• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка №: обс 08-00 1309 / 06.03.2014 г.

 от Красимир Иванов Стойчев - за кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищен имот - частна общинска собственост за временно и безвъзмездно ползване на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София
 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай