Август 2014

Докладна записка № 08 - 00 1964 / 31.07.2014 г.

Авг.
01

от Панайот Жечков, общински съветник и Председател на Комисията за приватизация и публично-частно партньорство, относно: Приемане Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за приватизация и публично-частно партньорство и промяна в Програмата за публично-частно партньорство за реализация на малки благоустройствени проекти на Община Бургас.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №39 от дата 12.08.2014 година

Авг.
04

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, изр.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет - Бургас на 12.08.2014 година (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 13.08.2014 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Вх. писмо 08 - 00 1978 / 05.08.2014 г.

Авг.
06

от Вяра Андонова - председател на УС "СП - 2004-Бургас"
Относно: Организиране на среща с ръководството по повод новите нормативни изисквания и последиците от тях

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1980 / 06.08.2014 г.

Авг.
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к.“Изгрев”, бл.51 вх.7 ет.7 ап.-десен, на наемател, настанен по административен ред

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1981 / 06.08.2014 г.

Авг.
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ II в кв. 16 по плана на с. Твърдица, община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 1985 / 08.08.2014 г.

Авг.
08

Входящо писмо от Областен управител на област Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1983 / 07.08.2014 г.

Авг.
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Извършванe на промени в Приложение № 5.4 към Бюджет 2014 на Община Бургас, приет на заседание на Общински съвет - Бургас, проведено на 13.02.2014 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо №: обс 08-00 1979 /06.08.2014 г.

Авг.
11

Заявление от Петър Алексиев - председател на ДФК "Звездичка", относно: Отпускане на финансови средства за закупуване на изкуствена трева

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Деан Бончев чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1989 / 08.08.2014 г.

Авг.
11

от инж. Костадин Марков - за кмет на Община Бургас, относно: Отмяна на решения по т.т. 22 и 23 от проведеното на 26.11.2013 г.двадесет и девето заседание на Общинския съвет-Бургас (Протокол №29) и изменение на Решение по т. 39 от дневния ред проведеното на 25.03.2014 г.

Публикувано от: Деан Бончев чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1990 / 08.08.2014 г.

Авг.
11

от инж. Костадин Марков - за кмет на Община Бургас, относно: Изменение на решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 34 от дневния ред на проведеното на 24.06.2014 г., тридесет и седмо заседание (Протокол №37) относно отправяне на искане за предоставяне в управление на имоти, публична държавна собственост за изграждането на инфраструктурата в кв. Сарафово

Публикувано от: Деан Бончев чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1995 / 11.08.2014 г.

Авг.
11

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на помещение - частна общинска собственост на Фондация "Астика" - сдружение с нестопанска цел, развиваща обществено полезна дейност

Публикувано от: Деан Бончев чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1996 / 11.08.2014 г.

Авг.
11

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на помещение - частна общинска собственост на Фондация "Крокус" - сдружение с нестопанска цел, развиваща обществено полезна дейност

Публикувано от: Деан Бончев чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1997 / 11.08.2014 г.

Авг.
11

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие "Туризъм", приет от Общински съвет - Бургас и предоставяне за стопанисване и управление на ОП "Туризъм" на имущество - движима вещ - общинска собственост

Публикувано от: Деан Бончев чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 1999 / 11.08.2014 г.

Авг.
11

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предложение за промяна трасето на международен път Е- 87(I-9) "Варна-Бургас-М. Търново-ГКПП М. Търново"

Публикувано от: Деан Бончев чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №39 от дата 12.08.2014 година /ВИДЕО АРХИВ/

Авг.
15

На 39-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 30 август  2014 год.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2001 / 15.08.2014 г.

Авг.
15

 от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Допускане поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 37.1. от дневния ред на проведеното на 25.03.2014 год. заседание (Протокол №34). 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ЗА 2014 Г.

Авг.
19

СПИСЪК НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО ЗА  2014 г.

Проект Обща сума, лв. Участие на Община Бургас Участие на Партньор
    лева лева % лева
1 Благоустрояване пред вх.В  на бл.23, ж.к. "Лазур" 8 009,33 6 007,00

финансиране

 25 %

2002,33
2 Благоустрояване пред вх.В на бл.34, ж.к."Зорница", гр.Бургас  7 119,42 5 339,56

финансиране

 25 %

1779,86
3  Озеленяване и поставяне на пейки и кошчета пред бл.64, ж.к."Лазур" 10 000 7 500 труд 25 % 2 500
4 Благоустрояване пред вх.Д, бл.29, ул."К.Величков", гр.Бургас 8 110,25 6 082,69 труд 25% 2027,56
5 Благоустрояване на предблоково пространство вх.8, бл.64, ж.к."Славейков", гр.Бургас 7 499,84 5 624,88 труд 25% 1 874,96
6 Благоустрояване на детска площадка в ЦДГ "Слънце", ул."Оборище", гр.Бургас 9 994,70 7496,02 труд 25% 2498,68
7 Благоустрояване предблоково пространство, ж.к. "Зорница",  
бл. 24
9 997,26 7497,94 финансиране 25% 2499,32
8 Благоустрояване предблоково пространство, ж.к."Лазур", бл. 52 5929,56 4 447,17

 

финансиране 25%

 

1482,39

Участие на Община Бургас - обща сума:   49 995,27

Публикувано от: Мария Митева чети по-нататък

Архив на Мандат 2007-2011

От тук можете да свалите препис-извлечения от заседанията на Общинския съвет:

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ

График за провеждане на заседания на постоянните комисии за сесията през м. Септември 2014 г.

Авг.
26

Крайният срок за входиране на докладни записки е 12.09.2014 г.
Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 30.09.2014 г.
----------------------------------------
Заседанията на постоянните комисии се провеждат в стая №111 / малката заседателна зала/ на адрес: 8000 Бургас, ул. “Александровска” 26 Община Бургас

 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Устройствен правилник на Професионален фолклорен ансамбъл “Странджа”

Авг.
28

Приет с Решение на Общински съвет по т. 8, Протокол №38 от 22.07.2014г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Синдикирай