благоустрояване пред вх.Д на бл.70 в ж.к. “Славейков”, гр.Бургас

9 314,80
9

Полагане ударопоглъщаща настилкака върху детска площадка в ЦДГ№20 “Златното ключе”, гр.Бургас

9 698,12
10

Благоустрояване на тротоарни площи пред жилищна кооперация на ул.”Пробуда” № 27, гр.Бургас

28 072,28
11

Благоустрояване и озеленяване пред бл.68 в ж.к. “Лазур”, гр.Бургас

9 997,00

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 Г.

Март
26

СПИСЪК НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО ЗА  2013 г.

Проект Обща сума, лв. Участие на Община Бургас Участие на Партньор
    лева лева % лева
1 Благоустрояване пред вх.А и вх.Б на бл.36, ж.к. "Лазур" 9 026,45 6 470,80 труд 25 % 2555,65
2 Благоустрояване на част от двора - обновяване на настилката, оформяне на тревна площ и кътове за почивка в СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр.Бургас 9 934,53 7 452,53 труд 25 % 2482,00
3  Възстановяване на тротоар и стълбище от бетон и базалтови плочки бл.48 в ж.к."Зорница", гр.Бургас 7 456,07 5 592,05 труд 25 % 1 864,02
4 Ремонт на пътека пред главен вход ОДЗ № 8 "Брезичка" в ж.к."Славейков", гр.Бургас 9 961,20 7 468,74 финансиране 25% 2 492,46
5 Благоустрояване на предблоково пространство вх.1, бл.76, ж.к."Славейков", гр.Бургас 10 000,00 7 500,00 финансиране 25% 2 500,00
6 Благоустрояване на предблоково пространство вх.К, бл.46, ж.к. "Меден Рудник", гр.Бургас 9 964,21 7 356,76 труд 26% 2 607,45
7 Почистване и озеленяване на спортна площадка на ПГМЕЕ - гр.Бургас 10 054,82 7 541,12 труд 25% 2 513,70
 

ОБЩА СУМА:

66 397,28 49 382,00

собствен труд

10 158,80

финансово участие

6 856,48

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

Проект на Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

Март
26

На заинтересуваните лица се предоставя възможност  да направят предложения и мнения по публикувания проект в 14-дневен срок, считано от 27.03.2014 г. на следния ел. адрес: a.dushepeev@burgascouncil.org 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 1430 / 26.03.2014 г.

Март
26

Предложение от Галина Николова Томова
Относно: Детска площадка в междублоковото пространство на бл. 5 и бл. 6 в ж.к. "Изгрев 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ПРОГРАМА ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА МАЛКИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА БУРГАС

Март
26

 

ПРОГРАМА ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО

ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА МАЛКИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОЕКТИ

НА ОБЩИНА БУРГАС

         

   ВИЗИЯ:

      Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност, включително въпросите на благоустрояването и комуналните дейности, устройството и развитието на територията на общината, опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси, поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници, поддръжката на елементите на техническата инфраструктура и ефективното управление на откритите пространства и училищните бази и др. Тези въпроси касаят цялото местно население. При това те изискват значителен финансов ресурс.

      Практиката обаче показва, че осигуряването на финансови средства не е единственият важен проблем. Проблеми са още неправилното усвояване на средства, липсата на обществен контрол, липсата на участие от местната общност и съпътстващите ги безотговорност и незаинтересованост към градската среда, в която живеем.

      Това налага преосмислянето на ролята на Общината и търсене на нови механизми за реализиране на дейностите по поддръжката на елементите на техническата инфраструктура и откритите пространства по един устойчив начин.

    

 СЪЩНОСТ:

      Настоящата програма предвижда чрез насърчаване на гражданското участие и прилагане на механизма на публично-частното партньорство да се за реализират благоустройствени мероприятия върху обекти, представляващи общинска собственост.

      Тя е приета от Общински съвет - Бургас с решение Протокол № 45/01.03.2007 г.

      Програмата е отворен документ, който може да бъде променян и допълван с решение на Общински съвет.

