Юли 2014

Входящо писмо № 08 - 00 1772 / 30.06.2014 г.

Юли
02

Искане от Димитър Атанасов Мусов

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Юли
03

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 04.07.2014 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес – гр. Бургас, ул.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1776 / 01.07.2014 г.

Юли
03

от Красимир Стойчев  - зам. кмет "Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности"
Относно: Одобряване командировки на г-н Димитър Николов - Кмет на Община Бургас за периода 10.12.2013 г. - 27.06.2014 г

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1775 / 01.07.2014 г.

Юли
03

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на нежилищни помещения, публична общинска собственост за временно  и безвъзмездно управление на "Агенция по заетостта" гр. Софрия

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1779 / 02.07.2014 г.

Юли
04

от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ XI - 935 в кв. 39 по действащия ПУП - ПРЗ на гр. Българово, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1778 / 02.07.2014 г.

Юли
04

от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Прекратяване на съсобственостмежду Община Бургас и физическо лице, в поземлен имот № 079011 по Картата на възстановената собственост на землище с. Брястовец, община Бургас, чрез продажба на частта на общината, представляваща 8/508 кв. метра ид. части

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1777 / 02.07.2014 г.

Юли
04

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване на отказ за определяне оценка на земеделска земя, находяща се във вилна зона „Боровете”, землище кв. Банево, гр. Бургас, поради постъпило след срока, предвиден в §29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007г.) искане за закупуването й от Димитър Георгиев Сотиров.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1785 / 03.07.2014 г.

Юли
04

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Отправяне на искане до Министерския съвет на Република България чрез областния управител на област Бургас за безвъзмездно предоставяне на правото на стопанисване и управление на община Бургас на имоти – държавна собственост за осъществяване на проект „Зона за широк обществен достъп.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1792 / 04.07.2014 г.

Юли
04

Докладна записка от Ангел Божидаров и Християн Митев - общински съветници от групата на ПП НФСБ, относно:  Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на  моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1791 / 04.07.2014 г.

Юли
04

 от общински съветници от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България", относно: Поставяне на ограничители на скоростта на улицата пред бл. 56 в ж.к. „Славейков“, гр. Бургас 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1790 / 04.07.2014 г.

Юли
04

от общински съветници от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България", относно: Изграждане на допълнителна дясна лента на пътното платно на ненаименувана улица в ж. к. Зорница, намираща се срещу входната алея на парк „Езеро“ и излизаща на ул. „Димитър Димов“ 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1789 / 04.07.2014 г.

Юли
04

 от общински съветници от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България", относно: Издаване на предписания за ограничаване на достъпа до спрян незаконен строеж "Молитвен дом" (джамия) и допълващо застрояване - битова сграда и битово кафене" извършван в УПИ І, кв. 24, кв. "Победа", гр. Бургас 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1787 / 04.07.2014 г.

Юли
04

от общински съветници от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България", относно:Отправяне на едномесечна писмена покана за изпълнение на задължения по Договор за концесия за строителство за площад "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД с БУЛСТАТ 130853770 за срок от 30 години считано от 18.04.2007г. 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1786 / 04.07.2014 г.

Юли
04

от общински съветници от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България", относно:  Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на  моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1803 / 04.07.2014 г.

Юли
04

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Делка Андреева Стоянова
 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1802 / 04.07.2014 г.

Юли
04

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Николай Павлов Иванов
 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1801 / 04.07.2014 г.

Юли
04

 от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Георги Стефанов Делчев
 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1800 / 04.07.2014 г.

Юли
04

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Милен Трифонов Минев
 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1799 / 04.07.2014 г.

Юли
04

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Кремена Методиева Мандалчева
 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1798 / 04.07.2014 г.

Юли
04

 от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Тодор Митков Жеков

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1797 / 04.07.2014 г.

Юли
04

 от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Димитър Николов Стоилов
 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1796 / 04.07.2014 г.

Юли
04

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Младен Росенов Хаджиев
 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1795 / 04.07.2014 г.

Юли
04

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Радослав Запрянов Стоянов

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1794 / 04.07.2014 г.

Юли
04

 от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Сийка Николова Хубчева
 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1793 / 04.07.2014 г.

Юли
04

 от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Роза Рашкова Рашкова 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1826 / 04.07.2014 г.

