• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка №: обс 08-00 1298 / 04.03.2014 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ XI в кв. 5 по плана на с. Димчево, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай