Ноември 2014

Докладна записка № 08 - 00 2541 / 03.11.2014 г.

Ноем.
04

от Георги Стоилов Чавдаров - общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Изграждане на паркинг в ж.к. "Славейков", в междублоковите и неизползваеми пространства 

Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №42 от дата 28.10.2014 година /ВИДЕО АРХИВ/

Ноем.
04

На 42-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 19 ноември  2014 год.

Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 2550 / 05.11.2014 г.

Ноем.
05

Жалба от "Базар III - та поликлиника"

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2554 / 06.11.2014 г.

Ноем.
06

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика" относно:  Утвърждаване на извършените разходи от едноличните търговски дружества с ограничена отговорност - лечебни заведения, съгласно решение на Общински съвет - Бургас.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 2555 / 06.11.2014 г.

Ноем.
06

от д-р Калина Ишкиева - управител на "ДКЦ І - Бургас" ЕООД, относно: Закупуване на професионален ехограф със сонда за повърхността и дълбока ехография, електроенцефалографа и тонометър/рефрактометър

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2557 / 07.11.2014 г.

Ноем.
07

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 142/642 кв.м. ид.части от УПИ I-26 в кв.26, по плана на кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2558 / 07.11.2014 г.

Ноем.
07

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 174/674 кв.м. ид.части от УПИ III-714 в кв.48, по плана на кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2559 / 07.11.2014 г.

Ноем.
07

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 107/707 кв.м. ид.части от УПИ XXXIV в кв.84, по плана на в.з. "Боровете", землище кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2560 / 07.11.2014 г.

Ноем.
07

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване на решение на Общинската служба по земеделие - гр. Бургас, за обезщетяване на наследниците на Васил Желязков Чикъкчиев

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2561 / 07.11.2014 г.

Ноем.
07

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване на решение на Общинската служба по земеделие - гр. Бургас, за обезщетяване на наследниците на Църковно настоятелство при храм "Св. Св. Кирил и Методий"

 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2563 / 07.11.2014 г.

Ноем.
07

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 123/623 кв. м. ид. части от поземлен имот с идентификатор 07079.11.518 по КК на гр. Бургас, одобрена със Заповед №РД-18-9/30.01.2009 г., на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед №18-5782-29.04.2014 г. на Началника на СГКК – Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2564 / 07.11.2014 г.

Ноем.
07

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 243/743 кв. м. ид. части от поземлен имот с идентификатор 07079.11.525 по КК на гр. Бургас, одобрена със Заповед №РД-18-9/30.01.2009 г., на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед №18-5782-29.04.2014 г. на Началника на СГКК - Бургас 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2565 / 07.11.2014 г.

Ноем.
07

от Стоян Евтимов Димитров - председател на Постоянната комисия по правни въпроси, относно: Предложение за кандидати за съдебни заседатели в Окръжен съд - Бургас - 90 съдебни заседатели, съгласно писмо, изх. № АД-13-290/08.07.2014 г. на Председателя на Апелативен съд - Бургас 

Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2566 / 07.11.2014 г.

Ноем.
07

от Стоян Евтимов Димитров - председател на Постоянната комисия по правни въпроси, относно: Предложение за кандидати за съдебни заседатели в Районен съд - Бургас - 180 съдебни заседатели, съгласно писмо, изх. № 772/19.09.2014 г. на Председателя на Окръжен съд - Бургас

Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Ноем.
07

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 07.11.2014 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес – гр. Бургас, ул.

Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2568 / 07.11.2014 г.

Ноем.
07

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Предоставяне на финансови средства на 28 състезатели в различни спортни дисциплини за участията им на олимпийски, световни и европейски първенства

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2569 / 07.11.2014 г.

Ноем.
07

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Подпомагане на заслужилия треньор по лека атлетика - Величко Денчев Величков 

Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2570 / 07.11.2014 г.

Ноем.
07

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Подпомагане на заслужилия треньор по борба свободен стил - Кръстьо Стоянов Дачев

Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2571 / 07.11.2014 г.

Ноем.
07

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Радка Антонова Пехливанова за сина й Антон Младенов Чомаков

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2579 / 07.11.2014 г.

Ноем.
07

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Десислава Иванова Илиева за сина й Иван Стоянов Иванов

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2580 / 07.11.2014 г.

Ноем.
07

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Пламена Танева Вътева

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2581 / 07.11.2014 г.

Ноем.
07

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Пенка Русева Райкова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2582 / 07.11.2014 г.

Ноем.
07

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Георги Александров Батинков

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 2303 / 20.10.2014 г.

Ноем.
07

Жалба от Яна Чехларова - председател сдружение по ЗЗД "АРЕНА"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2594 / 07.11.2014 г.

Ноем.
07

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Елена Петрова Димитрова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2595 / 07.11.2014 г.

Ноем.
07

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Осман Шукри Мустафа

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2596 / 07.11.2014 г.

Ноем.
07

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Димитър Люцканов Спасов

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2597 / 07.11.2014 г.

Ноем.
07

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Сотир Йоргос Белос

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2573 / 07.11.2014 г.

Ноем.
07

от общински съветници от групата на ПП НФСБ, относно:  Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона

Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2575 / 07.11.2014 г.

Ноем.
07

от Гинка Дянкова - общински съветник от групата на ПП НФСБ, относно: Осигуряване на необходимите финансови средства в бюджета на общината за 2015 г., във връзка с изграждането на православен храм в ж.к. "Славейков"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2576 / 07.11.2014 г.

Ноем.
07

от общински съветници от групата на ПП НФСБ, относно: Поставяне на ограничители с цел забрана паркирането на тротоари в ж.к. "Славейков"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2600 / 07.11.2014 г.

Ноем.
07

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Соня Стоянова Стефанова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2601 / 07.11.2014 г.

Ноем.
07

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Альоша Асенов Кънчев

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2602 / 07.11.2014 г.

Ноем.
07

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице -Иван и Донка Петрови за внука им Данаил Тодоров Василев

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2603 / 07.11.2014 г.

Ноем.
07

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Георги Желев Христов

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2598 / 07.11.2014 г.

Ноем.
07

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Султанка Илиева Борисова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2587 / 07.11.2014 г.

Ноем.
10

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Ганка Георгиева Харакчийска-Костова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2599 / 07.11.2014 г.

Ноем.
10

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Росен Стефанов Велчев

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2588 / 07.11.2014 г.

Ноем.
10

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Елена Асенова Михайлова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2589 / 07.11.2014 г.

Ноем.
10

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Ели Христова Велчева

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2590 / 07.11.2014 г.

Ноем.
10

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Марийка Жечева Тодорова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2591 / 07.11.2014 г.

Ноем.
10

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Прода Вълчева Петкова за съпруга си Петко Аспарухов Петков

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2592 / 07.11.2014 г.

Ноем.
10

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Стефан Стойков Момчев

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2593 / 07.11.2014 г.

Ноем.
10

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Любов Георгиева Бакалова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2583 / 07.11.2014 г.

Ноем.
10

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Мария Атанасова Гунева

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2584 / 07.11.2014 г.

Ноем.
10

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Бонка Манолова Динкова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2585 / 07.11.2014 г.

Ноем.
10

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Славка Илчева Атанасова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2586 / 07.11.2014 г.

Ноем.
10

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Елица Христова Атанасова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2606 / 10.11.2014 г.

Ноем.
10

от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас относно: Разкриване на социална услуга "Център за социална рехабилитация и интеграция" 2 броя, за деца и младежи с увреждания и финансирането му като държавно делегирана дейност 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2605 / 10.11.2014 г.

Ноем.
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Промяна на вида на социална услуга в общността от "Защитено жилище" в "Защитено жилище за хора с умствена изостаналост"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Страници

Синдикирай