• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка №: обс 08-00 1286 / 04.03.2014 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно:Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ II, УПИ III в кв. 24 и УПИ V в кв. 5 по ПУП - ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай