• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка №: обс 08-00 1285 / 04.03.2014 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Oтносно: Продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Брястовец, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на НРПУРОИВ 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай