Януари 2015

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №45 от дата 16.12.2014 година /ВИДЕО АРХИВ/

Ян.
05

На 45-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 20 януари 2015 год.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 2765 / 05.01.2015 г.

Ян.
06

от Боряна Иванова Пантелеева - председател на Сдружение "Сладкопойна чучулига", относно: Национален фестивал за детска песен "Сладкопойна чучулига" - Бургас 2015 г.

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 2767 / 06.01.2015 г.

Ян.
06

от Ангел Орбецов - директор на дирекция "Азия, Австралия и Океания" към МВнР на РБ, относно: Предложение за побратимяване на гр. Бургас и гр. Висакхапатнам, щат Андхра Прадеш, Индия

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2770 / 07.01.2015 г.

Ян.
08

от Евгений Николов Мосинов - общински съветник от групата на БСП, относно: Изменение на разпоредбата на чл. 62 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с общинска администрация на Община Бургас

Оттеглена от вносителя

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2771 / 08.01.2015 г.

Ян.
08

от Костантин Луков - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове на постоянни комисии към Общински съвет - Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2774 / 08.01.2015 г.

Ян.
09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на техническо задание и разрешаване изработване на Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване за ПИ с идентификатор 07079.2.2069 по КК на гр. Бургас (бивш ПИ с пл. №077069 по КВС), м. „Тъмното” (бивша „Хайнлъка“), землище гр. Бургас, в разширението на строителните граници на гр.Бургас, в устройствена зона 13/Смф, по одобрения ОУП на гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2777 / 09.01.2015 г.

Ян.
09

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Избор на представители от Постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност и Постоянната комисия по бюджет и финанси за участие съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Ян.
09

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Общински съвет-Бургас, както и на следните електронни адреси: z.georgieva@burgas.bg и council@burgas.bg в срок от 09.01.2015 до 25.01.2015 г. включително.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2784 / 09.01.2015 г.

Ян.
09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2785 / 09.01.2015 г.

Ян.
09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Промяна на вида на социална услуга в общността от "Център за настаняване от семеен тип" в "Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания - 2"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2786 / 09.01.2015 г.

Ян.
09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Промяна на вида на социална услуга в общността от "Център за настаняване от семеен тип за деца" в "Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания - 3"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2787 / 09.01.2015 г.

Ян.
09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Промяна на вида на социална услуга в общността от "Център за настаняване от семеен тип" в "Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2788 / 09.01.2015 г.

Ян.
09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Промяна на вида на социална услуга в общността от "Център за настаняване от семеен тип" в "Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания - 1"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2779 / 09.01.2015 г.

Ян.
09

от общински съветници от групата на ПП НФСБ, относно: Промяна на цената заплащана от уязвими групи граждани за едномесечна абонаментна карта за градски транспорт

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2790 / 09.01.2015 г.

Ян.
09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, ул. "Уйлям Гладстон" №53, за временно и възмездно ползване на Сдружение "Лъч Надежда", гр. Бургас

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2789 / 09.01.2015 г.

Ян.
09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищно помещение, публична общинска собственост за временно и безвъзмездно ползване на Природоматематическа гимназия "Академик Никола Обрешков", гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2792 / 12.01.2015 г

Ян.
12

от Стоян Евтимов Димитров -  председател на Комисията по чл. 9 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община, относно: Избор на обществен посредник на територията на Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 2793 / 12.01.2015 г.

Ян.
12

от д-р Галин Петров Белев - управител на "Медицински център III - Бургас" ЕООД, относно: Предоставяне на документи, свързани с провеждането на търг за отдаване под наем на част от кабинетите разположение на третия етаж в лечебното заведение за Клинична лаборатория

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2799 / 12.01.2015 г.

Ян.
13

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешаване изготвяне на служебен проект за изменение на УПИ I в кв. 40 по плана на зона "В", ж.р. "Меден рудник", отреден за озеленяване, с цел провеждане на план за улична регулация на ул. "Кооператор"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 2801 / 13.01.2015 г.

Ян.
13

от Никола Добрев - председател ХК "Фрегата - Бургас", относно: Финансова подкрепа за участие в Европейски клубни турнири на ХК "Фрегата - Бургас" и включване на разходите в бюджета на спорта за 2015 г.

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2802 / 14.01.2015 г.

Ян.
14

от Карамфилка Апостолова и Илиана Гъбева - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Безвъзмездно предоставяне на правото на собственост върху недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Черно море на Българската православна църква

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2803 / 14.01.2015 г.

Ян.
14

от Красимир Иванов Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгласно заповед № 56/13.01.2014 г., относно: Осигуряване на необходими ресурси за приключване на проекти, изпълнявани от Община Бургас и финансирани със средства на ЕС в рамките на програмен период 2007 - 2013 г.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 2806 / 15.01.2015 г.

Ян.
15

Предложение от Георги Николов Ангелов

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2812 / 15.01.2015 г.

