• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка №: обс 08-00 1319 / 07.03.2014 г.

от Руслан Карагьозов - председател на постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност
Относно: Предложение за наименуване на улица зад общински паркинг, находящ се УПИ XI и д УПИ IX за "ДКЦ" от о.т. 1909 до о.т. 1917 с името "Доц. д-р Костантин Кънчев"

Синдикирай