Февруари 2015

Докладна записка № 08 - 00 2868 / 30.01.2015 г.

Февр.
02

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация на обслужваща улица в обхват от о.т.337 по действащ ПУП-ПУР до кръстовището с ул.“Транспортна“ при о.т.808А, гр.Бургас за обслужване на УПИ в границите на устройствена зона 13/Смф по ОУП на гр.Бургас в разширение на населеното място, местност „Тъмното“ (бивша местност „Хайнлъка“) в землището на гр.Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2869 / 30.01.2015 г.

Февр.
02

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Искане за допускане изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II, кв. 113, по плана на с. Черно море - с. Рудник, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2870 / 30.01.2015 г.

Февр.
02

от Димитър Тотев Енчев - управител на "Дентален център I - Бургас" ЕООД, относно: Вземане на решения за намаляване на капитала на "Дентален център I - Бургас" ЕООД

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2872 / 30.01.2015 г.

Февр.
02

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проектно предложение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2867 / 30.01.2015 г.

Февр.
02

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в читалищата, намиращи се на територията на Община Бургас, през 2015 г., съгласно чл. 26а от Закона за народните читалища, обнародван в бр. 42 от ДВ от 05.06.2009 г

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Проект на наредба за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас

Февр.
02

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 03.02.2015 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес – гр. Бургас, ул.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Февр.
03

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 5, Протокол № 22 от 31.03.2005 г., изменена и допълнена с решения на Общински съвет – Бургас по т. 2, Протокол № 34  от 31.03.2006 г.;  по т. 13, Протокол № 39 от 29.09.2006 г.;  по т. 11 Протокол № 9 от 22. 05. 2008 г.; по т. 11, Протокол № 11 от 24. 07. 2008 г.; по т. т. 16 и 21, Протокол № 13 от 23. 10.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 2877 / 02.02.2015 г.

Февр.
03

от инж. Николай Илиев Кожухаров, относно: Наименуване на алея в Морската градина на "Алея на българската храброст"

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2873 / 02.02.2015 г.

Февр.
03

от Панайот Жечков - общински съветник и Председател на комисията по приватизация и публично-частно партньорство, относно: Приемане на Годишна План-програма за работата на комисията по приватизация и публично-частно партньорство за 2015 г. и Списък с обекти за приватизация, съгласно чл. 3, ал. 2 и чл. 3, ал.3, т. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2874 / 02.02.2015 г.

Февр.
03

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне  за стопанисване и управление на ОП "Летен театър, фестивали и концерти" на новоизграждащия се обект:  Експозиционен център за провеждане на постоянни изложения и експозиции за цветя, строителство, техника и др. на територията на УПИ I - за Приморски парк, гр. Бургас" в ПИ с идентификатор 07079.618.3 по КККР на гр. Бургас

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2876 / 02.02.2015 г.

Февр.
03

от Красимир Стойчев – за кмет на Община Бургас,съгласно Заповед 204/30.01.2015 г., относно: Предоставяне за стопанисване и управление на ОП „Спортни имоти“ на изграждащия се обект: „Рибарско пристанище „Сарафово““, обновено по проект „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Сарафово“ съфинансирано по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство” (2007 – 2013 г.), Приоритетна ос 3: „Мерки от общ интерес", Мярка 3.3.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2879 / 02.02.2015 г.

Февр.
03

от Красимир Стойчев – за кмет на Община Бургас,съгласно Заповед 204/30.01.2015 г., относно: Определяне периода и териториите в град Бургас, в които се забраняват извършването на строителни и монтажни работи, по смисъла на чл. 15 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2880 / 03.02.2015 г.

Февр.
03

от Красимир Стойчев – за кмет на Община Бургас,съгласно Заповед 204/30.01.2015 г., относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас в общото събрание на Асоциацията по В и К и определяне позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2881 / 03.02.2015 г.

Февр.
03

от Красимир Стойчев – за кмет на Община Бургас,съгласно Заповед 204/30.01.2015 г., относно: Предоставяне на нежилищни помещения, публична общинска собственост за временно и безвъзмездно управление на "Агенцията по заетостта", гр. София

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2882 / 03.02.2015 г.

Февр.
03

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешаване промяна на предназначението на част от УПИ I в кв. 40, по плана на зона "В", ж.р. "Меден Рудник", отреден за озеленяване, с цел разширяване на ул. "Кооператор" и предвиждане на крайулични паркинги

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 2885 / 04.02.2015 г.

Февр.
04

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Общински план за младежта, 2015 г.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 2887 / 04.02.2015 г.

Февр.
04

от Васил Петров Джелебов - общински съветник от БСП, относно: Пешеходен подлез на бул. "Захари Стоянов"

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Търг с явно наддаване

Февр.
05

на 12.02.2015г. КППЧП обявява търгове с явно наддаване за продажбата на следните общински имоти:  1) Двуетажна масивна сграда на ул.Стефан Стамболов № 122, ж.к.Братя Миладинови, гр.Бургас, с начална тръжна цена 432 000лв. 2) Едноетажна сграда с изба, ул.Христо Ботев № 29, в УПИ VIII, кв.124, целият с площ от 169 кв.м., гр.Бургас, с начална тръжна цена 169 000 лв.; 3) Офис, ул.Сан Стефано № 86, ж.к.Братя Миладинови, гр.Бургас, с начална тръжна цена 78 900 лв.

Допълнителна информация на тел. 056/840 664

Публикувано от: Мария Митева чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 2895 / 06.02.2015 г.

Февр.
06

от Гинка Чавдарова - изпълнителен директор на НСОРБ, относно: Даване на съгласие за участие на общината във Фонд "Общинска солидарност"

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 2382 / 27.10.2015 г

Февр.
09

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Образование и култура", относно: Именуване на алея в Приморски парк - Бургас с името "Христо Фотев"

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 2383 / 27.10.2015 г.

Февр.
09

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Образование и култура", относно: Именуване на алея в Приморски парк - Бургас с името "Журналист"

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №48 от дата 17.02.2015 година

Февр.
09

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.3 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 17.02.2015 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 18.02.2015 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 2900 / 09.02.2015 г.

Февр.
09

от Дружество на художниците - Бургас, относно: Отреждане място на новоизградения паметник - реплика на оригиналния

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 2896 / 06.02.2015 г.

Февр.
09

от Евгений Мосинов - общински съветник от групата на ПП БСП, относно: Изпълнение на СМР "Реконструкция, благоустрояване и озеленяване" на пешеходна зона пл. "Тройката" и подземна улица

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 2906 / 10.02.2015 г.

Февр.
10

от Таню Атанасов - обществен посредник на Община Бургас, относно: Анализ на сигналите на гражданите, изпратени на дежурния телефон на Община Бургас и тел. 112, през 2014 г.

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 2897 / 06.02.2015 г.

Февр.
10

от д-р Таня Минчева-Базотева - управител на "Красимира Благоева" ООД, относно: Прекратяване на работата на аптеката

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 2902 / 10.02.2015 г.

Февр.
12

от Биляна Гяурова-Вегертседер - директор на фондация "Български институт за правни инициативи", относно: Предоставяне на информация по въпроси, касаещи организацията, състава и гласуването на списъците с кандидати за съдебни заседатели

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2912 / 11.02.2015 г.

Февр.
12

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Избор на управител на „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ „ПРОФ. Д-Р ИВАН ТЕМКОВ - БУРГАС“ ЕООД

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2913 / 11.02.2015 г.

Февр.
12

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Избор на управител на „ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-БУРГАС“ ЕООД.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2914 / 11.02.2015 г.

Февр.
12

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Избор на управител на „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-БУРГАС“ ЕООД.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2915 / 11.02.2015 г.

Февр.
12

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Избор на управител на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-БУРГАС“ ЕООД

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2916 / 11.02.2015 г.

Февр.
12

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на спогодба по гр. дело №1884/2014 г. по описа на Бургаския окръжен съд

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

График за провеждане на заседания на постоянните комисии за сесията през м. март 2015 г.

Февр.
16

Крайният срок за входиране на докладни записки е 06.03.2015 г.
Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 24.03.2015 г.

--------------------------------------------------------------------------------------
Заседанията на постоянните комисии се провеждат в стая №111 (малката заседателна зала) на адрес: 8000 Бургас, ул. “Александровска” 26 Община Бургас

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2919 / 13.02.2015 г.

