Май 2015

Входящо писмо № 08 - 00 3245 / 29.04.2015 г.

Май
04

Предложение от Стоян Георгиев - управител на ЕТ "Роза 1 - Стоян Георгиев", относно: Определяне на места за зареждане на възлови кръстовища и улици, където има съсредоточени най-много обекти

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3254 / 05.05.2015 г.

Май
05

Заявление от Управителния съвет на "Черноморски плажен спортен клуб" Бургас, относно: Финансово подпомагане за организацията и провеждането на два турнира по плажен тенис

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №51 от дата 28.04.2015 година /ВИДЕО АРХИВ/

Май
05

На 51-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 20 май 2015 год.

Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3251 / 05.05.2015 г.

Май
07

от Йорданка Ангелова Бенова - Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, чрез публично оповестен конкурс

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3253 / 05.05.2015 г.

Май
07

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IX в кв. 25 по ПУП-ПРЗ на ж.к. ”Братя Миладинови”, гр. Бургас.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3252 / 05.05.2015 г.

Май
07

Уведомление от д-р Христо Дечев Дечев - управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, относно: Възникване на обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3256 / 07.05.2015 г.

Май
07

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищни  помещения, частна общинска собственост на  „Център за психологически изследвания“- регистрирано като сдружение с нестопанска цел, в обществена полза

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3258 / 07.05.2015 .

Май
07

Искане от собствениците на имоти в с.о. "Черниците - Училищното", землище с. Маринка, относно: Допускане изменение на ТУП на землищата на с. Маринка, с. Твърдица и с. Димчево, в частта за селищно образование за курортни нужди "Черниците - Училищното", землище с. Маринка, с което показателя "Плътност на застрояване" да се промени от 15% на 25%

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3259 / 07.05.2015 г.

Май
07

от Йордан Георгиев Георгиев - общински съветник, относно: Поставяне на предпазни гърбици на междублокови улици в ж.к. "Зорница"

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3260 / 07.05.2015 г.

Май
07

от Антонио Душепеев - председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет - Бургас и на Комисия по чл.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3249 / 05.05.2015 г.

Май
07

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отпускане на финансови средства на отбор по лека атлетика (девойки) от Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето“ - Бургас за участие в Световните ученически спортни игри в Китай през юни 2015 г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3262 / 08.05.2015 г.

Май
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Доброволна делба на УПИ І-705, УПИ ІІ-705 и УПИ ІІІ-705 в масив 507, м.“Мочура“, образувани от неурегулиран поземлен имот (ПИ) №507705 по КВС на землище кв.Банево, гр.Бургас, местност „Мочура“ („Герена“) по одобрен ПУП-ПРЗ.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Май
08

Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, протокол №51 / 28.04.2015 г.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3264 / 08.05.2015 г.

Май
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ VІІ-625 в кв.58 по ПУП-ПРЗ на гр.Българово, Община Бургас, чрез продажба на частта на общината

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3265 / 08.05.2015 г.

Май
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща УПИ ІІІ-260 в кв.40 по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к.“Славейков“, гр.Бургас, по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3266 / 08.05.2015 г.

Май
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3268 / 08.05.2015 г.

Май
08

от Евгений Мосинов - общински съветник от групата на БСП, относно: Проект за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Бургас и организиране на мерки против неправилното паркиране върху тротоари в гр. Бургас

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3271 / 08.05.2015 г.

Май
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Отпускане на финансови средства на отбора по лека атлетика (девойки) от Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето“ за участие в Световните ученически спортни игри в Китай през месец юни 2015 г. и на вокална формация „Морски песъчинки“ за участие в Международния детски фестивал на култура и изкуство в Тянджин – Република Китай през месец юли 2015 г.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3272 / 08.05.2015 г.

Май
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за трасе на пътна връзка до имот пл.№000029, землище с.Твърдица и предварително съгласие за промяна предназначението на част от имоти пл.№ 000030 и 000116 в землището на с.Твърдица, в общ размер на 0,155 дка, с начин на трайно ползване пасище, мера, за изграждане на обект на техническата инфраструктура – ПУП-Парцеларен план за трасе на пътна връзка до имот пл.№000029 и 000174, земл

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3273 / 08.05.2015 г.

Май
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предварително съгласие, на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за преминаване на трасе на електропровод, предмет на проект Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП–ПП/ за трасе на 2 бр. кабелни линии 20кV от УПИ І в кв. 7 по плана на в.з. „Минерални бани“ до ТП „ТКЗС Банево“, кв. Банево гр.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3274 / 08.05.2015 г.

Май
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3276 / 08.05.2015 г.

Май
08

от Димитър Георгиев - управител на "Хляб и хлебни изделия", относно: Увеличаване на капитала на дружеството с размера на неговото задължение по изплащане на остатъка от допълнителната парична вноска по чл. 134 от ТЗ към Община Бургас на стойност 370 хил. лв.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3277 / 08.05.2015 г.

Май
08

от общински съветници на ПП НФСБ, относно: Проект за преобразуване на парка на ж.к. "Славейков" в развлекателен туристически обект "Парк Европа"

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3279 / 08.05.2015 г.

Май
08

от общински съветници от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България", относно: Отправяне на едномесечна писмена покана за изпълнение на задължения по Договор за концесия за строителство за площад "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД с БУЛСТАТ  за срок от 30 години, считано от 18.04.2007 г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3281 / 08.05.2015 г.

Май
11

Питане от общински съветници на ПП НФСБ, относно: Приходите от "Синя зона" за периода от януари 2014 г. до април 2015 г.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3282 / 11.05.2015 г.

Май
11

от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет - Бургас, относно:  Избор на членове в състава ма комисиите за провеждане на конкурсна процедура за възлагане управлението на лечебни заведения на територията на община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3284 / 11.05.2015 г.

Май
11

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно:  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Проект за Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас

Май
11

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 11.05.2015 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес – гр. Бургас, ул.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3286 / 11.05.2015 г.

Май
11

от Йордан Георгиев - общински съветник, относно: Преместване на паметника на Начо Иванов от двора на Търговска гимназия в градинката до гимназията

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3290 / 11.05.2015 г.

Май
12

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3292 / 11.05.2015 г.

Май
12

от Димитър Георгиев - управител на "Хляб и хлебни изделия", относно: Увеличаване на капитала на дружеството

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3293 / 11.05.2015 г.

Май
12

от Димитър Георгиев - управител на "Хляб и хлебни изделия", относно: Възстановяване на извършени разходи от "Хляб и хлебни изделия" ЕООД, съгласно Решение на Комисията по приватизация и публично-частно партньорство

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3294 / 12.05.2015 г.

Май
12

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Предоставяне на финансови средства на Иван Иванов, Христо Велев, Мария Димитрова и Деница Симова  за участията им на Европейско първенство по канадска борба в гр. София , България /01.06-07.06.2015 г./ и  на Стела Пеева и Иван Казаков за участията им на Световен финален турнир OUATT KID’S CUP по тенис за деца в гр. Ла Бол, Франция /29.06-04.07.2015 г./

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3295 / 12.05.2015 г.

Май
12

от Красимира Семова Маркович - общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Изграждане на зона за свободно пуснати кучета

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3296 / 12.05.2015 г.

Май
12

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот - УПИ ХVІІІ-52, кв. 3 по плана на с. Братово, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3298 / 12.05.2015 г.

Май
12

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване на безвъзмездно право на строеж в имот - частна общинска собственост, находящ се Районен център, ж.р. "Меден рудник", гр. Бургас в полза на Министерство на вътрешните работи за изграждане на сграда на РУ "Полиция" към ОД на МВР - Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3299 / 12.05.2015 г.

Май
12

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ ХI-136а в кв. 13  по плана на в.з. Росенец, гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3300 / 12.05.2015 г.

