Април 2015

Входящо писмо № 08 - 00 3090 / 27.03.2015 г.

Апр.
01

Отчет от Стефана Катърджиева - секретар на НЧ "Изгрев 1909" - Бургас, относно: Дейността на читалището за 2014 г.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3108 / 02.04.2015 г.

Апр.
03

от Вълчо Чолаков - областен управител на област Бургас, относно: Предварителен контрол по т. 7 от дневния ред на 49-то заседание на Общински съвет - Бургас

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3107 / 02.04.2015 г.

Апр.
03

Искане от Радостин Петков Стоев, относно: Еднократна финансова помощ

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3109 / 03.04.2015 г.

Апр.
03

от Златина Дукова - докладчик по пр. №109/2015 г., относно: Правилата за ползване на услугата "Детска кухня" - гр. Бургас, с изложени оплаквания за дискриминация по признак "увреждане"

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3110 / 03.04.2015 г.

Апр.
03

от д-р Христо Дечев Дечев - управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, относно: Проект за развитие и реализация на Отделение по лъчение при "КОЦ - Бургас" ЕООД

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3111 / 03.04.2015 г.

Апр.
03

от д-р Христо Дечев Дечев - управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, относно:
Закупуване със собствени средства на дружеството на следните дълготрайни материални активи :
1. Наркозен(анестезиологичен) апарат, в комплект с независим газов анализатор, за нуждите на операционната зала към Отделение по онкологична хирургия при „Комплексен онкологичен център - Бургас” ЕООД;

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Апр.
03

Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, протокол №49 / 24.03.2015 г.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Апр.
03

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 5, Протокол № 22 от 31.03.2005 г., изменена и допълнена с решения на Общински съвет – Бургас по т. 2, Протокол № 34  от 31.03.2006 г.;  по т. 13, Протокол № 39 от 29.09.2006 г.;  по т. 11 Протокол № 9 от 22. 05. 2008 г.; по т. 11, Протокол № 11 от 24. 07. 2008 г.; по т. т. 16 и 21, Протокол № 13 от 23. 10.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3114 / 06.04.2015 г.

Апр.
06

от Соня Божикова - началник на отдел "Приемна", Администрация на Министерския съвет, относно: Предложение за удостояване с орден на Илия Димушев (посмъртно)

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3118 / 06.04.2015 г.

Апр.
06

от Атанаска Николова - зам.-кмет "Европейски политики, околна среда", относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Финансов механизъм за Европейското икономическо пространство и норвежкия финансов механизъм 2009 г. - 2014 г. по програма BG07 "Инициативи за обществено здраве"

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3121 / 06.04.2015 г.

Апр.
06

от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, на основание заповед№719/06.04.2015 г., относно: Свикване на извънредна сесия и вземане на решение за определяне на пазарните оценки за предоставяне под наем на мерите, пасищата и ливадите за индивидуално ползване, по землища на територията на Община Бургас

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №50 от дата 08.04.2015 година

Апр.
07

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.2 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 08.04.2015 година  (сряда) от 10:00 часа, с продължение на 09.04.2015 година (четвъртък) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3128 / 07.04.2015 г.

Апр.
07

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Инструменти за оценка на отпадъците, еутрофикацията и шума в морските води – MARLEN,“ по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г., приоритетна област BG02 "Интегрирано управление на морските и вътрешни води"

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3132 / 07.04.2015 г.

Апр.
08

от Стефан Евтимов Цинцарски - независим общински съветник от  ПП "Движение Гергьовден", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическото лице на Димитър Ангелов Маринов, за лечение на дъщеря му Стоянка Димитрова Маринова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3129 / 07.04.2015 г.

Апр.
09

Заявление от Мирослав Йорданов и Иван Цанев - членове на Съвета на директорите на акционерното дружество ПСФК "Черноморец - Бургас" АД, относно: Искане за свикване на Общо събрание на акционерите на ПСФК "Черноморец - Бургас" АД

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3138 / 08.04.2015 г.

Апр.
09

от общински съветници от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България", относно: Отправяне на едномесечна писмена покана за изпълнение на задължения по Договор за концесия за строителство за площад "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД с БУЛСТАТ  за срок от 30 години, считано от 18.04.2007 г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3139 / 08.04.2015 г.

Апр.
09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия за деца

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3140 / 08.04.2015 г.

Апр.
09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия за деца

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №50 от дата 08.04.2015 година /ВИДЕО АРХИВ/

Апр.
09

На 50-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 24 април 2015 год.

Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3134 / 08.04.2015 г.

Апр.
09

от д-р Христо Дечев Дечев - управител на "Онкологичен център - Бургас" ЕООД, относно: Закупуване на медицински апарат за Лаборатория по цито-хистопатология при "КОЦ - Бургас" ЕООД

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3149 / 09.04.2015 г.

Апр.
09

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3150 / 09.04.2015 г.

Апр.
09

от Диян Вълков Димов - председател на Постоянната комисия по транспорт, съобщения и информационни технологии, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3152 / 09.04.2015 г.