      Програмата е разработена в сътветствие със съществуващата законова рамка и програмни документи, а именно :

      •Общински план за развитие на Бургас 2007-2013 г.

      •Областен план за развитие.

      •Закон за местното самоуправление и местната администрация;

      •Закон за устройство на територията;

      •Закон за регионалното развитие;

      •Закон за общинските бюджети;

      •Харта на европейските градове; Европейска социална харта; Европейска декларация за правата на градските жители;

    

 ЦЕЛИ

      •Да наложи устойчив модел на обществено-частно партньорство между Община Бургас и физически и юридически лица при извършването на дейности по благоустрояване;

      •Да формира механизми за ефективно управление и стопанисване на откритите пространства в град Бургас, които са със статут на публична общинска собственост;

      •Да насърчи гражданското участие в процесите на изграждане и опазване на общинското имущество.

  

  СРОК НА ДЕЙСТВИЕ

      Програмата е безсрочна.

     

ОБХВАТ, ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ

      Програмата е насочена основно към реализация на дейности по благоустрояване, озеленяване и поддържане на вътрешно-квартални, околоблокови, алейни пространства и подходи към отделни имоти на територията на Община Бургас.

    

 Направление 1 : Реализация на инфраструктурни мероприятия с цел подобряване на средата за обитаване и осъществяване на контрол по нейното опазване.

 

Допустими дейности :

      •Поддръжка и ремонт на прилежащи тротоарни площи –подмяна на тротоарни плочи, настилки, монтаж на нови плочи, подравняване на площите и др.;

      •Поддръжка и възстановяване на пешеходни пътеки и алеи;

      •Изграждане на подходи към съществуващи имоти-гаражи, дворове и др.;

      •Монтиране на оградни елементи на места, разрешени от Общината;

      •Ремонт и поддържане на детски площадки.

      •Осигуряване на достъпност чрез рампи и др.

 

      Направление 2 : Реализация на мероприятия по озеленяване и почистване на прилежащи терени, като част от благоустрояването на откритите пространства.

 

Допустими дейности:

      •Засаждане на дървесна и храстова растителност;

      •Обособяване на вътрешноблокови и вътрешноквартални градини и цветни петна – изравняване, затревяване, почистване, направа и монтаж на пейки и др.;

      •Почистване на зелени площи и прилежащи към имотите терени;

      •Почистване на стари замърсявания и микросметища.

 

      ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ И РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ

      •Общински бюджет, в това число Програма за капиталовите разходи на Община Бургас за съответната календарна година;

      •Съфинансиране от физически и юридически лица; дарения

      •Принос в натура и труд от физически и юридически лица.

 

      УСЛОВИЯ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТИ

       •Обектът, който се благоустроява следва да е общинска собственост;

      •Дейностите, предложени за изпълнение да са сред допустимите по двете направления;

      •Да е осигурено дялово участие в реализацията на дейностите – финансово или нефинансово (труд, транспорт и др.) в размер не по-малък от 25 % от общата стойност на проекта;

      •Обектът да е  изпълним съгласно указанията на комисията, назначена със Заповед на Кмета на Общината, която разглежда постъпилите предложения;

      •Не се допуска повече от едно предложение за един обект в рамките на една календарна година;

      •Размерът на финансиране на малките благоустройствени дейности да е в границите от 1000 до 10 000 лева.

 

      УСЛОВИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯ КАНДИДАТЪТ

      Право да кандидатстват с проекти имат физически и юридически лица:

      •Инициативни групи от граждани*

      •Неправителствени организации

      •Търговски дружества

      •Читалища, училищни настоятелства и др.

 

      *По смисъла на настоящата Програма инициативна група е формална група от физически лица, обединени от идеята и заинтересовани от решаването на конкретен проблем, свързан с подобряване на средата за обитаване в даден квартал, жилищен блок, комплекс и др. Тя се представлява от физическо лице, с което се сключва договор за реализация на проекта.

