• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка №: обс 08-00 1308 / 06.03.2014 г.

от Красимир Иванов Стойчев - за кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земеделска земя, находяща се в с.о. "Батака", землище с. Твърдица, на физическо лице, с учредено право на ползване, по реда на параграф 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр. 13 от 2007 г.)

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай