Септември 2015

Докладна записка № 08 - 00 3793 / 31.08.2015 г.

Септ.
01

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Сключване на споразумение за партньорство за изпълнение на проект: "Създаване на център за рехабилитация и психологическа подкрепа за деца с детска церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждания на територията на община Бургас", по Програма BG07 "Инициативи за обществено здраве", осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежки

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3794 / 01.09.2015 г.

Септ.
01

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Даване на принципно съгласие за отдаване под наем на имоти - публична общинска собственост, с начин на трайно ползване "полски път", по реда на ЗСПЗЗ

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3799 / 01.09.2015 г.

Септ.
02

от Красимир Стойчев - За кмет на Община Бургас съгласно Заповед №2168/28.08.2015 г., относно: 1.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3802 / 03.09.2015 г.

Септ.
03

от МРРБ, относно: Писмо от Обществен посредник на Община Бургас с "настоятелно искане за спиране на процедура по събаряне единствено жилище на семейството на Мавруда Димитрова Иванова от с. Синеморец, община Царево, област Бургас".

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3805 / 03.09.2015 г.

Септ.
04

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Извършване на вътрешно-компенсирани промени в Приложение Ν 5.4 към Бюджет 2015 г.  на Община Бургас

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3806 / 03.09.2015 г.

Септ.
04

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Извършване на вътрешно-компенсирани промени в Приложение Ν 5.4 и Приложение Ν 5.1 към Бюджет 2015 г.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3810 / 07.09.2015 г.

Септ.
07

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне за временно и безвъзмездно управление на Териториално поделение (ТП) на Националния осигурителен институт (НОИ) - гр. Бургас, на помещения, частна общинска собственост, находящи се в нежилищна сграда с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" №19

Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3811 / 07.09.2015 г.

Септ.
07

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Придобиване от Община Бургас на право на собственост върху поземлен имот с проектен идентификатор 07079.4.971 по КККР на гр. Бургас, собственост на физически лица, във връзка с прилагане на ПУП-ПП за трасета на открит и покрит канал в частта извън границите на урбанизираната територия, за отводняване територията южно от кв. Лозово, главен път Бургас - Долно Езерово и ПЗ "Север" - кв.

Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3812 / 07.09.2015 г.

Септ.
07

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за учредяване на допълнително безвъзмездно право на строеж на "Бургаски пазари" ЕООД, гр. Бургас, в поземлен имот с идентификатор 07079.653.781 по КК на гр. Бургас

Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3815 / 07.09.2015 г.

Септ.
07

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерския съвет на Република България за предоставяне безвъзмездно в собственост на Община Бургас, на 327/1267 кв. м в ид. части от ПИ с проектен идентификатор 07079.621.263 по одобрена КК на гр. Бургас, попадащи в уличната регулация на ул.“Одрин“ по  влязъл в сила ПУП-ПУР на ПЗ“Север“, гр. Бургас

Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3785 / 27.08.2015 г.

Септ.
10

от Таню Атанасов - обществен посредник на Община Бургас, относно: Постъпила жалба по повод изграждане на високоетажна сграда в ж.к. "Лазур", в близост до Морската градина

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Иванова чети по-нататък

Наредба за именуване и преименуване на общински обекти на територията на Община Бургас

Септ.
11

Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 5, Протокол №13/25 и 27.09.2012 г., изменена и допълнена с решение на Общински съвет – Бургас по т. 6, Протокол № 55 от 08.09.2015 г.

 

Публикувано от: Петя Иванова чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №55 от дата 08.09.2015 година /ВИДЕО АРХИВ/

Септ.
11

На 55-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете по чл.45 от ЗМСМА - 26 септември 2015 год., с изключение на подзаконовите нормативни актове, които влизат в сила на 15 септември 2015 год

Публикувано от: Петя Иванова чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №55 от дата 08.09.2015 година

Септ.
11

ДНЕВЕН РЕД на Петдесет и петото заседание на Общински съвет - Бургас, проведено на 08.09.2015 (Протокол № 55/08.09.2015 г.)

Публикувано от: Петя Иванова чети по-нататък

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ЗА 2015 Г.

Септ.
29

   

СПИСЪК НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО ЗА  2015г.

Проект

Обща сума

Участие на Община Бургас

Участие на Партньор

 

 

лева

лева

%

лева

1

Благоустройствени мероприятия в ЦДГ "Чайка", ж.к. "М. Рудник", гр. Бургас

9 994,80

7 496,10

Труд  25 %

2498,7

2

Полагане на тротоарни плочи и бордюри около бл. 68, ж.к. "Лазур", гр. Бургас

9 980,72

7 485,54

Труд  25 %

2495,18

3

Благоустрояване на предблоково пространство пред вх. 8, бл. 53,

ж.к. "Изгрев", гр. Бургас

5 541,91

4 156,43

Труд  25 %

1385,48

4

Облагородяване на предблоково пространство пред вх. Д, бл. 112,

ж.к. "М.Рудник", гр. Бургас

5 824,37

4 368,28

финансиране

 

25%

1456,09

5

Оформяне на градинки и цветни петна около бл. 69, ж.к. "Лазур", гр. Бургас

8 110,32

6 082,74

финансиране

 

25%

2027,58

6

Озеленяване и поставяне на пейки пред вх.5, бл.30, ж.к. "Славейков", гр. Бургас

1 590

1 192,5

финансиране

 

25%

397,5

7

Благоустрояване пред вх. 3, бл.30,

ж.к. "Славейков", гр. Бургас

3 595,15

2 696,36

финансиране

 

25%

 

898,79

8

Поставяне на пейки, озеленяване и изграждане на алея до бл.62,

ж.к. "Лазур", гр. Бургас

10 000

7 500

Труд 25%

2 500

9

Обособяване на градинки и монтаж на пейки пред бл. 119, ж.к. „Славейков“,

гр. Бургас

7 909,12

5 931,84

финансиране 25%

1977,28

10

Благоустрояване и осигуряване на достъпност чрез рампа пред вх. Д,

бл. 20, ж.к. „Лазур“, гр. Бургас

9 346,90

7 010,17

финансиране

25%

2 336,73

11

Подмяна на настилката на детска площадка в

ОДЗ 8, „Брезичка“, гр. Бургас

4 086

3 064,5

Труд 25%

1 021,50

Участие на Община Бургас - 56 984,46 лева

Обща стойност на реализираните проекти – 75 979,29 лева

 

 

 

 

Публикувано от: Мария Митева чети по-нататък

Синдикирай