• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка №: обс 08-00 1296 / 04.03.2014 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на помещение, частна общинска собственост за временно и безвъзмездно ползване на Националната комисия за борба с трафика на хора за създаване на център за закрила и помощ на жертвите на трафик на хора

Синдикирай