Март 2015

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Март
04

Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, протокол №48 / 17.02.2015 г.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 2961 / 27.02.2015 г.

Март
04

от "Равда" ООД - гр. Бургас, "Данон - Сердика" АД - гр. София, клон Бургас и "Автоцентър" ООД - гр. Бургас относно: Поставяне на пътни знаци на път - поземлен имот с идентификатор 07079.501.313.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 2964 / 04.03.2015 г.

Март
05

от Златина Иванова - зам.-председател на Апелативен съд - Бургас, относно: Освобождаване на съдебен заседател назначен в Окръжен съд  - Бургас

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 2968 / 05.03.2015 г.

Март
05

от Веселина Деведжиева - началник-отдел "Спорт, превенции и младежки дейности" при Община Бургас, относно: Постъпили искания за организиране и провеждане на спортни мероприятия

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2971 / 05.03.2015 г.

Март
05

от Роза Арсова Желева - общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Изграждане на паркинг и паркоместа в ж.к. "Братя Миладинови"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 2973 / 05.03.2015 г.

Март
06

от д-р Г. Матев -  изпълнителен директор на "МБАЛ - Бургас" АД, относно: Въвеждане на такса за престой на паркинга за посетители на "МБАЛ - Бургас" АД с цел урегулиране на потока от МПС

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2975 / 06.03.2015 г.

Март
06

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация на обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в с.о. „Батака“ и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ №506.31 по ПНИ на с.о. „Батака“, в устройствена зона 1/Ов, съгласно ОУП на с. Твърдица

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2976 / 06.03.2015 г.

Март
06

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на техническо задание и разрешаване изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на външен захранващ водопровод от съществуващ водопровод Ф250 АЦ в ПИ с идентификатор 07079.8.514 по КК на гр.Бургас до ПИ с идентификатор 07079.8.404 по КК на гр.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 2980 / 06.03.2015 г.

Март
06

от Георги Христосков - кмет на с. Димчево, относно: Именуване на улици

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2977 / 06.03.2015 г.

Март
06

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:
 
1. Даване на предварително съгласие по реда на чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за изработване на подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП–ПП/ за обект: Корекция на дере и корито на р.Отманлийска, Община Бургас., за имотите - общинска собственост в КККР, Община Бургас.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2978 / 06.03.2015 г.

Март
06

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:
1.Одобряване на план - схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, към ПУП-ПРЗ на спортно-атракционен, развлекателен и рекреационен парк "Езеро", по нплана на гр. Бургас
2.Одобряване на план - схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, в парк "Изгрев", кв. 56, по плана на ж.к. "Славейков", гр. Бургас

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2982 / 06.03.2015 г.

Март
06

от общински съветници от групата на БСП, относно: Промяна в състава на Консултативния съвет, предвиден в т. XV.4.3 от договора за концесия за проектиране, строителство, управление и поддържане на "Парк Океанариум" - воден развлекателно-релаксационен комплекс на територията на парк "Езеро" в поземлен имот - публична общинска собственост, с идентификатор 07079.622.137 по Кадастралната карта на гр.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2983 / 06.03.2015 г.

Март
09

от група общински съветници на ПП НФСБ, относно: Обозначаване на пешеходна пътека тип "Зебра" в ж.к. "Братя Миладинови", на ул. "Шар планина", срещу магазин "Болеро"

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2986 / 06.03.2015 г.

Март
09

от група общински съветници на ПП НФСБ, относно: Промяна на цената заплащана от уязвими групи граждани за едномесечна абонаментна карта за градски транспорт

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2987 / 06.03.2015 г.

Март
09

от група общински съветници на ПП НФСБ, относно: Приемане на решение за откриване на процедура по изменение на ПУП-ПУР на ул."Копривщица", ж.к. "Лазур", гр. Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ I, кв.22 по плана на ж.к. "Лазур", гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 2988 / 06.03.2015 г.

Март
09

Питане от Гинка Москова Дянкова - общински съветник от ПП НФСБ, относно: Изграждане на канализация в кв. Крайморие

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2989 / 06.03.2015 г.

Март
09

от Антонио Душепеев - председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет - Бургас и на Комисия по чл.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2990 / 06.03.2015 г.

Март
09

от Евгений Мосинов - общински съветник от групата на БСП, относно: Провеждане на преговори с взискатели по изп. дело №20148040400651 по описа на ЧСИ - Делян Николов, рег. №804, с район на действие Окръжен съд - Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2970 / 05.03.2015 г.

Март
09

от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгласно заповед за заместване №371/18.02.2015 г., относно: Приемане отчета на Общински съвет по наркотични вещества за 2014 година и Промяна в състава на членовете на Съвета

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3003 / 09.03.2015 г.

Март
09

от д-р Надя Кирова Желязкова - управител на "Център за психично здраве проф. д-р Иван Темков - Бургас" ЕООД, относно: Решение на Общински съвет - Бургас по т. 5 от дневния ред на Заседание №48, проведено на 17.02.2015 г. /Протокол №48/

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3004 / 09.03.2015 г.

Март
09

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно:  Предоставяне на финансови средства на 4 състезатели в различни спортни дисциплини за участията им на световно и европейски първенства

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3005 / 09.03.2015 г.

