Юни 2014

Докладна записка № 08 - 00 1687 / 31.05.2014 г.

Юни
02

от Атанаска Николова - зам.-кмет "Европейски Политики и Екология При Община Бургас
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Бургас, приета с Решение по т.2 от проведеното на 25.03. 2014 г. заседание на Общински съвет Бургас (Протокол №34)

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. Юни 2014 г.

Юни
03

Крайният срок за входиране на докладни записки е 06.06.2014 г.
Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 24.06.2014 г.
----------------------------------------
Заседанията на постоянните комисии се провеждат в стая №111 / малката заседателна зала/ на адрес: 8000 Бургас, ул. “Александровска” 26 Община Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Състав на комисията по НКОСБ

Костантин Луков - Председател на Общински съвет - Бургас и Председател на Наблюдателна комисия към общински съвет БургасЖелю Михалев Иванов - инспектор  - пробация, представител на Бургаски затвор, член на НКДобромира Спасова - ст. експерт в дирекция "Здравеопазване, социални дейности, превенции и спорт при Община Бургас, член на НККатя Добрева - ст. експерт "Социологическо подпомагане", дирекция "Бюро труда" Бургас, член на НКТ. Чанев - инспектор - представител на ОС "ИН" Бургас

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №36 от дата 27.05.2014 година

Юни
03

На 36-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 18 юни 2014 год.

 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Обявление

Юни
04

О Б Я В Л Е Н И Е

На 03.06.2014 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас се състоя заседание на Комисията по чл. 9. ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Бургас и в съответствие с решение по точка 18 от Протокол № 32 от 28.01.2014 год.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1648 / 14.05.2014 г.

Юни
04

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно:

1.Одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за имот с пл.№ 501.661, по ПНИ на с.о."Острица 2", землище кв.Банево, гр.Бургас

2.Одобряване на Подробен устройствен план - План за улична регулация за обслужваща улица с о.т.65-о.т.90-о.т.91-о.т.92-о.т.93-о.т.94-о.т.95-о.т.96-о.т.97-о.т.98-о.т.99-о.т.100-о.т.101-о.т.102-о.т.103-о.т.104-о.т.105-о.т.106 и обособяване на нов квартал 19 по ПНИ на с.о."Острица 2", землище кв.Банево, гр.Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1694 / 03.06.2014 г.

Юни
04

от д-р Надя Кирова Желязкова , управител на "Център за психично здраве" проф. Иван Темков - Бургас" ЕООД
Относно: Решение на Общински съвет - Бургас по т.3 от дневния ред на Заседание № 33, проведено на 13.02.2014 г. /Протокол № 33/

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1690 / 03.06.2014 г.

Юни
04

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Предложение за промяна предназначението на общински жилища

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1659 / 16.05.2014 г.

Юни
04

от Димчо Грудев Грудев
Относно: Изграждане на детска площадка и съоражение за игри в парка на "Минерални бани" гр. Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Юни
05

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок, считан от 06.06.2014 г. на следните ел. адреси: council@burgas.bg и z.georgieva@burgas.bg

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

Юни
05

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас, както и на следните електронни адреси: council@burgas.bg и z.georgieva@burgas.bg  в 14-дневен срок   - считан от 06.06.2014 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 1702 / 05.06.2014 г.

Юни
05

от Златка Събчева - Председател на УС на БАПО - Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1705 / 05.06.2014 г.

Юни
06

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Наредба за изменениe на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет-гр.Бургас, протокол №44, т.1 от 19.03.2003г., изм. с протокол №47/16.07.2003г.; протокол №3/19.12.2003г.; протокол №11/24.06.2004г.; протокол №16/30.11.2004 г.; протокол №18/21.12.2004г.; протокол №20/24.02.2005г.; протокол №19/31.01.2005г.; протокол №22/31.03.2005г.; протокол №26/28.07.2005г.; протокол №29/25.11.2005г; протокол №31/21.12.2005г.; протокол №32/31.01.2006г.; протокол №33/28.02.2006г.; протокол №35/27.04.2006г.; протокол №38/20.07.2006г., протокол №43/20.12.2006г.; протокол №44/30.01.2007г.; протокол №45/28.02.2007г.; протокол №47/25.04.2007г.; протокол №48/14.06.2007г.; протокол №4/20.12.2007г.; протокол №7/27.03.2008г.; протокол №8/17.04.2008г.; протокол №10/19.06.2008г.; протокол №11/24.07.2008г.; протокол №16/20.12.2008г.; протокол №17/29.01.2009г.; протокол №19/19,25.03.2009г.; протокол №20/23 и 28.04.2009г.; протокол №22/11.06.2009г.; протокол №23/23.07.2009г.; протокол №24/17.09.2009г.; протокол №25/22.10.2009г.; протокол №29/17 и 18.12.2009г.; протокол №34/20 и 26.05.2010г.; протокол №36/22.07.2010г.; протокол №37/23.08.2010г.; протокол №38/23 и 24.09.2010г.; протокол №41/18 и 23.11.2010г.; протокол №43/09 и 14.12.2010г.; протокол №44/20 и 25.01.2011г.; протокол №47/24 и 29.03.2011г.; протокол №49/19.05.2011г.; протокол №50/23.06.2011г.; протокол №5/22.12.2011г.; протокол №17/18.12.2012г.; изм. с Решение №729/14.05.2012г. по адм.д.№1521/2011г. на Административен съд - Бургас, в сила от 10.01.2013г.; протокол №19/29 и 31.01.2013г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1706 / 05.06.2014 г.

