Юни 2015

Докладна записка № 08 - 00 3365 / 01.06.2015 г.

Юни
02

от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Допускане поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 59 от дневния ред на проведеното на 24.03.2015 г. заседание (Протокол № 49)

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3367 / 01.06.2015 г.

Юни
02

от инж. Роза Желева - общински съветник от групата на ПП ГЕРБ, относно: Отпускане на  финансова помощ на Тереза Иванова Ганчева

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №52 от дата 26.05.2015 година /ВИДЕО АРХИВ/

Юни
02

На 52-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете по чл.45 от ЗМСМА - 17 юни 2015 год., с изключение на подзаконовите нормативни актове, които влизат в сила на 12 юни 2015 год.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3368 / 02.06.2015 г.

Юни
03

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас относно: Учредяване право на пристрояване за изграждане на външна стълба към преустроено жилище на първи етаж в жилищна сграда, находяща се в гр. Бургас, ж.к.„Лазур”, бл.18, построена в ПИ с идентификатор 07079.607.18 по КК на гр. Бургас.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Юни
03

Предложения по проекта за Наредба могат да бъдат депозирани в Общински съвет-Бургас, както и на следните електронен адрес:  council@burgas.bg в срок до 17.06.2015 г. включително.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3373 / 04.06.2015 г.

Юни
04

от Димо Грудев Грудев – общински съветник относно: Ремонт, поставяне на пътни знаци на локално платно, намиращо се успоредно на главен път, на изхода Бургас – София, от бензиностанция ОМВ – Метро – „Баумакс“ – бензиностанция Лукойл – център за гуми Диана – сервиз „Мерцедес“

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3376 / 05.06.2015 г.

Юни
05

от Йорданка Ананиева - заместник-кмет "Култура и образование", относно: Допълнение в списъка на лицата, имащи право на 90% от разходите за транспорт на основание ПМС №8 от 16.01.2015 г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3378 / 05.06.2015 г.

Юни
05

от група общински съветници на ПП НФСБ относно: Реновиране на асфалтовата настилка на общински път Маринка - Твърдица

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3381 / 05.06.2015 г.

Юни
05

от общински съветници от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България", относно:Отправяне на едномесечна писмена покана за изпълнение на задължения по Договор за концесия за строителство за площад "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД с БУЛСТАТ хххххх за срок от 30 години считано от 18.04.2007г.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3389 / 05.06.2015 г.

Юни
08

от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Предоставяне на финансови средства за участие на Николай Желев на Европейско първенство по билярд за юноши в Sankt Johann, Австрия, от 21 до 28 юли 2015 г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3390 / 05.06.2015 г.

Юни
08

от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно:Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3393 / 05.06.2015 г.

Юни
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3394 / 05.06.2015 г.

Юни
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас относно:Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020", номер и име на процедурата: BG05M9OP001-2.002 "НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ"

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3395 / 05.06.2015 г.

Юни
08

от Нестор Христов - общински съветник от ПП ГЕРБ относно:Историческата памет за Бургас

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3396 / 05.06.2015 г.

Юни
08

от общински съветници от групата на ПП БСП относно: Изменение на решение по т.20 от Протокол №48/17.02.2015 год. на общински съвет Бургас за определяне на период и териториите в град Бургас, в които се забранява извършване на СМР по чл.15 ЗУЧК

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3413 / 05.06.2015 г.

Юни
08

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас относно: Отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3400 / 05.06.2015 г.

Юни
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ VIII в кв.12 по ПУП-ПРЗ на с. Драганово, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3404 / 05.06.2015 г.

Юни
08

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас относно: Отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3405 / 05.06.2015 г.

Юни
08

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас относно: Отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3407 / 05.06.2015 г.

Юни
08

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас относно: Отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3401 / 05.06.2015 г.

Юни
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. "Братя Миладинови", ул. "Шар планина" №25, вход 1, етаж 5, апартамент №13, на наемател, настанен по административен ред

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3406 / 05.06.2015 г.

Юни
08

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в в.з. "Боровете", землище кв. Банево, гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3399 / 05.06.2015 г.

Юни
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас относно: Учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на Министерството на здравеопазването за изграждане на сграда за нуждите на ЦСМП-Бургас в УПИ I в кв.4 по действащия ПУП-ПРЗ на ж.к. "Зорница", гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3391 / 05.06.2015 г.

Юни
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас относно: Отпускане на финансови средства на талантливи ученици от ПМГ "Акад. Н. Обрешков", СОУ "Петко Росен" и ОУ "Любен Каравелов" за участие в Международни азиатски математически състезания в периода 12.07.-18.07.2015 и 26.07.-01.08.2015; Сингапурско-азиатска училищна олимпиада SASMO 2015 и VII Международен фестивал "Орфей" във Венеция, Италия

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3409 / 05.06.2015 г.

Юни
08

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас относно:Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 62/787 кв.м. ид. части от УПИ XII-363 в кв.61, по плана кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3410 / 05.06.2015 г.

Юни
08

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас относно:Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 82/1250 кв.м. ид. части от УПИ I-603 в кв.42, по плана кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3403 / 05.06.2015 г.

Юни
08

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас относно: Определяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2015/2016 година.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3375 / 04.06.2015 г.

Юни
08

от Димитър Георгиев - управител на "Хляб и хлебни изделия", относно: Кандидатстване на "Хляб и хлебни изделия" ЕООД за банкови гаранции

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3419 / 08.06.2015 г.