Апр.
09

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Бургас

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3148 / 09.04.2015 г.

Апр.
09

от Йордан Георгиев - общински съветник, относно: Одобряване на изменение  и допълнение на план-схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, към ПУП-ПРЗ на "Приморски парк", гр. Бургас

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3153 / 09.04.2015 г.

Апр.
09

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт" при Община Бургас, относно: Приемане на Общински план за младежта 2015 г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3146 / 09.04.2015 г.

Апр.
09

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно:  Предоставяне на финансови средства за участие на трима състезатели на Световно първенство за ветерани по ветроходство в Олимпийския клас ФИНН от 22 до 29 май 2015 г., в гр. Кавала, Гърция

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3147 / 09.04.2015 г.

Апр.
09

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Подпомагане на заслужилия треньор по гребане - Димитър Иванов Янакиев

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3154 / 09.04.2015 г.

Апр.
09

от Атанаска Николова - зам.-кмет "Европейски политики, околна среда", относно: Упълномощаване на Кмета на Община Бургас за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите, Програмен оператор по програма BG02 "Интегрирано управление на морските и вътрешните води" и BG03 "биологично разнообразие и екосистемни услуги", съ-финансирани от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009 - 2014 по проект "Интег

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Апр.
09

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 10.04.2015 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес – гр. Бургас, ул.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3145 / 09.04.2015 г.

Апр.
09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация на обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с пл. №502.213 в границите на предвидено разширение на населеното място (м.„Край село“), в устройствена зона 1/Жм, съгласно ОУП на с. Твърдица.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3158 / 09.04.2015 г.

Апр.
09

от Аристид Антонов Каравидов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД , относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД и определяне начина на гласуване на проекто-решенията

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3156 / 09.04.2015 г.

Апр.
09

от Лорис Мануелян за зам.-кмет "Култура и образование" на Община Бургас, съгласно заповед №714/03.04.2015 г. на зам.-кмет "Култура и образование", относно: Определяне цени на билети за изложба с работно заглавие "Богатството на земята - гигантски кристали и скъпоценни камъни"

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3157 / 09.04.2015 г.

Апр.
09

от Лорис Мануелян за зам.-кмет "Култура и образование" на Община Бургас, съгласно заповед №714/03.04.2015 г. на зам.-кмет "Култура и образование", относно: Допълнение и изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3141 / 09.04.2015 г.

Апр.
09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за корекция на трасето на река Отманлийска, землище кв. Крайморие, попадащо в обхвата на устройствени зони 07079/84, 07079/83, 07079/83а, 07079/88, 07079/91 по одобрения ОУП на гр. Бургас.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3142 / 09.04.2015 г.

Апр.
09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с пл. №000067 по КВС, в границите на предвидено разширение на населеното място (местност „До регулацията“, землище кв. Банево), в устройствена зона 1/Жм, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3151 / 09.04.2015 г.

Апр.
14

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3143 / 09.04.2015 г.

Апр.
14

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предварително съгласие, на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за:
- преминаване на трасе на водопровод, предмет на проект Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП–ПП/ за трасе на външен захранващ водопровод, през имоти 07079.5.1345, 07079.5.1346, 07079.4.763, 07079.4.700 по КК на гр. Бургас – общинска собственост.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3144 / 09.04.2015 г.

Апр.
14

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване за УПИ ІV-20227 в кв.65 и УПИ І-20256 в кв.66 по плана на с.Маринка, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3161 / 09.04.2015 г.

Апр.
14

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на "Дентален център I - Бургас" ЕООД

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3162 / 09.04.2015 г.

Апр.
14

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на "Медицински център II - Бургас" ЕООД

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3163 / 09.04.2015 г.

Апр.
14

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на "Диагностично-консултативен център II - Бургас" ЕООД

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3164 / 09.04.2015 г.

Апр.
14

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на "Диагностично-консултативен център I- Бургас" ЕООД

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3165 / 09.04.2015 г.

Апр.
14

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Бургас през 2016 г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3166 / 09.04.2015 г.

Апр.
14

от Атанаска Николова - зам.-кмет "Европейски политики, околна среда", относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3167 / 09.04.2015 г.

Апр.
14

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Преобразуване на ЦДГ №19 "Ален мак", кв. Сарафово в ОДЗ №18 "Ален мак", кв. Сарафово

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3181 / 09.04.2015 г.

Апр.
14

от Руслан Карагьозов - председател на Постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност, относно: Предложение за наименуване на алея в Приморски парк

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3172 / 09.04.2015 г.

Апр.
14

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни имоти – публична общинска собственост, представляващи обособени обекти в Спортна зала „Младост“, ж.к.„Славейков“, гр.Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3173 / 09.04.2015 г.

Апр.
14

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3174 / 09.04.2015 г.

Апр.
14

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот - публична общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3175 / 09.04.2015 г.

Апр.
14

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ обособен обект на І-ви етаж от двуетажна масивна сграда, построена в УПИ ІІІ, кв.8 по плана на с.Миролюбово, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Страници

Синдикирай