Юли
04

 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот - УПИ V, кв. 17, по плана на кв. „Горно Езерово“, гр. Бургас. 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1824 / 04.07.2014 г.

Юли
07

 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ V - 1136, в кв. 20 по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Акациите, гр. Бургас 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1829/ 04.07.2014 г.

Юли
07

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имоти  - частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1831/ 04.07.2014 г.

Юли
07

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Брястовец, Община Бургас, чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ
 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1819/ 04.07.2014 г.

Юли
07

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Диана Александрова Стоянова за дъщеря й Валя Александрова Стоянова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1836/ 07.07.2014 г.

Юли
07

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Доброволна делба на недвижими имоти, съставляващи  УПИ VІ-272 и УПИ VІІ-272 в кв.9 по ПУП-ПРЗ на в.з.“До стопански двор“, землище кв. Банево, Община Бургас 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1834/ 07.07.2014 г.

Юли
07

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ ХХ-1849, в квартал 138 по плана на с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1832/ 04.07.2014 г.

Юли
07

 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи - общинска собственост, в землищата на територията на Община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ. 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1827/ 04.07.2014 г.

Юли
07

от Галя Василева, Антон Берданков и Георги Кузманов - общински съветници от групата на ПП ГЕРБ
Относно: Даване на съгласие за обособяване на място (места), наречено (и) "Зелено начало за нов живот" 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1852/ 07.07.2014 г.

Юли
08

от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгласно заповед № 1713/07.07.2014 г., относно:  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет-гр.Бургас, протокол №44, т.1 от 19.03.2003г., изм.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 1856 / 08.07.2014 г.

Юли
08

 от д-р Надя Желязкова - управител на център за психично здраве "Проф. д-р  Иван Темков" - Бургас, относно: Стартиране на процедура по съставяне на проектобюджет и капиталова програма за 2015 г. 

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 1855 / 08.07.2014 г.

Юли
08

 от живущите в жилищни сгради на ул. "Копривщица" №14, №14А и №18, ул. Перущица" №24, относно: Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI, кв. 12 по плана на ж.к. "Лазур", гр. Бургас

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1853/ 08.07.2014 г.

Юли
08

от Петко Драгнев - управител на "БургасБус" ЕООД", относно: Даване на съгласие за поемане на дълг от общинско дружество „Бургасбус” ЕООД за осигуряване на необходимите финансови средства за окончателно плащане по договор за доставка на тролейбуси по проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен”,  финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Мерки за подобряване на к

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1830/ 04.07.2014 г.

Юли
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Oтносно: Предоставяне  под  наем на обособена част от имот – публична общинска  собственост,  за  осъществяване  дейности на  общо-практикуващи лекари на  територията  на  Община  Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване. 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1821/ 04.07.2014 г.

Юли
08

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Камелия Лукова Узунова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1820/ 04.07.2014 г.

Юли
08

 от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Ивелин Христов Йорданов

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1817/ 04.07.2014 г.

Юли
08

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Георги Харалампиев Костадинов
 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1822/ 04.07.2014 г.

Юли
08

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Георги Василев Иванов

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1850/ 07.07.2014 г.

Юли
08

от Антонио Душепеев - председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет - Бургас , относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури "Ин Витро" за лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1804/ 04.07.2014 г.

Юли
08

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Иван Атанасов Иванов

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1805/ 04.07.2014 г.

Юли
08

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Петър Тодоров Манолов

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1806/ 04.07.2014 г.

Юли
08

 от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Ана Младенова Петкова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1807/ 04.07.2014 г.

Юли
08

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Иванка Христова Иванова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1808/ 04.07.2014 г.

Юли
08

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Стоян Иванов Кисьов

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1809/ 04.07.2014 г.

Юли
08

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Сабин Насков Зафиров

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1810/ 04.07.2014 г.

Юли
08

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Щерион Милев Ангелов

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1811/ 04.07.2014 г.

Юли
08

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Весела Събкова Куцарова за сина й Георги Георгиев Мицикулев

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1812/ 04.07.2014 г.

Юли
08

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Георги Иванов Чобанов
 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1813/ 04.07.2014 г.

Юли
08

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Радост Георгиева Динева

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1814/ 04.07.2014 г.

Юли
08

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Божана Иванова Димова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Страници

Синдикирай