 

РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

      Кандидатстването става на конкурсен принцип по следния начин:

      1.Изготвяне и подаване на проект по образец в офиса на Комисията по приватизация и публично- частно партньорство/КППЧП/

      Срок :

      2.Деклариране от кандидата на дяловото му участие в стойността и реализацията на проекта – финансово или нефинансово в размер не по-малък от 25% от общата стойност на проекта;

 

      3.Разглеждане на предложението от комисията, назначена със Заповед на Кмета на Общината - КППЧП и уведомяване на кандидатите с мотивирано писмо.

      Срок : на всеки 2 месеца

 

      РЕД ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОДОБРЕНИ  ПРОЕКТИ

      1.Сключване на споразумение за реализация на проекта

      Срок: 5 дни след уведомлението по-горе

 

      2.Предоставяне на материали /ако това се предвижда в проекта/ от Общината с предавателно-приемателен протокол;

      Срок: до 10 дни след подписване на Споразумението

 

      3.Превеждане на финансовия принос на инициативната група/ фирмата/ НПО по сметка на Общината

      Срок: 10 дни след подписване на Споразумението

 

      4.Определяне на изпълнител от Общината по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и Системата за финансово-управленски контрол /СФУК/ и осъществяване на предвидените дейности.

      Срок: до 60 дни след подписване на Споразумението

 

      5.Отчет и приемане на обекта.

      Срок: 7 дни след приключване на дейностите

      КОНТРОЛ ПО РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ИЗРАЗХОДЕНИТЕ СРЕДСТВА

      •Съставяне на предавателно-приемателен протокол от комисия за установяване на действителното състояние и извършените дейности;

      •Периодични проверки за степента на завършеност на обекта със съставянето на междинни констативни протоколи и за поддържането на обекта след завършването му.

      •Председателят на Комисията, назначена от Кмета-Председателят на КППЧП отчита ежегодно изпълнението на Програмата пред Общински съвет-Бургас и ресорните комисии.

 

      ПОЛЗИ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОГРАМАТА :

      •Подобряване качеството на живот в Общината;

      •Намаляване на здравния и екологичен риск за населението;

      •Насърчаване на солидарност и гражданско чувство за отговорност, което предполага равностойно поемане на задължения;

      •Изграждане на околна среда, благоприятстваща психическото и физическо здраве на гражданите на Бургас;

      •Повишаване на гражданското съзнание и екологична култура на населението;

      •Опазване и подобряване на откритите пространства чрез качественото им преустройство;

      •Формиране на социално жизнено пространство;

      •Възпитание на подрастващите и формиране у тях на чувство за отговорност и съпричастност към живота на общността;

      Създаване и предпоставки за формиране на гражданско общество.

 

      МЕРКИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА

      1. Изготвяне на прес-съобщение и подготовка на медийна кампания, целяща запознаване на гражданите на Бургас с действащата Програма за реализация на благоустройствени мероприятия –цели, направления, допустими дейности, ред за кандидатстване и др.

      2.Подготовка и изготвяне на информационна брошура.

      3.Създаване на рубрика в Интернет-страницата на Община Бургас с публикуване на формуляр за кандидатстване и указания.

      

 Настоящата Програма е приета на редовно заседание на Общински съвет град Бургас с Решение по Протокол № 45/01.03.2007 г.; измененията и допълненията на Програмата са приети с протоколно решение № 39 по т.5 от дневния ред на проведеното на 12.08.2014г. заседание на Общински съвет град Бургас.

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

За Контакти

офис КОМИСИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО гр. БУРГАС

Адрес: гр. Бургас, ул. Конт Андрованти № 1 - 3

Приватизационни сделки и следприватизационен контрол

телефон/факс: 056 / 840 664

гр. Бургас, ж.к. “Братя Миладинови”, ул. “Сан Стефано” № 86 – офис, мансарден етаж, ЗП 60,28 кв.м.

Наименование на обекта Офис, мансарден етаж, гр. Бургас, ж.к. “Братя Миладинови”, ул. "Сан Стефано" 86
Застроена площ 60,18  кв.м.
Предназначение офис
Дати на публичен търг Начална тръжна цена

 

гр. Бургас, ж.к. “Изгрев”, бл. 53, между вход 8 и 9, Офис, ЗП 61,45 кв.м.

