Октомври 2014

Входящо писмо № 08 - 00 2134 / 30.09.2014 г.

Окт.
01

Писмо от д-р Галин Белев - Управител на "Медицински център III - Бургас" ЕООД до членовете на Комисията по Здравеопазване и социални дейности
Относно: Промяна в статута на част от първия етаж на „Медицински център III - Бургас" ЕООД предназначен за Образна диагностика в помещения за Клинична лаборатория. 

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2135 / 01.10.2014 г.

Окт.
03

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Oтносно: Учредяване право на пристрояване и надстрояване на съществуваща едноетажна жилищна сграда находяща се в кв. "Долно Езерово", изградена върху общинска земя 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2152 / 06.10.2014 г.

Окт.
06

от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас
Относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. "Славейков", бл. № 17, вход 2, етаж 2, апартамент 4 - ляв, на наемател, настанен по административен ред

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

График за провеждане на заседания на постоянните комисии за сесията през м. Октомври 2014 г.

Окт.
06

Крайният срок за входиране на докладни записки е 10.10.2014 г.
Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 28.10.2014 г.
----------------------------------------
Заседанията на постоянните комисии се провеждат в стая №111 / малката заседателна зала/ на адрес: 8000 Бургас, ул. “Александровска” 26 Община Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №41 от дата 30.09.2014 година /ВИДЕО АРХИВ/

Окт.
07

На 41-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 22 октомври  2014 год.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2148 / 03.10.2014 г.

Окт.
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Oтносно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.1.1403, 07079.622.43, 07079.622.33. 07079.622.34, 07079.622.35, 07079.622.44 по КККР на гр. Бургас /бивши ПИ с пл.№№ 1, 2, 3, 4, 5 с 6, по плана за Зона "Изток", гр. Бургас/, собственост на "Черноморски солници" АД и ПИ с идентификатор 07079.622.40 по КККР на гр. Бургас, отреден - за второстепенна улица, собственост на Община Бургас 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2178 / 07.10.2014 г.

Окт.
09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване на Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване за ПИ с идентификатор 07079.8.814 по КК на гр. Бургас (бивш ПИ с пл. №000818 по КВС), м. „Черния хълм” (бивша „Кара баир“), землище гр. Бургас, в разширението на строителните граници на гр.Бургас, в устройствена зона 27/Смф, по одобрения ОУП на гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2188 / 08.10.2014 г.

Окт.
09

от Димитринка Буланова-Митрева - общински съветник от ПП ГЕРБ
Относно: Определяне на минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на съответната община, където е издадено разрешението 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2176 / 07.10.2014 г.

Окт.
09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване на ПУП-План за улична регулация на обслужваща улица с о.т.10-о.т.10а-о.т.10б-о.т.10в за осигуряване на транспортен достъп до УПИ в кв.7 и кв. 11, с.о. „Черниците - Училищното“, землище с.Маринка, Община Бургас, в устройствена зона 3/Ов, съгласно ОУП на с. Маринка. 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2209 / 09.10.2014 г.

Окт.
10

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Oтносно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Иван Керов Русинов

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2208 / 09.10.2014 г.

Окт.
10

 от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Ахмед Ахмедов Ахмедов

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2207 / 09.10.2014 г.

Окт.
10

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Ани Йорданова Иванова
 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2206 / 09.10.2014 г.

Окт.
10

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Стоянка Николова Коджапеткова за Галя Фотева Пайтонджиева

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2205 / 09.10.2014 г.

Окт.
10

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Живко Илиев Велков

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2204 / 09.10.2014 г.

Окт.
10

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Oтносно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Десислава Стефанова Славова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2203 / 09.10.2014 г.

Окт.
10

 от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
 Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Ибрям Али Хасан

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2202 / 09.10.2014 г.

Окт.
10

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител - Златка Атанасова Статева 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2201 / 09.10.2014 г.

Окт.
10

 от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Красимира Великова Мангушева
 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2200 / 09.10.2014 г.

Окт.
10

 от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Любомир Георгиев Георгиев

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2199 / 09.10.2014 г.

Окт.
10

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Теодора Димитрова Пенева 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2193 / 09.10.2014 г.

Окт.
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. "Братя Миладинови", блок № 117, етаж 5-жилищен, вход 11, апартамент № 32, на наемател, настанен по административен ред 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2177 / 07.10.2014 г.

Окт.
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 07079.8.833 по КК на гр. Бургас /бивш ПИ с пл. №000911 по КВС, м. „Черния хълм” (бивша „Кара баир“), землище гр. Бургас/, в разширението на строителните граници на гр.Бургас, в устройствена зона 27/Смф, по одобрения ОУП на гр. Бургас  
 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2218 / 10.10.2014 г.

Окт.
13

от д-р Илка Баева - управител на "ДКЦ II - Бургас" ЕООД, гр. Бургас,
Oтносно: Одобряване проект на договор за наем във връзка с решение на Общински съвет-Бургас, по т.15, в Протокол №39 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2219 / 10.10.2014 г.

Окт.
13

 от д-р Илка Баева - управител на "ДКЦ II - Бургас" ЕООД, гр. Бургас
Относно: Даване на съгласие за закупуване на ехографски апарат за нуждите на "ДКЦ II Бургас" ЕООД 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2220 / 10.10.2014 г.