Ян.
16

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отмяна на решение, прието по т. 40 от дневния ред на Общински съвет - Бургас, обективирано в Протокол №41/30.09.2014 г., за прекратяване на Сдружение "Управление на отпадъците - регион Бургас", регистрирано с решение по ф. дело №892/2006 г. по описа на Бургаски окръжен съд

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 2813 / 16.01.2015 г.

Ян.
16

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Годишен отчет на финансиране на проекти по Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

График за провеждане на заседания на постоянните комисии за сесията през м. февруари 2015 г.

Ян.
16

Крайният срок за входиране на докладни записки е 30.01.2015 г.
Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 17.02.2015 г.

--------------------------------------------------------------------------------------
Заседанията на постоянните комисии се провеждат в стая №111 (малката заседателна зала) на адрес: 8000 Бургас, ул. “Александровска” 26 Община Бургас

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2815 / 16.01.2015 г.

Ян.
16

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в шесто общо събрание на Асоциацията по ВиК и определяне позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №47 от дата 27.01.2015 година

Ян.
19

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, изр.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 27.01.2015 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 28.01.2015 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД:

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Ян.
20

Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, протокол №45 / 16.12.2014 г.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2821 / 20.01.2015 г

Ян.
20

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване съгласие за разпореждане с имоти, внесени от общината като непарична вноска в капитала на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД и определяне на чина на гласуване на проекто-решенията

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 2825 / 21.01.2015 г.

Ян.
21

от Таня Базотева - управител на "Красимира Благоева" ООД, относно: Отдаване под наем на аптека в ДКЦ II

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 2833 / 26.01.2015 г.

Ян.
26

от  Снежана Стоянова - председател на Независимо женско дружество "Самосъзнание - Бургас", относно: Сградата на пл. "Баба Ганка"

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2831 / 24.01.2015 г.

Ян.
27

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на сграда - частна общинска собственост в кв. Сарафово, гр. Бургас, за временно и възмездно ползване на "Съюз на пенсионерите - 2004 - Бургас"

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2846 / 27.01.2015 г.

Ян.
27

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Търг с явно наддаване

Ян.
27

КОМИСИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО – ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  БУРГАС
         

Публикувано от: Мария Митева чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2851 / 29.01.2015 г.

Ян.
29

от д-р Илка Баева - управител на ДКЦ II - Бургас ЕООД, относно: Избор на Представител на Общински съвет като член на комисията по провеждане на търг с явно наддаване по решения на т. 15 от Протокол №39 и т. 35 от Протокол № 42 на Общински съвет

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2854 / 29.01.2015 г.

Ян.
30

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Даване на съгласие за кандидатстване в рамките на националната схема за зелени инвестиции с проект за "Монтаж на термопомпена система за отопление въздух/вода" в сградата на "Медицински център I - Бургас" ЕООД и гарантиране на съфинансиране в случай на спечелване на проекта

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2855 / 29.01.2015 г.

Ян.
30

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Даване на съгласие за кандидатстване в рамките на националната схема за зелени инвестиции с проект за "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на "Диагностично-консултативен център I - Бургас" ЕООД и гарантиране на съфинансиране в случай на спечелване на проекта

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2856 / 29.01.2015 г.

Ян.
30

от общинските съветници от групата на ПП НФСБ, относно: Промяна на цената заплащана от уязвими групи граждани за едномесечна абонаментна карта за градски транспорт

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2864 / 29.01.2015 г.

Ян.
30

от общинските съветници от групата на ПП НФСБ: Ангел Божидаров, Гинка Дянкова и Манук Манукян, относно: Осветяването на пешеходните пътеки на територията на община Бургас

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2863 / 29.01.2015 г.

Ян.
30

от Гинка Дянкова - общински съветник от ПП НФСБ, относно: Осигуряване на необходимите финансови средства в бюджета на общината за 2015 г. във връзка с изграждане на православен храм в ж.к. "Славейков"

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2859 / 29.01.2015 г.

Ян.
30

от общинските съветници от групата на ПП НФСБ: Ангел Божидаров, Гинка Дянкова и Манук Манукян, относно: Ремонт и подобряване на част от инфраструктурата в ж.к. "Братя Миладинови"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2860 / 29.01.2015 г.

Ян.
30

от общинските съветници от групата на ПП НФСБ: Ангел Божидаров, Гинка Дянкова и Манук Манукян, относно: Осигуряване на необходимите финансови средства в бюджета на Община Бургас за 2015 г. във връзка с озеленяването на ул. "Богориди" от Часовника до Морската градина

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2861 / 29.01.2015 г.

Ян.
30

от общинските съветници от групата на ПП НФСБ: Ангел Божидаров, Гинка Дянкова и Манук Манукян, относно: Осигуряване на необходимите финансови средства в бюджета на Община Бургас за 2015 г. във връзка с изграждането на ограда на храм св. "Троица", кв. Банево

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Страници

Синдикирай