• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка №: обс 08-00 1306 / 06.03.2014 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ XV, кв. 151 по плана на зона "Д", ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.671.341, 07079.671.332, 07079.671.334, 07079.671.338 по КК на гр. Бургас 

Синдикирай