Юни
06

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно:  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища - приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 6, Протокол № 29/ 17 и 18. 12. 2009 г., ., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.7, Протокол №40/21 и 26.10.2010 г.; по т.16 и т.17,

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1707 / 06.06.2014 г.

Юни
06

от д-р Калина Димитрова Ишкиева Управител на "ДКЦ - I - Бургас" ЕООД
Относно: Приемане на решение за подновяване на договор с РЗИ - Бургас за отдаване на помещение под наем за съхраняване на медицинска документация, собственост на РЗИ - Бургас/ Регионална картотека на медицинските експертизи./

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1716 / 06.06.2014 г.

Юни
09

от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България"
Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1713 / 06.06.2014 г.

Юни
09

от общински съветници от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България"
Относно: Отправяне на едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на Договор за концесия за строителство за площад "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД с БУЛСТАТ 130853770 за срок от 30 години считано от 18.04. 2007 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1712 / 06.06.2014 г.

Юни
09

от Ангел Божидаров и Християн Митев - общински съветници от групата на ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Проект на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1715 / 06.06.2014 г.

Юни
09

от общински съветници от групата на ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Издаване на предписания за ограничаване на достъпа до спрян незаконен строеж "Молитвен дом" (джамия) и допълващо застрояване - битова сграда и битово кафене" извършван в УПИ I, кв. "Победа", гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1711 / 06.06.2014 г.

Юни
09

от групата общински съветници от ПП " Българска социалистическа партия"
Относно: Създаване на временна анкетна комисия към Общински съвет - Бургас за проучване казуса с временно спрените от страна на ЕК средства по ОП "Регионално развитие" 2007 - 2013 г., по проекти, изпълнявани от община Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1717 / 06.06.2014 г.

Юни
09

от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас
Относно: Отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайнно наддаване

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1723 / 10.06.2014

Юни
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Учредяване право на строеж на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД - гр. Пловдив за изграждане на трафопост в имот - публична общинска собственост

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1720 / 10.06.2014

Юни
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за улична регулация на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти, попадащи в предвиденото разширение на строителните граници на кв. Ветрен, в устройствена зона 3/С мф, по одобрения ОУП на гр. Бургас (бивши м.28 и 29 по КВС, местност "Калното" /бивша м. "Чаморлията"/, в землището на кв. Ветрен)

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1721 / 10.06.2014 г.

Юни
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване на техническо задание и разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за улична регулация за обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път I - 9 Бургас - Варна, Северен обходен път и ул. "Транспортна", в разширението на строителните граници на гр. Бургас, в устройствени зони 13/Смф и 7/ОЗ, по одобрения ОУП на гр. Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1722 / 10.06.2014 г.

Юни
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за улична регулация за с.о. "Каменица - Изворите", землище Меден Рудник, гр. Бургас, в устройствена зона 07079/72 по одобрения ОУП на гр. Бургас 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1730 / 11.06.2014 г.

Юни
11

от Йорданка Ананиева за кмет на Община Бургас
Относно: Отдаване под наем на помещение - частна общинска собственост на Съюза на моряците ветерани - Бургас, сдружение с нестопанска цел в обществена полза

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1729 / 11.06.2014 г.

Юни
11

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ XLVIII - 105 в кв. 1 по ПУП - ПРЗ на кв. "Победа", гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 1445 / 31.03.2014 г.

Юни
11

Опрощаване на вземания на Стоян Манолев Дапчев

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1731 / 11.06.2014 г.

Юни
11

от Йорданка Ангелова Бенова  - Ананиева - заместник - кмет на Община Бургас
Относно: Отпускане на финансови средства на Ивайло Венциславов Захариев и Дочко Иванов Дочев, ученици от ПГМЕЕ, гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1732 / 11.06.2014 г.

Юни
11

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно:  ПУП - ПП за трасе на кабел 20 кv от съществуващ ЖР стълб № 3 на ВЛ 20кv „Росенец" на БКТП до РУ 20кv на БКТП - нов в УПИ VIII-6, местност „Извора" /бивша „Чекелията"/, землище - с. Твърдица, община Бургас, преминаващ през ПИ пл. №036004 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1734 / 11.06.2014 г.

Юни
11

От Виолета Илиева
Относно: Избор на обществен посредник

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1733 / 11.06.2014 г.

Юни
11

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП - ПУР на обслужваща улица в обхват от о.т. 337 по действащ ПУП - ПУР до кръстовище с ул. "Транспортна" при о.т. 808 А, в предвиденото разширение на населеното място по одобрен ОУП на град  Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

О Б Я В Л Е Н И Е

Юни
11

Проведе се второто заседание на комисията за избор на обществен посредник на Община Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1736 / 12.06.2014

Юни
12

от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Продажба на части от недвижим имот, частна общинска собственост, с идентификатор по КККР на гр. Бургас № 07079.613.378 на собственици на законно построена в имота сграда

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1737 / 12.06.2014 г.

Юни
12

 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне под наем на обособено помещение в сграда - частна общинска собственост за нуждите на Народно читалище "Св. Св. Кирил и Методий", кв. "Меден рудник" 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1740 / 13.06.2014 г.

Юни
16

от групата общински съветници от ПП БСП,
относно: Изграждане на пътни знаци и маркировка, посредством които да се обособи пешеходна  пътека на ул. "Мара Гидик", находяща се в централна градска част на гр. Бургас

Публикувано от: d.bonchev чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №37 от дата 24.06.2014 година

Юни
16

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, изр.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет - Бургас на 24.06.2014 година (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 25.06.2014 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на ДНЕВЕН РЕД

Публикувано от: d.bonchev чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1743 / 18.06.2014 г.

Юни
19

от Йорданка Ананиева - заместник кмет на Община Бургас
Относно: Приемане на устройствен правилник за дейността на Професионален фолклорен ансамбъл "Странджа" - Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1747/ 19.06.2014 г.

Юни
19

от София Стратиева Иванова - общински съветник от ПП ГЕРБ
Относно: Предоставяне на финансови средства за участие на международно състезание по математика в Република Корея от 21.07 до 26.07.2014 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1746/ 18.06.2014 г.

Юни
19

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Отправяне на искане за предоставяне в управление на имоти, публична държавна собственост за изграждане на инфраструктура в кв. Сарафово

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1753 / 23.06.2014 г

Юни
23

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на финансова помощ за възстановяване на щетите от наводнението в гр. Варна и одобряване промяна в бюджета на Община Бургас за 2014 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1748/ 20.06.2014 г.

Юни
23

от Йорданка Ананиева - зам. кмет на Община Бургас
Относно: Създаване на общински консултативен съвет по въпросите на младежта и определяне на неговия състав

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. Юли 2014 г.

Юни
23

Крайният срок за входиране на докладни записки е 04.07.2014 г.
Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 22.07.2014 г.
----------------------------------------
Заседанията на постоянните комисии се провеждат в стая №111 / малката заседателна зала/ на адрес: 8000 Бургас, ул. “Александровска” 26 Община Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 -00 1759 / 23.06.2014 г.

Юни
23

от Красимир Иванов Стойчев - за кмет на Община Бургас
Относно: Отправяне на искане за безвъзмездно предоставяне на община Бургас на собствеността върху имоти, държавна собственост за изграждане на спортна инфраструктура във в.з. "Минерални бани" в изпълнение на общинския план за развитие 2014 - 2020 г. 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1758 / 23.06.2014 г

Юни
23

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас със собствени финансови средства и работна сила в извършването на ремонт на женски манастир "Света Богородица", землище кв. Горно Езерово 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1760 / 23.06.2014 г.

Юни
23

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване на задание и разрешаване на обхвата на изменение на ОУП на с. Маринка в обхвата на ПИ с пл № 7.151, 7.153, 7.154, 7.155, 7.156, 7.158, 7.163, 7.164, 7.165, 7.211, 7.214, 7.219, 7.220, 7.221, 7.222, 7.224, 7.225, 7.226, 7.227, 7.228, 7.229, 7.230, 7.231, 7.232, 7.233, 7.234, 7.235, 7.236, 7.237, 7.238, 7.239, 7.240, 7.241, 7.242, 7.243, 7.244, 7.245, 7.247, 7.248, 7.278, 7.279, 7.299, 7.301, 7.302, 7.303, 7.310, 7.311, 7.312, 7.328, 7.329, 7.33, 8.224, 8.324, 10.1, 10.2, 10.3 по КВС в землището на с. Маринка - земеделски територии без предвидена промяна на предназначението, съгласно ОУП на с. Маринка и ПИ с пл. №№ 18.2 по КВС, землище на с. Маринка - горска територия на ОУП на село Маринка.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 1761 / 24.06.2014 г.

Юни
26

от Недко Вълчев Цветанов
Относно: Предложение за промяна на маршрута на линия № 25 и начина на таксуване на пътниците

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 1762 / 24.06.2014 г.

Юни
26

от граждани на град Бургас
Относно: Лошо състояние на канализационната мрежа в района

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Страници

Синдикирай