Наименование на обекта Офис, гр. Бургас, ж.к. “Изгрев”, бл. 53, между вход 8 и 9
Застроена площ 61,45  кв.м.
Дати на публичен търг Начална тръжна цена

 

гр. Бургас, ул. “Оборище” № 79, Склад и магазин, ЗП 84,52 кв.м.

Наименование на обекта Склад и магазин, ул. “Оборище” №79, гр. Бургас
Застроена площ 84,52  кв.м.
Дати на публичен търг Начална тръжна цена

 

кв. Долно Езерово, ул. “Астория” № 6, Гараж № 1, ЗП 19 кв.м.

Наименование на обекта Гараж №1, ул. "Астория" №6, кв. Долно Езерово, гр. Бургас
Застроена площ 19,00  кв.м.
Дати на публичен търг Начална тръжна цена

 

3 724 лв.

 

кв. Долно Езерово, ул. “Астория” № 6, Гараж № 2, ЗП 19 кв.м.

Наименование на обекта Гараж №2, ул. "Астория" №6, кв. Долно Езерово, гр. Бургас
Застроена площ 19,00  кв.м.
Дати на публичен търг Начална тръжна цена

 

3 814 лв.

 

гр. Бургас, ж.к. “Братя Миладинови”, ул. “Стефан Стамболов” № 122, самостоятелни обекти в двуетажна масивна сграда с идентификатор 07079.620.62.1

    Самостоятелен обект с идентификатор 07079.620.62.1.6 застроен върху 122,16 кв.м. – разположен на ниво избен етаж;

    Самостоятелен обект с идентификатор 07079.620.62.1.2 със застроена площ 140,91 кв.м. – разположен на ниво първи етаж;

    Самостоятелен обект с идентификатор 07079.620.62.1.4 със застроена площ 142,77 кв.м. – разположен на втори етаж, ведно със 106,11 кв.м. прилежащи части от подпокривно пространство

гр. Бургас, ул. “Хр. Ботев” № 29, едноетажна сграда с изба, в УПИ VIII, кв. 124, целият с площ 169,00 кв.м.

Наименование на обекта Едноетажна сграда с изба, гр. Бургас, ул. "Христо Ботев“ 29, в УПИ VIII, кв. 124
Застроена площ сграда - 79 кв.м.
УПИ - 169 кв.м.
Дати на публичен търг Начална тръжна цена

Предназначение

гр. Бургас, ул. “Гладстон” № 53, Партер

Наименование на обекта Самостоятелен обект в сграда - Партер, гр. Бургас, ул. “Гладстон” 53
Застроена площ 49, 56  кв.м.
Предназначение Офис
Дати на публичен търг Начална тръжна цена

 

Магазин в сграда в УПИ Х в кв.5 по плана на ПЗ Победа, ул. Чаталджа № 10

Наименование на обекта Ателие "А" на ет. 3 в сграда в УПИ Х в кв. 5 по плана на ПЗ Победа, ул. Чаталджа 10, гр. Бургас
Застроена площ 63,31 кв. м.
Актуално състояние Обявен на публичен търг /15.04.2013г./ с начална тръжна цена – 60 050 лв.без ДДС

 

Ателие А на етаж 3 в сграда в УПИ Х в кв.5 по плана на ПЗ Победа, ул. Чаталджа 10, ЗП 63,31 кв.м.

Наименование на обекта Ателие "А" на ет. 3 в сграда в УПИ Х в кв. 5 по плана на ПЗ Победа, ул. Чаталджа 10, гр. Бургас
Застроена площ 63,31 кв. м.
Актуално състояние Обявен на публичен търг /15.04.2013г./ с начална тръжна цена – 60 050 лв.без ДДС

 

Ателие К на етаж 3 в сграда в УПИ Х в кв.5 по плана на ПЗ Победа, ул. Чаталджа 10, ЗП 27,01 кв.м.