Март
09

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Подпомагане на заслужилите треньори - Радослав Александров Александров, Васил Стаматов Желев-Вашпина и Петко Маринов Филипов

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3006 / 09.03.2015 г.

Март
09

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Предоставяне на финансови средства на Силвия Георгиева Дънекова за участията й на Европейско първенсто по лека атлетика в зала, гр. Прага, Чехия

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3009 / 09.03.2015 г.

Март
09

от Веселина Деведжиева - началник-отдел "Спорт, превенции и младежки дейности" при Община Бургас, относно: Постъпили искания за организиране и провеждане на спортни мероприятия

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3007 / 09.03.2015 г.

Март
09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на техническо задание и разрешаване изработване на ПУП-ПП за изграждане на елементи на техническата инфраструктура в землището на кв.Лозово, гр.Бургас, в обхват : ПУП-Парцеларен план за трасе на два гравитачни канала в обхват от южната регулационна граница на кв.Лозово, гр.Бургас, от ул.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3010 / 09.03.2015 г.

Март
09

от от групата общински съветници от ПП НФСБ, относно: Отмяна на решение по Протокол №43/20.12.2006 г., Протокол №48/14.06.2007 г. и Протокол №50/27.07.2007 г. Отчуждава спортен комплекс "Черноморец" и стадион "Лазур" за обществени нужди и ги определя като публична общинска собственост

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3016 / 09.03.2015 г.

Март
09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ул. "Христо Ботев" №61, вх.4, ет.1, ап.4, на наемател, настанен по административен ред

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3017 / 09.03.2015 г.

Март
09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в кв. Банево, гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3018 / 09.03.2015 г.

Март
09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ III - 1882, 1883, кв. 41, целия с площ 332 кв.м. по ПУП-ПРЗ на ж.к. "Братя Миладинови", гр. Бургас, чрез продажбата на общинската идеална част

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3011 / 09.03.2015 г.

Март
09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на язовири - публична общинска собственост, за срок от 10 години, чрез провеждане на търг по реда на НРПУРОИВ

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3012 / 09.03.2015 г.

Март
09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3013 / 09.03.2015 г.

Март
09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от недвижим имот - частна общинска собственост, представляващи 390/ кв.м. ид.ч. от УПИ I-28 в кв. 29, по ПУП-ПРЗ на кв. Ветрен, гр. Бургас,  на собствениците на сграда с отстъпено право на строеж

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2992 / 06.03.2015 г.

Март
09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Извор, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2993 / 06.03.2015 г.

Март
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Извор, Община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване, по реда на НРПУРОИВ

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2994 / 06.03.2015 г.

Март
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Маринка, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на НРПУРОИВ

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2995 / 06.03.2015 г.

Март
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. "Меден рудник", бл. 491, вх. 1, ет. 8, ап. 22 - ляв, на наемател, настанен по административен ред

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2996 / 06.03.2015 г.

Март
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. "Меден рудник", бл. 105, вх. 4, ет. 6, ап. 71, на наемател, настанен по административен ред

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2997 / 06.03.2015 г.

Март
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. "Меден рудник", бл. 404, вх. 5, ет. 8, ап. 15, на наемател, настанен по административен ред

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2998 / 06.03.2015 г.

Март
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. "Меден рудник", бл. 408, вх. 3, ет. 6, ап. 16, на наемател, настанен по административен ред

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3000 / 06.03.2015 г.

Март
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на Имот - частна общинска собственост, находяща се в землището на с. Брястовец, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на НРПУРОИВ

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3001 / 06.03.2015 г.

Март
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. "Меден рудник", бл. 431, вх. 1, ет. 2, ап. 4, на наемател, настанен по административен ред

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3014 / 09.03.2015 г.

Март
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. "Меден рудник", бл. 480, вх. 3, ет. 3, ап. 47, на наемател, настанен по административен ред

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3015 / 09.03.2015 г.

Март
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, находящи се в ж.р. "Меден рудник", гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3019 / 09.03.2015 г.

Март
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищни помещения, частна общинска собственост, на Областния съвет на Българския ветеринарен съюз (БВС), гр. Бургас

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3020 / 09.03.2015 г.

Март
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане до Министерски съвет на Република България чрез Областния управител на Област Бургас за безвъзмездно предоставяне в собственост на поземлени имоти, находящи се на територията на Лесопарк "Росенец" в обхвата на одобрен и влязъл в сила ПУП-ПУР за реализиране на обект: "Водоснабдяване и канализация на Лесопарк "Росенец", зона "Хижи"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3021 / 09.03.2015 г.

Март
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 34 от дневния ред на проведеното заседание на 26.06.2014 г., отразено в Протокол №37

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 2999 / 06.03.2015 г.

Март
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:
1. Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи - общинска собственост, в землищата на територията на Община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ
2.Отдаване под наем на необработваеми земеделски земи - общинска собственост,  чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ, за създаване на пчелин

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3022 / 09.03.2015 г.

Март
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Провеждане на нова пешеходна алея за достъп до плажната ивица, преминаваща през кв. 3 и кв. 14, като продължение на ул. "Бриз", кв. "Крайморие"

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Страници

Синдикирай