Юли 2015

Докладна записка № 08 - 00 3512 / 01.07.2015 г.

Юли
01

от Костантин Луков - председател на Общински съвет - Бургас, председател на Постоянната комисия по ОРСБД и общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Отмяна на Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас по т.4 от дневния ред по Протокол  №9/24.04.2012 г.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3513 / 01.07.2015 г.

Юли
01

от д-р Димитър Енчев - управител на "Дентален център І - Бургас", относно: Решение на Общински съвет - Бургас по т.5 от Протокол №48/17.02.2015 г.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3516 / 01.07.2015 г.

Юли
02

от Йорданка Ангелова Бенова-Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1545/24.06.2015 г., относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-74, ІІ-203, ІІІ-201, ІV-204 и V-16, кв.31 по плана на кв.Крайморие, ПИ с идентификатори 07079.30.109, 07079.30.110, 07079.30.111, 07079.30.112 и 07079.30.113 по КК на гр.Бургас, по реда на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, във връзка с чл.15, ал.3 от ЗУТ, с цел промяна на регулационите граници на УПИ V-16 /общинск

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3517 / 01.07.2015 г.

Юли
02

от Йорданка Ангелова Бенова-Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1545/24.06.2015 г., относно: Предварително съгласие, на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за преминаване на трасе на водопровод, по Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП–ПП/ за трасе на външен захранващ водопровод от Главен водопровод за с.Маринка до ПИ с пл.№130299 по КВС в м.13, местност „Долни плочи“, земл. с.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3518 / 01.07.2015 г.

Юли
02

от Йорданка Ангелова Бенова-Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1545/24.06.2015 г., относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ на обслужващи улици с о.т.8 - о.т. 37 - о.т.38 - о.т.39 за осигуряване на транспортен достъп до ПИ в  кв. 10, 11 и 12, с.о. „Черниците - Училищното“, землище с.Маринка, Община Бургас, в устройствена зона 3/Ов, съгласно ОУП на с. Маринка

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Юли
03

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес – гр. Бургас, ул.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3521 / 02.07.2015 г.

Юли
03

Искане от фондация "Астика" и сдружение "АСУ Делфи", относно: Преразглеждане на решение

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3522 / 02.07.2015 г.

Юли
03

от Йорданка Ангелова Бенова-Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1545/24.06.2015 г., относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на довеждащ колектор №104 в обхват от регулационната граница на с.Рудник – м.с.Черно море в близост до о.т.527, през имот 000254 – смесена собственост, с начин на трайно ползване „друга селищна територия“, в КВС на землището на с.Рудник, до включването му в регулацията на населеното място пр

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3523 / 02.07.2015 г.

Юли
03

от Йорданка Ангелова Бенова-Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1545/24.06.2015 г., относно:
1.Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на довеждащ колектор от западната регулационна граница на с.Рудник – м.с.Черно море при о.т.453 до утвърдено трасе на довеждащ колектор при т.3а към ПСОВ в УПИ І-312 в местност „Локвата“ (бивша местност „Гьол бою“), в землището на с.Рудник, община Бургас;

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3526 / 03.07.2015 г.

Юли
03

Питане от общински съветници на ПП НФСБ, относно: Състоянието на сградата на бившата детска градина в кв. Банево

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3534 / 03.07.2015 г.

Юли
03

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3535 / 03.07.2015 г.

Юли
03

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3536 / 03.07.2015 г.

Юли
03

Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител - Вида Стойкова Николова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3537 / 03.07.2015 г.

Юли
03

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител -  Снежинка Дойнова Павлова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3538 / 03.07.2015 г.

Юли
03

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование" на Община Бургас, относно:  Определяне цени на билети за концерт от национално турне, с участието на световно известния български цигулар Минчо Минчев, Камерен ансамбъл "Софийски солисти", с диригент Пламен Джуров и Лия Петрова - цигуларка

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Юли
03

Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, протокол №53 / 23.06.2015 г.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Юли
03

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 5, Протокол № 22 от 31.03.2005 г., изменена и допълнена с решения на Общински съвет – Бургас по т. 2, Протокол № 34  от 31.03.2006 г.;  по т. 13, Протокол № 39 от 29.09.2006 г.;  по т. 11 Протокол № 9 от 22. 05. 2008 г.; по т. 11, Протокол № 11 от 24. 07. 2008 г.; по т. т. 16 и 21, Протокол № 13 от 23. 10.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3529 / 03.07.2015 г.