Наименование на обекта Ателие "К" на ет. 3 в сграда в УПИ Х в кв. 5 по плана на ПЗ Победа, ул. Чаталджа 10, гр. Бургас
Застроена площ 27,01 кв. м.
Актуално състояние Обявен на публичен търг /15.04.2013г./ с началн

 

Офис № 5 на ет.2 в сграда в УПИ IX в кв.5 по плана на ПЗ Победа, ул. Чаталджа 10, ЗП 22,22 кв.м.

Наименование на обекта Офис № 5 на ет.2 в сграда в УПИ IХ в кв.5 по плана на ПЗ “Победа”, ул.”Чаталджа” 10, гр. Бургас
Площ 22,22 кв.м.
Дати на публичен търг Начална тръжна цена

15.11.2010 г.

18 800 лв.

04.05.2011 г.

Подземни паркоместа, ул. “Батак” № 46, №5-23,47 кв.м., №6-21,96 кв.м.

Наименование на обекта Застроена площ Начална тръжна цена Дата на търг
Подземни паркоместа № 5 и 6, ул. "Батак" №46, ж.к. "Лазур", гр. Бургас      
Паркоместо №5 23,47 кв.м. 18 834 лв. 26.04.2012 г.

Паркоместо №6

Едноетажна сграда /фурна/, ж.к. Лазур, ул. “Батак” №18, ЗП 299 кв.м.

Наименование на обекта Едноетажна сграда (Фурна), гр. Бургас, ж.к. “Лазур”, ул. "Батак" 18
Застроена площ 299  кв.м.
Предназначение Търговия
Дати на публичен търг Начална тръжна цена

29.10.2012 г.

Бивш клуб, ул. “Патриарх Евтимий” 35, гр. Бургас, ЗП 64,55 кв.м.

Наименование на обекта Бивш клуб, ул.”Патриарх Евтимий” 35, гр. Бургас
Площ 64,55 кв.м.
Дати на публичен търг Начална тръжна цена

03.01.2013 г.

77 760 лв.

21.02.2013 г.

Павилион-търг.обект, ул.“Георги Дълбошки”, кв. Долно Езерово, ЗП 44,50 кв.м.

Наименование на обекта Павилион / Търговски обект/, ул. "Георги  Дълбошки", кв. Долно Езерово, гр. Бургас
Застроена площ 44,50 кв.м.
Предназначение За търговска дейност (бивш магазин за хранителни стоки)
Дата на публичен търг Начална тръжна цена
09.08.2012 г. 21 600 лв
28.03.2013 г.

Складова база “Бургаски пазари” в ПЗ Север, гр. Бургас, с площ от 11 353 кв.м. и сградите попадащи в имота

Наименование на обекта Складова база, включваща терен с площ 11 353 кв.м. и постройки със ЗП 3 227 кв.м.
Площ 11 353 кв. м.
Дати на публичен търг Начална тръжна цена
17.09.2012 1 070 500 лв
21.02.2013 1 070 500 лв
28.03.2013 1 070 500 лв.

 

Подблоково помещение-кафе, ж.к. М.Рудник, бл.84, зона В, ЗП 30,10 кв.м.

Наименование на обекта Подблоково помещение - кафе, ж.к. М. Рудник, бл.48, зона В, между вх. Д-Е, гр. Бургас
Площ 30,10 кв.м.
Дати на публичен търг Начална тръжна цена
20.05.2010 г. 36 200 лв.
05.07.2010 г. 32 580 лв.
02.12.2010 г. 32 580 лв.
20.06.2011 г.

Бивш хлебозавод, гр. Поморие, ЗП 746 кв.м.

Наименование на обекта Бивш Хлебозавод, гр. Поморие
Застроена площ 746  кв.м.
Дати на публичен търг Начална тръжна цена

 

240 000 лв.

 

Докладна записка №: обс 08-00 1442/ 28.03.2014 г.

Март
28

от Димитринка Буланова-Митрева
Относно: Определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Бургас 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Страници

Синдикирай