Декември 2014

Докладна записка № 08 - 00 2674 / 28.11.2014 г.

Дек.
01

от общински съветници от групата на ПП НФСБ, относно: Промяна на цената заплащана от уязвими групи граждани за едномесечна абонаментна карта за градски транспорт

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2675 / 28.11.2014 г.

Дек.
01

от Гинка Дянкова - общински съветник от групата на ПП НФСБ, относно: Осигуряване на необходимите финансови средства в бюджета на общината за 2015 г., във връзка с изграждане на православен храм  ж.к. "Славейков"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Обявление за обществен посредник

Дек.
01

ОБЯВЛЕНИЕ

          Общински съвет - Бургас на основание Решение по т. 6 от Протокол №39/12.08.2014 г., в сила от 27.08.2014 г., чл. 7 и следващите от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община, обявява конкурс за заемане на длъжността „Обществен посредник на територията на Община Бургас”.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2678 / 28.11.2014 г.

Дек.
01

от Димитър Георгиев - управител на "Хляб и хлебни изделия" ЕООД, относно: Даване на съгласие за отписване от патримониума на дружеството на недвижими имоти и отправяне на искане до Агенцията по вписванията, Търговски регистър за назначаване на три независими вещи лица за оценка на непарична вноска

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2669 / 28.11.2014 г.

Дек.
01

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2682 / 01.12.2014 г.

Дек.
01

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Одобряване на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване за 2015 г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2672 / 28.11.2014 г.

Дек.
01

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на техническо задание и разрешаване изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на водопровод от съществуваща водомерна шахта, находяща се в ПИ с идентификатор 07079.11.264 по КК на гр. Бургас до проектна водопроводна мрежа в ПИ с идентификатор 07079.832.175 по КК на гр. Бургас, извън строителните граници на в.з. „Росенец“, землище гр.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2671 / 28.11.2014 г.

Дек.
01

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп от общински път с идентификатор 07079.831.40 по КК на гр. Бургас до ПИ с идентификатор 07079.10.1004 по КК на гр. Бургас, в местност „Рибарското пристанище“ (бивша м.„Ченгене скеле“), землище Крайморие, попадащо в обхвата на устройствена зона 07079/84, по одобрения ОУП на гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2680 / 28.11.2014 г.

Дек.
01

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на Общ устройствен план на град Бургас, в обхват на ж.к. "Изгрев"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2673 / 28.11.2014 г.

Дек.
01

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:
Одобряване на Подробен устройствен план:
1. План за застрояване за Стрелкови комплекс в ПИ №№012080 и №012081, м.„Каваците“, землище с. Извор, Община Бургас;
2. Парцеларен план за трасе на електропровод от съществуваща ВЛ 20кV„Крушевец“ до бъдещ ТП в ПИ с пл.№ 012080, землище с.Извор, Община Бургас, извън регулацията на населеното място.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2688 / 01.12.2014 г.

Дек.
01

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проекто-предложение за финансиране по Проект "Красива България" на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по: мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2681 / 28.11.2014 г.

Дек.
01

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас, Протокол №44, т.1 от 19.03.2003 г., с последващи изменения

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 2687 / 01.12.2014 г.

Дек.
01

от Красимир Стойчев - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Установени просрочени публични задължения на ПСФК "Черноморец Бургас"

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2689 / 01.12.2014 г.

Дек.
01

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 2686 / 01.12.2014 г.

Дек.
01

от Тошко Драгнев - директор РД "АА" Бургас, относно: Предоставяне на копие от решение на Общински съвет - Бургас

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2684 / 01.12.2014 г.

Дек.
01

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проектно предложение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда за проект "Инвестиционни проекти за подобряване и развитие на ВиК инфраструктурата на гр. Българово, Община Бургас"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2690 / 01.12.2014 г.

Дек.
01

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Промяна на вида на социална услуга в общността от "Защитено жилище" в "Защитено жилище за жени над 18 години с умствена изостаналост"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2691 / 01.12.2014 г.

Дек.
01

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разкриване на социална услуга резидентен тип - Център за настаняване от семеен тип - 5 броя и финансирането му като държавно делегирана дейност

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2692 / 02.12.2014 г.

Дек.
02

от Костантин Луков - председател на Общински съвет - Бургас и председател на Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението, относно: Обособяване на допълнителна пътна лента за десен завой от път I-6 към бул. „Проф. Яким Якимов“ към входящия клон на кръговото кръстовище на ул. „Транспортна“, бул. „Ст. Стамболов“ и бул. „Проф. Яким Якимов“

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2624 / 11.11.2014 г.

Дек.
02

от Йордан Георгиев - общински съветник, относно: Осигуряване на необходимите финансови средства в бюджета на Община Бургас за 2015 год. за ремонт на покрива на сградата на ГРЕ "Георги Сава Раковски" гр. Бургас и включване на обекта в капиталовата програма на общината

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2626 / 11.11.2014 г.

Дек.
02

от инж. Иван Петров - управител на "Благоустройствени строежи" ЕООД  относно: Даване на съгласие за отправяне на искане до Агенция по вписванията, Търговски регистър за назначаване на три независими вещи лица за оценка на непарична вноска.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №43 от дата 25.11.2014 година /ВИДЕО АРХИВ/

Дек.
02

На 43-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 17 декември  2014 год.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2698 / 03.12.2014 г.

Дек.
03

от Йорданка Ананиева - за кмет, съгласно Заповед №3225/01.12.2014 г., относно: Определяне за публична общинска собственост на имоти и обекти предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение и допълването им в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 година.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2707 / 04.12.2014 г.