Окт.
13

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.1.1440, 07079.1.1441, 07079.1.1442, 07079.1.1443 и 07079.1.1444 по КККР на гр.Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-1124, УПИ XVII-1127, УПИ XVIII-1128 и УПИ XIX-1125, кв.9, местност„Ъгъла“ /бивша „Кюшето“/, землището на кв.Сарафово, гр.Бургас 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2221 / 10.10.2014 г.

Окт.
13

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-431, отреден - „За общински парк“ и УПИ III-432, отреден – „За църква“, кв.56, по плана на ж.к.„Славейков“, гр.Бургас, с което се променят регулационните граници между двата УПИ и се урегулира нов УПИ III-432, с отреждане – „За църква и озеленяване“, с площ 1300м2

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2223 / 10.10.2014 г.

Окт.
13

 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Осигуряване на средства за собствен принос по проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас“, финансиран по  Оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013г." от натрупаните средства от отчисления по чл.20 НАРЕДБА № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци . 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2224 / 10.10.2014 г.

Окт.
13

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно:  Кандидатстване на Община Бургас в качеството си на водеща организация и партньор с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. , приоритетна област BG02 "Интегрирано управление на морските и вътрешни води" 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2225 / 10.10.2014 г.

Окт.
13

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Преобразуване на ЦДГ №28 "Детелина"  в ОДЗ №16 "Детелина"  и ЦДГ №31 "Веселушко" в ОДЗ №17 "Веселушко" 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък
Публикувано от: Мария Митева чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2227 / 10.10.2014 г.

Окт.
13

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне за стопанисване и управление на ОП"Спортни имоти" на новоизграждащия се обект: "Закрит плувен басейн" в ПИ с идентификатор 07079.651.72 по КККР на гр. Бургас, УПИ I, кв. 135 по плана на РЦ "Меден Рудник"
 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2240 / 10.10.2014 г.

Окт.
13

 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас,
Относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващо помещение находящо се в сградата на училище "Иван Вазов", кв. Банево, гр. Бургас, за нуждите на Народно читалище "Христо Ботев - 1928 г." 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2241 / 10.10.2014 г.

Окт.
13

 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на нежилищни помещения, частна общинска собственост, за временно и безвъзмездно управление на Агенцията за държавна и финансова инспекция
 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2242 / 10.10.2014 г.

Окт.
13

 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ул. "Сливница", № 5, вх. 2, ет. 2, ап. 4, на наемател, настанен по административен ред
 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2229 / 10.10.2014 г.

Окт.
13

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас,
Относно:
1.Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация за обслужваща улица с о.т.76-о.т.77-о.т.78-о.т.79-о.т.80-о.т.81-о.т.82-о.т.83-о.т.84-о.т.85-о.т.86-о.т.75 и обособяване на нов квартал 12 по ПНИ на с.о.“Острица 2“, землище кв.Банево, гр.Бургас
2. Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за имот с пл.№ 501.376, по ПНИ на с.о.“Острица 2“, землище кв.Банево, гр.Бургас 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2228 / 10.10.2014 г.

Окт.
13

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас,
Относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабел 20 кV от съществуващ БКТП в ПИ с идентификатор 07079.9.341 до БКТП – нов в УПИ ІІ-886,893, ПИ с идентификатор 07079.665.187 по  КК на гр.Бургас, местност „Черна гора“ (бивша местност „Кара баир“), землище ж.к.Меден Рудник, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.9.598, 07079.665.182 и 07079.665.173 по КК на гр.Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2226 / 10.10.2014 г.

Окт.
13

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас,
Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в с.о. „Черниците - Училищното“ и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ №37 по ПНИ на с.о. „Черниците - Училищното“, в устройствена зона 3/Ов, съгласно ОУП на с. Маринка 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2247 / 13.10.2014 г.

Окт.
13

от групата на общинските съветници на ПП ГЕРБ
Относно: Приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас, приета с решение по т. 12 на проведеното на 09 и 14.12.2010 г. заседание на Общински съвет Бургас (Протокол №43), изм. и доп. с решения по т. 11, Протокол № 8 от 27 и 29. 03. 2012 г.; решение по т.16, Протокол №26/23.07.2013 година и по т.10, Протокол № 28/29.10.2013 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2233 / 10.10.2014 г.

Окт.
13

от общинските съветници от групата на ПП НФСБ,
Относно: Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона
 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2237 / 10.10.2014 г.

Окт.
13

 от общинските съветници от групата на ПП НФСБ, относно: Промяна на цената за заплащана от уязвими групи граждани за едномесечна абонаментна карта, за градски транспорт

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2231 / 10.10.2014 г.

Окт.
13

от Гинка Дянкова - общински съветник от групата на ПП НФСБ
Oтносно: Осигуряване на необходимите финансови средства в бюджета на община за 2015 г. във връзка с изграждане на православен храм в ж.к. "Славейков"

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 2265 / 14.10.2014 г.

Окт.
15

Искане от Общински читалищен съвет Бургас
Oтносно: Средствата предвидени в бюджет 2015 на Община Бургас за читалищна дейност

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Страници

Синдикирай