Юли
06

от общински съветници от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България", относно:Отправяне на едномесечна писмена покана за изпълнение на задължения по Договор за концесия за строителство за площад "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД с БУЛСТАТ хххх за срок от 30 години считано от 18.04.2007г.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3530 / 03.07.2015 г.

Юли
06

от общински съветници на ПП НФСБ, относно: Увеличаване щата на ОП "Морски знаци"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3532 / 03.07.2015 г.

Юли
06

от общински съветници на ПП НФСБ, относно: Привеждане на футболното игрище в кв. Банево в състояние, годно за използване за спортни мероприятия

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3533 / 03.07.2015 г.

Юли
06

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Предоставяне на финансови средства на: Есмерай Неджет Ибрям за участието й на Световно първенство по лека атлетика за спортисти с увреждания в гр. Сочи, Русия (26.09-02.10.2015 г.); Атанас Христов Божилов за участието му на Световно първенство по кикбокс в гр.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3541 / 03.07.2015 г.

Юли
06

Питане от групата общински съветници от ПП БСП, относно: Състоянието на ул. "Георги С. Раковски", в участъка от ул. "Гладстон" до ул. "Шейново"

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3542 / 03.07.2015 г.

Юли
06

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД - гр. Пловдив за изграждане на трафопост тип БКТП и тръбна канална  мрежа в имот - публична общинска собственост, представляващ УПИ XXXII в кв. 49 по ПУП-ПРЗ на ж.к. "Славейков", гр. Бургас

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3543 / 03.07.2015 г.

Юли
06

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж за сграда, получила траен градоустройствен статут, изградена в УПИ ІІІ, кв.24-Б по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к.“Изгрев“, гр.Бургас.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3544 / 03.07.2015 г.

Юли
06

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване     право   на   строеж  на  “ЕВН  България Електроразпределение” ЕАД – гр. Пловдив за изграждане на   трафопост в имот – публична общинска собственост, представляващ УПИ І в кв.1 по ПУП-ПРЗ на парк „Езеро“, гр.Бургас.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3545 / 03.07.2015 г.

Юли
06

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване     право   на   строеж  на  “ЕВН  България Електроразпределение” ЕАД – гр. Пловдив за изграждане на   трафопост в имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VІІ в кв.36 по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к.“Изгрев“, гр.Бургас.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3546 / 03.07.2015 г.

Юли
06

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3547 / 03.07.2015 г.

Юли
06

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и юридическо лице в УПИ ІІ-207, в квартал 31 по ПУП-ПРЗ на с.Брястовец, Община Бургас, чрез продажба частта на общината

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3548 / 03.07.2015 г.

Юли
06

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к.„Славейков”, блок №27, вход 7, етаж 7, апартамент №20 (среден), на наемател, настанен по административен ред

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3549 / 03.07.2015 г.

Юли
06

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищно помещение, публична общинска собственост, за временно и безвъзмездно управление на Агенция за социално подпомагане, гр. София, за нуждите на Дирекция "Социално подпомагане", гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3550 / 03.07.2015 г.

Юли
06

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на изградените обекти в рамките на проект „Изграждане на канализация в кв. Долно Езерово и КПС с тласкател до ПСОВ- Бургас“ и проект „Инвестиционни проекти за ВиК мрежи на  Бургас – Меден Рудник“, собственост на Община Бургас, финансирани по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда“, за временна експлоатация от оператора ВиК – Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3551 / 03.07.2015 г.

Юли
06

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешаване промяна на предназначението на част от УПИ І, в кв. 40, по плана на ж.р. "Меден рудник", гр. Бургас, отреден - "озеленяване", с цел урегулиране на два нови УПИ - нов УПИ І, отреден - "озеленяване" и нов УПИ ІІ, отреден - "за трафопост"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3553 / 03.07.2015 г.