Май
12

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 182,81/650 кв.м. идеални части - частна общинска собственост  в  поземлен имот с идентификатор 07079.610.22 по КККР нагр.Бургас, целият с площ 650 кв.м.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3301 / 12.05.2015 г.

Май
12

Подписка с искане от  живущите на ул. "Странджа планина" №1, относно: Разрешаване на проблема с паркоместата от "Синята зона"

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3297 / 12.05.2015 г.

Май
12

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Рудник и с. Черно море, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3307 / 14.05.2015 г.

Май
14

Становище от д-р Галин Петров Белев - управител на "Медицински център III - Бургас" ЕООД, относно: Обединение на "Медицински център III - Бургас" ЕООД с МБАЛ "Бургасмед" ЕООД в името на подобряване на медицинските услуги в Община Бургас и целия черноморски район

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №52 от дата 26.05.2015 година

Май
18

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.1 от ПОДОСВОА на Община – Бургас свиквам ПЕТДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 26.05.2015 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 27.05.2015 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния

 

ПРОЕКТ НА
ДНЕВЕН РЕД

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3321 / 18.05.2015 г.

Май
19

Заявление от Милчо Добрев - председател на НС на ЕС, вх.IV, к-с "Славейков", относно: Незаконосъобразни административно правни действия

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3322 / 18.05.2015 г.

Май
19

Уведомление от д-р Илка Баева - управител на "ДКЦ II - Бургас" ЕООД, относно: Изпълнение решение на Общински съвет - Бургас по т. 15 от дневния ред на Протокол 39/12.08.2014 г., допълнено с решение по т. 35 от дневния ред на Протокол 42/28.10.2014 г.

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

График за провеждане на заседания на постоянните комисии за сесията през м.юни 2015 г.

Май
19

Крайният срок за входиране на докладни записки е 05.06.2015 г.
Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 23.06.2015 г

--------------------------------------------------------------------------------------
Заседанията на постоянните комисии се провеждат в стая №111 (малката заседателна зала) на адрес: 8000 Бургас, ул. “Александровска” 26 Община Бургас

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3325 / 19.05.2015 г.

Май
19

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "култура и образование", относно: Именуване на улици, въз основа влезлия в сила нов регулационен план на с. Маринка

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3326 / 19.05.2015 г.

Май
19

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "култура и образование", относно: Именуване на алея в Приморски парк "Алея на българската храброст"

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3327 / 19.05.2015 г.

Май
20

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за одобряване на споразумение за сътрудничество между град Бургас, Република България и провинция Куанг Нин, Виетнам

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Съобщение

Май
21

На 22.05.2015 г. от 13:00 часа, в Заседателната зала на Община Бургас на ул. "Александровска" №26, ще се проведе заседание на Временната комисия за провеждане на преговори с "Петрол Холдинг" АД, като акционер в ПСФК "Черноморец - Бургас" АД.

Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Павилион - търговски обект, ул. "Г. Дълбошки", кв. Долно Езерово, гр. Бургас

Май
21

 

метод за приватизация

публичен търг с явно наддаване

наименование на обекта

Павилион-търговски обект

адрес

гр. Бургас, кв. Долно Езерово, ул."Г. Дълбошки"

площ

44,50 кв.м.

номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на обнародване в "Държавен вестник"

Решение № 9 от 24.04.2012г. на Общински съвет Решение № 5 от 05.08.2014г. на КППЧП; ДВ -брой 97/2015г.

орган, упражняващ правото на собственост

Община Бургас

реституционни искове:

няма

дата на провеждане на публичен търг с явно наддаване

30.03.2015 год.

начална тръжна цена

21 600 лева

крайна цена

21 600 лева изплатена изцяло

купувач

Красимир Георгиев Стоянов

Договор

21.04.2015 год.

Дата на прехвърляне на правото на собственост

с подписване на Договора

 

Публикувано от: Мария Митева чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3331 / 21.05.2015 г.

Май
21

от Екатерина Атанасова Чобанова, относно: Разрешение за издаване на стикер за "Синята зона"

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Страници

Синдикирай