• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка №: обс 08-00 1297 / 04.03.2014 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Oтносно: Учредяване право на строеж за сграда за позитронно емисионен томограф и циклотрон на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, в УПИ XVI-338 в кв. 135Б, по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ, гр. Бургас - частна общинска собственост, отреден "За здравно обслужване"

Синдикирай