Юли
06

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предварително съгласие, на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за преминаване на трасе на електропровод, предмет на проект Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП–ПП/ за трасе на кабелна линия 20кV от ПИ с идентификатор 07079.3.1666 по КК на гр. Бургас до ПИ с идентификатор 07079.3.1929 по КК на гр.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3554 / 03.07.2015 г.

Юли
06

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предварително съгласие, на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за промяна предназначението на 1515 кв.м. от ПИ с идентификатор 07079.3.1183 по КК на гр.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3559 / 06.07.2015 г.

Юли
06

от Руслан Карагьозов - председател на Постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност, относно: Предложение за именуване на улици в с. Маринка, въз основа влезлия в сила нов регулационен план

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3569 / 07.07.2015 г.

Юли
07

Искане от домоуправители на вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г в жилищен блок, находящ се в гр. Бургас, ул. "Любен Каравелов" №12, относно: Учредяване на право на строеж на собствениците в жилищен блок - етажна собственост

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3571 / 08.07.2015 г.

Юли
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Извършване на вътрешно-компенсирани промени в Приложение №5.4 към Бюджет 2015 г. на Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3579 / 08.07.2015 г.

Юли
09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, в недвижим имот, представляващ УПИ I-538,539 в кв.25 по ПУП-ПРЗ на в.з.Минерални бани, гр.Бургас, целият с площ 1382 кв.м., чрез изкупуване на общинската идеална част в размер на 112/1382 кв.м. ид.ч.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3561 / 07.07.2015 г.

Юли
09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015 г. и извършване на продажба чрез публичен търг на имоти, частна общинска собственост, по ПУП-ПРЗ на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3562 / 07.07.2015 г.

Юли
09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІІ, в кв. 2 по плана на кв. "Долно Езерово", гр. Бургас, с идентификатор 07079.825.42 по одобрена КК на гр. Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3563 / 07.07.2015 г.

Юли
09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане до министерски съвет на Република България чрез Областния управител на област Бургас за безвъзмездно предоставяне в собственост на поземлен имот с идентификатор 07079.605.441 по одобрената КК на гр. Бургас, находящ се на територията на ПЗ "Север", гр. Бургас в обхвата на одобрен и влязъл в сила ПУП-ПУР

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3580 / 08.07.2015 г.

Юли
09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Доброволна делба на УПИ І-705, УПИ ІІ-705 и УПИ ІІІ-705 в масив 507, м.“Мочура“, образувани от неурегулиран поземлен имот (ПИ) №507705 по КВС на землище кв.Банево, гр.Бургас, местност „Мочура“ („Герена“) по одобрен ПУП-ПРЗ

Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3564 / 07.07.2015 г.

Юли
09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Искане от физически лица, собственици на отстъпено право на строеж върху ¼ ид.ч. от УПИ Х в кв.1 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, за закупуване на прилажещата ¼ идеална част от имота

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3589 / 10.07.2015 г.

Юли
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Разкриване на социална услуга в общността - "Център за социална рехабилитация и интеграция" и финансирането му като държавно делегирана дейност

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3593 / 10.07.2015 г.

Юли
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост за 2015 г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3594 / 10.07.2015 г.

Юли
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Извършване на вътрешно-компенсирани промени в Приложение №5.1 и Приложение № 5.3 към Бюджет 2015 г. на Община Бургас

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3596 / 13.07.2015 г.

Юли
13

Заявление от Красимира Желязкова, относно: Отпускане на финансова подкрепа

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №54 от дата 21.07.2015 година

Юли
13

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.3 от ПОДОСВОА на Община – Бургас свиквам ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 21.07.2015 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 22.07.2015 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3585 / 09.07.2015 г.

Юли
13

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, в недвижим имот представляващ УПИ IV - 325, 326, в кв. 15 по ПУП - ПРЗ на в.з. "Минерални бани", гр. Бургас, целият с площ 998 кв. м., чрез изкупуване на общинската идеална част в размер на 498/998 кв.м ид. ч.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Страници

Синдикирай