Дек.
04

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2711 / 04.12.2014 г.

Дек.
04

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имот, общинска собственост, УПИ I, в кв. 40 по плана на кв. Сарафово, отреден за спорт и озеленяване,, представляващ незастроен имот, за спортен обект, чрез провеждане на публично оповестен конкурс

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 2699 / 03.12.2014 г.

Дек.
04

от сдружение "Тенис клуб Авеню", относно: Предложение за малко кръгово колело или светофарна уредба

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 2702 / 03.12.2014 г.

Дек.
04

от Веселин Пъйнев - директор на ПГ по САГ "Кольо Фичето", гр. Бургас, относно: Финансово обезпечаване на участието на отбор по лека атлетика

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 2625 / 11.11.2014 г.

Дек.
04

от Иван Николов Вълчев относно: Премахване на мантинелата на главен път Бургас - Сарафово до Гробищен парк - Бургас

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №45 от дата 16.12.2014 година

Дек.
08

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, изр.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 16.12.2014 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 17.12.2014 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД:

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 2714 / 08.12.2014 г.

Дек.
09

от Георги Василев Манев - общински съветник от ПП "Средна европейска класа", относно: Обект "Водоснабдяване -  с. Драганово, Община Бургас - външен водопровод от РШ с. Мъглен до напорен водоем с. Драганово", стойност на СМР 1172101.02 лв. с ДДС

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2715 / 08.12.2014 г.

Дек.
09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и "Качика"" ЕООД, чрез извършване на доброволна делба на недвижими имоти, представляващи УПИ I в кв.7 и УПИ I в кв. 7а по влязло в сила изменение на ПУП-ПРЗ на ж.к. "Братя Миладинови", гр. Бургас, образувани от бивш УПИ I в бивш кв. 7 по предходен план на комплекса

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Уведомление № 08 - 00 2720 / 12. 12.2014 г.

Дек.
12

Препис-извлечение от решение по Протокол от Общо събрание на съдиите от Апелативен съд - Бургас на избраните съдебни заседатели за Окръжен съд - Бургас.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

График за провеждане на заседания на постоянните комисии за сесията през м. януари 2015 г.

Дек.
15

Крайният срок за входиране на докладни записки е 09.01.2015 г.
Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 27.01.2015 г.

--------------------------------------------------------------------------------------
Заседанията на постоянните комисии се провеждат в стая №111 (малката заседателна зала) на адрес: 8000 Бургас, ул. “Александровска” 26 Община Бургас

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Отчет на Димитър Николов, Кмет на община Бургас за изпълнение на решенията на Общинския съвет, отнасящи се до общинската администрация от заседанията, проведени в периода м. юли - м. ноември 2014 г.

Дек.
15

Отчет на Димитър Николов, Кмет на община Бургас за изпълнение на решенията на Общинския съвет, отнасящи се до общинската администрация от заседанията, проведени в периода м. юли - м. ноември 2014 г.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2727 / 15.12.2014 г.

Дек.
15

 от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Провеждане на конкурс за избор на управител на "Благоустройствени строежи" ЕООД

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2725 / 15.12.2014 г.

Дек.
15

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 година и одобряване на техническо задание и разрешаване  изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за корекция на трасето на река Отманлийска, землище кв. Крайморие

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 2734 / 16.12.2014 г.

Дек.
16

от Митко Иванов - председател на Дружеството на художниците - Бургас, относно: Временно отменяне на наема, считано от 1 септември 2014 г.

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2733 / 16.12.2014 г.

Дек.
16

от инж. Пл. Колев - началник на 01-РСПБЗН-Бургас, относно: Планиране на целеви средства за подпомагане дейността на Първа и Втора РСПБЗН - Бургас

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Дек.
17

Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, протокол №43/25.11.2014 г

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2742 / 18.12.2014 г.

Дек.
18

от Йордан Георгиев Георгиев - общински съветник, относно: Изграждане на временно кръгово движение (колело) на кръстовището на ул. "Янко Комитов" и ул. "Лазар Маджаров

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2743 / 18.12.2014 г.

Дек.
18

от Йордан Георгиев Георгиев - общински съветник, относно: Създаване на временна комисия за мониторинг за наличието и необходимостта от пътни знаци и урегулирането на кръстовища, на които излизат улици /предблокови пространства/ в жилищни комплекси, както и на потенциално опасни кръстовища в централна градска част

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2741 / 18.12.2014 г.

Дек.
18

от Йордан Георгиев Георгиев - общински съветник, относно: Изграждане на допълнителни съоръжения и поддръжка на зоните за свободно пуснати кучета

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

О Б Я В Л Е Н И Е

Дек.
22

О Б Я В Л Е Н И Е

На 18.12.2014 г., от 15:00 часа, в сградата на Община Бургас се състоя заседание на Комисията по чл. 9, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Бургас и в съответствие с решение по точка 6 от Протокол № 39/12.08.2014 г.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2751 / 23.12.2014 г.

Дек.
23

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Избор на управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД - гр. Бургас до приключване процедурата по провеждане на конкурс по реда на Наредбата и Закона за лечебните заведения

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №46 от дата 29.12.2014 година

Дек.
23

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.2 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 29.12.2014 година  (понеделник) от 11:00 часа, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД:

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №46 от дата 29.12.2014 година /ВИДЕО АРХИВ/

Дек.
29

На 46-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 13 януари 2015 год.

Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Синдикирай