Февр.
16

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Избор на управител на "Бургаски пазари" ЕООД

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2922 / 16.02.2015 г.

Февр.
16

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане до Министерския съвет на Република България чрез Областния управител на Област Бургас за обявяване на имоти - частна държавна собственост за имоти - публична държавна собственост и предоставянето им за управление на Община Бургас

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2923 / 16.02.2015 г.

Февр.
16

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на строеж на "Бургаски пазари" ЕООД, гр. Бургас, в поземлен имот с идентификатор 07079.653.781 по КК на гр. Бургас

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 2917 / 12.02.2015 г.

Февр.
16

Молба от СК "Самурай" - гр. Бургас, председател - Николай Рачев, относно: Еднократно финансова подпомагане на състезател

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 2931 / 17.02.2015 г.

Февр.
19

от Кирил Иванов Ташев - председател на Регионален комитет "Стефан Караджа" - гр. Бургас, относно: 175-та годишнина от рождението на Стефан Караджа

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 2936 / 18.02.2015 г.

Февр.
19

от Андрей Рунчев - директор ОП "Транспорт", относно: Сигнали и писма от граждани

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2937 / 19.02.2015 г.

Февр.
19

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот - УПИ VI, кв. 24 по плана на ж.к. "Лазур", гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2925 / 16.02.2015 г.

Февр.
20

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 20/629 кв.м. ид.части от УПИ VI-601 в кв.41, по плана на кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2939 / 19.02.2015 г.

Февр.
20

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ помещение №12, находящо се на втори етаж в административна сграда с адрес: гр. Бургас, ул. "Шейново" № 24, за нуждите на Народно читалище "ХАМАЛОГИКА 2014" - гр. Бургас

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2926 / 16.02.2015 г.

Февр.
20

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Прекратяване на концесионни договори, сключени между Община Бургас и " Онтайм дистрибюшън енд лоджистикс" ЕООД - гр. София, с които са предоставени за ползване имоти - публична общинска собственост, представляващи: подлез на бул. "Стефан Стамболов" до МБАЛ, гр. Бургас и подлез на бул. "Стефан Стамболов" до РУМ "Младост", гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 2938 / 19.02.2015 г.

Февр.
24

от Стефан Евтимов Цинцарски - независим общински съветник от ПП "Движение Гергьовден"

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 2943 / 23.02.2015 г.

Февр.
24

от инж. Димитър Николов - управител на "ЕИЧ - 77" ЕООД, относно: Изготвяне на ПУП на "Деспред" АД - Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 2944 / 23.02.2015 г.

Февр.
24

от Енчо Жеков, директор на териториално поделение на НОИ - Бургас, относно: Молба от Дияна Георгиева Димитрова за опрощаване на задълженията към ДОО

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 2945 / 23.02.2015 г.

Февр.
24

Жалба против Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, в частта, с която същата е изменена и допълнена с Наредба за изменение и допълнение на НООРТОБ, приета с решение на Общински съвет - Бургас по т. 1 от Протокол 47/27.01.2015 г.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 2947 / 24.02.2015 г.

Февр.
24

от Д. Брусева - секретар на Читалищно настоятелство при Народно читалище "Фар - 1946" - Бургас, относно: Финансиране на участие в Международен фестивал за изпълнители на руска музика - 28.05.2015 г.

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №48 от дата 17.02.2015 година /ВИДЕО АРХИВ/

Февр.
24

На 48-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 11 март 2015 год.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2949 / 25.02.2015 г.

Февр.
25

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физически лица

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2950 / 25.02.2015 г.

Февр.
25

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител - Ина Шевченко

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2951 / 25.02.2015 г.

Февр.
25

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на доброволен приемен родител - Севиха Асанова Адемова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2952 / 25.02.2015 г.

Февр.
25

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Общинска програма за детето 2015 година

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 2948 / 24.02.2015 г.

Февр.
25

от Ваня Димитрова - началник отдел "Инвестиционни проекти", дирекция "Европейски политики", относно: Постъпило искане за съфинансиране по реда на "Правилник за предоставяне на средства от общинския бюджет  за съфинансиране на проект на НПО"

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Страници

Синдикирай