Юни
08

от Костантин Луков - председател на Общински съвет, гр. Бургас, председател на Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението и общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Изменение и допълнение в Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3411 / 05.06.2015 г.

Юни
08

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас относно:Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 50/1012 кв. м. ид.ч. от УПИ XV-1075 в кв.82, по плана на кв. Банево, гр. Бургас-частна общинска собственост

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3415 / 08.06.2015 г.

Юни
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Извършване на замяна на общинско жилище - частна общинска собственост, с жилище, собственост на физическо лице - инвалид със специфични потребности

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3408 / 05.06.2015 г.

Юни
08

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас относно: Продажба на идеални части от УПИ VII-46 в кв.3А, целият с площ 894 кв.м. по ПУП-ПРЗ на ж.к. "Братя Миладинови", кв. "Работнически жилища", гр. Бургас, прилежащи към обособен обект - апартамент в построената в имота жилищна сграда

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Юни
08

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 5, Протокол № 22 от 31.03.2005 г., изменена и допълнена с решения на Общински съвет – Бургас по т. 2, Протокол № 34  от 31.03.2006 г.;  по т. 13, Протокол № 39 от 29.09.2006 г.;  по т. 11 Протокол № 9 от 22. 05. 2008 г.; по т. 11, Протокол № 11 от 24. 07. 2008 г.; по т. т. 16 и 21, Протокол № 13 от 23. 10.

Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Юни
08

Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, протокол №52 / 26.05.2015 г.

Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3414 / 05.06.2015 г.

Юни
08

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас относно: Продажба на идеални части от УПИ III-174 в кв.16, целият с площ 389 кв.м. по ПУП-ПРЗ на ж.к. "Лазур", гр. Бургас, прилежащи към обособен обект - апартамент в построената в имота жилищна сграда

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3398 / 05.06.2015 г.

Юни
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляваща УПИ II и УПИ III в кв.9, и УПИ XXV в кв.14 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3388 / 05.06.2015 г.

Юни
08

Питане от Милен Петров - общински съветник от политическа партия ГЕРБ, относно: Компетентностите, отговорностите и правомощията на общинска администрация при изграждане и узаконяване на лични съоръжения за достъп на лица с намалена подвижност

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3397 / 05.06.2015 г.

Юни
08

Питане от групата на общински съветници от ПП "Българска социалистическа партия" относно: Информация по повод състоянието на свлачището, намиращо се в северната част на квартал Сарафово

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3392 / 05.06.2015 г.

Юни
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас относно: Предоставяне на новоизградената ПСОВ-Горно Езерово, гр. Бургас, собственост на Община Бургас, на оператора ВиК - Бургас за временна експлоатация

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3420 / 08.06.2015 г.

Юни
08

от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1377/05.06.2015 г., относно:1. Даване на предварително съгласие по реда на чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП–ПП/ за улични проводи – водопровод и канализация за захранване на поземлени имоти в устройствена зона 1/Жм, предвидена за разширение на населеното място, в масив 23, местност „Неравното“ /бивша„Кабата“/, землище кв.Ветрен, гр.Бургас.  2.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3422 / 08.06.2015 г.

Юни
08

от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1377/05.06.2015 г., относно: Включване на нов обект в разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2015 г., както следва "Изграждане на нов спортен комплекс, със закрит плувен басейн и футболен терен с трибуни и обслужващи сгради в УПИ I-429, кв. 56 по плана на ж.к. "Славейков", ПИ с идентификатор 07079.602.429 по КК на гр. Бургас"

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3424 / 08.06.2015 г.

Юни
08

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Предоставяне на финансови средства на: Станка Златева Христова за участието й на Европейски игри по борба в гр. Баку, Азербайджан (13.06-20.06.2015 г.); Стефан Иванов Георгиев за участието му на Европейско първенство по борба за юноши в гр.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Съобщение

Юни
09

На 12.06.2015 г. от 13:00 часа, в Заседателната зала на Община Бургас на ул. "Александровска" №26, Малка заседателна зала на Общински съвет Бургас ( стая №111 ) ще се проведе заседание на Временната комисия за провеждане на преговори с "Петрол Холдинг" АД, като акционер в ПСФК "Черноморец - Бургас" АД.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3431 / 10.06.2015 г.

Юни
10

от Стамен Димитров Стамов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3432 / 10.06.2015 г.

Юни
10

Предложения от  инж. к. м. Димитър Кочев - председател на Управителния съвет на Съюза на българските моряци ветерани - Бургас

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3433 / 10.06.2015 г.

Юни
10

от Делян Николов - частен съдебен изпълнител, относно: Първа публична продажба на сграда с идентификатор 07079.659.554.18, собственост на ПСФК "Черноморец - Бургас" АД

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3427 / 09.06.2015 г.

Юни
10

от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1377/05.06.2015 г., относно: Одобряване на УП-ПРЗ за ПИ  с идентификатори 07079.820.1064, 07079.820.1066, 07079.820.1067 и 07079.820.1068 по КК на гр. Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ LVІІІ-75 в кв.72 разширение на кв.Сарафово, ПИ с идентификатор 07079.820.1065 по КК на гр.Бургас.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3412 / 05.06.2015 г.

Юни
10

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас относно:Допускане поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.13, от дневния ред на проведеното на 26.05.2015 г. заседание (Протокол №52)

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Страници

Синдикирай